30 Aralık 2013 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28867

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DÜZELTME

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


SİMİTLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İLKOKUL VE ORTAOKUL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KELEBEK VANA ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TEKERLEK DEMONTE, TAMİR VE TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF LOKOMOTİF BUATLARININ TAMİR VE TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


PASLANMAZ LEVHA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


İMTİYAZ DEVRİ YAPMAK VE ARAZİ ÜZERİNDE 29 YILLIĞINA SINIRLI AYNİ HAK TESİS ETMEK SURETİYLE KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI İLE ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ TESİSLERİNİN YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Edirne Katı Atık Yönetim Birliğinden:


SIRA CETVELİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


DALAMAN HAVALİMANI MEVCUT DIŞ HATLAR TERMİNALİ, İÇ HATLAR TERMİNALİ VE MÜTEMMİMLERİNİN 21.04.2005 TARİH VE 5335 SAYILI KANUNUN 33. MADDESİ KAPSAMINDA İŞLETME HAKKININ DEVRİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÜZELTME

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Çimentolama Pompa Ünitesi Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                         :  2013/185118

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                            :  0312 201 20 41 - 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                                :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                                  :  mta.gov.tr

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı       

a) Kamu İhale Bülteninin

     tarih ve sayısı (yayımlanmış ise)                 :

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)    :  Resmi Gazete - 16.12.2013

3 - Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır      :

İdari Şartnamenin;

“ Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlığı

3.1 inci maddesinin alt bendi

d) İhale (son teklif verme) tarihi : 29/01/2014

“Madde 26 - Geçici teminat” başlığı

26.3 üncü maddesi

“Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 28/04/2014 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir” şeklinde değiştirilmiştir.

10583/1-1


SİMİTLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 300 (üçyüz) çuval simitlik un alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 06.01.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES      : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                     Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                     Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 – 74

10666/1-1


İLKOKUL VE ORTAOKUL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinden:

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Bişkek Türk İlkokul ve Ortaokulu İnşaatı Yapım İşi; Üniversitemiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 8. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Cengiz Aytmatov Kampüsü, Cal/Bişkek/KIRGIZİSTAN

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel (00996) 312 49 27 57-68

                                                     Faks (00996) 312 54 19 35 --- (00996) 312 54 39 65

c) Elektronik posta adresi (varsa) :           bilgi.yidb@manas.edu.kg

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı             :  Betonarme Karkas

b) Yapılacağı yer                       :  Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi C. Aytmatov Kampüsü

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren on (10) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 730 takvim günüdür.

e) Yaklaşık maliyet                    :  ******************** ABD Doları’dır (KDV dahil)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Senato Salonu Prospekt Mira No: 56   720042 Bişkek/KIRGIZİSTAN

b) Tarihi ve saati                        :  18/02/2014 Saat 14:00 (Kırgızistan Cumhuriyeti yerel saati)

c) İhale usulü                             :  Açık İhale

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İdari Şartnamede 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Esaslarında düzenlenen belgeleri.

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.9. İdari Şartnamenin 19 uncu maddesine göre, ihale konusu işin belirli kısımları Üniversiteden yazılı izin almak kaydı ile alt yüklenicilere yaptırılabilinir.

4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.11. İdari Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Esaslarının 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.

4.1.12. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.

4.1.13. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

4.1.14. İnşaatların yapımı ve tamamlanması safhalarında Kırgızistan Devleti Resmi Kurumlarından alınması gereken izin ruhsat ve benzeri belgeleri almak yüklenici sorumluluğundadır. ( İdare gerekli yazışmalarda bulunacaktır)

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler.

4.2.2 - İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

4.2.3 - İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri.

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimi olarak, en az teklif bedelinin %80’ni veya %80’ninden fazlası olmak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son onbeş (15) yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışındaki ülkelerde veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde yapılan veya yapılmakta olan işlerden alınmış iş bitirme veya iş durum belgesi.

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda nitelikte personel çalıştırdığına ve çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler.

4.3.3. İhale konusu yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; Eğitim Yapıları, Sağlık Yapıları, Kültür Tesisleri, Spor Tesisleri, Konutlar, İş Merkezleri, Resmi Yapılar, Oteller ve benzeri yapılar. (Altyapı işleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir)

5 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı “Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Cal Kampusü-Cengiz Aytmatov Kampsü-Cal Bişkek/KIRGIZİSTAN” veya “Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Ankara İrtibat Bürosu Müdürlüğü YÖK Başkanlığı Ek Binası 2. Kat 06539 Bilkent/ANKARA” adreslerinde görülebilir ve 500 ABD Doları karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale saatine kadar: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı - Cal Kampusü Bişkek/KIRGIZİSTAN adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır.

