26 Aralık 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28863

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 14/03/2013 tarihli ve 97354392/659.07-4143/13127 sayılı teklifi üzerine Yalova Üniversitesi tarafından yapılan "Öğrenci İşleri Otomasyon Yazılımı Hizmet Alımı İşi" ihalesini üstlenen, ancak taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği bildirilen "Strateji Bilgi Teknolojileri Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti."nin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince 2 (iki) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmasının yasaklanması, 20/03/2013 tarihli ve 31775109/10.01/254965 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile uygun görülmüştür.

Söz konusu yasaklama kararı ile ilgili olarak "Strateji Bilgi Teknolojileri Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti." tarafından Bakanlık aleyhine açılan idari dava hakkında Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin yazısı ekinde yer alan Anakara 15.inci İdare Mahkemesinin 31/10/2013 tarihli ve 2013/803 nolu kararında; "....hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına Karar verildiği bildirilmektedir.

İdarenin istikrarı ve güvenirliği ilkelerinin gereği olarak bahsi geçen Mahkeme kararı üzerine, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca "Strateji Bilgi Teknolojileri Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti."ne verilen 2 (iki) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı Milli Eğitim Bakanlığının 03/12/2013 tarihli ve 31775109/10.01/3644633 sayılı makam oluru ile iptal edilmiştir.

10492/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Kepez İlçesi, 2109 ada, 15 parsel üzerindeki 124142 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Adem ÜNALDI (Denetçi No:3012; Oda Sicil No: 9247) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 06.11.2013 tarih ve E.2013/918 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Adem ÜNALDI (Denetçi No:3012; Oda Sicil No: 9247) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 09.12.2013 tarihli ve 9734 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

10440/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Ardahan ve Erzurum illeri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4662 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 21/10/2013 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetini yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69’uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

10467/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ankara’da kurulmuş olan Üniversite Öğrencileri Sağlık Vakfı, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/12/2013 tarihinde kesinleşen, 01/10/2013 tarihli ve E: 2013/241, K: 2013/546 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

10466/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Derece

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Prof.

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans

-

Doç.

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

-

Doç.

1

2

Fen-Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

-

Doç.

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

-

Yrd. Doç.

1

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

-

Yrd. Doç.

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

-

Yrd. Doç.

1

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

-

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yrd. Doç.

1

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans

-

Yrd. Doç.

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans

-

Yrd. Doç.

1

4

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

-

Yrd. Doç.

1

3

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-

Yrd. Doç.

2

3

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

-

Yrd. Doç.

1

3

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

-

Yrd. Doç.

1

4

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

-

Yrd. Doç.

2

3

Sağlık Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

-

Yrd. Doç.

3

3

Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmet

-

Yrd. Doç.

1

3

Sağlık Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

Yrd. Doç.

1

2

Sağlık Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

Yrd. Doç.

1

4

10457/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

Eğitim Bilimleri (Beden Eğitimi ve Spor) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Uluslararası çalışmalarını Spor Psikolojisi ve Futbol konularıyla ilişkili yapmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Profesör

1

Sosyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sokak çocukları, sığınmacılar ve göç sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Profesör

1

Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak; Biçembilim ve edebiyat kuramları üzerinde çalışmaları olmak.

Uygulamalı Psikoloji

Doçent

1

Uygulamalı Psikoloji bilim alanında doçent olmak; Fiziksel hastalıklarda psikolojik faktörler ile ilgili çalışmaları olmak.

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doçent olmak; Felsefe ve roman ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Biyokimya

Profesör

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Biyokimya ve biyoteknoloji alanlarında polimerik afinite sistemleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Biyokimya

Profesör

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak ve mikrobiyal biyoteknoloji, antibiyotik üretimi alanlarında çalışmaları olmak.

Topoloji (*)

Profesör

1

Temel Katmanların Cebirsel Topolojisi üzerine SCI kapsamlı yayınları olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

Antenatal bakım alanında çalışıyor olmak.

