31 Aralık 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bolu Orman İşletme Müdürlüğünden:

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ümmet Vakfı.

VAKFEDENLER: Muhammet ELOMARİ

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 27. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.11.2013 tarih ve E:2013/260, K:2013/86 sayılı kararı ile aynı mahkemenin 13.12.2013 tarih ve E:2013/260, K:2013/86 sayılı ek kararı.

VAKFIN AMACI: Dünya’nın neresinde hangi ırk, din, mezhep ve inançtan olursa olsun inandığı değerler ve yaşam tarzları dolayısı ile veya bunların dışındaki herhangi bir sebepten dolayı sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, özgürlüğünü yitirmiş, işkenceye uğramış savaş, iç savaş, işgal, tabi afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış, ibadethaneleri işgal edilmiş, yıkılmış, tahrip edilmiş tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak, yardım çalışmalarını organize etmek, yardımda bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 100.000.- (Yüzbin)Türk Lirasıdır.

YÖNETİM KURULU :

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Mirasımız Derneğine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10674/1-1


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSUNDA DÜZELTME

İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınav duyurusunun (B) bendi, Giriş Sınavına Başvuru Şartlarının 2. Maddesindeki;

- “Sınav başlangıç tarihi (10/02/2014) itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak”. ibaresi,

- “01/01/2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.”

şeklinde değiştirilmiştir.

10746/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 08/11/2013 tarih ve 522 sayılı kararı ile reddedilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2013 tarih ve 2232 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Fatih Sultan Mahallesi, imarın 42039 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 31/12/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10678/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu uyarınca kurulan Yunus Emre Vakfının kuruluşu 15/7/2007 tarihli ve 26583 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir.

5653 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmüne göre Vakfın Mütevelli Heyeti üyeliklerine Bakanlar Kurulu tarafından; eğitim, kültür ve sanat alanında kamu yararına faaliyet gösteren dernek ve vergi muafiyeti tanınmış vakıfların üyeleri arasından iki kişi; kültür, sanat ve Türk dili alanında çalışmalarıyla tanınmış kişiler arasından iki kişi ve Üniversitelerarası Kurul tarafından, kültür, sanat, Türk dili ve edebiyatı alanında çalışan profesör öğretim üyeleri arasından iki kişi, üç yıl süreyle görev yapmak üzere, seçilecektir.

Buna göre;

A) Vakfın Mütevelli Heyeti üyeliklerine Bakanlar Kurulu tarafından, eğitim, kültür ve sanat alanında kamu yararına faaliyet gösteren dernek ve vergi muafiyeti tanınmış vakıfların üyeleri arasından iki kişi ve kültür, sanat ve Türk dili alanında çalışmalarıyla tanınmış kişiler arasından iki kişi olmak üzere toplam dört üye seçilecektir.

1) Eğitim, kültür ve sanat alanında kamu yararına faaliyet gösteren dernek ve vergi muafiyeti tanınmış vakıf üyesi olan adaylardan istenen belgeler:

a) Başvuru dilekçesi (Adres ve irtibat telefonu da yer alacaktır),

b) Özgeçmiş,

c) Nüfus Cüzdan Örneği (Noter tasdikli),

d) Kamu yararına faaliyet gösteren dernek ve vergi muafiyeti tanınmış vakıf üyelerinin üyesi bulundukları vakıf veya derneğin bahse konu nitelikleri taşıdığına dair belge ve üye olduklarına dair belge.

2) Kültür, sanat ve Türk dili alanında çalışmalarıyla tanınmış kişilerden istenecek belgeler:

a) Başvuru dilekçesi (Adres ve irtibat telefonu da yer alacaktır),

b) Özgeçmiş (Temayüz ettiği branşı belirterek) ve yapmış olduğu çalışmaları ile ilgili dosya,

c) Nüfus Cüzdan Örneği (Noter tasdikli).

Adaylar, Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde yukarıda sayılan belgelerle birlikte Yunus Emre Vakfı, Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı Numara: 11 Ulus/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, müracaat dilekçesi ve eklerinin, Yunus Emre Vakfı evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

B) 5653 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince Üniversitelerarası Kurulca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, seçimi yapılacak üyeliklere ilişkin Üniversitelerarası Kurul kararı, aynı Kanunun aynı maddesinin ikinci fıkrası gereğince iş bu ilanın yayımını takip eden üç ay içinde Yunus Emre Vakfına bildirilmesi gerekmektedir.

İlan olunur.

10677/1-1


Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KREDİ VE YURT HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan kadrolara atanmak üzere;

 

Grup

Fakülte/Bölüm

Kontenjan Sayısı

Puan Türü

1. Grup

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları

50

KPSSP40

2. Grup

Fen-Edebiyat, İlahiyat, İletişim, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri mezunları

25

KPSSP3

 

toplam 75 adet Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı alınacaktır.

- Sınav sonucunda gruplar itibarıyla yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunamadığı takdirde boş kalan kontenjanlar diğer gruba aktarılabilir.

I - SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Giriş sınavının yazılı bölümü 01 Mart 2014 (Cumartesi) tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların sınava katılacağı adresler; Bakanlık www.gsb.gov.tr ile Genel Müdürlük www.kyk.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c) Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav tarihleri ve yeri yazılı sınavı sonuçlarıyla birlikte www.kyk.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

II - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) ba) 1. grup için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

bb) 2. grup için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fen-edebiyat, ilahiyat, iletişim, eğitim ve eğitim bilimleri fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 07-08 Temmuz 2012 ve 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden; yukarıda öğrenim dallarına göre ayrılan grupların karşılarında gösterilen KPSS puan türlerinden asgari (70) yetmiş puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre her grup için ayrı ayrı olmak üzere, alınacak Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı sayısının (20) yirmi katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar dahil),

d) 2014 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 tarihi veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

III - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ

a) Giriş sınavına başvurular, 20-31 Ocak 2014 tarihleri arasında T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı www.gsb.gov.tr ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü www.kyk.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacak olan “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu”nun doldurulması ve yükseköğretim kurumu diploması veya geçici mezuniyet belgesi ile KPSS sonuç belgesinin taranarak eklenmesi suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi yine www.gsb.gov.tr ile www.kyk.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c) Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına girecekler arasında yer alan adaylardan, “Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu”nda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

d) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Adaylar sınav giriş belgesini sınav saatine kadar elden veya elektronik ortamda teslim alabileceklerdir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamayacaklardır.

IV - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup, sınav konularına gruplar itibarıyla aşağıda yer verilmiştir:

1. Grup İçin

a) Alan bilgisi (%80);

aa) Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

ab) İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Türkiye Ekonomisi,

ac) Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe,

ad) Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

b) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mevzuatı (%20).

2. Grup İçin

a) Genel yetenek ve genel kültür (%80),

b) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mevzuatı (%20).

V - DEĞERLENDİRME

a) Yazılı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve adayların yazılı sınavda başarılı sayılmaları için en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekecektir. Yazılı sınavda başarılı olanların en yüksek puandan başlamak üzere sıralaması yapılacak ve atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

b) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

c) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

d) Adaylar, komisyon tarafından yukarıda belirtilen (c/a) bendi için 50 puan, (c/b) ila (c/e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

e) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

f) Başarı sırası; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asıl, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere sınav komisyonu tarafından belirlenen sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

g) Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

h) Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden bir yıl için geçerlidir.

ı) Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listelerdeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

a) Yazılı sınav sonuçları, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler, Bakanlık ve Genel Müdürlük internet adreslerinde yayınlanmak suretiyle ilan edilecektir.

b) Adaylar; sınav sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edebileceklerdir. İtirazlar sınav komisyonunca 15 (on beş) iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.

c) Giriş sınav sonuçları da yine Bakanlık ve Genel Müdürlük internet adreslerinde yayınlanarak ilan edilecektir. Ayrıca asıl ve yedek listede yer alan adaylara tebligat yapılacaktır.

VII - DİĞER HUSUSLAR

- Giriş sınavında başarılı olup, asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde verilen süre içinde Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri ibraz edenler Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaktır.

- Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmayacaktır.

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırasıyla ve aynı usulle Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaktır.

- Adayların, sınavda kimlik tespitlerinin sağlanabilmesi için T.C. No.lu nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

- Bu ilanda yer almayan hususlarda 06 Kasım 2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

10676/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

7) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

      Sınav Programı                        Tarih                   Saat                          Yer          

Yardımcı Doçentler için

Yabancı Dil Sınavı                    23.01.2014              10.00             İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

Profesör

Yardımcı

Doçent

AÇIKLAMALAR

TIP FAKÜLTESİ

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

1

VETERİNER FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları

2

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Politikası

1

Siyasi Tarih

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmasötik Teknoloji

1

VAN GÜVENLİK MESLEKYÜKSEKOLU

1

Beden Eğitimi veya Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak

10711/1-1


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.- Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir. Ayrıca,"Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

Fakülte/Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Açıklamalar

Adet

Drc.

Adet

Drc.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Maliye Bölümü Maliye Teorisi ABD

1

1

 

 

*Doçentlik Unvanını Maliye Alanında Almış Olmak.

10731/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.ardahan.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 64 46

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/ Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doç.Dr.

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilime ve Kamu Yönetimi/Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd. Doç.

4

1

Gözetim Toplumunda Sinoptikon ve Sosyal Medya üzerine doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilime ve Kamu Yönetimi/Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd. Doç.

3

1

‘’Etnosantrizm ve Ötekileştirme Perspektifinde Sayısal eğilimler’’ konusunda doktora yapmış olmak.

10709/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

ALFAR PROJE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İLE İLGİLİ İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTALİ HAKKINDA İLAN

19/03/2013 tarih ve 28592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Alfar Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 26 ıncı maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı, yasaklama kararının iptali istemiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde 2013/563 Esas sayılı dosya ile açılan davada, Mahkemesince verilen 07/11/2013 tarihli karar ile “…dava konusu işlemin iptaline…” karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10741/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize Aşağıda Unvanı, Derecesi ve Niteliği Belirtilen Kadrolara: 2547 Sayılı Kanunun 23. Maddesi İle Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin İlgili Maddelerine Göre Asgari Şartları Sağlayan Öğretim Üyesi Alınacaktır.

YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

*Yardımcı Doçent Kadrolarına Başvuracak Adayların; Başvurmak İstedikleri Birim ve Anabilim Dallarını Belirten Dilekçelerine Özgeçmişlerini, Doktora Belgelerinin Onaylı Fotokopisini, 2 Adet Fotoğraflarını, Nüfus Cüzdanlarının Onaylı Fotokopilerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını İçeren 4 (Dört) Takım Dosya Ekleyerek İlgili Fakülte Dekanlıklarına Başvurmaları,

Yardımcı Doçent Adaylarının 2547 Sayılı Kanunun 23. Maddesinin b/2 Fıkrası İle Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. Maddesine Göre Yabancı Dil Sınavlarına Girmeleri,

Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin Onaylandığına Dair Belge Eklemeleri,

Adayların Bilimsel Çalışma ve Yayınlarının Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Yönetimlerinde Biten ve Devam Eden Doktora Çalışmalarının Listesini İçeren Birer CD'yi Dosyalarına Eklemeleri Gerekmektedir.

* Yapılan Müracaatlarda Belirtilen Şartları Taşımayan, Eksik Belgeli Dosyalar ve Süresi İçinde Yapılmayan Başvurular Dikkate Alınmayacaktır.

* Yabancı Dil Sınav Tarihi ve Saati Daha Sonra Üniversitemiz Web Sitesinde İlan Edilecektir. Başvurular, İlanın Resmi Gazete ’de Yayınlandığı Tarihten İtibaren 15 (On beş) Gün İçerisinde Yapılacaktır. Yardımcı Doçent Başvuruları İlgili Fakültelere Şahsen Veya Posta Yoluyla Yapılacaktır. Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.

 

Birimi/Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Açıklama

Ziraat Fak./ Tarım işletmeciliği

Yrd.Doç.Dr.

4

1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

Müh. Fak./ Gıda Teknolojisi

Yrd.Doç.Dr

4

1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

Müh. Fak./ Gıda Bilimleri

Yrd.Doç.Dr.

1

1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

Fen-Edeb. Fak./Türk Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doç.Dr.

3

1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

10715/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 31 Aralık 2013- 14 Ocak 2014 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/ atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ’nin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html  Web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ile birlikte teslim edeceklerdir.

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

             ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

             Bale                                                                           Yrd.Doçent (2)                             1

 

             ECZACILIK FAKÜLTESİ

             Eczacılık Temel Bilimleri                                           Profesör (3)                                  1

             Farmasotik Toksikoloji                                             Doçent (4)                                     2

             Analitik Kimya                                                          Doçent (5)                                                       1

             Klinik Eczacılık                                                         Doçent (6)                                                       1

             Klinik Eczacılık                                                         Doçent(7)                                                         1

 

             EĞİTİM FAKÜLTESİ

             Özel Eğitim                                                               Doçent                                         1

             Özel Eğitim                                                               Yrd.Doçent                                  2

             Türkçe Eğitimi                                                           Yrd.Doçent                                  1

             İlköğretim Matematik Eğitimi                                    Yrd.Doçent                                  1

 

             FEN FAKÜLTESİ                                                   

             Cebir ve Sayılar Teorisi                                             Doçent                                         1

             Topoloji                                                                     Doçent                                         1

 

             HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

             Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği                                Doçent(1)                                      1

             HUKUK FAKÜLTESİ

             Anayasa Hukuku                                                      Yrd.Doçent                                  1

             İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku                                 Yrd.Doçent                                  1

             Medeni Hukuk                                                          Yrd.Doçent                                  1

             Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku                            Yrd.Doçent                                  1

             Ticaret Hukuku                                                         Yrd.Doçent                                  1

 

             İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

             Kamu Politikaları                                                       Profesör (8) (1)                              2

             Siyaset ve Sosyal Bilimler                                         Profesör (9) (1)                              1

             İktisadi Gelişme ve Uluslararası İkt.                         Doçent (İng.) (1)                           2

             Aile ve Tüketici Bilimleri                                          Doçent                                         1

             İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat                      Doçent (Türkçe)                          1

             Uluslararası İlişkiler                                                  Doçent (10) (1)                               1

             Uluslararası İlişkiler                                                  Doçent (11) (1)                               1

             Sağlık İdaresi                                                            Doçent                                         2

             Sağlık idaresi                                                             Yrd.Doçent                                  2

             Bütçe ve Mali Planlama                                             Yrd.Doçent                                  1

             Mali İktisat                                                                Yrd.Doçent                                  1

             İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat                      Yrd.Doçent (İng.) (1)                    2

             İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat                      Yrd.Doçent (Türkçe)                   1

             İktisat Politikası                                                         Yrd.Doçent (İng.) (1)                    2

             Sayısal Yöntemler                                                     Yrd.Doçent (İng.) (12) (1)              1

             Üretim Yönetimi ve Pazarlama                                  Yrd.Doçent (12) (1)                        1

             Yönetim ve Organizasyon                                         Yrd.Doçent (12) (1)                        1

             Kamu Politikaları                                                       Yrd.Doçent (8) (1)                                      1

             Siyaset ve Sosyal Bilimler                                         Yrd.Doçent (13) (1)                        2

             Yerel Yönetimler ve Siyaset                                      Yrd.Doçent (8) (1)                         2

             Sosyal Hizmet                                                           Yrd.Doçent                                  1

             Devletler Hukuku                                                      Yrd.Doçent (14) (1)                        1

             Devletler Hukuku                                                      Yrd.Doçent (15) (1)                        1

             Uluslararası İlişkiler                                                  Yrd.Doçent (16) (1)                                    1

 

             İLETİŞİM FAKÜLTESİ

             Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri                       Profesör                                       1

             Medya Çalışmaları                                                    Yrd.Doçent (17)                            1

 

             KANSER ENSTİTÜSÜ

             Temel Onkoloji                                                         Yrd.Doçent (18) (1)                        1

 

             KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ

             Göz Hastalıkları                                                        Doçent (1) (19)                               1

             Tıbbi Biyokimya                                                       Doçent (1) (20)                               1

             Tıbbi Biyokimya                                                       Yrd.Doçent (1) (20)                        1

             Üroloji                                                                       Yrd.Doçent (1)                             1

             Ruh Sağlığı ve Hastalıkları                                        Yrd.Doçent (1)                             1

             MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ                              

             Kimyasal Teknolojiler                                               Profesör (1)                                   1

             Nükleer Bilimler                                                        Doçent (1) (21)                               1

             Maden İşletmesi                                                        Doçent (1) (22)                               1

             Bilgisayar Yazılımı                                                    Doçent (1)                                     1

             Bilgisayar Bilimleri                                                   Doçent (1)                                     1

             Cevher Hazırlama                                                      Yrd. Doçent (1) (23)                       1

             Cevher Hazırlama                                                      Yrd. Doçent (1) (24)                       1

             Telekomünikasyon                                                    Yrd.Doçent (1)                             1

             Katıhal Fiziği                                                             Yrd.Doçent (1) (25)                                    1

 

             SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

             Toplu Beslenme Sistemleri                                        Yrd.Doçent (26)                            2

 

             TIP FAKÜLTESİ                                                    

             Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                                    Profesör (Türkçe) (1) (27)              1

             Anesteziyoloji ve Reanimasyon                                Profesör (İng.) (1)                         2

             Anesteziyoloji ve Reanimasyon                                Profesör (Türkçe) (1)                    1

             Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon                                  Profesör (İng.) (1)                         1

             İç Hastalıkları                                                            Profesör (Türkçe) (1) (28)               1

             İç Hastalıkları                                                            Profesör (Türkçe) (1) (29)               1

             Kardiyoloji                                                                Profesör (Türkçe) (1)                    1

             Radyoloji                                                                   Profesör (İng.) (1)                         2

             Aile Hekimliği                                                           Profesör (Türkçe) (1)                    1

             Fizyoloji                                                                    Doçent(İng.) (1) (30)                       2

             Tıbbi Patoloji                                                             Doçent(Türkçe) (1)                       1

             Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                                    Doçent(Türkçe) (1) (31)                  1

             Üroloji                                                                       Doçent(İng.) (1) (32)                       1

             Acil Tıp                                                                     Doçent(Türkçe) (1)                       1

             Göz Hastalıkları                                                        Doçent(Türkçe) (1) (33)                  1

             Fizyoloji                                                                    Doçent(Türkçe) (1) (34)                           1

             Kulak Burun Boğaz Hastalıkları                                Doçent (İng.) (1) (35)                      1

             Radyoloji                                                                   Doçent (Türkçe) (1)(36)                  1

             Tıbbi Biyoloji                                                            Doçent (İng.)(1) (37)                      1

             Nöroloji                                                                     Yrd.Doçent (İng.) (1)                    1

 

AÇIKLAMALAR

- Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrolarına başvuran Yrd.  Doçent,  Doçent ve Profesör adaylarının Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından verilen  "Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası"na sahip olmaları şarttır.