8 - İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum ve/veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif veremez.

12 - Üniversite avans teminat mektubu karşılığında ihale bedelinin %10’u (yüzde onu) kadar avans verir. Bu avans ilk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %5 tutarında olacaktır. Verilen avanslar 6’ şar ay içinde eşit taksitler halinde hakedişlerden kesilir.

10458/2-2


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KELEBEK VANA ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kelebek Vana açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83 - 612 84 49 - 613 26 27

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamedeki özelliklerine göre 10 Adet

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşme imza tarihi itibariyle, 75 (yetmişbeş) takvim gününde teslim edilecektir.

d) Dos. No                                :  24 SEAS 13/153      2013/171253

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  20.01.2014 Pazartesi günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve ¨ 30,00 karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç ¨ 30,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 20.01.2014 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim Fiyat üzerinden Birim Fiyat Sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

10481/1-1


TEKERLEK DEMONTE, TAMİR VE TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/192991

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 2 kalem (600 adet Q 1000 mm., 1300 adet Q 920 mm. vagon tekerleği) vagon tekerlek takımlarının demonte, tamir ve temizliği; teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  16/01/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 16/01/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10453/1-1


MUHTELİF LOKOMOTİF BUATLARININ TAMİR VE TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/192945

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60-225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 1040 Adet muhtelif lokomotif buatlarının tamir ve temizlik işi teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  14/01/2014 saat: 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 14/01/2014 günü saat: 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10454/1-1


PASLANMAZ LEVHA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2013/194870

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi                                   :  Ayaş Yolu, 18. Km. 06930, Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası       :  0.312.244 90 55 (15 Hat)/2774 - 0.312.243 14 47

d) Elektronik posta adresi          :  fguven@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif ebat ve kalitede 85.955 Kg. Paslanmaz Levha

Malzemenin adı ve özelliği

Miktarı/Kg.

Levha 1,5x2000x3.000 mm. SAE 304

9.900

Levha 2x1500x3.000 mm. SAE 304

4.950

Levha4x2000 x 6.000 mm. SAE 304

5.650

Levha 5x2000x6.000 mm. SAE 304

9.420

Levha 6x2000 x 6.000 mm. SAE 304

11.300

Levha 8x2000 x 6.000 mm. SAE 304

11.300

Levha 10x2500 x 6.000 mm. SAE 304

11.775

Levha 11x2000 x 6.000 mm. SAE 304

10.360

Levha 12x2000 x 6.000 mm. SAE 304

11.300

b) Teslim Yeri                           :  Ankara Makina Fabrikası-Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ankara Makina Fabrikası-Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  14/01/2014 Salı günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 14/01/2013 Salı günü, saat 14.00'a kadar Ankara Makina Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç) 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

11 - İş bu şartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. İhale, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10577/1-1


İMTİYAZ DEVRİ YAPMAK VE ARAZİ ÜZERİNDE 29 YILLIĞINA SINIRLI AYNİ HAK TESİS ETMEK SURETİYLE KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI İLE ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ TESİSLERİNİN YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Edirne Katı Atık Yönetim Birliğinden:

1. Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Birlik Meclisinin 24.01.2013 tarih, 2013/04 sayılı kararı ile Birlik Encümenine verilen yetki doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi ile 15. maddesi 1. fıkrası (g) bendi ve 15. madde 3. Fıkrasına göre Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla imtiyaz devri yapmak ve 18. maddesi (e) bendi gereğince arazi üzerinde 29 yıllığına sınırlı ayni hak tesis etmek suretiyle, “Katı Atıkların Toplanması ve Taşınması ile Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisleri’nin Yapımı ve İşletilmesi İşi” ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) Maddesi çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü (Arttırma) ile yapılacaktır.

