27 Aralık 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28864

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

Maliye Bakanlığından:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

 

 
Milli Savunma Bakanlığından:

Çalışma ve İş Kurumu Eskişehir İl Müdürlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

TİKA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSUNDA DÜZELTME

16/12/2013 tarihli ve 28853 sayılı Resmi Gazete ile 16/12/2013 tarihli Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca yayımlanan TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı duyurusunda “I. GENEL” başlığı altında 1. Grup’ta yer alan “İspanyolca Mütercim Tercümanlık” öğrenim dalı “İspanyol Dili ve Edebiyatı”, “II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI” başlığının 3 üncü maddesinde “giriş sınavının yapıldığı tarihte 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (18 Şubat 1979 veya daha sonra doğmuş) olanlar başvurabileceklerdir.” ifadesi “giriş sınavının yapılacağı 2014 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olanlar başvurabileceklerdir.” ve “III. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER” başlığı altında 1 inci maddesinde “TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 07 Ocak 2014 günü mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.” ifadesi “TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 14 Ocak 2014 günü mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.” şeklinde düzeltilmiştir.

İlanen duyurulur.

10579/1-1


Maliye Bakanlığından:

HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine Avukatlıklarında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile 45 Hazine Avukatı alınacaktır.

Hazine Avukatlığı Giriş Sınavına, KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 7-8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday, giriş sınavının yazılı bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir. KPSSP3 puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş sınavının yazılı bölümü 23/02/2014 tarihinde (Pazar günü) Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati; Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara sınava giriş belgeleri tebligat adreslerine posta yoluyla gönderilecektir.

c) Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden en az yirmi gün önce gönderilecek ve yazılı sınavda başarılı olanların listeleri Maliye Bakanlığı ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfalarında duyurulacaktır.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi (24/01/2014) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

c) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,

ç) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 7-8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular 06/01/2014 tarihinde başlayıp 24/01/2014 tarihinde saat 17:30’da sona erecektir.

b) Giriş sınavına başvuru, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanacak olan Başvuru Formu doldurularak, 2012 Yılı KPSSP3 puanını gösteren ÖSYM belgesi ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla yapılacaktır.

c) Şahsen, elden veya posta yoluyla başvuruda bulunmak isteyenler doldurdukları Başvuru Formunu başvuru süresi içerisinde, en geç 24/01/2014 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat 17:30), bu duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese teslim etmek veya Maliye Bakanlığı Genel Evrakına ulaştırmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

ç) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asıllarının sözlü sınav öncesinde ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanarak alınır ve aslı ilgiliye iade edilecektir.

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecektir.

Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

1) Yazılı sınav konuları:

a) Anayasa Hukuku,

b) İdare Hukuku,

c) İdari Yargılama Hukuku,

ç) Ceza Hukuku,

d) Ceza Muhakemesi Hukuku,

e) Medeni Hukuk,

f) Hukuk Muhakemesi,

g) Borçlar Hukuku,

ğ) İş Hukuku,

h) Ticaret Hukuku,

ı) İcra ve İflas Hukuku.

2) Sözlü sınav konuları:

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

VI - DEĞERLENDİRME:

a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan almış olmak gerekir.

b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:

Adaylar bu duyurunun, “V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI” başlıklı bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturacaktır.

En yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre 45 aday asil, en fazla 23 aday da yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

VII - SINAV SORULARININ İLANI, SINAV SONUÇLARININ

DUYURULMASI VE İTİRAZ:

a) Sınav soruları ve cevap anahtarı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet adresinde üç iş günü içinde ilan edilecektir. Adaylar sorulara ve cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, ilanı takip eden yedi gün içinde yazılı olarak Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. Sınav Komisyonunca, takip eden on gün içinde itirazlar değerlendirilerek, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

b) Sınav sonuçları, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Maliye Bakanlığında olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

VIII - GÖREV YERLERİ VE ATAMA USULÜ:

Giriş sınavında başarılı olup, Hazine Avukatı olarak ataması yapılan adayların Ek-2 Listede görev yapacağı yerler belirtilmiş olup, atamalar kur’a usulü ile yapılacak ve adaylara becayiş hakkı tanınacaktır.

Giriş sınavı sonuçlarına göre belirlenen başarı sıralamasında 1 inci sırada yer alan adaydan başlamak üzere ilk 5’e giren adaylara atanacağı görev yerini atama yapılacak yerler arasından tercih etme hakkı tanınacaktır.