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu şartı yerine getirmeyen adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

2. Modern dans alanında eğitim tecrübesine sahip olmak.

3. Doçentliğini Organik Kimya alanından almış olmak.

4. Eczacılık Fakültesi mezunu ve doktorasını Farmasötik Toksikoloji alanında yapmış olmak.

5. Eczacılık Fakültesi mezunu ve doktorasını Analitik Kimya alanında yapmış olmak.

6. Eczacılık Fakültesi mezunu ve doktorasını Klinik Eczacılık alanında yapmış olmak. Kritik hastalıklar ve enfeksiyon hastalıkları üzerine uzmanlaşmış olmak.

7. Eczacılık Fakültesi mezunu ve doktorasını Farmasötik Toksikoloji alanında yapmış olmak.

8. Siyaset Bilimi ve/veya Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

9. Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak.

10. Doktorasını uluslararası ilişkiler alanında yapmış ve barış çalışmaları konusunda çalışmaları olmak. İngilizce dışında BM resmi dillerinden en az ikisini daha iyi biliyor olmak.

11. Doktorasını uluslararası ilişkiler alanından almış olmak ve güvenlik ve kuvvet kullanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

12. İşletme Doktorası yapmış olmak.

13. Siyaset bilimi veya sosyal bilimler alanında doktora yapmış olmak.

14. Doktorasını uluslararası ilişkiler alanında yapmış ve deniz hukuku ve insan hakları konularında çalışmaları olmak.

15. Doktorasını uluslararası ilişkiler alanında yapmış olmak ve Ortadoğu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

16. Doktorasını uluslararası ilişkiler alanından almış ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

17. Gazetecilik alanında doktora yapmış ve medyada kadın konusunda çalışmaları olmak.

18. Tümor biyolojisi ve immünolojisi alanında doktora yapmış olmak.

19. Oftalmolojide nanoteknoloji ve korneada reaktif cerrahi uygulamaları konusunda deneyimli olmak.

20. Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak.

21. Nükleer Mühendislik temel alanında doktora ve doçentlik derecelerine sahip nükleer güvenlik konusunda uzmanlaşmış olmak.

22. Doktorasını patlatma kaynaklı titreşim analizleri üzerine yapmış olmak.

23. İnce kuru öğütme teknolojisinin çimento endüstrisine uygulanması konusunda doktora yapmış ve havalı sınıflandırma konusunda tecrübeli olmak.

24. Doktorasını, yüksek basınçlı öğütme sistemlerinin cevher hazırlamadaki uygulamaları üzerine yapmış olmak.

25. Yüksek Enerji Fiziği alanında Doktora yapmış ve CERN’de çalışmış olmak.

26. Beslenme ve Diyetetik alanında doktora derecesi almış ve Toplu Beslenme Sistemleri alanında çalışmaları olmak.

27. Pediatrik hematolog veya pediatrik onkolog veya pediatrik hematolog onkolog uzmanı olmak.

28. Geriatri uzmanı olmak.

29. Gastroenteroloji uzmanı olmak.

30. Tıp Fakültesi mezunu ve Fizyoloji uzmanı olmak.

31. Çocuk allerji uzmanı olmak.

32. Üro-anatomi konusunda çalışmaları olmak.

33. Kornea bankacılığı konusunda tecrübesi olmak.

34. Tıp Fakültesi mezunu ve Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak.

35. Baş boyun cerrahisinde deneyimli olmak.

36. Vücut kesitsel görüntüleme alanında uluslararası tecrübesi olmak.

37. Doçentliğini Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak.

10742/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 25/07/2013 tarih ve 4521/7 sayılı Kararı ile İstanbul Yolu 45.Km Kayı Mah. (Ada:1328 Parsel:1) Kazan/ANKARA adresinde faaliyet gösteren 22.04.2011 tarih ve BAY/939-82/29350 sayılı bayilik lisansı sahibi ABC GRUP AKAR. PET. ÜRÜ. NAK. GID. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin, 18.10.2012 tarihinde yapılan tespitte 06 YLF 64 plakalı tanker aracılığıyla, 29.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29820 sayılı bayilik lisansı sahibi Tozkoparan Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat ve Nakliye Limited Şirketi’ne yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmak suretiyle, lisansı ile tanınan hakların dışına çıkarak, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/1/1-1

—————

Kurul’un 30.01.2013 tarih ve 4265-69 sayılı Kararı uyarınca; Çayyüzü Mahallesi Mevlana Sokağı No:39 Altuntaş Kasabası Akşehir/KONYA adresinde 24.02.2012 tarih ve BAY/939-82/30639 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Altınbilek Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin, 16.03.2012 tarihli tespite göre, Merzifon-Samsun Devlet Karayolu 8. Km. Çavundur Köyönü Mevkii Merzifon/Amasya adresinde faaliyet gösteren ASOPET Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ne kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışında bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olduğundan, firma hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükmü ile aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 67.962-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/2/1-1

—————

Kurul’un 30/10/2013 tarih ve 4673-105 sayılı Kararı ile, MYĞ/2559-4/27696 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Apeks Petrokimya Akaryakıt Nakliye ve Hurda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-88 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 11.05.2010 tarih ve MYĞ/2559-4/27696 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 67.692, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/3/1-1

—————

Herhangi bir dağıtıcı firma ile tüplü LPG bayilik sözleşmesi bulunmayan Arif YAMAN’ın (T.C. Kimlik No: 35725246778), Sümer Mahallesi 2457 Sokak No:15 Sevindik / DENİZLİ adresindeki işyerinde, 04/01/2012 tarihli tespite göre çeşitli marka ve ebatlarda 41 adet, 16/02/2012 tarihli tespite göre çeşitli marka ve ebatlarda 29 adet ihtiyaç fazlası LPG tüpü bulundurduğunun tespit edilmesine ilişkin konu, Kurul’un 17/07/2013 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, alınan 4507-24 sayılı Karar ile; Arif YAMAN’ın ihtiyaç fazlası LPG tüpü bulundurmak suretiyle 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın mezkûr gerçek kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/4/1-1

—————

Kurulun 13/08/2013 tarihli ve 4552/83 sayılı Kararı ile; Tübitak-MAM’ın 28/11/2012 tarih ve 19975 ve 19967 sayılı yazıları eki analiz roporları ve tutanakların incelenmesi neticesinde; 1220P00965001 sayılı analiz raporuna göre; söz konusu istasyonun 4 nolu yer altı tankından 09/10/2012 tarihinde alınan motorin numunesinin Ulusal Marker oranının GEÇERSİZ, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş edilmiş olması, 18463 sayılı içerik raporuna göre; aynı tarihte vaziyet planına işli olmayan gizli yer altı tankından alınan numunenin White Sprit ve yağ esaslı olması hususlarında 07/03/2013 tarih ve 4308/21 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma istenmesine rağmen süresi içinde savunma yapılmaması nedeniyle Asopet Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 339.814.-TL idari para cezası uygulanmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/5/1-1

—————

Kurulun 13/08/2013 tarihli ve 4552/84 sayılı Kararı ile; Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ovaacıksuyu Köyü Koyak Mevkii İstanbul Yolu 17.Km Osmancık/ÇORUM adresinde 24/10/2011 tarih ve BAY/939-82/30165 sayılı bayilik lisansı kapsamında Asopet Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 14/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen denetimde, Kurumumuz adına denetim yapmakla görevlendirilen personele mukavemet edildiği ve sözleşmeli dağıtıcısınız Parkoil Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olmasına rağmen söz konusu dağıtım şirketinden akaryakıt alışlarının çok üzerinde faturasız akaryakıt temin edilmesi hususlarında 21/02/2013 tarih ve 4289/36 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma istenmesine rağmen süresi içinde savunma yapılmaması nedeniyle Asopet Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında toplam 231.073.-TL idari para cezası uygulanmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 231.073.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/6/1-1

—————

20/06/2013 tarihli ve 4465-63 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Eskişehir-Ankara Yolu 27. Km. (Pafta:j25c-3d Ada: Parsel:939) /Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 04.04.2012 tarihli ve BAY/939-82/30788 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Avcıoğlu Akaryakıt Ürünleri ve Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan 03/08/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın 14397 ve 14398 sayılı analiz raporlarına göre, istasyonda tağşişe yarayan ürün bulundurmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, Avcıoğlu Akaryakıt Ürünleri ve Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 815.555-TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 163.111-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/7/1-1

—————

Kurul’un 12/11/2013 tarih ve 4696-87 sayılı Kararı ile, MYG/2819-1/28418 sayılı madeni yağ lisansı sahibi A.Y.S. Kimya İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-106 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 13/10/2010 tarih ve MYG/2819-1/28418 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 67.692, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/8/1-1

—————

Kurulun 01.08.2013 tarihli ve 4534-21 sayılı Kararı ile; “Bostancı Köyü, Koşukaya Mevkii (Pafta:5, Parsel:1788) Kırkağaç/Manisa” adresinde faaliyette bulunan 25.12.2008 tarihli ve BAY/939-82/25387 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Erkur Petrol Nakliye Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 21.09.2012 tarihinde tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün (baz yağ) bulunduğunun TÜBİTAK-MAM’ın söz konusu numunelere ilişkin 23.10.2012 tarih ve 2881/16904 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle; ilgili lisans sahibi tüzel kişinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Erkur Petrol Nakliye Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10708/9/1-1

—————

Kurul’un 12/11/2013 tarih ve 4696-83 sayılı Kararı ile, 15/02/2013 tarihinde süresi dolduğu için sahibi olduğu MYĞ/1635-3/24567 sayılı madeni yağ lisansı sona eren G.D.S. Geri Dönüşebilir Atık Maddeler İnşaat Petrol Ürünleri Turizm Temizlik Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.692, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/10/1-1

—————

Kurul’un 11/07/2013 tarihli ve 4498/23 sayılı Kararı ile; “Çimenlidere Mevkii E-5 Karayolu Üzeri (Pafta:39, Ada:239, Parsel:43) Babaeski / KIRKLARELİ” adresinde faaliyet gösteren 05/01/2012 tarihli ve BAY/939-82/30420 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (04/10/2013 tarihli ve 32692 sayılı Karar ile sonlandırılmıştır.) Güleroğulları Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin; gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, ayrıca dağıtıcı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınmasına kararlaştırmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/11/1-1

—————

Kurulun 13.08.2013 tarihli ve 4552-103 sayılı Kararı ile; “Mersinli Kasabası Merkez Mahallesi Ankara Asfaltı Yanı No:6 (Pafta: 23 Ada:- Parsel: 2233) Salihli Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 28.12.2011 tarihli ve BAY/939-82/30395 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Haşim Süer’e ait akaryakıt istasyonunda 15.08.2012 tarihinde solvent (mineral yağ & white spirit) bulunduğunun TÜBİTAK-MAM’ın söz konusu numunelere ilişkin 02.10.2012 tarihli ve 2649/15511 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olmasının; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından Haşim Süer hakkında, Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 163.111,-TL tutarında idari para cezası olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10708/12/1-1

—————

Kurul’un 28/08/2013 tarih ve 4572/65 sayılı Kararı ile; 03/05/2012 tarihinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimde, 27/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27764 numaralı lisans sahibi Tursan Seyahat Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin “Zülüflühan Köyü Köysokağı No:146 (Pafta: -Ada: - Parsel: 470)/HATAY” adresindeki istasyonunun müştemilatında bulunan 31 HN 268 plakalı tankerden alınan motorin numunelerinin İNÖNÜ-PAL’in 30/07/2012 tarihli ve “Motorin 2012-1166” sayılı analiz raporuna göre ulusal marker seviyesi geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı olması sebebiyle 16/05/2013 tarih ve 4407-23 sayılı Kurul Kararı ile ilgili lisans sahibinden alınan yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup Tursan Seyahat Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin;

a) “Zülüflühan Köyü Köysokağı No:146 (Pafta: -Ada: - Parsel: 470)/HATAY” adresinde kurulu akaryakıt istasyonundan alınan numunelerin ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesinin geçersiz olması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği,

b) İstasyonundan alınan numunenin damıtıldığında ulaşılan sıcaklığın normal değerlerden yüksek olması sebebiyle “TAĞŞİŞ” edildiğinin İNÖNÜ PAL’in “Motorin 2012-1166” numaralı analiz raporu ile tespit edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

c) Yazılı savunmasında belirtilen hususların 5015 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı faaliyet gösterilmesini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı,

anlaşıldığından lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 163.111,-TL olarak uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/13/1-1

—————

Kurul’un 12/11/2013 tarihli ve 4697 sayılı Kararı ile 15/09/2011 tarih ve İHR/3419-2/30014 sayılı İhrakiye Teslim Lisansı sahibi Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 25/03/2009 tarih ve BAY/939-82/25780 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Mar-Tek Tarım Uluslararası Taşımacılık Petrol İnşaat Otomotiv ve Ticaret Limited Şirketi’nin Sapmaz Köyü Pafta No:3 Parsel No:1594-1595 Aksaray adresindeki istasyonunda 30/10/2012 tarihinde yapılan denetimde Jet yakıtı ikmal ettiği tespit edilmiştir. İhrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını amacı dışında kullanmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesine ve aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davrandığı ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında Kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunması nedeniyle, 15/09/2011 tarih ve İHR/3419-2/30014 sayılı İhrakiye Teslim Lisansı iptal edilmiştir.

Lisanssız piyasa faaliyetinde bulunmamanız gerekmektedir.

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/14/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/82 sayılı Kararı ile; Birlik Mah. 54. Sokak No:9/3 ANKARA adresinde faaliyet gösteren Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Ltd. Şti.’nin, 04.04.2007 tarih ve EÜ/1149-3/823 sayılı Üretim lisansına sahip Kırklareli ilindeki tesisi için Ocak 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/15/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/83 sayılı Kararı ile; Birlik Mah. 54. Sokak No:9/3 ANKARA adresinde faaliyet gösteren Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Ltd. Şti.’nin, 04.04.2007 tarih ve EÜ/1149-4/824 sayılı Üretim lisansına sahip Tekirdağ ilindeki tesisi için Ocak 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/16/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/84 sayılı Kararı ile; Birlik Mah. 54. Sokak No:9/3 ANKARA adresinde faaliyet gösteren Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Ltd. Şti.’nin, 04.04.2007 tarih ve EÜ/1149-5/825 sayılı Üretim lisansına sahip Hatay ilindeki tesisi için Ocak 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/17/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/85 sayılı Kararı ile; Birlik Mah. 54. Sokak No:9/3 ANKARA adresinde faaliyet gösteren Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Ltd. Şti.’nin, 04.04.2007 tarih ve EÜ/1149-6/826 sayılı Üretim lisansına sahip Hatay ilindeki tesisi için Ocak 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/18/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/303 sayılı Kararı ile; Şirinevler mah. Mehmet Akif cad. Haydar Akın İş Merkezi No:25 Kat:2 Bahçelievler İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Şırnak Elektrik Üretim A.Ş.’nin, 01.03.2012 tarih ve EÜ/3712-7/2266 sayılı Üretim lisansına sahip Şırnak ilindeki tesisi için Temmuz 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/19/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/219 sayılı Kararı ile; Turan Güneş Bulvarı No:17/4 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren BBD Elektrik Üretim Ticaret Ltd. Şti.’nin, 29.09.2011 tarih ve EÜ/3433-4/2079 sayılı Üretim lisansına sahip Artvin ilindeki tesisi için Ocak 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/20/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/71 sayılı Kararı ile; Beştepeler mah. Yaşam cad. No:7/39 Ak Plaza Söğütözü 06030 Yenimahalle ANKARA adresinde faaliyet gösteren Balıkesir Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santralı Ltd. Şti.’nin, 11.09.2003 tarih ve EÜ/207-3/352 sayılı Üretim lisansına sahip Balıkesir ilindeki tesisi için Ocak 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/21/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/237 sayılı Kararı ile; Süleyman Seba Cad. N:17 34357 Beşiktaş İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Bali Rüzgar Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.’nin, 18.01.2012 tarih ve EÜ/3648-5/2213 sayılı Üretim lisansına sahip İstanbul ilindeki tesisi için Temmuz 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/22/1-1

—————

Kurul’un 30/10/2013 tarih ve 4673-108 sayılı Kararı ile, MYG/2711-3/28166 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Maytem Petrol Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-99 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 19.08.2010 tarih ve MYG/2711-3/28166 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 67.692, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/23/1-1

—————

Kurul’un 20/06/2013 tarih ve 4465/60 sayılı Kararı ile Çay-Afyonkarahisar Karayolu 4.Km, Elbız Mevkii (PAFTA:26,ADA:76,PARSEL:51) Çay/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 04.07.2012 tarih ve BAY/939-82/31235 sayılı bayilik lisansı sahibi MB Petrol Ürü. Nak. ve Gıd.San.ve Tic. Ltd. Şti’nin tesisi nezdinde 24.09.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde; ODTÜ PAL’in 14/12/2012 tarihli ve PAL-12-714-1482 sayılı raporu ile, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiğiniz anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/24/1-1