Halk Sağlığı Hemşireliği

Profesör

1

İş Sağlığı Hemşireliği alanında çalışıyor olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Ticaret Hukuku

Profesör

1

Hukuk (Ticaret Hukuku) bilim alanında doçentliğini almış olmak ve ticaret hukuku alanında yayın yapmış olmak.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör

1

Hukuk (İş ve Soyal Güvenlik Hukuku) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Fesih, Çalışma Koşullarında Değişiklik, Sözleşme Devri ve İkale konularında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

Üretim Yönetimi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Üretim Yönetimi, kalite yönetimi ve teknoloji yönetimi konularında çalışmaları olmak.

İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi

Profesör

1

Makro İktisat bilim alanında doçentliğini almış olmak ve Sermaye Piyasaları ile ilgili çalışmaları olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Profesör

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Ulusal ve Uluslararası yayınları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tefsir

Profesör

1

İlahiyat (Tefsir) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Kur'an-ı Kerim'in zahir ve batın anlamları ile ilgili çalışmaları olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Finansman (*)

Profesör

1

Kısıtlar Teorisi ve Gerçeğe Uygun Değer alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Uygulamalı Jeofizik

Profesör

1

Uygulamalı Jeofizik anabilim dalında doçentliğini almış olmak. Kuyu Logları ve Zemin Transfer Fonksiyonu konularında çalışmaları olmak.

Malzeme Bilimi

Profesör

1

Gerilme ve ince filmlerin mekanik analizleri konusunda çalışmaları olmak.

Üretim Metalurjisi

Profesör

1

Aluminyum alaşımlarının geliştirilmesi ve teknolojileri konularında çalışmaları olmak.

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

1

Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Multimedya bilgi gerigetirim alanında akademik çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Konjenital kardiyak anestezi ve servikal epidural anestezide en az 10 yıllık deneyimli olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Obstetrik anestezi ve analjezi urogenital cerrahisinde anestezi konularında deneyimli olmak.

Acil Tıp

Profesör

1

Acil Tıp bilim alanında doçentliğini almış olmak. Acil Tıpta Uzmanlık Eğitimi konularında SCI, SCI Expanded grubu dergilerde yayını olmak.

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

Tıbbi Biyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak, "Probleme Dayalı Eğitim" ve lösemilerin moleküler tanısında en az 10 yıllık deneyimli olmak.

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktorası olmak, Kanser sinyal yolakları konusunda yayınları olmak.

Adli Tıp

Profesör

1

Adli Tıp bilim alanında doçentliğini almış olmak. Kadına Yönelik Şiddet ve Aktif Eğitim Yöntemleri konusunda deneyimli olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

4

Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Aktif Eğitimde en az 5 yıl deneyimli olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Anksiyete bozuklukları ve konsültasyon- liyezon psikiyatrisi alanında çalışıyor olmak, bilişsel-davranışçı psikoterapi eğitimi almış olmak.

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Diyafragma pil uygulamaları konusunda klinik ve cerrahi deneyimi olmak.

Tıbbi Parazitoloji

Profesör

1

Tıp Doktoru, Mikrobiyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Parazitoloji alanında radyoaktif maddeler ile deneysel çalışmaları olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Yandal Uzmanı olmak.

Genel Cerrahi

Doçent

1

Genel Cerrahi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Meme ve endokrin hastalıkları ve cerrahisi konusunda 10 yıllık deneyimli olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YO.

 

Profesör

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak, Yürüme ve Denge Analizi ile Protez-Ortez alanında deneyimli olmak.

 

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. Protez-ortez alanında deneyimli olmak.

REHA MİDİLLİ FOÇA TURİZM İŞLET. VE OTEL. YO.

 

Profesör

1

Yönetim ve Organizasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. Örgütsel davranış ve örgütsel sağlık konularında çalışmaları olmak.

10455/1-1


 

—————


 


 

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————


 

aktif-pasif


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve yayın listesi, Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

İlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

2

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim alanında doçentliğini almış olmak ve Psikodrama alanında çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar

Resim-İş Eğitimi

Doçent

2

1

Sanat Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi alanlarında yayınları bulunmak ve doçentliğini Güzel Sanatlar Eğitimi bilim alanında almış olmak.

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

2

1

Eski Türk Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak.

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

2

1

Türkçe Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngilizce Eğitimi

Doçent

2

1

Çocuk Dil ve Zihin Gelişimi alanında doktora yapmış olmak ve doçentliğini dilbilimi alanında almış olmak.