2. İdari Şartname hükümlerine göre yapılacak olan ihale, mülkiyeti Edirne Katı Atık Yönetim Birliği’ne ait olan Edirne Merkez, Hıdırağa Köyü, Yukarı Ova mevkii, E17D04D1C pafta, 1445 parsel sayılı 105.263,23 m2 alan üzerinde Teknik Şartname’de ayrıntıları belirtilen şekilde, her türlü maliyeti Yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle kurulacak olan Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisleri’nin inşası ile bunların, imtiyaz süresince her türlü kar ve zararı Yüklenici'ye ait olmak üzere 29 (yirmi dokuz) yıl süresince işletilmesi; bakım onarım ve yenilenmelerinin muntazaman yapılması ve imtiyaz süresi sonunda bütün tesislerin her türlü borçtan ari, bakımlı ve kullanılabilir durumda, bedelsiz olarak İdare’ye devrini kapsar.

3. İşin İdare tarafından tahmin edilen bedeli 26.614.585,60 ( yirmi altı milyon altı yüz on dört bin beş yüz seksen beş lira, altmış kuruş) TL’dir.

4. İstekliler, işin İdare tarafından tahmin edilen bedelinin %3’ü oranında (798.437,57 TL (yedi yüz doksan sekiz bin dört yüz otuz yedi lira, elli yedi kuruş)) geçici teminat vereceklerdir.

5. İhale 13.01.2014 Pazartesi günü saat 14:00’de Edirne Belediyesi, Hafızağa Konağı 2. katında AB Uluslararası İlişkiler Bürosu, Meydan Mah. Hastane Sk.. No: 11 EDİRNE adresinde, Birlik Encümeni huzurunda yapılacaktır.

6. İhaleye ilişkin Şartname ile ekleri son teklif verme tarih ve saatine kadar mesai saatleri içerisinde; “Edirne Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çavuşbey mah. Saraçhane mevkii, No: 1 EDİRNE” adresindeki Edirne Katı Atık Yönetim Birliği - Yazı İşleri Birimi’nde ücretsiz olarak görülebilir ve KDV dahil 2.500,00 (iki bin beş yüz) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmek için Teklif dosyalarını, 10/01/2014 tarih saat 17.30’a kadar “Edirne Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çavuşbey mah. Saraçhane mevkii, No: 1 EDİRNE” adresinde bulunan Edirne Katı Atık Yönetim Birliği - Yazı İşleri Birimi’ne sıra numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri gerekir.

- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için Teklif dosyalarını, son teklif verme tarih ve saati olan 13/01/2014 Pazartesi günü, saat: 13:00’e kadar; “Edirne Belediyesi, Hafızağa Konağı 2. katında AB Uluslararası İlişkiler Bürosu, Meydan Mah. Hastane Sk.. No: 11 EDİRNE” adresinde teslim etmeleri gerekir.

8. İsteklilerde aranan nitelikler ve istenen belgeler;

8.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir :

8.1.1. Türkiye Cumhuriyeti’nde tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi,

8.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

Gerçek ve tüzel kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

8.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

8.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen ve ekte verilen örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,

8.1.5. İdari Şartname’de belirtilen ve ekinde verilen örneğe uygun geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Birlik hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

8.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuzun aslı,

8.1.7. İdari Şartname’nin 15. Maddesi (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname,

8.1.8. İstekli adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

8.1.9.  İdari Şartname’nin 10.5.1. maddesi çerçevesinde işin ifası ve bitirilmesi maksadı ile Teknik İşbirliği yapılacaksa İdari Şartname ekinde verilen örneğe uygun beyanname,

8.1.10. İdari şartnamenin 12. maddesi çerçevesinde Alt Yüklenici kullanacak olan isteklinin Alt Yükleniciye yaptırmayı düşündüğü işler hakkında İdari Şartname ekinde verilen örneğe uygun beyanname,

8.1.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde; İdari Şartname ekinde verilen örneğe uygun İş Ortaklığı Beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

8.1.12. İstekli tüzel kişilik ise; çevre/atık/katı atık/enerji/temizlik vb. konulara da yer verilen tüzel kişilik ana sözleşmesi,

8.1.13. Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu’nca onaylanmış olması, (Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden sağlanan ve söz konusu Sözleşme’nin 1. (birinci) maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya T.C. Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaf olacaktır.)

8.1.14. Teknik Şartnamenin 8. bölümünde tanımlanmış olan; kullanılacak teknolojilerin tanımlamaları ve dizayn bilgileri, ürün tanımları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının öngörüsü, istihdam öngörüsü ve iş takvimi öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar,

ve İdari Şartname’de istenen diğer belgelerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir.