—————

26/09/2013 tarih ve 4630-23 sayılı Kurul kararı ile 07.05.2007 tarihli ve BAY/939-82/21993 sayılı bayilik lisansı sahibi Orhanlar Petrol Ürünleri Turizm Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 10/01/2013 tarihli tespite göre, söz konusu lisans sahibinin, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “…8 inci maddesinin ihlali” fiili işlenmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,- TL tutarındaki idari para cezasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasında düzenlenen ceza uygulanan fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı halinde, cezalar iki kat uygulanır hükmü uyarınca iki kat olarak 326.222,-TL tutarında; istasyonun vaziyet planında belirtilmeyen gizli tank bulundurması ve yasal tankın içerisinde gizli bölme oluşturması sebebiyle, Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 13.592,- TL tutarındaki idari para cezasının, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasında düzenlenen ceza uygulanan fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı halinde, cezalar iki kat uygulanır hükmü uyarınca iki kat olarak 27.184,-TL tutarında olmak üzere, toplamda 353.406,TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/25/1-1

—————

16/05/2013 tarih ve 4407-32 sayılı Kurul kararı ile 23.08.2011 tarihli ve BAY/939-82/29938 sayılı bayilik lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında; 25/07/2012 tarihli tespite göre, söz konusu lisans sahibinin dağıtıcısına ait belirtileri istasyonda bulundurmadığının ve eski dağıtıcısına ait belirtileri kullandığının tespit edilmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “ 7 nci maddesinin ihlali” fiili işlenmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen, 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/26/1-1

—————

16/05/2013 tarih ve 4407-33 sayılı Kurul kararı ile 23.08.2011 tarihli ve BAY/939-82/29938 sayılı bayilik lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında; 19/09/2012 tarihli tespite göre, söz konusu lisans sahibinin dağıtıcısına ait belirtileri istasyonda bulundurmadığının ve eski dağıtıcısına ait belirtileri kullandığının tespit edilmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “ 7 nci maddesinin ihlali” fiili işlenmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen, 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/27/1-1

—————

16/05/2013 tarih ve 4407-34 sayılı Kurul kararı ile 23.08.2011 tarihli ve BAY/939-82/29938 sayılı bayilik lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında; 30/11/2012 tarihli tespite göre, söz konusu lisans sahibinin dağıtıcısına ait belirtileri istasyonda bulundurmadığının ve eski dağıtıcısına ait belirtileri kullandığının tespit edilmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “ 7 nci maddesinin ihlali” fiili işlenmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen, 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/28/1-1

—————

13/11/2013 tarih ve 4705-14 sayılı Kurul kararı ile 23.08.2011 tarihli ve BAY/939-82/29938 sayılı bayilik lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında; 01/06/2012 tarihli tespite göre, söz konusu lisans sahibinin, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “…8 inci maddesinin ihlali” fiili işlenmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,- TL tutarında; istasyonun vaziyet planında belirtilmeyen gizli tank bulundurması sebebiyle, Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 13.592,- TL tutarında olmak üzere, toplamda 176.703,TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/29/1-1

—————

Kurul’un 03/10/2013 tarih ve 4642-26 sayılı Kararı ile, MYĞ/565-43/14720 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Sarıkaya Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Boya İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-48 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 20/10/2005 tarih ve MYĞ/565-43/14720 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 67.692, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/30/1-1

—————

Kurul’un 20/06/2013 tarih ve 4465/52 sayılı Kararı ile 15.09.2011 tarih ve İHR/3419-2/30014 sayılı ihrakiye teslimi lisansı kapsamında Süleyman Demirel Cad. Kemal Sunal Sok. Semerkant No:1 Res. D:606 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren TEZER İNŞAAT İHR. TEM. GID. MAD. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin, 08.11.2012 tarihinde, 35 EA 421 plakalı çekici ve 34 FS 2973 plakalı tanker nezdinde yapılan tespitte, ihrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını amacı dışında kullanmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına ve 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/31/1-1

—————

Kurul’un 12/11/2013 tarih ve 4696-85 sayılı Kararı ile, MYĞ/2354-1/27011 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Tilah İnşaat Turizm Dayanıklı Tüketim Malları Biyoenerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-75 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 24/12/2009 tarih ve MYĞ/2354-1/27011 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 67.692, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/32/1-1

—————

Kurul’un 25/07/2013 tarih ve 4521/6 sayılı Kararı ile Antalya-Ankara Yolu 8. Km.Çobansaray Köyü Yanı (Pafta:-, Ada:-, Parsel:177) Dinar/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 29.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29820 sayılı bayilik lisansı sahibi TOZKOPARAN AKAR. PET. ÜRÜ. İNŞ. VE NAK. LTD. ŞTİ’nin tesisi nezdinde:

18.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde; TÜBİTAK MAM’ın 01/11/2012 tarihli ve 17716 sayılı raporu ile tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının ve istasyonda bulundurduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, 06 YLF 64 plakalı tanker aracılığıyla 22.04.2011 tarih ve BAY/939-82/29350 sayılı bayilik lisansı sahibi ABC Grup Akar.Pet.Ürü.Nak.Gıd.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti’den bağlı dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler lisanslarının devamı süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiği, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

31.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde; TÜBİTAK MAM’ın 26/11/2012 tarihli ve 1220P00993001 sayılı raporu ile teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,

anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10708/33/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4763                                                                        Karar Tarihi : 19/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2013 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği’nin 5 inci Maddesinin “Bu düzenlemelerde Kurum onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz.” hükmü ve BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar’ın (ŞİD) 21. Bölümü çerçevesinde ŞİD’de aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına,

Madde 1. ŞİD Bölüm F’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

BÖLÜM F

GAZ YILI ÖNCESİNDE SİSTEME GİRİŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Gaz Yılı öncesinde sisteme giriş için kapasite rezervasyon talebinde bulunacaklar, bu taleplerini 16 Eylül (dahil) – 1 Ekim (hariç) tarihleri arasında Taşıyıcı’ya sunacak olup, bu başvurular yeni Gaz Yılı dönemini kapsamak üzere 1 yıl süreli STS imzalanması ile sonuçlandırılır. Taşıyıcı, 15 Eylül’de aşağıda belirtilen Giriş/Çıkış Noktaları için bir sonraki Gaz Yılına ilişkin Maksimum Ayrılabilir Kapasiteleri EBT’de yayımlar.

- Giriş Noktaları

- İhracat Çıkış Noktaları

- Diğer Ana Çıkış Noktaları

Taşıyıcı ayrıca her bir Tali Çıkış Noktası ile bunlar için izin verilebilecek ASM’ler ve azami Günlük Çekiş Miktarlarını da yayınlar.

Herhangi bir Giriş Noktasından herhangi bir Çıkış Noktasına Doğal Gaz taşıtmak üzere kapasite rezervasyonu talebinde bulunacakların, ithalat, ihracat veya toptan satış lisanslarından en az birinin sahibi olmaları gerekmektedir. Başvurularda bu lisansın bir sureti ile aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Taşıyıcıya ibraz edilecektir.

a) Taşıtılacak Doğal Gazın, İletim Şebekesi’ne ilk girişi için öngörülen tarih ve bu tarihten itibaren, 5 yıllık dönem için, bu dönem içindeki her bir Gaz Yılı içinde taşıtılması öngörülen yıllık Miktar,

b) Taşınacak Doğal Gazın İletim Şebekesine Giriş ve Çıkış Noktaları, bu noktalar için talep edilen kapasiteler ve bu noktalardan girecek ve çekilecek yıllık Miktarların aylık bazda dağılımı,

c) Her bir Çıkış Noktası için talep edilen Asgari Teslim Basıncı ve mülkiyeti ve işletme sorumluluğu Taşıyıcı’ya ait Ana Çıkış Noktaları için asgari teslim sıcaklığı,

Doğal Gaz ithalat lisans sahipleri ile toptan satış lisansına sahip Üretim Şirketleri yukarıdakilere ilave olarak, aşağıdaki bilgi ve belgeleri ibraz edeceklerdir.

d) Taşınacak olan Doğal Gazın İletim Şebekesine gireceği Giriş Noktasındaki sıcaklık ve basınç aralığı,

e) Giriş Noktasında Taşıyıcıya teslim edilecek Doğal Gazın kalite şartnamesi (ŞİD ekinde (Ek-1) verilen Kalite Şartnamesi formunun bu gaz için doldurulmuş hali (asgari ve azami değerler belirtilecektir)),

İthalat ve İhracat lisansı sahiplerinin ibraz edecekleri bilgi ve belgeler içinde aşağıdaki bilgi ve belgeler de yer alacaktır;

f) Doğal Gazın teminine yönelik ithalat ve ihracat anlaşmalarındaki Doğal Gaz akışına ilişkin hükümler ve varsa Yurt Dışı Operatörü ile yapılan sözleşme veya niyet sözleşmesi,

(g) Doğal Gazın teminine yönelik ithalat ve ihracat anlaşmalarında belirlenmiş günlük teslim miktarı (DCQ).

Başvuru sahipleri bir örneği EBT ve Taşıyıcı’nın internet sayfasında yayınlanan Geçici Teminat Mektubunu diğer dokümanlarla birlikte sunacaklardır. Geçici Teminat Mektubu en az 90 Gün süreli olacak ve değeri, talep edilen kapasitelerin içinde bulunulan Gaz Yılı için geçerli iletim kapasite bedelleri doğrultusunda hesaplanacak 15 Günlük bedelinden az olmayacaktır.

Taşıyıcı, yukarıda yer alan bilgi ve belgeleri sunan başvuru sahiplerinin taleplerine, başvuru tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde cevap verir. Taşıyıcı başvuru değerlendirmelerini Kısım II – Bölüm 2’de belirtilen prensipleri dikkate alarak yapacak olup, talebi reddetmesi halinde ret gerekçelerini başvuru sahibine bildirir ve başvuru sahibine Geçici Teminat Mektubu 5 İşgünü içinde iade edilir.

Başvurunun tümüyle olumlu olarak değerlendirilmesi durumunda, başvuru sahibi STS imzalamak üzere davet edilir. Başvuru sahibi, bu davetin kendisine bildirimini müteakip 7 İşgünü içinde STS’yi imzalamakla yükümlüdür. Aksi taktirde başvuru sahibinin Geçici Teminat Mektubu Taşıyıcı tarafından gelir addedilir.

Diğer şartları uygun görülmekle birlikte başvuru sahibinin kapasite rezervasyon talebinin kısmen olumlu karşılanması durumunda, durum başvuru sahibine bildirilir ve en geç 10 İşgünü içinde (karşılanabilen talep doğrultusunda hazırlanacak) STS imzalaması istenir. Başvuru sahibi bu şartlarda STS imzalamayı kabul etmez ise Geçici Teminat Mektubu kendisine Taşıyıcı’ya yapacağı bildirimi müteakip, 5 İşgünü içinde iade edilir.

Başvuru sahibi ile STS imzalanması sonrasında kendisine başlayacak Gaz Yılına mahsus (1 Ocak – 31Aralık), Giriş ve Ana Çıkış Noktalarında tahsis edilecek Rezerve Kapasite için içinde bulunulan Gaz Yılının Tarife’sinde geçerli olan iletim kapasite bedeli doğrultusunda hesaplanacak bir yıllık tutarının % 20’si (yüzde yirmi) değerinde Kesin Teminat Mektubunu yedi (7) İşgünü içinde Taşıyıcıya vermesi gereklidir.

Kesin Teminat Mektubu Türkiye’deki bir bankadan alınacak, süresiz ve Taşıyıcının talebi üzerine derhal ödenecek şekilde düzenlenecektir. Kesin Teminat Mektubu, Taşıyıcının Taşıtanlara çıkaracağı Aylık faturaların ödenmemesi halinde ödenmeyen tutara tekabül eden bedel için (faiz de dahil) nakde çevrilebilecek, böyle durumlarda Taşıtan yeni bir Kesin Teminat Mektubu vermedikçe Taşıyıcının kendisine olan Standart Hizmet yükümlülüğü devam etmeyecektir. STS yapan Taşıtanların STS’yi tek taraflı olarak erken sona erdirmeleri durumunda, Kesin Teminat Mektupları Taşıyıcı tarafından nakde çevrilerek, gelir kaydolunur.

Standart Taşıma Sözleşmesi (STS) metni Taşıyıcının internet sayfasında yayımlanır.

Yeni Gaz Yılı için Taşıtanlar ile Taşıyıcı arasında STS’lerin imzalanarak kapasite tescil belgelerinin Taşıtan’lara verilmesini müteakip, Taşıyıcı Elektronik Bülten Tablosu’nda, yeni Gaz Yılı için rezerve edilen kapasiteler ile Atıl Kapasiteleri en geç 1 Aralık günü olmak üzere yayınlar. 1 Aralık tarihinden sonra Atıl Kapasiteler için yapılacak bir yıldan az süreli rezervasyon talepleri için aşağıdaki Bölüm G’de detaylanan hususlar geçerli olacaktır.

Madde 2. ŞİD Bölüm G’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

BÖLÜM G

GAZ YILI İÇİNDE SİSTEME GİRİŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Taşıyıcı, EBT’de ve internet sayfasında, tüm Giriş ve Ana Çıkış Noktalarını, bu noktalardaki mevcut tahsis edilen kapasiteler ile Atıl Kapasiteleri ve Ana Çıkış Noktalarına bağlı Tali Çıkış Noktalarını sürekli duyurur.

İçinde bulunulan Gaz Yılı içinde en az bir Aylık dönem için kapasite rezervasyonu talebinde bulunacak olan ve halihazırda içinde bulunulan Gaz Yılı için geçerli STS imzalamamış başvuru sahipleri, başvuru için Bölüm F’de belirtilen bilgi ve belgeleri kapasite rezervasyonu talep ettikleri her bir Giriş ve Ana Çıkış Noktası için talep ettikleri kapasite rezervasyonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte Taşıyıcı’ya sunacaklardır. Bu başvurular Taşıyıcı tarafından 15 gün içinde cevaplandırılır ve STS imzalanmak üzere Bölüm F’de belirtilen prosedür takip edilir. Kesin Teminat Mektubunun değeri, başvuru tarihinde geçerli iletim kapasite bedeli esas alınarak hesaplanacak olan, rezerve edilen kapasitelerin 60 günlük değerinden az olmayacak ve Bölüm F’de belirtilen diğer şartlara uygun olarak hazırlanacaktır. Bu şekilde rezerve edilen kapasiteler için bedel hesaplamalarında, Kısım II, Bölüm 2.1.4’te belirtilen katsayılar uygulanmaz.

Halihazırda bir STS imzalamış olan Taşıtanların Taşıyıcı tarafından ilan edilmiş olan Atıl Kapasiteler için başvuruları Taşıyıcı tarafından üç (3) İşgünü içinde cevaplandırılır. Taşıtanların bu başvurularında kapasite rezervasyonu talep ettikleri her bir Giriş ve Ana Çıkış Noktası için talep ettikleri kapasite rezervasyonu başlangıç ve bitiş tarihleri de yer alır. Bu şekilde rezerve edilen kapasiteler için bedel hesaplamalarında, Kısım II, Bölüm 2.1.4’te belirtilen katsayılar, 2.1.4 ikinci paragrafında belirtilen durum hariç olmak üzere, uygulanır.

Gaz Yılı içerisinde yeni bir Giriş ya da Çıkış Noktasının işletmeye girmesi halinde bu noktalar ve bu noktalara ilişkin MAK’lar EBT’de ve internet sayfasında yayımlanır. Bu noktalarda yapılacak rezervasyonlar için Kısım II, Bölüm 2.1.4’te belirtilen katsayılar uygulanmaz.

Madde 3. ŞİD 2.1.3 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

2.1.3 İthalat ve ihracat lisansı sahibi Taşıtanlar, ithalat veya ihracat amacıyla, yalnızca lisanslarında belirtilen noktalarla ilgili Giriş veya İhracat Çıkış Noktaları için kapasite rezervasyonu talep edebilirler. Bu Taşıtanların mevcut ithalat veya ihracat lisanslarına ilaveten yeni bir ithalat veya ihracat lisansı almaları ve bunlar için Giriş veya Çıkış Noktasında kapasite rezervasyonu talep etmeleri halinde, bu lisansların bir suretini Taşıyıcıya vermeleri gereklidir.

Bir Taşıtan bir Giriş Noktasında teslim ettiği Doğal Gazın bir kısmını bir başka Taşıtana devredecek ise, bu Giriş Noktası devredecek Taşıtan için aynı zamanda bir Transfer Çıkış Noktası olacak ve kapasite rezervasyonu başvurusunda, bu noktada devralacak Taşıtan(lar)a teslim edilebilecek azami Günlük Miktar belirtilecektir. Transfer Giriş ve Çıkış Noktası uygulamalarına ilişkin Gaz Yılı içerisinde yapılacak başvurularda, Bölüm G’de ve 2.1.4 bendinde belirlenen takvim uygulanır. Bir Giriş Noktasından devrin gerçekleştirildiği her bir Transfer Çıkış Noktasının, dolayısıyla da buna bağlı her bir Transfer Giriş Noktasının MAK’ı, bu Giriş Noktasının MAK’ı kadardır.

Depolama Tesislerine bağlı Giriş Noktalarına ilişkin kapasite rezervasyon talepleri, bu Depolama Tesislerinden hizmet alan Taşıtanlar tarafından yapılır. Bu noktalardaki kapasite rezervasyonları ilgili Depolama Şirketinden alınan bilgiler doğrultusunda yapılır ve her bir Taşıtan için MAK ile sınırlı olmak kaydıyla, ilgili noktada yapılacak rezervasyon toplamı MAK’ı aşacak şekilde kapasite rezervasyonu yapılabilir.

Taşıtanın, İletim Şebekesinde veya Bağlanan Sistemlerde meydana gelen teknik sorunlar veya işletme sorunları sebebiyle Rezerve Kapasiteye sahip olduğu bir Giriş Noktasından, sisteme Doğal Gaz girişi yapamaması veya kısıtlı giriş yapması durumunda, varsa başka bir Giriş Noktasındaki Atıl Kapasite kullanılabilir.

Madde 4. ŞİD 2.1.4 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

2.1.4 Atıl Kapasite Uygulama Esasları 

Taşıtanlar, Giriş ve Çıkış Noktaları için Taşıyıcı tarafından duyurulan Atıl Kapasiteleri Gaz Yılı içinde herhangi bir dönemde (en az bir Ay süreli olmak kaydıyla) kullanabilmek için Taşıyıcıya başvuruda bulunabilir. Atıl Kapasitelerin kullanım bedelleri, Tarifedeki iletim kapasite bedelinin aşağıdaki katsayılarla çarpılması ile hesaplanır.

