1 Ocak 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28869

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÇUMRA İSTASYONUNA TESLİM 35.000 M3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Eskişehir İl Özel İdaresinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇUMRA İSTASYONUNA TESLİM 35.000 M3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/192972

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ziyapaşa Mah.67014 Sok. No:10 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354/4249 - 0322 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu Hizmetin adı ve miktarı: Çumra İstasyonuna teslim 35.000 m3 Balast alımı.

3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23/01/2014 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10554/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 24,78 TL ile en çok 175.319,68 TL arasında değişen; 08/01/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL, en çok 17.531,97 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında laptop, kablosuz verici, kumaş, oto aksam parça, süzgeç, mp3 çalar, çadır, mermer, bisiklet, flash bellek, kol saati, fotokopi makinası, kontrol paneli, hafıza kartı v.b. 26 (yirmi altı) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 09/01/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

4 - Tasfiye Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 3. fıkrasına göre eşya görme tarihi, saat ve şartları İşletme Müdürlüğünün uygun gördüğü ihale tarihinden önceki 7 gün içinde idareden alınacak izin belgesiyle 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 saatleri arasında yapılacaktır.

İlan olunur.

10490/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Eskişehir İl Özel İdaresinden:

Mülkiyeti Eskişehir İl Özel İdaresine ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların (arsa); 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İdarenin

Adresi                                 :  71 Evler Mah. Çevre yolu 8. Km Odunpazarı/Eskişehir

Telefon ve fax numarası      :  0222 2375678-2371922

Elektronik posta adresi        :  bilgiislem@eskisehirozelidare.gov.tr

2 - Taşınmazlarla ilgili Bilgiler:

 

S. No

İli

İlçesi

Ada/Parsel

Y. Ölçümü

İdare Hissesi

Muh. Bedel

1.

Eskişehir

Odunpazarı

1033/369

184,15

Tam

165.000,00

2.

Eskişehir

Tepebaşı

1437/297

163,00

Tam

74.980,00

3.

Eskişehir

Tepebaşı

2172/238

246,00

Tam

196.800,00

4.

Eskişehir

Odunpazarı

9943/3

291,00

Tam

40.740,00

5.

Eskişehir

Odunpazarı

9943/4

240,00

Tam

33.600,00

6.

Eskişehir

Odunpazarı

9949/1

188/388

Hisseli

30.000,00

 

3 - Taşınmaz adresleri:

1 nolu taşınmaz: Gökmeydan Mah. Laleler Sok.       Odunpazarı - Eskişehir

2 nolu taşınmaz: Tunalı (zafer) Mah. Ekim Sok.       Tepebaşı - Eskişehir

3 nolu taşınmaz: 71 Evler Mah. Nadide Sok.            Odunpazarı - Eskişehir

4 nolu taşınmaz: 71 Evler Mah. Sevinçler Sok.         Odunpazarı - Eskişehir

5 nolu taşınmaz: 71 Evler Mah. Sevinçler Sok.         Odunpazarı - Eskişehir

6 nolu taşınmaz: Ertuğrulgazi Mah. Fidanlık Sok.    Tepebaşı - Eskişehir

4 - İhale şartnamesinin temin edileceği yer:

İhaleye ait şartname, Eskişehir İl Özel İdaresi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak Servisinden ücretsiz olarak temin edilebilir. (Tel. No: 0-222 2375678/366)

5 - İhale şartnamesinin görülebileceği yer:

İhale şartnamesi Eskişehir İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak Servisinden ücretsiz olarak görülebilir

6 - İhalenin yapılacağı yer: İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı Salonu

Deliklitaş Mahallesi, İkieylül Cad., No: 121 Odunpazarı/Eskişehir)

7 - İhalenin yapılacağı tarih ve saat: 21 Ocak 2014 tarihinde olmak üzere;

1. sıradaki arsanın ihale saati : 10.30

2. sıradaki arsanın ihale saati : 10.35

3. sıradaki arsanın ihale saati : 10.40

4. sıradaki arsanın ihale saati : 10.45

5. sıradaki arsanın ihale saati : 10.50

6. sıradaki arsanın ihale saati : 10.55

olmak üzere satış ihaleleri yapılacaktır.

8 - Tekliflerin ihale tarihi ve saatine kadar verileceği yerler:

a) İstekliler tekliflerini ihale tarihinden önce vermek isterlerse; 20.01.2014 tarihi ve saat 17:00’a kadar 71 Evler Mahallesi, Ankarayolu 8. Km. Odunpazarı-Eskişehir adresinde bulunan Eskişehir İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak Servisine teslim edebilirler.

b) İstekliler tekliflerini ihale tarihinde (21.01.2014 tarih ve saat 10:30’a kadar) vermek isterlerse; İl Genel Meclis Başkanlığı içerisindeki Toplantı Salonunda bulunacak olan ihale komisyonuna teslim edebilirler.

9 - İhale Usulü: 2886 Sayılı İhale Kanununun 35 a. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile.

10 - Tahmini bedel ve geçici teminat miktarı:

İlgili arsaların muhammen bedellerinin % 3’ü kadardır

11 - İhaleye katılmak isteyen İsteklilerden İstenen Belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve fax numarası ile elektronik posta adresi (varsa)

b) Kanuni ikametgah belgesi (2014 tarihli)

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (varsa)

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Geçici teminatın nakit olarak Türkiye Halk Bankası Eskişehir Merkez Şubesi İl Özel İdaresi (İban No: TR 04 0001 2009 3480 0005 0000 03) hesabına yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

12 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13 - Satışı yapılacak olan arsa ile detaylı bilgi ve resimleri idarenin www.eskisehirozelidare.gov.tr adresinden görülebilir.

10498/1-1