8.2. İhalenin bir gerçek kişi üzerinde kalması halinde; sözleşmenin imzalanmasına kadar toplam sermayesinin en az %51 (yüzde elli bir) hissesi kendisine ait olmak şartıyla “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri uyarınca münhasıran bu işle iştigal etmek üzere ve sermayesi madde 8.4.2. de belirtilenden az olmamak üzere bir sermaye şirketi kurmaları ve şirket ana sözleşmesinin onaylı bir örneği ile Ticaret Sicil Kayıtları’nı İdare’ye vermeleri zorunludur. Sözleşme gerçek kişiler ile değil, bunların kuracakları sermaye şirketi ile akdedilecektir. Sözleşmeyi müteakip Yüklenici’nin; adres ve firma yönetiminde yapacakları değişiklikleri 7 (yedi) iş günü içinde İdare’ye bildirmeleri zorunludur. Firma yönetiminin değişmiş olması İdare’ye karşı işbu Şartname karşısındaki mükellefiyetleri ortadan kaldırmaz,

8.3. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Ek-10’a uygun İş Ortaklığı Beyannamesi hazırlanıp İdare’ye sunulacaktır. (İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce, münhasıran bu işle iştigal etmek üzere; sermayesi 8.4.2. maddesinde belirtilen miktardan az olmayacak, sermaye paylarının ihaleye katılan ortak girişim ortaklarının ihaleden önceki hisse nispetlerine uygun olacağı bir sermaye şirketi kurulacak ve sermaye şirketinin noter tescilli ana sözleşmesi İdare’ye sunulacaktır. Sözleşme, yukarıda anılan şekilde kurulacak sermaye şirketi ile imza edilecektir.)

8.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

8.4.1. İhale konusu tahmin edilen yatırım bedelinin %10 (yüzde on)'undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur. (Tüzel kişi isteklilerin en az %51 (yüzde elli bir) hissesine sahip olan tüzel kişilerin, ortak girişim olmaları halinde de ortaklardan herhangi birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. Tüzel kişi isteklilerinin hissedarları ile bu hissedarların iştiraklerinin Banka Referans Mektubu yeterli kabul edilecektir.)

8.4.2. İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 1.500.000,00 (bir milyon beş yüz bin) TL olduğunu gösterir belge,

8.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

8.5.1. İsteklinin ya da teknik işbirliğinde bulunduğu yerli veya yabancı firmanın referanslarının verilmesi zorunludur.

8.5.2. İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen teknik personel, taahhütname ile istenmektedir. İhaleye katılacak istekli, bünyesinde İş’in devamı süresinde aşağıda özellikleri verilen meslek gruplarına ait elemanları bulundurmak zorundadır. Konu ile ilgili taahhütnamenin İdari Şartname Eki’nde öngörüldüğü biçimde verilmesi gerekmektedir.

Teknik personel listesi:

1 Çevre Mühendisi (en az 3 yıl deneyimli)

1 Makine Mühendisi (en az 3 yıl deneyimli)

1 Endüstri Mühendisi (en az 3 yıl deneyimli)

1 Çevre Teknikeri (en az 2 yıl deneyimli)

Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve/veya diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.

8.5.3. Son 10 (on) yıl içerisinde;

- Katı atık toplama ve taşıma işinde son on yıl içerisinde tek sözleşmede en az 10.000.000,00 (on milyon) TL/yıl istihkak yapmış ve son 10 yıl içerisinde tek bir sözleşmeye ait en az 250 (iki yüz elli) ton/gün kapasiteli katı atık düzenli depolama tesisi işletmiş veya işletiyor olmak, ve son on yıl içerisinde en az 400 (Dört yüz) ton/yıl tıbbi atıkların toplanması ve sterilize edilmesi işini yapmış veya yapıyor olmak ve en az 100 (yüz) ton/ay kapasiteli ambalaj atıkları tesisini yapmış, işletmiş veya işletiyor olmak.

Veya,

- Biyogaz üretimi ve kompostlaştırma veya biyokurutma ve alternatif yakıt üretimi (RDF) tesislerini içeren bir adet tesis inşaatını yapmış, devreye almış, işletmiş olmak.

Bu maddede benzer iş olarak sayılan işlerin İstekliler tarafından yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde yapılmış olması ve bunlara ait iş deneyim belgelerini sunmaları yeterli kabul edilecektir.

Tüzel kişi isteklilerin en az %51 (yüzde elli bir) hissesine sahip olan tüzel kişilerin, ortak girişim olmaları halinde de ortaklardan herhangi birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir.