 

Dönem

Katsayı

Yaz Dönemi

0,80

Kış Dönemi

1,30

Ara Dönem

1,20

 

İçinde bulunulan Gaz Yılı için STS imzalamış Taşıtanlara, daha önce kapasite rezervasyonuna sahip olmadıkları bir noktada, Atıl Kapasiteden yapılacak rezervasyonlarda, rezervasyonun içinde bulunan Gaz Yılının sonuna kadar yapılması durumunda, yukarıda belirtilen katsayılar uygulanmaz.

Halihazırda bir STS imzalamış olan Taşıtanların Atıl Kapasiteler için başvuruları, her ayın en geç 25. (yirmi beş) gününe kadar, takip eden Ayın ilk Gününden itibaren geçerli olacak şekilde yapılır. Taşıyıcı bu başvuruları 3 (üç) işgünü içinde cevaplandırır.

Madde 5. ŞİD 2.1.8 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

2.1.8 Kapasite rezervasyonları her bir Giriş ve Ana Çıkış Noktası için, bu noktalardaki MAK’ı aşmamak kaydıyla yapılır. Kapasite rezervasyonlarındaki toplam talebin MAK’ı aşmadığı noktalarda talep edildiği şekilde, MAK’ı aştığı noktalarda talep miktarlarıyla orantılı olarak kapasite rezervasyonu yapılır. Bir Çıkış Noktasına ilişkin kapasite rezervasyon talebinde, o Çıkış Noktasından Doğal Gaz arzının sağlandığı Son Kullanıcılar ve/veya Dağıtım Şirketleri ile satış ilişkisini belgeleyecek dokümanlar Taşıyıcıya sunulacaktır.

Kapasite rezervasyonlarındaki toplam talebin MAK'ı aştığı ithalat giriş noktalarında her başvuru sahibine, öncelikle sisteme giriş başvurusunda Taşıyıcı'ya ibraz edilmiş olan taahhüde bağlanmış günlük teslim miktarı (DCQ)'larına kadar olan talepleri tahsis edilecektir. Kalan miktarlar başvuru sahiplerine DCQ'larıyla orantılı olarak tahsis edilir. Bu işlem herhangi bir Taşıtan'a başvurusundan fazla bir kapasite tahsisatıyla sonuçlanıyorsa, bu Taşıtan'a başvurusu kadar rezerve kapasite tahsis edilir ve kalan miktarlar için aynı işlem tekrarlanır. Bu işlem MAK tüm başvuru sahiplerine paylaştırılana kadar devam eder.

Madde 6. ŞİD 3.7 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

3.7 Doğal Gazın ithal edildiği Giriş Noktalarında (LNG Terminalleri hariç), bu noktadaki toplam Son Tahsisat miktarının toplam TMB’den fazla olduğu durumda; pozitif dengesizliğe sahip bir Taşıtanın Son Tahsisat miktarı TMB’sinden fazla ve bu Taşıtana uygulanacak Tolerans Dışı Miktar oluşmuş ise; aşağıdaki formüle göre belirlenen Miktar veya Tolerans Dışı Miktar değeri (hangisi daha düşük ise) TDM’den düşülecek ve düşülen Miktar Tolerans İçi Miktar olarak değerlendirilecektir.

D=(A/B)*C

A: Bu Taşıtanın Son Tahsisat miktarı ile TMB’si arasındaki fark

B: Son Tahsisat miktarı TMB’sinden fazla olan tüm Taşıtanların Son Tahsisat toplamları ile TMB toplamları arasındaki fark

C: Giriş Noktasındaki toplam Son Tahsisat miktarı ile toplam TMB arasındaki fark

D: Tolerans Dışı Miktardan Tolerans İçi Miktara aktarılacak Miktar

Doğal Gazın ithal edildiği Giriş Noktalarında (LNG Terminalleri hariç), bu noktadaki toplam Son Tahsisat miktarının toplam TMB’den az olduğu durumda; negatif dengesizliğe sahip bir Taşıtanın Son Tahsisat miktarı TMB’sinden az ve bu Taşıtana uygulanacak Tolerans Dışı Miktar oluşmuş ve bu noktada uygun kalitede ve basınçta teslimat yapılmış ise; aşağıdaki formüle göre belirlenen Miktar veya Tolerans Dışı Miktar değeri (hangisi daha düşük ise) TDM’den düşülecek ve düşülen Miktar Tolerans İçi Miktar olarak değerlendirilecektir.

D=(A/B)*C

A: Bu Taşıtanın Son Tahsisat miktarı ile TMB’si arasındaki fark

B: Son Tahsisat miktarı TMB’sinden az olan tüm Taşıtanların Son Tahsisat toplamları ile TMB toplamları arasındaki fark

C: Giriş Noktasındaki toplam Son Tahsisat miktarı ile toplam TMB arasındaki fark

D: Tolerans Dışı Miktardan Tolerans İçi Miktara aktarılacak Miktar

Gün içi Revize yapılan durumlar hariç olmak üzere, Yer Altı Deposunda enjeksiyon programı yapan Taşıtanlar için, KUE’de belirtilen Doğal Gazın Teslim ve Kabul Noktasındaki talep edilen basınç değerinin altında teslim edildiği durumlarda, Taşıyıcıdan kaynaklı enjeksiyon yapılamayan gaz miktarı Tolerans İçi Miktar olarak değerlendirilecektir.

Madde 7. ŞİD 7.2.1 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine:

7.2.1 Taşıtan Gün için TMB’yi en erken G-7 de, TMB’yi veya TMDB’yi en geç G-1 saat 14:00’e kadar Taşıyıcıya iletecektir. Taşıtanın TMB’si, Taşıyıcı tarafından G-1 saat 15:00’e kadar onaylanacak veya TMDB istenecektir. Taşıtan, TMB göndermeden önce, Yurt Dışı Operatörü, Depolama Şirketi, İletim Şirketi, Üretim Şirketinden TMB’deki ilgili Giriş Noktaları Miktarlarının teyiti ile birlikte Transfer Giriş ve Transfer Çıkış Noktaları ile Ulusal Dengeleme Giriş ve Ulusal Dengeleme Çıkış Noktalarında belirtilen Miktarlar için ilgili tüm Taşıtanların mutabakatlarının yer aldığı belgeyi Taşıyıcıya, gönderecektir. Taşıyıcı, uyumsuzluk olması durumunda veya kendi değerlendirmeleri neticesi Taşıtandan TMDB yapmasını isteyebilecektir. Taşıtan, G-1 saat 15:00 ile 16:00 arasında, Taşıyıcı tarafından istenmesi halinde, TMDB’yi Taşıyıcıya iletecektir. Taşıyıcı, TMDB’yi G-1 saat 16:30’a kadar, uyumsuzluk hala devam ediyorsa Yurt Dışı Operatörü, Depolama Şirketi, İletim Şirketi, Üretim Şirketinden aldığı bilgilere göre değiştirerek, onaylayacaktır. Onaylama işlemi onay bildirimi yapılmak suretiyle yapılır.

Taşıyıcının, Taşıtanın TMB’sini almasını müteakip G-1 saat 15:00’e kadar; TMDB’sini almasını müteakip G-1 saat 16:30’a kadar Taşıtana bir bildirimde bulunmaması halinde, Taşıtanın TMB’si (veya yerine göre TMDB’si) onaylanmış kabul edilecektir. Taşıtan G-1 saat 14:00’e kadar birden fazla TMB göndermiş ise, en son gönderilen TMB işleme alınacaktır.

Madde 8. ŞİD 7.4.7 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde eklenmesine:

7.4.7 Taşıyıcı, Depolama Giriş noktası üzerinden G saat 15:15’e kadar Taşıtanlar tarafından programlarında revizyon yapılması yönünde yapılacak başvuruları kabul eder. Sistem’in elvermesi ve Taşıyıcı tarafından verilen talimatlara aykırı olunmaması durumunda en geç G saat 15:30’a kadar Taşıtanların programı revize edebilir.

Madde 9. ŞİD 14.11.2 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine:

14.11.2 Zor Gün veya Sınırlı Kapasite Gününe sebep olan Taşıtanın o Gün tespit edilememesi veya 14.11.1 bendinin uygulanamaması durumunda; İletim Şebekesinin Zor Günden veya Sınırlı Kapasite Gününden etkilenen kısmında, Mülkiyeti ve işletimi Taşıyıcıya ait olan Çıkış Noktalarına bağlı Son Kullanıcılara Taşıyıcı tarafından, Taşıyıcıya ait olmayan Çıkış Noktalarına bağlı Son Kullanıcılara yapılacak kesinti hakkında ise ilgili Dağıtım Şirketine Taşıyıcının yapacağı bildirim akabinde Dağıtım Şirketi tarafından, Taşıyıcının aşağıdaki uygulama sırasına göre belirleyeceği şekilde:

i) Taşıtanlar tarafından, Taşıyıcıya öncelikli olarak kesinti uygulanması bildirilmiş olan Son Kullanıcılara gaz arzı sağlayan tesislere,

ii) Alternatif yakıtlı elektrik üretim tesislerine

iii) İşletmesel açıdan gereklilik sonucu oluşan bölgesel kesinti ihtiyacını giderecek durumda olan elektrik üretim tesislerine,

iv) Diğer elektrik üretim tesislerine

v) Sanayi Tesislerine

vi) Konuta,

kesinti veya azaltma yapılır. Zor Gün veya Sınırlı Kapasite Gününe sebep olan Taşıtanın o Gün tespit edilmesi durumunda ise, Taşıyıcıya sunmuş olduğu Son Kullanıcılara ilişkin öncelik listesi doğrultusunda kesinti veya azaltma yapılır.

Taşıyıcı’nın Kesinti/Kısıntı/Arttırma Talimatı uygulamaya koyması durumunda bu talimatlar ilgili Taşıtanlara EBT’de duyurulur ve yazılı olarak bildirilir. Söz konusu Talimat aşağıdaki detayları içerir:

• Zor Gün/Sınırlı Kapasite Günü durumunun sebebi,

• Kesinti/Kısıntı/Arttırma Talimatı kapsamı,

• Talimatın etki doğuracağı başlangıç ve geçerlilik süresi.

Zor Günde Taşıyıcı, arttırma talimatı vererek kesinti veya azaltma yapılmasına engel olabilecek durumda ise öncelikle arttırma talimatı verecektir. Zor Güne sebep olan Taşıtanın, o Gün tespit edilmesi durumunda, mümkünse Giriş Noktasında arttırma, mümkün değil ise Çıkış Noktasında azaltma talimatı bu Taşıtana verilir. Bunun mümkün olmaması veya sebep olan Taşıtanın o Gün tespit edilememesi durumunda, Taşıyıcı dengeleme açısından hangi Giriş Noktasını uygun görüyorsa o noktayı kullanan Taşıtan Tedarikçiye arttırma talimatı verir. Taşıtanlar bu bildirimlere uymamaları halinde, yeterli arz imkanlarına sahip olmadıklarını Taşıyıcıya belgelemek zorundadır.

Sınırlı Kapasite Gününde Taşıyıcı Giriş Noktasında azaltma, veya Çıkış Noktasında arttırma talimatı vererek kesinti veya azaltma yapılmasına engel olabilecek durumda ise öncelikle arttırma talimatı verecektir. Sınırlı Kapasite Gününe sebep olan Taşıtanın o Gün tespit edilmesi durumunda, mümkünse arttırma/azaltma talimatı bu Taşıtana verilir. Bunun mümkün olmaması veya sebep olan Taşıtanın o Gün tespit edilememesi durumunda, Taşıyıcı dengeleme açısından hangi Çıkış Noktasını uygun görüyorsa o noktayı kullanan Taşıtan Tedarikçiye arttırma talimatı verir.

Depolama Tesisine enjeksiyon yapılan Çıkış Noktaları arttırma talimatında öncelikle düşünülecektir. Taşıtan Tedarikçiler bu bildirimlere uymamaları halinde, yeterli depolama kapasitelerine sahip olmadıklarını Taşıyıcıya belgelemek zorundadır. Sınırlı Kapasite Gününde kesinti veya azaltma yapılmasının gerekmesi halinde öncelikle buna sebep olan Taşıtanın Giriş Noktasındaki teslimatlarında kesinti veya azaltma yapılır.

Talimatlara uygun hareket eden Taşıtanlara, talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri günlerdeki talimat kapsamındaki miktarlarla sınırlı kalmak kaydıyla, dengeleme, düzenleme ve kapasite aşım cezaları uygulanmaz.

Bu Bölüm hükümleri uyarınca verilen talimatın sona erdirilmesi EBT’de duyurulur ve yazılı olarak bildirilir.

Madde 10: ŞİD’de dengeleme gazı piyasasının kurulması hedefine yönelik olarak;

• BOTAŞ’ın 01/01/2014 tarihi itibariyle tercih ettiği elektronik platformda Ek’teki hükümlere uygun şekilde test ve simülasyon sürecine başlamasına;

• Simülasyon sürecinde tespit edilen hususları aylık raporlar halinde EPDK’ya sunmasına;

• Taşıtanların tamamının bu simülasyon sürecine katılmasına;

• Değiştirilme esnekliği olacak şekilde Elektronik Bülten Tablosunda 01/03/2014 tarihine kadar gerekli yazılım düzenlemelerini yapmasına ve simülasyon sürecinin bu tarih itibariyle Elektronik Bülten Tablosu üzerinden devam etmesine,

• Bu süre zarfında Kurum Başkanlık onayıyla Ek’teki hükümlerde değişiklik yapılabilmesine,

Madde 11: İş bu Kurul Kararının 01/01/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesine,

EK: EBT’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE SİMÜLASYON SÜRECİNE ESAS TEŞKİL EDECEK DENGELEME GAZI PİYASASININ KURULMASINA İLİŞKİN ŞİD

DEĞİŞİKLİK HÜKÜMLERİ

1.1

"Dengeleme Gazı" tabiri, İletim Şebekesinin emniyetli ve verimli bir şekilde işletilebilmesi amacıyla, Taşıtanlar İletim Şebekesindeki gazı kullandıkları zaman şebekeye girişi yapılan, İletim Şebekesine gaz bıraktıkları zaman şebekeden çıkışı yapılan gazı ifade eder;

"Dengeleme Gazı Alış Fiyatı" (DGAF) tabiri, İletim Şebekesinden çıkışı yapılan Dengeleme Gazı için oluşan fiyatı ifade eder;

“Dengeleme Gazı Anlaşması” tabiri STS’nin ekinde bulunan ve Gaz Yılı içerisinde Taşıtan tarafından sağlanacak olan Dengeleme gazına ilişkin hükümleri içeren anlaşmayı ifade eder;

“Dengeleme Gazı Çıkışı” tabiri, İletim Şebekesinden Dengeleme Gazı çekilmesi amacıyla Taşıtanlar tarafından şebekeden alınan gazı ifade eder;

“Dengeleme Gazı Çıkış Noktası” tabiri, tarifede belirtilen çıkış zonları ve Ulusal Dengeleme Noktası için tanımlanan sanal noktayı ifade eder;

“Dengeleme Gazı Girişi” tabiri, İletim Şebekesine Dengeleme Gazı temin edilmesi amacıyla Taşıtanlar tarafından şebekeye bırakılan gazı ifade eder;

Dengeleme Gazı Giriş Noktası” tabiri, her bir fiziki Giriş Noktası ve Ulusal Dengeleme Noktası için tanımlanan sanal noktayı ifade eder;

“Dengeleme Gazı Satış Fiyatı” (DGSF) tabiri, İletim Şebekesine girişi yapılan Dengeleme Gazı için oluşan fiyatı ifade eder;

“Sistem Giriş Noktası” tabiri, Taşıtanların sistemden kullandıkları gazı sisteme girmelerini sağlayan sanal noktayı ifade eder;

“Sistem Çıkış Noktası” tabiri, Taşıtanların sisteme bıraktıkları gazı sistemden çekmelerini sağlayan sanal noktayı ifade eder;

“Dengeleme Taahhüt Primi”, tabiri Dengeleme Gazı Anlaşması çerçevesinde Taşıyıcı tarafından ödenen bedeli ifade eder;

“Sistem Toleransı” tabiri, Sistem Kümülatif Dengesizlik Miktarının tolere edilebileceği aralığı ifade eder,

“Sistem Kümülatif Dengesizlik Miktarı” (SKDM) tabiri, Taşıtanların kümülatif dengesizlik miktarlarının toplamını ifade eder

“Taşıtan Kümülatif Dengesizlik Miktarı” (TKDM) tabiri, Gün itibariyle Taşıtan’ın sistemde bulunan miktarını ifade eder;

“Transfer Edilen Miktar” tabiri, Dengeleme Gazı piyasasında yapılan işlemler neticesinde Taşıtan’ın sistemde el değiştiren miktarını ifade eder;

“Ürün” tabiri, Taşıtanların değişik nokta ve süre kombinasyonları altında piyasaya konu ettikleri Dengeleme Gazını ifade eder;

BÖLÜM 3

SEVKİYAT KONTROL VE SİSTEM DENGELEME

3.1 Genel Bakış

3.1.1 Taşıtan, Günlük Girişi ile Günlük Çekişini dengelemekle yükümlüdür.

3.1.2 İletim Şebekesinin fiziksel dengesinin sağlanmasından Taşıyıcı sorumlu olacaktır.

3.1.3 Taşıtanların sistem dengesini bozmaları durumunda ödeyecekleri sevkiyat kontrol bedelleri 3.3 maddesinde açıklanmıştır. Buna ek olarak, dengesizlikler nedeniyle sistem güvenliğinin riske girmesi durumunda Taşıyıcı Taşıtanların İletim Şebekesinden gaz çekişini veya İletim Şebekesine gaz girişini sınırlandırabilir veya tamamen durdurabilir.

3.1.4 Taşıyıcının bir sonraki Gün için gereken Doğal Gaz miktarını ve akış rejimini mümkün olduğunca doğru olarak tespit edebilmesi için, Taşıtanlar 7. Bölüme göre TMB’lerini, gerekliyse TMDB’lerini, Taşıyıcıya iletmek ve Programlarına uygun hareket etmekle yükümlüdür.