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Doçent

2

1

Doçentliğini Yakın Çağ Tarihi alanında almış olmak ve Osmanlı-Fransız Diplomasi ilişkileri üzerine çalışma yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler

Doğum ve Jinekoloji

Profesör

1

1

Küçük Ruminantlarda GnRH agonistleri üzerinde çalışmaları olmak.

Klinik Bilimler

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Karaciğer Toksikasyonlarında akut-faz Proteinleri konusunda çalışmaları olmak.

Zootekni ve Hayvan Besleme

Zootekni

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Veteriner Zootekni alanında almış olmak ve buzağılarda farklı sürelerde sütten kesme üzerine çalışmaları olmak.

Zootekni ve Hayvan Besleme

Zootekni

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Veteriner Zootekni alanında almış olmak.

Klinik Öncesi Bilimler

Mikrobiyoloji

Doçent

3

1

Doçentlik ünvanını Veteriner Mikrobiyoloji alanında almış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya

Anorganik Kimya

Doçent

2

1

Silikat ve Alüminat bazlı yeni ışıldarların sentezi konusunda çalışmaları olmak.

Fizik

Nükleer Fizik

Doçent

3

1

Beta Bozunu ve Çit Beta bozunumu üzerine çalışma yapmış olmak.

Kimya

Fizikokimya

Doçent

3

1

Homojen ve/veya heterojen katalitik oksidasyon reaksiyonları alanında çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

Beşeri ve sosyal sermaye ile uluslararası iktisadi örgütler ve az gelişmiş ülkeler üzerinde çalışma yapmış olmak.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

3

1

Muhasebe alanında doçentlik unvanını almış ve muhasebe, vergi ve Türkiye muhasebe standartları konularında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

3

1

Hadislerde Dua ve Tıbb-ı Nebevi hususunda çalışmalar yapmış olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Konaklama İşletmeciliği

-

Doçent

2

1

İnsan Kaynakları yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak ve doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji alanında yapmış olmak

BURDUR MESLEK YÜKSEKOKULU

Gıda İşleme

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Doçent

2

1

Süt Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Laktoperroksidaz sistemi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

10456/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı-Anasanat Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Atatürk Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar

Müzik Eğitimi

Profesör

1

Müzik eğitimi alanında indeksli uluslararası dergilerde yayını olmak. Müzik eğitimini geliştirmeye yönelik orkestra-koro çalışmaları ve düzenlemeleri bulunmak.

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

Yurt Dışında Oral Sküamoz Hücreli Karsinomanın kemik, lenf bezleri ve uzak organ metastazı ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Basım Teknolojileri

_

Doçent

1

Matbaa Teknolojileri Eğitimi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Matbaa mürekkep renklendirici için kromatografik yöntemler, renk sapması ve basılabilirlik konularında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Basım Teknolojileri

_

Doçent

1

Matbaa Teknolojileri Eğitimi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Gravür - flekso baskı mürekkepleri ve solventleri, flekso kalıpları, aniloks merdane temizliği konularında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Basım Teknolojileri

_

Doçent

1

Matbaa Teknolojileri Eğitimi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. PCR ve UCR teknikleri, geri dönüşümlü kağıtlar, yapay sinir ağları, Nano-Hybrid yüzey kaplamalar konularında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Basım Teknolojileri

_

Doçent

1

Matbaa Teknolojileri Eğitimi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Kağıt-mürekkep seçim kriterleri, basılabilirlik, kağıt gözenekliliğinin trapping ve renk değeri üzerine etkisi konularında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Basım Teknolojileri

_

Doçent

1

Matbaa Teknolojileri Eğitimi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. ICC profiller, piliyaj yapılabilirlik ve inkjet kağıtların kuşelenmesinde nano pigment kullanımı konularında çalışmaları olmak.

10493/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

11.12.2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik personel alım ilanımızdaki aşağıda belirtilen satırlar İPTAL edilmiştir.

YAYIMLANAN ve İPTAL EDİLEN

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

1

Trigeminovasküler sistemin deneysel subaraknoid kanama sonrası vazospazma etkisi üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

1

Deneysel serebral iskemi ve spinal kord travması konusunda çalışması olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

1

Pediatrik beyin cerrahisi konusunda yurtdışı deneyimi olmak.

10463/1-1