8.6. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

8.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 8.1.2., 8.1.3. ve 8.1.7. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

8.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 8.1.1., 8.1.4., 8.1.6., 8.1.9., 8.1.10., 8.1.14. ve 8.5.2. maddelerinde yer alan belgelerin iş ortaklığı adına sunulması zorunludur.

8.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 8.1.5 maddesinde sayılan belgeyi ortakların her biri ayrı ayrı kendi adına ya da hisseleri oranında iş ortaklığı adına verebileceği gibi ortaklar dilerse söz konusu belgeyi ortaklık adına da sunabilirler.

8.10. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 8.4.2. maddesinde sayılan şartlar ve belgeleri ortaklardan birinin sağlaması yeterli olacaktır.

9. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

10. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece bir tek başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak teklif mektubu açılmadan iade edilecektir.

12. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi doğrultusunda İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13. İlan olunur.

10542/1-1


SIRA CETVELİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                   DOSYA NO : 2005/123

1. Ticari ve İktisadi Bütünlük Adı    :  Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

2. Borçlu                                          :  Esyem Eskişehir Yem Sanayi A.Ş.

3. İhale Tarihi                                   :  28.05.2013

4. İhale Bedeli                                  :  3.700.000.- TL

5. İhalenin Onay Tarihi                    :  18.07.2013

6. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLAR ÜZERİNDE  TESİS EDİLEN REHİN BİLGİLERİ (İPOTEK)

Sakarya ili, Erenler ilçesi, Büyükesence Mahallesi, 924 parsel sayılı, 2.580 m2 alanlı,  Kargir Depo ve Mısır Kurutma Tesisi,

Sakarya ili, Erenler ilçesi, Büyükesence Mahallesi, 1742 parsel sayılı, 3.461 m2 alanlı, Un Fabrikası ve Hammadde Depoları, Mamul Madde Deposu, Trafo Binası, Yedek Malzeme Deposu,

Sakarya ili, Erenler ilçesi, Büyükesence Mahallesi, 1743 parsel sayılı, 6.703 m2 alanlı,   Betonarme Yem Fabrikası Binası, İdare Binası, Kantar, Kazan Dairesi, Silolar, Mamul Madde Deposu, Trafo Binası,

nitelikli taşınmazların tapu kaydında müşterek ipotek;

 

Sıra No

Tarih

Yevmiye No

Derece / Sıra

Miktar

Alacaklı

1

04.03.1999

886

1/0 (*)

1.000.000.-TL

Eskişehir Bankası T.A.Ş. (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na temlikli)

 

(*) 1742 parselde işbu ipotek 2. derece olarak yer almaktadır.

İşbu gayrimenkullerle müşterek ipotekli;  Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Adliye Köyü, Maliye Mevkii, 15 pafta, 2634 ada 1 parselde kayıtlı 10.714,44 m2 alanlı kargir tavuk çiftliği ve müştemilatı vasfındaki gayrimenkulün satış bedelinden ipotek alacağına mahsuben 198.590.- TL pay ayrıldığından, işbu sıra cetvelinde bakiye ipotek bedeli olan 801.410.- TL dikkate alınmıştır.

7. BORÇLU ŞİRKETLERİN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÜST KURULLARA OLAN BORÇ BİLGİLERİ

 

Alacaklı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Borçlu

Esyem Eskişehir Yem Sanayi A.Ş.

Borç Miktarı

38.573.511,19 TL (gecikme zammı hariç)

8. İLGİLİ MEVZUAT

• 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesinin 8. fıkrası,

“Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satışlarından elde edilen bedelden; satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Fon Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir.”

• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 26. maddesi;

(1) Ticari ve iktisadi bütünlüğün ihale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli, ihale bedelinin alıcı tarafından ödenmesinden sonra Satış Komisyonu tarafından 5411 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenir. Ancak 5411 sayılı Kanunda öncelikli paya sahip olduğu belirtilen alacaklılara önceden ödeme yapılabilir.

(2) İhale bedelinden satış masrafları çıkarıldıktan sonra; satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Kurul tarafından ihale bedelinden ödenmesine karar verilmesi halinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamındaki geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir.

(3) 5411 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki satışlarda sıra cetvelinin düzenlenmesinde anılan madde hükmü de dikkate alınır.