3.1.5 Mülga

3.2 Mülga

3.3 Sistem Dengelemesine Katılım Bedeli

Sistem Dengelemesine Katılım Bedeli “Günlük Dengesizlik Ücretleri” ile “Düzenleme Ücretleri” ni kapsamaktadır.

3.3.1 Günlük Dengesizlik Ücretleri

3.3.1.1 Taşıtan için Günlük Dengesizlik her Gün’le ilgili olarak aşağıdaki kalemler arasındaki fark olarak hesaplanacaktır:

(a) Taşıtanın Doğal Gaz teslim ettiği Giriş Noktalarındaki toplam Günlük Girişi ve

(b) Taşıtanın Doğal Gaz çektiği Çıkış Noktalarındaki toplam Günlük Çekişi

3.3.1.1(a) alt bendindeki miktar 3.3.1.1(b) alt bendindeki miktardan fazla ise Günlük Dengesizlik pozitif, 3.3.1.1(b) alt bendindeki miktar 3.3.1.1(a) alt bendindeki miktardan fazla ise Günlük Dengesizlik negatiftir. Günlük Dengesizliğin pozitif olduğu durumda Taşıtanın sistemde Doğal Gaz bıraktığı, Günlük Dengesizliğin negatif olduğu durumda Taşıtanın sistemden Doğal Gaz aldığı kabul edilir.

Taşıtanların Günlük Giriş ve Günlük Çekişleri 9. Bölüm hükümlerine göre tespit edilecektir.

3.3.1.2 Dengeleme İçin Müsaade Edilen Tolerans Düzeyleri

Müsaade Edilen Tolerans aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

GİRİŞ MİKTARI – SANAL ÇIKIŞ MİKTARI ARALIĞI

(Sm3)

A

B

Müsaade Edilen Tolerans (C)

0-500.000

0

G

+/- 0,12 (%12)

500.001-1.000.000

+/- 60.000

G-500.000

+/- 0,08 (%8)

1.000.001-2.000.000

+/- 100.000

G-1.000.000

+/- 0,06 (%6)

2.000.001-4.000.000

+/- 160.000

G-2.000.000

+/- 0,05 (%5)

4.000.001 ve üstü

+/- 260.000

G-4.000.000

+/- 0,04 (%4)

 

T=A+(B*C)

T:Müsaade Edilen Tolerans Miktarı

G:Toplam Günlük Giriş Miktarı – Toplam Günlük Sanal Çıkış Miktarı

Sanal Çıkış: Transfer Çıkış Noktaları ve/veya Ulusal Dengeleme Çıkış Noktaları

Müsaade Edilen Tolerans Miktarının pozitif ve negatif sınırları, yukarıdaki formüle göre hesaplanır. Günlük Dengesizliği Müsaade Edilen Tolerans Miktarının dışında olan Taşıtanlar kabul edilebilirlik sınırlarının dışındadır.

Müsaade Edilen Toleranslar her yıl tekrar incelenir, gerek duyulursa Bölüm 21 hükümlerine göre yeniden düzenlenebilir.

Kuşkuya mahal bırakmamak için, herhangi bir Günde bir Taşıtanın sıfır gaz akışının olması halinde veya bütün çıkışları sanal noktalar olan Taşıtanlar için, söz konusu Gün ve Taşıtanlar için Müsaade Edilen Tolerans sıfır olacaktır.

Günlük Dengesizlik Ücretlerinin hesaplanmasında Dengeleme Gazı Alış ve Dengeleme Gazı Satış Fiyatları kullanılacaktır.

Taşıtanın kabul edilebilirlik sınırı dışında olması halinde Günlük Dengesizlikler için aşağıdaki hükümlere göre Günlük Dengesizlik Ücretleri tahakkuk ettirilecektir.

3.3.1.3 mülga

3.3.1.4 Günlük Dengesizlik Ücreti, aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

i) Günlük Dengesizliğin negatif ve Müsaade Edilen Tolerans Miktarını aşması halinde;

Günlük Dengesizlik Ücreti: TDM*DGSF*F

ii) Günlük Dengesizliğin pozitif ve Müsaade Edilen Tolerans Miktarını aşması halinde;

Günlük Dengesizlik Ücreti = TDM* DGAF*F

Burada; 

TDM       :  Tolerans Dışı Miktarın mutlak değerini

DGAF    : En son gerçekleşen Dengeleme Gazı Alış Fiyatını

DGSF     : En son gerçekleşen Dengeleme Gazı Satış Fiyatını

F             :  Tarifede belirtilen faktörü ifade eder.

Günlük Dengesizliğin pozitif ve negatif, dengesizliğin meydana geldiği dönemin Yaz Dönemi, Kış Dönemi veya Ara Dönem olmasına bağlı olarak, kullanılacak faktörler (F) Tarifede belirtilir.

SKDM’nin pozitif olduğu Gün’de Günlük dengesizliği negatif olan Taşıtanlar ve SKDM’nin negatif olduğu günde Günlük dengesizliği pozitif olan Taşıtanlar için bu faktörler 0.5 ile çarpılarak uygulanır.

Taşıyıcının Dengeleme Gazına ilişkin tüm kayıtları Taşıtanların incelemesine açık tutulacaktır.

3.3.1.5 Herhangi bir Günle ilgili olarak her Taşıtanın Günlük Dengesizliği 9. Bölümde detaylandığı şekilde hesaplanacaktır. 18. Bölüm hükümlerine göre, Ay sonunda kümülatif bir hesaplama (Günlük tahakkuk miktarlarına istinaden) doğrultusunda faturalama yapılacaktır.

3.3.2 Düzenleme Ücretleri

3.3.2.1 Düzenleme Ücretleri Depolama Tesisleri, LNG Terminalleri ve yurt içindeki üretim tesislerine ilişkin Giriş Noktaları ile her bir Çıkış Noktası için ayrı ayrı olmak üzere, aşağıdaki kalemler arasındaki farkın, Düzenlenmiş Tolerans Miktarını aştığı Günler için hesaplanacak ve Taşıtanlar tarafından ödenecektir. Alt akışında Tali Çıkış Noktaları bulunan Ana Çıkış Noktalarında Düzenleme Ücretleri, sadece Tali Çıkış Noktaları için uygulanacaktır.

(i) Giriş ve Çıkış Noktasında o Gün için, Taşıtanın 9.Bölüm uyarınca yapılan Son Tahsis neticesi tespit edilen Günlük Giriş ve Günlük Çekiş Miktarları ve

(ii) O Günün Programında belirtilen Doğal Gaz Miktarları.

Düzenlenmiş Tolerans Miktarı, Taşıtanın Programında belirtilen Doğal Gaz Miktarlarından fazla veya az bir Doğal Gaz Miktarını ifade eder.

Düzenlenmiş Tolerans Miktarının negatif ve pozitif sınırları, aşağıdaki tablolar ve formüle göre hesaplanır.

Giriş Noktaları için:

 

Taşıtanın Programında Giriş Noktası İçin Belirtilen Miktar Aralığı (Sm3)

A

B

Düzenlenmiş Tolerans (C)

0-500.000

0

G

+/- 0,15 (%15)

500.001-1000000

+/- 75.000

G-500.000

+/- 0,12 (%12)

1.000.001-2.000.000

+/- 135.000

G-1.000.000

+/- 0,10 (%10)

2.000.001-4.000.000

+/- 235.000

G-2.000.000

+/- 0,09 (%9)

4.000.001 ve üstü

+/- 415.000

G-4.000.000

+/- 0,07 (%7)

Çıkış Noktaları için:

 

Taşıtanın Programında Çıkış Noktası İçin Belirtilen Miktar Aralığı (Sm3)

A

B

Düzenlenmiş Tolerans (C)

0-100.000

0

Ç

+/- 1,00 (%100)

100.001-250.000

+/- 100.000

Ç-100.000

+/- 0,12 (%12)

250.001-1.000.000

+/- 118.000

Ç-250.000

+/- 0,10 (%10)

1.000.001-2.000.000

+/- 193.000

Ç-1.000.000

+/- 0,06 (%6)

2.000.001 ve üstü

+/- 253.000

Ç-2.000.000

+/- 0,04 (%4)

 

D=A+(B*C)

D: Düzenlenmiş Tolerans Miktarı

G: Programdaki Giriş Miktarı

Ç: Programdaki Çıkış Miktarı

Bir Çoklu Çıkış Noktasında Düzenleme Ücretleri, Taşıtanların toplam Çekişi ile toplam Program Miktarı arasındaki farkın, yukarıda Çıkış Noktaları için belirtilmiş olan Düzenlenmiş Tolerans değerini aşmadığı durumlarda uygulanmaz.

3.3.2.2 Taşıtan, Günlük Giriş ve/veya Günlük Çekişinin Düzenlenmiş Tolerans Miktarını aşan kısmının mutlak değeri için, Tarifede belirtilen Düzenleme Ücretini ödeyecektir.

3.4 Hizmet Kesintisi Bedelleri

Taşıtanın ve adına hareket edenlerin ŞİD’e ve ilgili Teslim Sözleşmesi hükümlerine uygun davranmış olması kaydıyla, Taşıyıcının işletme hatası sonucunda sistem dengesinin bozulması ve Çıkış Noktalarında kesintiye yol açılması durumunda, Taşıyıcı kesinti veya azaltmaya uğrayan Taşıtanlara Hizmet Kesintisi Bedeli ödemekle yükümlüdür. Buna ilişkin bedeller her bir Çıkış Noktası için ayrı ayrı uygulanacak olup, eksik teslimatlar Teslim Sözleşmelerinde yer alacak olan minimum teslim basıncının altında gerçekleşen Doğal Gaz teslimat Miktarları için geçerli olacaktır. Her halükarda, Taşıtan’ın onaylanmış son Programında yer alan toplam Miktar üzerinden hesaplanacak olan ortalama saatlik akış Miktarının üzerinde bir anlık akış için, minimum teslim basıncının altına düşülmüş olsa dahi Hizmet Kesintisi Bedeli tahakkuk ettirilmeyecektir. Kesinti Miktarının belirlenmesinde minimum teslim basıncının altına düşüldüğü süreler ve bu süreler boyunca son onaylanmış Program doğrultusunda belirlenecek olan saatlik ortalama akış Miktarının ne kadar eksiğinde kalındığı tespitleri esas olacaktır.

Karışıklığa yer vermemek açısından, bir Giriş Noktasına ilişkin Hizmet Kesintisi Bedeli uygulanmayacaktır.

Bir Çıkış Noktasına ilişkin Hizmet Kesintisi Bedeli aşağıdaki gibi hesaplanır.

Hizmet Kesintisi Bedeli = Kesinti Miktarı * (Tarifede yer alan Hizmet Kesintisi Bedeli)

3.5 Mülga

3.6 Ulusal Dengeleme Giriş ve Çıkış Noktaları

Ulusal Dengeleme Giriş Noktası ve Ulusal Dengeleme Çıkış Noktası, İletim Şebekesinde fiziksel olarak var olmayan, Taşıtanların kendi aralarında, dengesizliklerini gidermeye ve/veya ticaret yapmalarını sağlamaya yönelik sanal noktalardır. Bu noktalar aşağıdaki şartlar dâhilinde kullanılacaktır.

3.6.1 Bir Taşıtan diğer Taşıtanlara Doğal Gaz teslim edecekse bu miktar, TMB’de Ulusal Dengeleme Çıkış Noktası’ndan çekilecek Miktar olarak belirtilecek olup bu Miktar ile birlikte bu noktadan çekiş yapacak Taşıtanların kimliği belirtilecektir. Söz konusu Miktar, diğer Taşıtanın TMB’sinde ise Ulusal Dengeleme Giriş Noktasından girilecek Miktar olarak yer alacaktır. TMB’lerde Ulusal Dengeleme Çıkış Noktalarında belirtilen Miktarların, Ulusal Dengeleme Giriş Noktalarında belirtilen Miktarlara toplamda eşit olması şart olup, bu anlamda uyum göstermeyen TMB’ler Taşıyıcı tarafından onaylanmayıp revize edilmeleri istenir.

3.6.2 Taşıtanlar, herhangi bir süre kısıdına bağlı olmaksızın Taşıyıcıya bildirimde bulunmak suretiyle Ulusal Dengeleme Noktası üzerinden Sistem içerisinde birbirlerine gaz devredebilirler. Devredilecek gaz miktarı en fazla ilgili devreden taşıtanın pozitif kümülatif dengesizliği kadar olabilir. Her iki tarafın da bildirimini alan Taşıyıcı, devirleri gerçekleştirerek ilgili taşıtanların kayıtlarını EBT üzerinden günceller. Devire ilişkin hususlar Taşıtanların mutabakatına bağlıdır. Kuşkuya mahal bırakmamak için bu devirler Taşıtanlara 3.3.1.2. maddesinde belirtilen Toleranslar içine girme imkanı getirmez.

3.6.3 Mülga

3.6.4 Ulusal Dengeleme Giriş Noktaları ile Ulusal Dengeleme Çıkış Noktalarına ilişkin Rezerve Kapasite bilgileri kapasite tescil belgesine işlenmekle birlikte, bu noktalardaki Rezerve Kapasite bilgileri TMB, TMDB ve Programlarda kullanılacak olup, Tarifede yer alan kapasite ile ilgili ödemelere ve Kapasite Aşım Ücretlerine tabi olmayacaktır.

3.7 Doğal Gazın ithal edildiği Giriş Noktalarında (LNG Terminalleri hariç), bu noktadaki toplam Son Tahsisat miktarının toplam TMB’den fazla olduğu durumda; pozitif dengesizliğe sahip bir Taşıtanın Son Tahsisat miktarı TMB’sinden fazla ve bu Taşıtana uygulanacak Tolerans Dışı Miktar oluşmuş ise; aşağıdaki formüle göre belirlenen Miktar veya Tolerans Dışı Miktar değeri (hangisi daha düşük ise) TDM’den düşülecek ve düşülen Miktar Tolerans İçi Miktar olarak değerlendirilecektir.

D=(A/B)*C

A: Bu Taşıtanın Son Tahsisat miktarı ile TMB’si arasındaki fark

B: Son Tahsisat miktarı TMB’sinden fazla olan tüm Taşıtanların Son Tahsisat toplamları ile TMB toplamları arasındaki fark

C: Giriş Noktasındaki toplam Son Tahsisat miktarı ile toplam TMB arasındaki fark

D: Tolerans Dışı Miktardan Tolerans İçi Miktara aktarılacak Miktar

Doğal Gazın ithal edildiği Giriş Noktalarında (LNG Terminalleri hariç), bu noktadaki toplam Son Tahsisat miktarının toplam TMB’den az olduğu durumda; negatif dengesizliğe sahip bir Taşıtanın Son Tahsisat miktarı TMB’sinden az ve bu Taşıtana uygulanacak Tolerans Dışı Miktar oluşmuş ve bu noktada uygun kalitede ve basınçta teslimat yapılmış ise; aşağıdaki formüle göre belirlenen Miktar veya Tolerans Dışı Miktar değeri (hangisi daha düşük ise) TDM’den düşülecek ve düşülen Miktar Tolerans İçi Miktar olarak değerlendirilecektir.

D=(A/B)*C

A: Bu Taşıtanın Son Tahsisat miktarı ile TMB’si arasındaki fark

B: Son Tahsisat miktarı TMB’sinden az olan tüm Taşıtanların Son Tahsisat toplamları ile TMB toplamları arasındaki fark

C: Giriş Noktasındaki toplam Son Tahsisat miktarı ile toplam TMB arasındaki fark

D: Tolerans Dışı Miktardan Tolerans İçi Miktara aktarılacak Miktar

Gün içi Revize yapılan durumlar hariç olmak üzere, Yer Altı Deposunda enjeksiyon programı yapan Taşıtanlar için, KUE’de belirtilen Doğal Gazın Teslim ve Kabul Noktasındaki talep edilen basınç değerinin altında teslim edildiği durumlarda, Taşıyıcıdan kaynaklı enjeksiyon yapılamayan gaz miktarı Tolerans İçi Miktar olarak değerlendirilecektir.

3.8 Dengeleme Gazı

3.8.1. Genel

3.8.1.1 Dengeleme Gazının alınması ve satılması piyasa tabanlı olarak eşitlik ve şeffaflık koşulları altında, sistem güvenliğini riske atmadan Taşıyıcı tarafından gerçekleştirilir. ŞİD’in ilgili maddelerinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, Taşıyıcının Dengeleme Gazına ilişkin işlemlerden kar ya da zarar etmemesi esastır.

3.8.1.2 Dengeleme Gazı piyasasının işlemesi esnasında ortaya çıkan ve 3.8 maddesinde karşılığı bulunmayan hallerde 3.8.1.1 maddesinde belirtilen prensipler dikkate alınır.

3.8.1.3 3.8. maddesi çerçevesinde uygulanacak işlemler EK-2’de bulunan açıklayıcı formüller dikkate alınarak uygulanır.

3.8.2 Sistem Toleransı

3.8.2.1 Negatif ve Pozitif Sistem Toleransları, Yaz, Kış ve Ara dönemler için her Gaz Yılı öncesinde Taşıyıcı tarafından belirlenir.

3.8.2.2 Taşıyıcı, Sistem Toleranslarını, iletim şebekesinin tüm segmentlerinin güvenli bir şekilde ve en az riskle çalışmasını temin edecek şekilde, Bölüm 12 kapsamında hazırlanan Arz-Talep Tahminleri ve önceki yıllara ilişkin taşıma verilerini de dikkate alarak belirler.

3.8.2.3 Taşıyıcı, sistemin işleyişini takip ederek dönem içerisinde Sistem Toleransları değiştirebilir. Bu kapsamdaki değişiklikler gerekçeli olarak yapılır ve en az beş Gün öncesinden EBT yoluyla ilan edilir.

3.8.2.4 Taşıyıcı, 3.8.2.2’de belirtilen koşulların dışında mali riskleri en aza indirmek, sistem ve piyasanın gelişimine katkıda bulunmak ve piyasa işleyişinin takibini kolaylaştırmak için Sistem Toleransını sıfır olarak belirleyebilir.