Tercih hakkı tanınan adayların dışında kalanların atanacakları yerler başarı sırasına göre çekecekleri kur’a sonucuna göre belirlenecektir.

Giriş sınavı sonucunda ataması gerçekleştirilenler, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin Çalışma Şartı başlıklı 39 uncu maddesi hükümlerinde belirtilen çalışma şartına tabi tutulacaktır.

IX - DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar sınavda, sınav giriş belgeleri ile sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi ile pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

ç) 24/01/2014 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından, adayların oluşabilecek aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Adres:

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

Personel Şubesi Zemin Kat

Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA

 

Tel : 0 (312) 415 13 66- 415 13 68 - 415 12 66

Faks : 0 (312) 417 46 12- 417 59 15

 

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünce 18/12/2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümleri Gereğince Yapılacak Yazlı ve Sözlü Sınav Sonucunda Başarılı Olanlar Arasından Atama Yapılacak Yerler

Sıra No

Atama Yapılacak Yerler

Sayısı

Derecesi

  1

Adana Defterdarlığı Ceyhan Hazine Avukatlığı

1

6

  2

Adana Defterdarlığı Yumurtalık Hazine Avukatlığı

1

6

  3

Ağrı Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

1

6

  4

Ağrı Defterdarlığı Doğubeyazıt Hazine Avukatlığı

1

6

  5

Antalya Defterdarlığı Gazipaşa Hazine Avukatlığı

1

6

  6

Artvin Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

1

6

  7

Bilecik Defterdarlığı Bozüyük Hazine Avukatlığı

1

6

  8

Bingöl Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Metkez)

1

6

  9

Bitlis Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

1

6

10

Bolu Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

2

6

11

Bursa Defterdarlığı İznik Hazine Avukatlığı

1

6

12

Bursa Defterdarlığı İnegöl Hazine Avukatlığı

1

6

13

Çorum Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

1

6

14

Erzurum Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

2

6

15

Gaziantep Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

2

6

16

Gaziantep Defterdarlığı Nizip Hazine Avukatlığı

1

6

17

Hakkari Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

2

6

18

Hakkari Defterdarlığı Yüksekova Hazine Avukatlığı

1

6

19

Hatay Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

2

6

20

Hatay Defterdarlığı Erzin Hazine Avukatlığı

1

6

21

Hatay Defterdarlığı İskenderun Hazine Avukatlığı

1

6

22

Hatay Defterdarlığı Reyhanlı Hazine Avukatlığı

1

6

23

Hatay Defterdarlığı Samandağ Hazine Avukatlığı

1

6

24

Kastamonu Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

1

6

25

Kırşehir Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

1

6

26

Kocaeli Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

1

6

27

Kocaeli Defterdarlığı Gebze Hazine Avukatlığı

1

6

28

Mardin Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

1

6

29

Muş Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

1

6

30

Nevşehir Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

1

6

31

Rize Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

1

6

32

Sakarya Defterdarlığı Karasu Hazine Avukatlığı

1

6

33

Sinop Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

1

6

34

Van Defterdarlığı Başkale Hazine Avukatlığı

1

6

35

Bayburt Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü-(Merkez)

1

6

36

Ardahan Defterdarlığı Hazine Avukatlığı-(Merkez)

1

6

37

Yalova Defterdarlığı Hazine Avukatlığı-(Merkez)

1

6

38

Karabük Defterdarlığı Hazine Avukatlığı-(Merkez)

1

6

39

Osmaniye Defterdarlığı Hazine Avukatlığı-(Merkez)

1

6

40

Düzce Defterdarlığı Akçakoca Hazine Avukatlığı

1

6

 

TOPLAM SAYI

45

 

10465/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PROFESÖR

ADET

DOÇENT

ADET

YARDIMCI

DOÇENT

ADET

Felsefe

Bilim Tarihi

 

 

1

2

Felsefe

Türk İslam Düşüncesi Tarihi

 

 

1

4

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teo.

 

 

1

3

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

 

 

1

1

Sosyoloji

Sosyometri

 

 

1

4

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

 

 

1

4

Tarih

Yakınçağ Tarihi

 

 

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

 

 

1

4

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

 

1

 

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğr. Tekn.

Bilgisayar ve Öğr. Tekn.

 

1

 

3

Bilgisayar ve Öğr. Tekn.

Bilgisayar ve Öğr. Tekn.

 

 

1

3

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değer.