(4) Sıra cetvelinin bir sureti Satış Komisyonu tarafından masrafını veren ilgililere tebliğe çıkarılır ve Resmî Gazete’de yayımlanır.

(5) Sıra cetveline itiraz süresi 15 gündür. İtiraz süresi, ilan tarihinden itibaren başlar,  tebliğ masrafı veren ilgililer hakkında ise itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.

şekilde nemalandırır.

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21.2. maddesi;

Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Ancak, gümrük resmi, bina ve arazı vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan âmme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan evvel gelir.”

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 874.1 maddesi;

“Rehinli taşınmazın satış bedeli, alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır.”

• Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri

DEĞERLENDİRME

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesi hükümleri doğrultusunda Fon Kurulunun 19.01.2012 tarih ve 2012/29 sayılı kararı ile oluşturulan “Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 28.05.2013 tarihinde gerçekleştirilen ihalede ALP HİNDİ ÜRETİM SATIŞ PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.ye 3.700.000.- TL bedelle Fon Kurulunun onayına sunulmak üzere ihale edilmiş, ihale Fon Kurulunun 18/07/2013 tarih ve 2013/196 sayılı kararı ile onaylanmış ve 3.700.000.- TL. ihale bedeli TMSF’nin ilgili hesabına yatırılmıştır.

Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satış gideri olarak 27.330,16 TL masraf yapılmıştır.

Erenler Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 17.12.2013 tarih ve 347 sayılı yazısı ile Esyem Eskişehir Yem Sanayi A.Ş.nin, Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamında yer alan gayrimenkullerden kaynaklanan, herhangi bir borcunun olmadığı bildirilmiştir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 15.08.2013 tarih ve 77473 sayılı yazısı ile Esyem Eskişehir Yem Sanayi A.Ş.nin herhangi bir borcunun olmadığı bildirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 25.10.2013 tarih ve 17190881 sayılı yazısı ile Esyem Eskişehir Yem Sanayi A.Ş.nin herhangi bir borcunun olmadığı bildirilmiştir.

İhale bedeli, Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü içerisinde mal ve varlıkları bulunan Esyem Eskişehir Yem Sanayi A.Ş.nin tüm borçlarını karşılayamaması nedeniyle 3.700.000.- TL ihale bedelinden öncelikle 27.330,16 TL satış masrafı çıkarıldıktan sonra kalan ihale bedeli olan 3.672.669,84 TL ve ihale bedeline ödeme gününe kadar işleyecek faizi aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır.

1. 6183 sayılı Kanunun 21/2. maddesi ve 4721 sayılı Kanunun 874/1. maddesi uyarınca, yukarıda 6’da belirtilen 1. derece 1.000.000.- TL meblağlı müşterek ipotekten kaynaklanan bakiye ipotek alacağı olan 801.410.-TL payın TMSF’ye ayrılmasına,

2. Bakiye ihale bedeli olan 2.871.259,84 TL ile ihale bedeli nemasının, yukarıda 7’de belirtilen alacağına mahsuben TMSF’ye ayrılmasına,

3. İhale bedelinden kalan miktar olmadığından, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre, yukarıda 7’de belirtilen TMSF’nin bakiye alacağı ve diğer alacaklıların (haciz vs) sıralamaya alınmasına mahal olmadığına,

4. Sıra cetvelinin yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmesine,

5. Sıra cetveline itiraz süresi 15 gün olup sıra cetveline yapılan itirazların aynı süre içerisinde Satış Komisyonuna bildirilmesine,

6. İlgili mevzuat hükümlerinde saklı tutulan haller hariç olmak üzere sıra cetveli kesinleştikten sonra paylaştırmaya konu ihale bedelinin hak sahiplerine ödenmesine, karar verildi.

10668/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. MADDESİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İşin Adı

Alanı (M2)

İmar Durumu

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici

Teminat

(TL )

İhale Gün

ve Saati

Dosya Satış

Bedeli TL

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 222 Pafta 2866 Ada, 9 Parsel sayılı taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre satışı. 09.04.2012 tarih ve 6368 yevmiye numarası ile ‘’ Diyarbakır Tanıtma Kültür Vakfı lehine irtifak hakkı şerhi’’ bulunmaktadır. Mevcut taşınmaz üzerinde Bodrum + Zemin katta kısmen oluşan betonarme, çelik, karkas yapı bulunmaktadır.

13.625,00 m2

26.05.2007-15.02.2013 Tasdik Tarihli imar planlarına göre Bölgesel açık ve kapalı spor alanında kalmaktadır.