3.8.3 Taşıtan Kümülatif Dengesizlik Miktarı ve Sistem Kümülatif Dengesizlik Miktarı

3.8.3.1 Taşıtan Kümülatif Dengesizlik Miktarı (TKDM), ilgili Taşıtanın Sistem’e yaptığı toplam giriş miktarı ile çıkış miktarı arasındaki farkı ifade eder. TKDM’ler Gün sonundaki giriş ve çıkış değerlerine göre güncellenir.

3.8.3.2 Taşıtanlar TKDM’lerini takip etmek ve yönetmek zorundadırlar. Bu bağlamda Taşıtanlar, TKDM’lerini azaltıcı yönde Sistem Giriş ve Sistem Çıkış Noktaları üzerinden TMB sunabilirler. Sistem Giriş ve Çıkış Noktalarında Tahsisat Programa eşittir. Kuşkuya mahal bırakmamak için, Sistem Giriş ve Sistem Çıkış Noktalarında verilen TMB’ler, ilgili Taşıtan’ın TKDM’sini azaltıcı mahiyette ve en fazla kümülatif dengesizliği kadar olabilir.

3.8.3.3 TKDM’lerin toplamı Sistem Kümülatif Dengesizlik Miktarı’nı (SKDM) oluşturur

3.8.4 Dengeleme Gazı Teklifleri

3.8.4.1 3.8.5.1 maddesi çerçevesinde ilan edilecek Dengeleme Gazı miktarının alım ya da satımına ilişkin teklifler – bir sonraki teklif periyoduna kadar geçerli olmak üzere-Taşıtanlar tarafından G saat 11:00’e kadar EBT üzerinden Taşıyıcıya sunulur.

3.8.4.2 Taşıtanlar tarafından sunulan teklifler aşağıdaki hususları içerir:

i. Fiyat: Birim Sm3 için verilen ve virgülden sonraki üç basamağı aşmayan Dengeleme Gazı Alış Teklif Fiyatı ve/veya Dengeleme Gazı Satış Teklif Fiyatı,

ii. Miktar: Birim Sm3’ün katları olarak verilen Dengeleme Gazı Alış Teklif Miktarı ve/veya Dengeleme Gazı Satış Teklif Miktarı,

iii. Nokta: Dengeleme Gazı Girişi Noktası ve/veya Dengeleme Gazı Çıkışı Noktası,

iv. Süre: Dengeleme Gazı Girişi veya Dengeleme Gazı Çıkışının yapılacağı süre (Gün bazında),

3.8.4.3 Taşıtanlar Nokta ve Süre kombinasyonları ile farklı Ürünler oluşturarak, bu Ürünler için farklı teklifler verebilirler.

3.8.4.4 DGSF için verilebilecek en yüksek ve DGAF için verilebilecek en düşük teklifler Tarifeler Kurul Kararında belirlenir.

3.8.4.5 Taşıtanlar her bir Ürün için bir önceki DGSF teklifinin yüzde onundan daha fazla ve bir önceki DGAF teklifinin yüzde onundan daha düşük bir fiyat teklifi veremez.

3.8.4.6 Taşıyıcı, teklifleri değerlendirirken tekliflerin uygulanabilirliğinin teyit edilmesi adına Taşıtanlardan ilave bilgiler isteyebilir ve şartlar ileri sürebilir. Bu çerçevede TKDM’si pozitif yönde olan Taşıtanın Dengeleme Gazı alış teklifleri ile TKDM’si negatif yönde olan Taşıtanların Dengeleme Gazı satış tekliflerini dikkate almayabilir.

3.8.4.7 Taşıyıcının 3.8.4.6 maddesi çerçevesindeki tasarruflarının ilkeli, objektif, şeffaf ve gerekçeli olması esastır.

3.8.4.8 Kurum, rekabetin korunması ve geliştirilmesini teminen Taşıtanlar tarafından sunulan fiyat tekliflerini izler. Dengeleme Gazı fiyat oluşumunda rekabet koşullarının oluşmadığının tespit edilmesi halinde verilen fiyat tekliflerine 3.8.4.4 maddesi dışında Kurul tarafından ilave sınırlama getirilebilir.

3.8.4.9 Tekliflere ilişkin detaylar Taşıyıcı tarafından EBT üzerinden şeffaf ve herhangi bir bilgi asimetrisine yol açmayacak şekilde Taşıtanlarla paylaşılır. Bununla birlikte teklif sahiplerinin hüviyeti, taşıtanların ticari gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde teklif kabul edilinceye kadar yalnızca teklifi veren ilgili Taşıtan tarafından görülecek kodlama ile EBT’de yer alır.

3.8.5 Dengeleme Gazı tekliflerin değerlendirilmesi ve fiyat oluşumu

3.8.5.1 Gün sonrasında piyasaya konu edilecek Dengeleme Gazı miktarı, SKDM ile Sistem Toleransının yarısı arasındaki fark olup, bu miktar G+1 saat 10:00’a kadar EBT’de yayımlanır.

3.8.5.2 Dengeleme Gazı negatif yönde oluştuğunda, Taşıyıcı, Nokta ve Süre koşuluna uyan Dengeleme Gazı satış tekliflerini bu tekliflerin toplamı Dengeleme Gazı miktarına ulaşana dek, düşükten yükseğe doğru sıralayarak kabul eder. Sıralamada miktarı karşılayan son sıradaki teklifle aynı fiyatta birden fazla teklif olması durumunda miktarlar aynı oranda azaltılarak kabul edilir. Bu şekilde kabul edilen tekliflerin ağırlıklı ortalaması sonucu oluşan fiyat o gün için geçerli DGSF olur.

3.8.5.3 Dengeleme Gazı pozitif yönde oluştuğunda, Taşıyıcı, nokta ve süre koşuluna uyan Dengeleme Gazı alış tekliflerini bu tekliflerin toplamı Dengeleme Gazı miktarına ulaşana dek yüksekten düşüğe sıralayarak kabul eder. Sıralamada miktarı karşılayan son sıradaki teklifle aynı fiyatta birden fazla teklif olması durumunda miktarlar aynı oranda azaltılarak kabul edilir. Bu şekilde kabul edilen tekliflerin ağırlıklı ortalaması sonucu oluşan fiyat o gün için geçerli DGAF olur.

3.8.5.4 Taşıyıcı G+1 saat 10:30’a kadar DGAF ve/veya DGSF’yi, teklifi kabul edilen Taşıtanları ve Taşıtan bazında kabul edilen Dengeleme Gazı miktarlarını EBT kanalıyla ilgili Taşıtanlara duyurur.

3.8.5.5 Taşıtanlar G+1 saat 11:00’e kadar Taşıyıcının 3.8.5.4 çerçevesinde yaptığı duyuruya ilişkin itirazda bulunabilirler. İtirazı değerlendiren Taşıyıcı duyurusunu en geç saat 11:30’a kadar yeniler.

3.8.5.6 Teklifleri kabul edilen Taşıtanlar için bu miktarlar tekliflerine konu Dengeleme Gazı Giriş Noktası veya Dengeleme Gazı Çıkış Noktası üzerinden, tekliflerinde belirtilen Gün’ler için Program halini alır. G+1 için verilen tekliflerin kabul edilmesi halinde G’de verilen TMB’ler revize edilir.

3.8.5.7 Taşıtanların tekliflerinde belirtilen miktarların kısmi olarak kabul edilmesi durumunda Taşıtanın yükümlülüğü kısmi kabul edilen miktar için devam eder.

3.8.5.8 Taşıyıcı tekliflerin değerlendirilmesi esnasında Süre ve Nokta’ya ilişkin kısıt koşulları uyguluyorsa, buna ilişkin gerekçeleri EBT üzerinden Taşıtanlara duyurur.

3.8.6 Dengeleme Gazı’nın Gün içinde veya öncesinde piyasaya konu edilmesi

3.8.6.1 Dengeleme Gazı’na Gün içinde ihtiyaç duyulması halinde –sistem toleransının aşılıp aşılmadığına bakmaksızın- Taşıyıcı Dengeleme Gazını 3.8.5’de tarif edilen takvim dışında piyasaya sunar. Bu durumda Taşıyıcı, Gün’ün herhangi bir saatinde - dengesizliğin öngörülmesi durumunda Gün öncesinde- teklif prosedürünü başlatabilir. İşbu maddenin uygulanmasına ilişkin tespit ve takdirler Taşıyıcının ihtiyarındadır.

3.8.6.2 3.8.6.1 maddesi çerçevesinde kabul edilen Dengeleme Gazı teklifleri DGAF ve DGSF hesaplamasında dikkate alınır.

3.8.6.2 Kabul edilen teklif miktarlarının ihtiyaç duyulan dengeleme gazı miktarından fazla olduğunun ortaya çıkması durumunda Taşıyıcı bu miktarlar için ayrıca bir ödeme yapmaz ve ilgili Taşıtanlara sisteme bıraktıkları Miktarı çekmeleri için üç Gün süre tanır. Taşıyıcı, Miktarın büyüklüğünü ve Taşıtan’ın bu miktarı yönetebilme imkânını dikkate alarak bu süreyi uzatılabilir. Söz konusu Miktar, tanınan bu süre zarfında Sistem’den çekilmez ise ilgili Taşıtan’ın TKDM’sine dahil edilir.

3.8.6.3 3.8.6.2 maddesinde belirtilen koşulun gerçekleşmesi ancak Taşıyıcının dengeleme gazına ilişkin ihtiyacın süreklilik arz ettiğini değerlendirmesi durumunda, Taşıyıcı bu miktarları tutarak daha sonra ortaya çıkacak dengesizliğin giderilmesinde kullanabilir.

3.8.7 Dengeleme Gazı Alım ve Satımı

3.8.7.1 Dengeleme Gazı pozitif yönde oluştuğunda, Taşıyıcı, Dengeleme Gazını, teklifi kabul edilen Taşıtanlara satar ve bu satıştan elde ettiği geliri dengesizlikleri oranında DGAF üzerinden TKDM’si pozitif olan Taşıtanlara öder. Alış teklifleri kabul edilen taşıtanlar teklif ettikleri fiyat üzerinden ödeme yaparlar.

3.8.7.2 Dengeleme Gazı negatif yönde oluştuğunda, Taşıyıcı, Dengeleme Gazını, teklifi kabul edilen taşıtanlardan satın alır ve bu satın alış için ödenen tutarı dengesizlikleri oranında DGSF üzerinden TKDM’si negatif olan Taşıtanlardan tahsil eder. Satış Teklifi kabul edilen taşıtanlara teklif ettikleri fiyat üzerinden ödeme yapılır.

3.8.7.3 Dengeleme Gazı pozitif yönde oluştuğunda, TKDM’si negatif olan Taşıtanlara TKDM’leri kadar Miktar o gün oluşan DGAF üzerinden satılır. Dengeleme Gazı negatif yönde oluştuğunda TKDM’si pozitif olan taşıtanlardan TKDM’leri kadar Miktar o gün oluşan DGSF üzerinden satın alınır.

3.8.7.4 Dengeleme Gazı alım ve satımı sonrasında ortaya çıkan Transfer Edilen Miktar Taşıtanların TKDM’lerinden düşülür ve TKDM’ler buna göre revize edilir.

3.8.8 Dengeleme Gazı Anlaşması

3.8.8.1 Taşıyıcı, depolama tesisinde kapasite rezervasyonu yapmış olan taşıtanlarla dengeleme gazı anlaşması yapabilir. Anlaşma 3.8.4.2 maddesine belirtilen Miktar, Süre ve Noktaya ilişkin bilgileri içerir ve bu bilgiler EBT üzerinden Taşıtanlara duyurulur.

3.8.8.2 Dengeleme Gazı Anlaşması kapsamında taahhüt edilen dengeleme gazının dengesizliğin giderilmesinde kullanılması halinde birim sm3 için Taşıyıcı ilgili Taşıtanlara –Anlaşma kapsamında sunulan miktarla sınırlı olmak kaydıyla- en fazla depolama bedelini karşılayacak Dengeleme Taahhüt Primi öder. Yapılacak ödemeye esas teşkil edecek Miktar, ilgili Taşıtana ait Transfer Edilen Miktar mahsup edilerek bulunur.

3.8.8.3 Dengeleme Taahhüt Primi kapsamında yapılanan ödemeler Taşıyıcının tarifesinde dikkate alınır.

3.8.8.4 Dengeleme Taahhüt Primi’ne yapılacak itirazlar Kurul tarafından değerlendir. Kurul itiraz sonucunda Dengeleme Taahhüt Primi’ne sınır koyabilir. Dengeleme Taahhüt Primi, aynı depolama tesisini referans gösteren Taşıtanlar arasında farklılık gösteremez.

3.8.8.5 Taşıtan’ın azami gayreti ile giderilemeyecek durumlar hariç olmak üzere, Dengeleme Gazı Anlaşması çerçevesinde oluşan yükümlülüğün Taşıtan tarafından yerine getirilmemesi durumunda ilgili Taşıtan hakkında Kanun’un 9 uncu maddesi çerçevesinde işlem yapılır.

3.8.9 Dengeleme Gazı Yükümlülüğünün yerine getirilmesi

3.8.9.1 Taşıtanlar Dengeleme Gazı Giriş ve Çıkış yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Taşıyıcı, Taşıtanların aldıkları taşıma hizmetine ilişkin faaliyetlerini izleyerek Taşıtanların dengeleme gazına ilişkin Giriş ve Çıkış yükümlülüklerinin sistematik ihlallerini belirler ve sapmaları Kuruma raporlar. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen Taşıtanlar hakkında Kanunun 9. Maddesi çerçevesinde işlem yapılır.

3.8.9.2 Taşıtan Program halini almış Dengeleme Gazı Giriş/Çıkış yükümlülüğünü yerine getirmediği durumda yerine getirilmeyen Miktar, Taşıtan’ın TDKM’sine ilave edilir.

3.8.10 Dengeleme Gazı Borcu Teminatı:

Taşıyıcı, Taşıtanların dengeleme gazına ilişkin işlemler sonucunda ortaya çıkacak alacaklarını tahsil etmelerini teminen bir merkezi uzlaştırma bankası ile anlaşma yapar.

Taşıtanlar, STS imzalamadan önce teminat mektuplarını merkezi anlaşma bankasına verirler.

Taşıtanların teminat tutarları aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Bu formülde geçen

TT: Teminat Tutarını,

TK: Rezerve edilen Toplam Giriş Kapasitesi ve Rezerve Edilen toplam Çıkış Kapasitesinden büyük olanını,

STSg=STS kapsamında iletim hizmeti alınacak toplam gün sayısını,

DGSFo: Önceki sene gerçekleşen Dengeleme Gazı Satış Fiyatlarının ortalamasını,

R: Taşıtanının önceki sene içerisindeki toplam negatif yönde dengesizlik miktarının toplam giriş yaptığı miktara olan oranını ifade eder. Bu oranın %1’in altında olması durumunda R=%1 şeklinde uygulanır.

Taşıtanın sisteme ilk defa girecek olması durumunda R = %3 şeklinde uygulanır.

Taşıtanların 3.8.10 maddesi çerçevesinde gerekli ödemeyi yapmaması durumunda teminat altındaki tutar alacaklı durumda olan taşıtana ödenir. Teminat miktarında azalma olan Taşıtan 7 iş günü içerisinde yükümlü olduğu teminat tutarını tamamlar.

3.8.11 Dengeleme Gazına ilişkin ortaya çıkan işlemlerde faturalandırma ve ödemeler 18. Bölüm hükmü çerçevesinde ve aylık toplam tutarlar üzerinden yapılır.

3.8.12 STS’nin sona ermesi veya feshi durumunda sistemde gazı bulunan veya sistemden alacağı olan Taşıtan’a ait Miktar bedeli ilgili Taşıtan’a yansıtılmak üzere Taşıyıcı tarafından ihaleye konu edilir ve Taşıtanın gaz alacak ya da borcu sona erdirilir.

3.8.13 Elektronik Bülten Tablosunda bir arıza olması durumunda 3.8 Maddesi kapsamı dâhilinde yapılacak tüm bildirimler 22.2 ve 22.3 maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu durumda Taşıyıcı teklif prosedürünün takvimini revize edebilir.

3.8.14 Ölçüm miktarları üzerinde 10. Bölümde belirtilen bir düzeltme gereksinimi ortaya çıkması durumunda ölçüme konu Gün’de Dengeleme Gazı Alış Fiyatı, Dengeleme Gazı Satış fiyatı, tahsisat miktarları ve Taşıyıcı ile Taşıtanlar arasındaki ödemeler ile ilgili hesaplamalarda revizyon uygulanmaz. Ölçümün değişmesi sonucu tahsisatı değişen Taşıtanın değişikliğe konu Gün’deki dengesizliğindeki değişim, ölçüm hatasının tespit edildiği Gün’deki dengesizliğine ilave edilir. Ölçüm hatasının tespit edildiği Gün’de; DGAF ve DGSF’nin belirlenmesi, Taşıyıcı ve Taşıtanlar arasındaki dengesizlik kaynaklı ödemeler ve değerlendirmeye alınan teklif miktarları için TMB bildirilmesi esnasında bu revize dengesizlik miktarları baz alınır.

BÖLÜM 4

DAHİLİ KULLANIM GAZI ve İLETİM ŞEBEKESİ STOKU

4.1 Dahili Kullanım Gazı

4.1.1 Dahili Kullanım Gazı; Taşıyıcı Kullanım Gazı ve Hesaba Katılamayan Gazı kapsar.

4.1.2 Taşıyıcı, Dahili Kullanım Gazı temin etmek amacıyla, bu Bölüm 4 hükümleri uyarınca, gerekli gördüğü Dahili Kullanım Gazı Sözleşmelerini imzalayacaktır.

4.1.3 Taşıyıcı, Dahili Kullanım Gazının karşılanması ile ilgili gereksiz masrafların önüne geçmek için elinden gelen her türlü çabayı gösterecek ve Dahili Kullanım Gazı Sözleşmelerini ihale yapmak suretiyle imzalayacaktır.