 

1

 

1

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yön. Teft.  Planlaması

 

 

1

4

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Dan.

 

1

 

2

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Dan.

 

 

1

3

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Dan.

 

 

1

4

İlköğretim

Matematik Eğitimi

 

 

1

3

İlköğretim

Matematik Eğitimi

 

 

1

5

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

 

2

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

 

 

1

3

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

1

5

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

 

1

 

3

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

 

 

1

3

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisat Tarihi

 

1

 

1

İktisat

İktisat Teorisi

 

 

1

4

İktisat

İktisadi Gelişme ve  Ulus. İkt.

 

 

1

4

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

 

1

 

1

İşletme

Üretim Yönetimi ve Paz.

 

1

 

1

İşletme

Üretim Yönetimi ve Paz.

 

 

1

1

İşletme

Sayısal Yöntemler

 

 

1

4

Siyaset Bil. ve Kamu Yön.

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

 

1

1

Siyaset Bil. ve Kamu Yön.

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

 

1

3

Siyaset Bil. ve Kamu Yön.

Yönetim Bilimleri

 

1

 

1

Siyaset Bil. ve Kamu Yön.

Yönetim Bilimleri

 

 

1

1

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

 

 

1

5

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Gazetecilik

Bilişim

 

1

 

2

Halkla İlişkiler ve Tan.

Halkla İlişkiler

 

 

1

5

Radyo-Tv. Ve Sinema

Fotoğrafçılık ve Grafik

 

 

1

4

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Müh.

Elektrik Tesisleri

 

 

1

1

Elektrik-Elektronik Müh.

Elektronik

 

1

 

3

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

 

 

1

4

İnşaat Mühendisliği

Yapı

 

1

 

1

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

 

 

1

1

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

 

 

1

4

Harita Mühendisliği

Jeodezi

 

 

1

4

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi Sis. Din.Kont.

 

 

1

4

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

 

1

 

1

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

 

 

1

4

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojileri

 

 

1

4

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojileri

 

 

1

5

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimi

 

 

1

2

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

 

 

2

5

Mimarlık

Yapı Bilgisi

 

 

1

5

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

 

 

1

4

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

 

1

 

1

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

 

 

1

4

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Rehab.

Nörolojik Fizy. ve Rehab.

 

1

 

2

Fizyoterapi ve Rehab.

Nörolojik Fizy. ve Rehab.

 

 

1

4

Fizyoterapi ve Rehab.

Geriatrik Fizy. ve Rehab.

 

 

1

4

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

 

1

 

1

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

 

 

1

3

Hemşirelik

Kadın Sağlığı ve Hast. Hem.

 

 

1

4

Sağlık Kurumları Yön.

Sağlık Sistemleri Yönetimi

 

1

 

1

Sağlık Kurumları Yön.

Sağlık Sistemleri Yönetimi

 

 

1

4

MESLEK YÜKSEKOKULU

Meslek Yüksekokulu

 

 

 

2

2

10497/1-1


 

—————

—————

—————

—————


 

—————


 

—————


 


 


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6(altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği)  ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmiş, doktora belgesi,  hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4. maddesi) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Profesör kadrosuna müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Yardımcı Doçent kadrosuna doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DRC.

AD.

AÇIKLAMA

İktisadi ve İd. Bil. Fak.

İşletme

İşletme

Profesör

1

1

Muhasebe-Finans alanında doçent unvanına sahip olmak ve stratejik performans ölçütleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Fethiye İşletme Fak.

İşletme

İşletme

Yrd. Doç.

5

1

Kıyı Alanları Yönetimi ve Hukuku Alanında çalışmaları olmak.

10480/1-1


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ

DOÇENT

1

1

BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ

DOÇENT

1

1

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

PREHİSTORYA

YARDIMCI DOÇENT

1

1

PREHİSTORYA ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

KLASİK ARKEOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

KLASİK ARKEOLOJİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK DİLİ

YARDIMCI DOÇENT

1

4

İLGİLİ ALANDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ

YARDIMCI DOÇENT

1

5

BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK

YARDIMCI DOÇENT

1

3

LİSANS VEYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNİ FELSEFE BÖLÜMÜNDE YAPMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

3

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

FELSEFE TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

3

FELSEFE TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

5

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

3

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

3

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

YAKINÇAĞ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

3

YAKINÇAĞ TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

ORTAÇAĞ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

ORTAÇAĞ TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

3

BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

KÜTÜPHANECİLİK

YARDIMCI DOÇENT

1

3

KÜTÜPHANECİLİK ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

ARŞİVCİLİK

YARDIMCI DOÇENT

1

3

ARŞİVCİLİK ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.(ORTAÇAĞ VEYA YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI DOKTORA YAPANLARDA BAŞVURABİLİR)

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

FARS DİLİ VE EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

1

3

İLGİLİ ALANDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

İLGİLİ ALANDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

3

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BOTANİK

DOÇENT

1

1

BİTKİ GENETİĞİ VE ISLAHI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR YAPMIŞ OLMAK.

YAPRAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

TARLA BİTKİLERİ

YARDIMCI DOÇENT

1

3

BOZKIR VEJETASYONU ALANINDA DOKTARA YAPMIŞ OLMAK, BİYOÇEŞİTLİLİK VE BOZKIR EKOLOJİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

YARDIMCI DOÇENT

1

1

HEMŞİRELİK ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

YARDIMCI DOÇENT

1

1

MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

 

YARDIMCI DOÇENT

1

5

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK, ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SERAMİK

 

YARDIMCI DOÇENT

1

5

SERAMİK ALANINDA SANATTA YETERLİLİK YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİLERİ

YARDIMCI DOÇENT

1

3

GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS MEZUNU OLUP, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORASINI GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALINDA YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

1

3

GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS MEZUNU OLUP, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORASINI GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALINDA YAPMIŞ OLMAK.

 

NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasında bulunmaktadır.

10475/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ( Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümündeki Profesör kadroları için başvuru süresi 30 gündür) istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

İLKÖĞRETİM

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

-

1

1

Sosyal Bilgilerde eleştirel düşünme ve sınıf öğretmenlerinin demokratik davranışları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

COĞRAFYA

BEŞERİ VE EK. COĞ.

1

-

-

Nüfus coğrafyası, göçler ve siyasi coğrafya üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FİZİK

ASTROFİZİK

1

-

-

Pulsasyon yapan bileşenli çift yıldızlar üzerine çalışmaları olmak.

FİZİK

ASTROFİZİK

1

-

-

Çift yıldızlarda tayf analizi ve dönem değişimleri konularında çalışmaları olmak.

SANAT TARİHİ

ERKEN HRİS. VE BİZ. SN. TAR.

1

-

-

Bizans sırsız seramikleri ve Çanakkale bölgesinin Bizans dönemi yerleşimleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

-

1

1

Hububat Teknolojisi ve infirared Teknolojisinde çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

HEMŞİRELİK

-

-

1

1

Psikiyatri hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

LASPEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

GIDA İŞLEME

-

-

1

1

Çeltik tarımında kullanılan tarım makinalarının optimizasyonu konusunda çalışmış olmak.

10500/1-1


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne(Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

ABD/Alanı

Ünvanı

Der.

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alandan almış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Yardımcı Doçent

3

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olup, Değerler Eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Doğu Dilleri ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

4

1

Pedegojik Arap şiiri konusunda doktorasını yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Din Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Felsefe

Felsefe Tarihi

Yardımcı Doçent

4

1

İslam Felsefesi alanında doktora yapmış olup, İbni Sina üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Antropoloji

 

Yardımcı Doçent

4

1

Feminist Teoloji, ataerkillik ve toplumsal cinsiyet konuları üzerine doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Yardımcı Doçent

4

1

Türkiye AB İlişkileri alanında doktora yapmış olup, Türkiye, İran ve Suriye’nin politik ve hukuksal sistemleri üzerine çalışma yapmış olmak.

İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Yardımcı Doçent

3

1

 

İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yardımcı Doçent

4

1

Tefsir alanında doktora yapmış olmak

Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

 

Doçent

1

1

İktisat Tarihi ve İktisadi Düşünce Tarihi alanında Doçentlik Belgesi olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Yardımcı Doçent

3

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak.

10422/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Türkçe Anabilim Dalında Yapılandırmacı Yaklaşımın Türkçe Öğretmeni Yetiştirmesine Etkisi alanında Doktora Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Orta Çağ Tarihi

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Orta Çağ İktisat Tarihi Üzerine Doktora Yapmış Olmak

Başvuru Adresi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Erzurum Yolu 4. Km Merkez/Ağrı Tel: 0 472 215 98 63 – 64

10578/1-1