54.500.000,00

1.635.000,00

31.12.2013

Saat 11:00

1.000,00

 

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a) Kanuni İkametgahı (Onaylı)

b) Nüfus Suret (Onaylı)

c) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ( Muhammen bedelin %3 kadar)

d) Dosya bedeli tahsilat makbuzu

e) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekalet

İstekli bir şirket olduğu takdirde;

a) Şirketin Ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış bir belge.

b) Şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacakların bu şirketin vekili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname.

c) Yabancı tab’anın on seneden beri Türkiye de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması.

d) Yabancı şirketin b,c fıkralarında yazılı şartların her ikisine de haiz bulunması ( Türkiye de Şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

e) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Muhammen bedelin %3 kadar)

f) Dosya bedeli tahsilat makbuzu

g) İsteklerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi.

*İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin Adı, Soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

*Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

Bu ihaleye ait dosyayı İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İsteklilerin teklif zarflarını İhale saatine kadar Ataşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliği'ne vermeleri gerekir.

İlan olunur.

10444/1-1


DALAMAN HAVALİMANI MEVCUT DIŞ HATLAR TERMİNALİ, İÇ HATLAR TERMİNALİ VE MÜTEMMİMLERİNİN 21.04.2005 TARİH VE 5335 SAYILI KANUNUN 33. MADDESİ KAPSAMINDA İŞLETME HAKKININ DEVRİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

 

Dosya No

İhale Konusu

Şartname Satış

Bedeli

(KDV Dahil)

Geçici Teminat

Tutarı

Son Teklif

Tarih/Saati

2013/2

Dalaman Havalimanı Mevcut Dış Hatlar Terminali, İç Hatlar Terminali ve Mütemmimlerinin 21.04.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 33. Maddesinde Belirtilen Usul ve Esaslar Çerçevesinde İşletme Hakkının Devrine ilişkin verilmesi İşidir.

50.000.- TL.

(KDV Dahil)

10 Milyon (Onmilyon) EURO veya karşılığı

07/03/2014

09.30

 

1. Söz konusu işe ait ihale, 07/03/2014 günü saat 10.00’da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan 1. Kat Mavi Salonda İhale Komisyonunca İstekliler ve Kamuoyu huzurunda kapalı zarf içerisinde teklif almak suretiyle Açık Arttırma usulüne göre yapılacaktır.

2. İhaleye katılmak için ihale dosyasının KDV Dahil 50.000.-TL bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir. Ancak İstekliler ihaleye ilişkin dosyayı, DHMİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KÖİ Projeleri Şube Müdürlüğünde ücretsiz olarak görebilirler.

3. İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale dosyası bedeli olan KDV dahil 50.000.-TL’sını DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesi veya Kurum içerisinde bulunan T.Vakıflar Bankası DHMİ Bürosuna yatırmalarını müteakip, buna dair makbuzla birlikte Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KÖİ Projeleri Şube Müdürlüğü’ne müracaat ederek dosyalarını alacaklardır.

4. Teklifler yukarıda belirtilen ihale tarihinde saat 09.30’a kadar bizzat istekli veya vekili tarafından İdarenin Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şubesine teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler ve telgrafla/ faksla yapılacak başvurular kabul edilmez.

5. İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranılacak şartlar İhale Şartnamesinin 5. Maddesinde belirtilmiş olup, bu iş için geçici teminat tutarı yukarıda belirtildiği gibi 10 Milyon EURO (Onmilyon EURO) ilk ihale ilan tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru karşılığı;

a. Tedavüldeki Türk Parası,

b. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz ve EURO üzerinden İdareye hitaben ve işin adına düzenlenmiş teminat mektupları,

c. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

6. Anılan iş 21.04.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 33. Maddesinde belirtilen Usul ve Esaslar Dahilinde yürütülecektir.

7. İhale, 2886 sayılı ve 4734 Sayılı İhale Kanunlarına tabi değildir. İdare uygun teklifi tespit etmede, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler her hangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar.

NOT: İşletme Hakkının Devrine ilişkin şartname ve ekleri 03.01.2014 tarihinden itibaren inceleme/satışa sunulacaktır.

DHMİ: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 66    06330-ETİLER/ANKARA

TELEFON (312) 204 2305 FAX: (312) 212 43 82

e-posta: koiprj@dhmi.gov.tr

10645/1-1