4.1.4 Dahili Kullanım Gazı Sözleşmesini yapan Taşıtan, Gün içinde sağlayacağı Dahili Kullanım Gazını Bölüm 7’de belirtilen usul ve çerçevede gün öncesinden TMB olarak Taşıyıcıya bildirir. Taşıyıcı Dahili Kullanım Gazını, Giriş Noktasında alır, işletme gereksinimlerini karşılamak için kullanır ve tahsisatını günlük olarak yapar. Dahili Kullanım Gazına ilişkin Tahsisat, Program’a eşit olarak yapılır.

4.1.5 Her Gaz Yılının başlangıcından önce Taşıyıcı, bir sonraki yıl içinde satın alacağı Dahili Kullanım Gazı miktarını ve maliyetini tahmin edecektir.

4.2 İletim Şebekesi Stoku

4.2.1 Taşıyıcı, İletim Şebekesi Stokunun artırım ve azaltımına ilişkin işlemeleri şeffaf ve piyasa koşulları altında gerçekleştirir.

4.2.2 Taşıyıcı İletim Şebekesi Asgari Stoğununun düzeyini, Ana İletim Şebekesinin segmentleri için ayrı olmak üzere her Gaz Yılı başında EBT'de duyurur. Taşıyıcı, Gün içinde Ana İletim Şebekesinin Segmentlerinde asgari basınç 50 Bar, azami basınç 75 Bar olacak şekilde dengeleme işlemlerini gerçekleştirir. Gaz Yılı içinde yeni İletim Şebekesi segmentleri devreye alınırsa, İletim Şebekesi Asgari Stoğunun düzeyine ilişkin bilgiler değiştirilerek EBT'de yeniden açıklanır.

4.2.3 Taşıyıcı, İletim Şebekesi Stokunu her gün saat 10:00’a kadar EBT’de yayınlar.

4.2.4 Taşıyıcı, İletim Şebekesi Stokunun artırım ve azaltımına ilişkin işlemleri Gün öncesinden ilan etmek suretiyle gerçekleştirir.

4.3 Dahili Kullanım Gazı ve İletim Şebekesi Stoku Maliyetleri

Taşıyıcı, Dahili Kullanım Gazı ve İletim Şebekesi Stoku Maliyetlerini EPDK’ya yapacağı Tarife önerilerinde dikkate alacaktır. Tarife önerilerinde, Hesaba Katılamayan Gaz miktarı, Gaz Yılı içinde taşınması öngörülen Doğal Gaz Miktarının % 2’sini (yüzde iki) aşmayacak şekilde ve geçmişteki beş Gaz Yılının değerlerinin ortalaması alınarak belirlenir.

4.4 Dahili Kullanım Gazı ve İletim Şebekesi Stoku’nun Hesaplanması

Taşıyıcı, Dahili Kullanım Gazı ve İletim Şebekesi Stoku’nun hesaplanmasına yönelik gerekli ölçüm ekipmanlarının teçhizi, ölçüm kayıtlarının tutulması ve özel hesaplamaların kayıt altına alınmasından sorumlu olacaktır.

4.5 Dahili Kullanım Gazı ve İletim Şebekesi Stoku’nun Muhasebeleştirilmesi

Taşıyıcı, Dahili Kullanım Gazı ve İletim Şebekesi Stoku olarak kullanılan Doğal Gaz Miktarının kayıtlarını eksiksiz ve doğru tutacaktır

BÖLÜM 9

TAHSİSAT

9.1 Genel Açıklama

Taşıyıcı, Giriş ve Çıkış Noktaları için belirlenen istasyonlarda ölçülen ve bu ölçüm verilerine göre hesaplanan Günlük Doğal Gaz Miktarını, bu Bölüm 9 hükümlerine göre, şeffaf ve adil bir şekilde Taşıtanlara tahsis edecektir.

9.2 Tahsisler

Taşıyıcı G+1, saat 10.00’a kadar, Tahsisat miktarlarını 9.2.1 ve 9.2.2 bentlerine göre Taşıtanlara tahsis edecek ve bu Tahsisi EBT yoluyla Taşıtanlara duyuracaktır.

9.2.1 Tekli Giriş ve Çıkış Noktası

Tek bir Taşıtan tarafından kullanılan Giriş ve Çıkış Noktaları için, ölçülen ve buna göre hesaplanan Doğal Gaz Miktarının tamamı bu noktayı kullanan Taşıtana tahsis edilecektir. Bu tahsis Miktarları konu Taşıtanların ilgili Gün için o noktadaki Günlük Giriş veya Günlük Çekiştir.

9.2.2 Çoklu Giriş ve Çıkış Noktası

9.2.2.1 Mülga

9.2.2.2 Çoklu Giriş Noktaları Çoklu Çıkış Noktaları için Tahsisat Sayaç değerleri dikkate alınarak yapılır.

9.2.2.3 Bir Giriş Noktasında aynı kaynaktan Doğal Gaz tedarik eden bütün Taşıtanların alım anlaşmalarında veya Depolama Tesisleri (LNG Terminalleri dahil) ile ilgili Giriş Noktalarını kullanan Taşıtanların Depolama Şirketleri ile olan hizmet anlaşmalarında, teslim edilen toplam Doğal Gaz Miktarının Taşıtanlar arasında nasıl tahsis edileceğine ilişkin ilgili tüm Taşıtanları bağlayıcı hükümler bulunuyor ise, bu özel hükümlerin Taşıyıcıya bildirimi neticesinde, Tahsisler söz konusu Taşıtanlar için söz konusu özel hükümler doğrultusunda yapılır.

9.2.2.4 Alt akışında Tali Çıkış Noktaları olması durumunda, Ana Çıkış Noktasında Tahsisat, Taşıtanların Tali Çıkış Noktalarında gerçekleşen toplam çekiş Miktarları olarak belirlenir. Yanlış anlamaya mahal vermemek kaydıyla, bu tür Ana Çıkış Noktalarında tahsisatlar Kapasite Aşım Ücretleri uygulanıp uygulanmayacağını tespit amacıyla yapılır.

9.2.2.5 Bir Son Kullanıcının birden fazla Taşıtan ile alım sözleşmesi olması durumunda; söz konusu Taşıtanların ilgili Çıkış Noktasında teslim edilen toplam Doğal Gaz Miktarının Taşıtanlar arasında nasıl tahsis edileceğine ilişkin ilgili tüm Taşıtanları bağlayıcı hükümleri/protokolü (bulunuyor ise), Taşıyıcıya bildirimi neticesinde, ilgili Çıkış Noktasına ilişkin Tahsisler söz konusu Taşıtanlar için söz konusu özel hükümler/protokol doğrultusunda yapılır. Taşıyıcıya böyle bir bildirim yapılmaması halinde bu Son Kullanıcıya gaz arzı sağlayan Çıkış Noktasındaki Tahsisatlar Taşıtanların Programlarında yer alan Miktarlar ile orantılı olarak yapılır.

9.2.2.6 9.2.2.3 ve 9.2.2.4’de belirtilen hususlar Transfer Giriş ve Transfer Çıkış noktaları içinde uygulanır.

9.3 Mülga

9.4 Transfer Giriş Noktaları / Transfer Çıkış Noktaları İçin Tahsisatlar

9.4.1 İlk Tahsisat

Doğal gazı Transfer Noktasında devreden Taşıtanın, devredilecek doğal gazın İletim Şebekesine girdiği Giriş Noktasında, yukarıdaki madde 9.2 uyarınca tespit edilen tahsisat Miktarı, devrin gerçekleştiği Transfer Giriş/Çıkış Noktalarındaki konu Güne ait Program Miktarları toplamından az olmadığı sürece, bir Taşıtanın Transfer Çıkış Noktasındaki tahsisat Miktarı (dolayısıyla doğal gazı devir alan Taşıtanın Transfer Giriş Noktasındaki tahsisat Miktarı), devrin gerçekleştiği Transfer Giriş/Çıkış Noktasındaki konu güne ait Program Miktarına eşittir.

Aksi takdirde, bir Taşıtanın Transfer Çıkış Noktasındaki tahsisat Miktarı (dolayısıyla doğal gazı devir alan Taşıtanın Transfer Giriş Noktasındaki tahsisat Miktarı), ilgili Taşıtanların Programlarıyla orantılı olarak aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

TGM= PTM * (M / PM)

Burada;

TGM = Transfer Giriş Noktasında doğal gazı devralan Taşıtana tahsis edilen Miktarı

M = Tahsise konu Gün için, devredilecek doğal gazın İletim Şebekesine girdiği Giriş Noktasında, Transfer Çıkış Noktasını kullanan Taşıtan tarafından teslim edilen, yukarıdaki madde 9.2 uyarınca tespit edilen Miktarı

PTM = Taşıtanın Transfer Giriş Noktası için konu Güne ait Program Miktarı

PM = ilgili Giriş Noktasında devrin gerçekleştiği Transfer Giriş/Çıkış Noktalarındaki konu Güne ait Program Miktarları toplamını

ifade eder.

9.4.2 Mülga

9.5 Ulusal Dengeleme Giriş Noktaları / Ulusal Dengeleme Çıkış Noktaları İçin Tahsisatlar

9.5.1 İlk Tahsisat

Bir Taşıtanın Ulusal Dengeleme Çıkış Noktasındaki tahsisat Miktarı (dolayısıyla doğal gazı devir alan Taşıtanın Ulusal Dengeleme Giriş Noktasındaki tahsisat Miktarı), devrin gerçekleştiği Ulusal Dengeleme Giriş/Çıkış Noktasındaki konu güne ait Program Miktarına eşittir.

9.5.2 Mülga

9.6 Mülga

9.7 Mülga

BÖLÜM 14

ACİL DURUM, ZOR GÜN, SINIRLI KAPASİTE GÜNÜ

14.10.4 Mülga

BÖLÜM 23

GEÇİCİ HÜKÜMLER

23.1.3.1 Taşıyıcı, eşit ve şeffaf koşullar altında 3.8 maddesine ilişkin koşulları BOTAŞ’ın ticaret ünitelerine uygular. EBT’den oluşan bir arıza nedeniyle tekliflerin elektronik ortamda alınamadığı durumda BOTAŞ’ın teklifini şeffaf bir şekilde Taşıyıcıya sunması zorunludur. Dengeleme Gazı Anlaşmalarına ilişkin taahhüt ve hükümler BOTAŞ için de uygulanır.

23.1.3.2 Mülga

23.1.3.3 Mülga

23.1.3.5 Mülga

23.1.3.6 BOTAŞ, Taşıyıcı sıfatıyla taşıtanlarla yapmış olduğu STS’lerinde kendi ticaret ünitesine diğer Taşıtanlarla aynı hükümleri uygulayacağını ve herhangi bir ayrım gözetmeyeceğini taahhüt eder.

EK 2: Sistem Kontrol ve Sevkiyat Dengelemeye ilişkin formüller

1. Taşıtanlara ait Dengesizlik Miktarı’nın hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanır:

: “i” Taşıtanın, “t” günündeki Dengesizlik Miktar

= “i” Taşıtanın, “t” günündeki Giriş yaptığı Miktar

= “i” Taşıtanın, “t” günündeki Giriş yaptığı Miktar

2. Taşıtan Kümülatif Dengesizlik Miktarının Hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanır:

TKDM i: “i” taşıtanına ait Taşıtan Kümülatif Dengesizlik Miktarı

DM i,t: “i” taşıtanına ait “t” günündeki Dengesizlik Miktarı

T: Taşıtanın sisteme dahil olduğu gün sayısı

3. Sistem Kümülatif Dengesizlik Miktarı’nın hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanır:

SKDM: Sistem Kümülatif Dengesizlik Miktarı

TKDM i: “i” taşıtanına ait Taşıtan Kümülatif Dengesizlik Miktarı

N: Sistem’deki toplam taşıtan sayısı

4. Dengeleme Gazının hesaplanmasında aşağıdaki formüller uygulanır:

SKDM > 0 ve SKDM > ST+ ise DG = SKDM – ST+/2

SKDM < 0 ve SKDM < ST- ise DG = SKDM – ST-/2

ST- < SKDM < ST+ ise DG = 0

5. Transfer edilen miktar hesaplamalarında aşağıdaki formüller uygulanır:

DG > 0 ve TKDMi > 0 ise TMi = (DG-TKDM-) x TKDMi / ∑ TKDM+

DG > 0 ve TKDMi < 0 ise TMi = TKDMi

DG < 0 ve TKDMi < 0 ise TMi = (DG- TKDM+) x TKDMi / ∑ TDKM-

DG < 0 ve TKDMi > 0 ise TMi = TKDMi

6. Taşıtanların revize TKDM’leri aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

rTKDMi = TKDMi - TMi

7. Taşıtan Alacakları aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

DG < 0 ise Taşıtan Alacağı = TMi x DGSF

DG > 0 ise Taşıtan Alacağı = TMi x DGAF

8. Dengeleme Taahhüt Primi Aşağıdaki formüllere göre hesaplanır:

DG > 0 ve TKDMi > 0 ise DTPi = |(DGia – TMi)| x p

DG > 0 ve TKDMi < 0 ise DTPi = |(DGia) | x p

DG < 0 ve TKDMi < 0 ise DTPi = |(DGia – TMi)| x p

DG < 0 ve TKDMi > 0 ise DTPi = |(DGia) | x p

9. Yukarıdaki formüllerde geçen

Çi,t : “i” Taşıtanın, “t” günündeki Çıkış yaptığı Miktarı

DG: Dengeleme Gazını,

DGia: “i” Taşıtanın Dengeleme Gazı Anlaşması kapsamında Giriş veya Çıkışını yaptığı Dengeleme Gazı Miktarı

DMi,t: “i” Taşıtanın, “t” günündeki Dengesizlik Miktarı

DTP: “i” Taşıtanına ödenecek Dengeleme Taahhüt Primi

Gi,t,: “i” Taşıtanın, “t” günündeki Giriş yaptığı Miktarı

p: Dengeleme Gazı Anlaşması kapsamında birim sm3 için Taşıtana ödenecek bedel

SKDM: Sistem Kümülatif Dengesizlik Miktarını,

ST+: Pozitif Yöndeki Sitem Toleransı

ST-: Negatif Yöndeki Sitem Toleransını

N: Sistem’deki toplam taşıtan sayısı

TKDM+: Taşıtan Kümülatif Dengesizlik Miktarı pozitif olan Taşıtanlar Miktarı

TKDM-: Taşıtan Kümülatif Dengesizlik Miktarı negatif olan Taşıtanlar Miktarı

TKDM i: “i” taşıtanına ait Taşıtan Kümülatif Dengesizlik Miktarı

T: Taşıtanın sisteme dahil olduğu gün sayısı

TMi: “i” Taşıtanına ait Transfer Edilen Miktar

rTKDMi: Taşıtanına ait Taşıtan Kümülatif Dengesizlik Miktarının dengeleme gazı işlemleri çerçevesinde el değiştirildikten sonra geriye kalan kısmını

ifade eder. 

karar verilmiştir.

10688/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4770                                                                            Karar Tarihi : 19/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2013 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasasında 2014 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki kararı almıştır.

Madde 1- 02.11.2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi uyarınca 2014 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Üretim faaliyeti:

Önlisans için:

(1) Önlisans Alma Bedelleri:

 

Kurulu güç değeri, “P(MW)”

0 < P ≤ 10 MW

5.000

(Beşbin) TL

10 < P ≤ 25 MW

10.000

(Onbin) TL

25 < P ≤ 50 MW

15.000

(Onbeşbin) TL

50 < P ≤ 100 MW

25.000

(Yirmibeşbin) TL

100 < P ≤ 250 MW

50.000

(Ellibin) TL

250 < P ≤ 500 MW

100.000

(Yüzbin) TL

500 < P ≤ 1000 MW

150.000

(Yüzellibin) TL

P > 1000 MW

250.000

(İkiyüzellibin) TL

 

(2) Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere önlisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden önlisans alma bedelinin yüzde onu tahsil edilir.

(3) Önlisans Tadil Bedeli: Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen önlisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen önlisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde 5.000 (Beşbin)TL (Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan önlisans tadil bedelinin % 10’u dikkate alınır. Ancak bu bedel 5.000 (Beşbin)TL’den az olamaz.)

(4) Önlisans Sureti Çıkartma Bedeli: 1.000 (Bin)TL.

Üretim Lisansı İçin:

(1) Lisans Alma Bedelleri:

 

Kurulu güç değeri, “P(MW)”

0 < P ≤ 10 MW

5.000

(Beşbin) TL

10 < P ≤ 25 MW

10.000

(Onbin) TL

25 < P ≤ 50 MW

15.000

(Onbeşbin) TL

50 < P ≤ 100 MW

25.000

(Yirmibeşbin) TL

100 < P ≤ 250 MW

50.000

(Ellibin) TL

250 < P ≤ 500 MW

100.000

(Yüzbin) TL

500 < P ≤ 1000 MW

150.000

(Yüzellibin) TL

P > 1000 MW

250.000

(İkiyüzellibin) TL

(2) Yıllık lisans bedeli: Üretimi yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si.

(4) Lisans Tadili : Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde 5.000 (Beşbin) TL (Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan lisans tadil bedelinin % 10’u dikkate alınır. Ancak bu bedel 5.000 (Beşbin) TL’den az olamaz.)

(5) Lisans Sureti Çıkartma: 1.000 (Bin) TL

b) İletim faaliyeti:

(1) Yıllık lisans bedeli: İletimi yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.

(2) Lisans tadili: 5.000 (Beşbin) TL

(3) Lisans sureti çıkartma: 1.000 (Bin) TL

c) Dağıtım Faaliyeti İçin:

(1) Lisans alma bedeli:

 

Bir yılda dağıtımı yapılan enerji miktarı, “D (kWh)”

D ≤ 100 milyon kWh

25.000

(Yirmibeşbin) TL

100 milyon kWh < D ≤ 250 milyon kWh

50.000

(Ellibin) TL

250 milyon kWh < D ≤ 500 milyon kWh

75.000

(Yetmişbeşbin) TL

500 milyon kWh < D ≤ 1 milyar kWh

125.000

(Yüzyirmibeşbin) TL

1 milyar kWh < D ≤ 5 milyar kWh

250.000

(İkiyüzellibin) TL

5 milyar kWh < D ≤ 10 milyar kWh

500.000

(Beşyüzbin) TL

D>10 milyar kWh

750.000

(Yediyüzellibin) TL

 

(2) Yıllık lisans bedeli: Dağıtımı yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si

(4) Lisans tadili: Dağıtım bölgelerinin birleşmesi sonucunda dağıtımı yapılan enerji miktarının tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde 5.000 (beşbin)TL.

(5) Lisans sureti çıkartma: 1.000 (Bin)TL

d) Tedarik Lisansı İçin:

(1) Lisans Alma Bedeli:

a- Görevli tedarik şirketleri için: 500.000 (Beşyüzbin)TL

b- Diğer tedarik lisansı verilecek tüzel kişiler için: 275.000 (İkiyüzyetmişbeşbin) TL

(2) Yıllık lisans bedeli:

a- Görevli tedarik şirketleri için toptan ve/veya perakende satışı yapılan toplam kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.

b- Diğer tedarik şirketleri için toptan ve/veya perakende satışı yapılan toplam kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si.

(4) Lisans tadili: 5.000 (Beşbin)TL

(5) Lisans sureti çıkartma: 1.000 (Bin)TL.,

e) Piyasa İşletim Lisansı İçin :

(1) Lisans Alma Bedeli: 500.000 (Beşyüzbin)TL..

(2) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si.

(3) Lisans tadili: 5.000 (Beşbin)TL.

(4) Lisans sureti çıkartma: 1.000 (Bin)TL.

OSB’ler İçin:

a) OSB üretim faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli:

 

Kurulu güç değeri, “P(MW)”

0 < P ≤ 10 MW

5.000

(Beşbin) TL

10 < P ≤ 25 MW

10.000

(Onbin) TL

25 < P ≤ 50 MW

15.000

(Onbeşbin) TL

50 < P ≤ 100 MW

25.000

(Yirmibeşbin) TL

100 < P ≤ 250 MW

50.000

(Ellibin) TL

250 < P ≤ 500 MW

100.000

(Yüzbin) TL

500 < P ≤ 1000 MW

150.000

(Yüzellibin) TL

P > 1000 MW

250.000

(İkiyüzellibin) TL

 

(2) Yıllık lisans bedeli: Üretimi yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si.

(4) Lisans Tadili: Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde 5.000 (beşbin)TL. (Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan lisans tadil bedelinin % 10’u dikkate alınır. Ancak bu bedel 5.000 (Beşbin)TL’den az olamaz.)

(5) Lisans Sureti Çıkartma: 1.000 (Bin)TL.

b) OSB dağıtım faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli:

 

Bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji miktarı, “D (kWh)”

D ≤ 100 milyon kWh

25.000

(Yirmibeşbin) TL

100 milyon kWh < D ≤ 250 milyon kWh

50.000

(Ellibin) TL

250 milyon kWh < D ≤ 500 milyon kWh

75.000

(Yetmişbeşbin) TL

500 milyon kWh < D ≤ 1 milyar kWh

125.000

(Yüzyirmibeşbin) TL

1 milyar kWh < D ≤ 5 milyar kWh

250.000

(İkiyüzellibin) TL

5 milyar kWh < D ≤ 10 milyar kWh

500.000

(Beşyüzbin) TL

D>10 milyar kWh

750.000

(Yediyüzellibin) TL

 

(2) Yıllık lisans bedeli: Dağıtımı yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si

(4) Lisans tadili: 5.000 (Beşbin)TL.

(5) Lisans sureti çıkartma: 1.000 (Bin)TL.

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

10683/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4774                                                                            Karar Tarihi : 19/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 19/12/2013 tarihli toplantısında; Petrol Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2014 yılı için uygulanacak katılma payına ilişkin aşağıdaki kararı almıştır.

Madde 1- 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 27 inci maddesi ile değişik (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca;

a) Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2014 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının %0,1 (bindebir),

b) Taşıma ve bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2014 yılı katılma payına ilişkin oran ise alt başlıklar dahil 0 (sıfır),

olarak belirlenmiştir.

c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2014 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarını aşmayacak şekilde hesaplanır.

Madde 2- Bu Karar 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

10684/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4771                                                                            Karar Tarihi : 19/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 19/12/2013 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasasında 2014 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Kararı almıştır.

Madde 1- Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca 2014 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) İthalat faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli                   :  123.260.- (yüzyirmiüçbinikiyüzaltmış) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli                  :  Satışı yapılan kWh başına

                                                         0,0005 (sıfırtamonbindebeş )Kr

Birden fazla ithalat lisansına sahip olan tek bir tüzel kişi, tüm ithalat lisansları kapsamında yaptığı satışların toplamı üzerinden tek bir yıllık lisans bedeli öder.

b) İletim faaliyeti :

i) İletim:

(1) Lisans alma bedeli                   :  925.000 (dokuzyüzyirmibeşbin) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli                  :  İletimi yapılan kWh başına

                                                         0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr

ii) Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletimi:

(1) Lisans alma bedeli                   :  44.900 (kırkdörtbindokuzyüz) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli                  :  İletimi yapılan kWh başına

                                                         0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr

c) Depolama faaliyeti :

(1) Lisans alma bedeli                   :  246.500.- (ikiyüzkıraltıbinbeşyüz) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli                  :  Depolanan kWh başına

                                                         0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr

d) Toptan satış faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli                   :  61.630.- (altmışbirbinaltıyüzotuz) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli                  :  Satışı yapılan kWh başına

                                                         0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr

e) Dağıtım faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli                   :  61.630.- (altmışbirbinaltıyüzotuz) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli                  :  Dağıtımı yapılan kWh başına

                                                         0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr

f) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtımı, iletimi ve satışı faaliyeti:

i) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) iletim ve dağıtımı:

(1) Lisans alma bedeli                   :  12.360.- (onikibinüçyüzaltmış) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli                  :  İletim ve dağıtımı yapılan kWh başına

                                                         0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr.

ii) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satışı:

(1) Lisans alma bedeli                   :  12.360.- (onikibinüçyüzaltmış) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli                  :  Satışı yapılan kWh başına

                                                         0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr.

g)İhracat faaliyeti:

a. Lisans alma bedeli                     :  24.630.- (yirmidörtbinaltıyüzotuz) TL.

b. Yıllık lisans bedeli                    :  İhracatı yapılan kWh başına 0 (sıfır) TL.

Tüm faaliyetlere ilişkin lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkarma bedelleri aşağıdaki gibidir:

(1) Lisans yenileme bedeli            :  İlgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedeli

(2) Lisans tadili                             :  2.500.- (ikibinbeşyüz) TL.

(3) Lisans sureti çıkartma             :  625.- (altıyüzyirmibeş) TL.

Madde 2- Bu karar 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

10685/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4775                                                                            Karar Tarihi : 19/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 19/12/2013 tarihli toplantısında; Petrol Piyasası Kanununun 27 inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2014 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1- Petrol Piyasası Kanunu’nun 27 inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2014 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Lisans alma bedeli:

Rafinerici lisansı için                              :  431.300.- (dörtyüzotuzbirbinüçyüz) TL,

Dağıtıcı lisansı için                                 :  311.800.- (üçyüzonbirbinsekizyüz) TL,

Depolama lisansı için                             :  18.500.- (onsekizbinbeşyüz) TL,

İletim lisansı için                                    :  18.500.- (onsekizbinbeşyüz) TL

İhrakiye teslimi lisansı için                     :  18.500.- (onsekizbinbeşyüz) TL,

İşleme lisansı

-Petrokimya için                                     :  18.500.- (onsekizbinbeşyüz) TL,

-Biyodizel için                                        :  6.250.- (altıbinikiyüzelli) TL,

Madeni yağ lisansı için                           :  61.630.- (altmışbirbinaltıyüzotuz) TL,

Serbest kullanıcı lisansı için                   :  3.100.- (üçbinyüz) TL,

Taşıma lisansı

- Demiryolu için                                     :  0.- (sıfır) TL,

- Denizyolu için gemi başına                  :  3.100.- (üçbinyüz) TL,

Bayilik lisansı için                                  :  3.100.- (üçbinyüz) TL,

b) Lisans sureti                                       :  1.250.- (binikiyüzelli) TL,

c) Lisans tadili:

Rafinerici lisansı için                              :  Lisans alma bedelinin % 2’si

Dağıtıcı lisansı için                                 :  Lisans alma bedelinin % 2’si

Depolama lisansı için                             :  3.100.- (üçbinyüz) TL,

İletim lisansı için                                    :  3.100.- (üçbinyüz) TL,

İşleme lisansı için                                   :  3.100.- (üçbinyüz) TL,

Madeni yağ lisansı için                           :  3.100.- (üçbinyüz) TL,

Serbest kullanıcı lisansı için                   :  1.870.- (binsekizyüzyetmiş) TL,

İhrakiye teslimi lisansı için                     :  3.100.- (üçbinyüz) TL,

Taşıma lisansı

- Demiryolu için                                     :  1.870.- (binsekizyüzyetmiş) TL,

- Denizyolu için                                      :  1.870.- (binsekizyüzyetmiş) TL,

Bayilik lisansı için                                  :  1.870.- (binsekizyüzyetmiş) TL.

d) Süre uzatımı(vize)                              :  Lisans alma bedelinin % 50’si

e) Dağıtıcı lisansı sahipleri arası

akaryakıt ticareti izni                               :  18.500.- (onsekizbinbeşyüz)TL,

f) Tarife onayı                                        :  0.- (sıfır) TL. 

Madde 2- Bu Karar 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

10686/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4777                                                                            Karar Tarihi : 19/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 19/12/2013 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2014 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Kararı almıştır.

Madde 1- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca 2014 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Lisans alma bedeli:

LPG Dağıtıcı lisansı için                        :  184.900.- (yüzseksendörtbindokuzyüz)TL

LPG Depolama lisansı için                     :  18.500.- (onsekizbinbeşyüz)TL,

LPG Tüpü İmalatı lisansı                       :  12.360.- (onikibinüçyüzaltmış) TL,

LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve

Bakımı Lisansı                                       :  2.500.- (ikibinbeşyüz) TL,

LPG Taşıma lisansı

- Karayolu için                                        :  3.100.- (üçbinyüz) TL,

- Boru hattı ile taşıma                             :  3.100.- (üçbinyüz) TL,

- Demiryolu için                                     :  0.- (sıfır) TL

- Denizyolu için gemi başına                     3.100.- (üçbinyüz) TL,

LPG Otogaz Bayilik lisansı için             :  3.100.-(üçbinyüz) TL.

b) Lisans sureti:                                      :  1.250.- (binikiyüzelli) TL,

b) Lisans tadili:

LPG Dağıtıcı lisansı için                        :  Lisans alma bedelinin %2’si,

LPG Depolama lisansı için                     :  3.100.- (üçbinyüz) TL,

LPG Tüpü İmalatı lisansı için                 :  3.100.- (üçbinyüz) TL,

LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve

Bakımı Lisansı                                       :  1.250.- (binikiyüzelli) TL,

LPG Taşıma lisansı

- Karayolu için                                        :  2.500.- (ikibinbeşyüz) TL,

- Boru hattı ile taşıma                             :  2.500.- (ikibinbeşyüz ) TL,

- Demiryolu için                                     :  2.500.- (ikibinbeşyüz) TL,

- Denizyolu için gemi başına                  :  2.500.- (ikibinbeşyüz) TL

LPG Otogaz Bayilik lisansı için             :  1.870.- (binsekizyüzyetmiş) TL.

d) Süre uzatımı (vize)                             :  Lisans alma bedelinin % 50’si 

Madde 2- Bu karar 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

10687/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4772                                                                            Karar Tarihi : 19/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 19/12/2013 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasasında 2014 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin aşağıdaki Kararı almıştır.

Madde 1- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği uyarınca 2014 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedelleri ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermekle yükümlü dağıtım şirketlerinin alacağı hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Yapım ve Hizmet Sertifikası:

(1) Sertifika alma bedeli                         :  3.750.-(üçbinyediyüzelli) TL.

(2) Sertifika tadil bedeli                          :  1.250.-(binikiyüzelli) TL.

(3) Sertifika vize bedeli                          :  625.-(altıyüzyirmibeş) TL.

(4) Sertifika yenileme bedeli                   :  Sertifika alma bedeli.

(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli          :  250.-(ikiyüzelli) TL.

b) İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası:

 

 

Kuruma ödenecek bedel

Sertifika veren dağıtım şirketinin alacağı hizmet bedeli

(1) Sertifika alma bedeli :

0 (sıfır) TL

1.250.-(binikiyüzelli) TL.

(2) Sertifika tadil bedeli :

0 (sıfır) TL

365.-(üçyüzaltmışbeş) TL.

(3) Sertifika vize bedeli :

0 (sıfır) TL

125.-(yüzyirmibeş) TL.

(4) Sertifika yenileme bedeli :

0 (sıfır) TL

Sertifika alma bedeli.

(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli:

0 (sıfır) TL

125.-(yüzyirmibeş) TL.

 

Madde 2- Bu karar 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

10680/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4776                                                                            Karar Tarihi : 19/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 19/12/2013 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasasında 2014 yılında uygulanacak katılma payına ilişkin aşağıdaki kararı almıştır.

Madde 1- 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 10 uncu maddesinin 4646 sayılı Kanunla değişik (B) fıkrasının (a) bendi uyarınca,

a) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran 2014 yılı için %0,05 (onbindebeş),

b) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren sertifika sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran 2014 yılı için 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Madde 2- Bu karar 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

10681/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4773                                                                            Karar Tarihi : 19/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 19/12/2013 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasasında 2014 yılında uygulanacak katılma payına ilişkin aşağıdaki kararı almıştır.

Madde 1- 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 10 uncu maddesinin 4646 sayılı Kanunla değişik (B) fıkrasının (a) bendi uyarınca,

a) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran 2014 yılı için %0,05 (onbindebeş),

b) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren sertifika sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran 2014 yılı için 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Madde 2- Bu karar 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

10682/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 4752-1                                                                           Karar Tarihi: 12/12/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2013 tarihli toplantısında; TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı sonuna kadar belirlenen 3.000 MW’lık kapasitenin tamamı için rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularının alım tarihinin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 24,27,28,29,30 Nisan 2015 olarak belirlenmesine ve söz konusu tarihin kamuoyuna duyurulmasına,

karar verilmiştir.

10689/1-1


 


 


 


 

—————


 

—————

—————

—————


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - İlan edilen kadrolara başvuranlar, atanmaları halinde kurum dışında, eğitim-öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı taahhüt etmiş sayılırlar.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi,

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Doçentlik belgesi,

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi,

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Doçentlik belgesi,

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

* Başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

* Varsa Yabancı Dil Belgesi

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyası; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Yardımcı Doçent

1

1

Spor sosyolojisi ve engelliler alanında çalışmış olmak ve işaret dili sertifikası olmak.

Diş Hekimliği

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Endodonti

Profesör

1

1

Mikro endodonti konusunda ders vermiş olmak.

Diş Hekimliği

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Pedodonti

Profesör

1

1

Sedasyon konusunda çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Endodonti

Yardımcı Doçent

3

1

Farklı metotlarla aktive edilen irrigasyon solüsyonlarının, smear tabaka, dentinin mineral içeriği, dentin debrisi uzaklaştırma ve bağlanma dayanımına etkisinin incelenmesi konusunda çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Pedodonti

Yardımcı Doçent

3

1

Rezin esaslı dental materyallere nanopartikül ilavesinin antibakteriyel etkinliğe ve mekanik özelliklere etkisinin in-vitro olarak araştırılması konusunda çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Pedodonti

Yardımcı Doçent

3

1

Healozone sisteminin fissür çürükleri üzerindeki etkinliğinin in-vivo olarak değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler

Oral Patoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Odontojenik epitelyal lezyonlarda epitelyo-mezenşimal ilişkinin immüno-histokimyasal ve ultrastrüktürel olarak değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Doçent

1

1

Kıpçak Türkçesi alanında çalışmış olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Selenyum ve modifiye karbon pasta elektrotlar ile bisensör hazırlanması konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Profesör

1

1

Mobbing alanında çalışmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yardımcı Doçent

3

1

Okul yöneticilerinin güçlülükleri konusunda çalışmış olmak ve en az 1 yıl yurtdışı deneyimi olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Psikometri, eğitimde ve psikolojide test kuramları ve uygulamaları alanlarında çalışmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

1

1

Çözüm odaklı kısa terapi alanında çalışmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

İlköğretim matematik eğitimi alanında doktora yapmış olmak ve yüksek lisansını drama temelli geometri öğretimi üzerine yapmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Matematik ve değerler eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Profesör

1

1

Birleştirilmiş sınıf politikaları üzerine çalışmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

1

İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinde yansıtıcı düşünme etkinlikleri üzerine çalışmış olmak ve en az 2 yıl yurtdışı deneyimi olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

1

Hidrobiyoloji ve biyoloji eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Profesör

1

1

Jeopolitik alanda ve coğrafya eğitimi alanında yayınları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Fransızca yazma güçlükleri konusunda çalışmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Çeviribilim ve kültür üzerine doktora yapmış olmak ve Fransız dili eğitimi alanında çalışması olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf ve Video

 

Profesör

1

1

Halk kültürü ve mitoloji alanında çalışmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doçent

1

1

Deniz ticaret, menkul kıymetleştirme ve fikri mülkiyet hukuku alanlarının her birinde yayın yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

Endüstriyel iktisat ve enerji ekonomisi alanlarında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

1

Türk Kamu Yönetiminde rüşvet, kamu yönetiminde etik idari reform konularında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Profesör

1

1

Vergi uygulamaları ve muhasebesi, vergi revizyonu konularında çalışmaları olmak ve bu alanlarda ders vermiş olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Doçent

1

1

Telekomünikasyon sektörünün mali sorunları üzerine çalışması olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Rusya ve Orta Asya konularında uzmanlaşmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Profesör

1

1

Gündem belirleme üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

Yabancı yatırımlar ve yenilikçilik konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Zaman modülasyonlu anten dizileri üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Montaj hattı dengeleme konusunda çalışması olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Araç rotalama problemleri konusunda çalışması olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

 

Doçent

1

1