26 Aralık 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28863

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ ÇÖZÜMÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AĞ KONTROL SİSTEMLERİ MUHTELİF ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 67 ADET Ø 800 MM X 15 M VANTÜP İMALATI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


BİLGİSAYAR SİSTEMİ VE EK DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


1 SET SUNUCU, VERİ DEPOLAMA VE BAĞLANTI ALTYAPISI, 1 ADET SANALLAŞTIRMA GRUBU, 40 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR GRUBU,

16 ADET SUNUCU HAFIZA GRUBU SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


ANKARADA 50 İŞÇİ İLE YOLCU VAGONLARI VE TREN SETLERİ TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


PASTALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Iğdır İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ ÇÖZÜMÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ihtiyacına binaen veri depolama ünitesi çözümü ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, öncelikle Kuruluşça hazırlanan teknik şartname hükümlerinin uygulanması, teknik şartnamede hüküm bulunmaması halinde ise Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümlerin geçerli olması kaydıyla, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/12/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10472/1-1


AĞ KONTROL SİSTEMLERİ MUHTELİF ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ağ kontrol sistemleri muhtelif ürünlerinin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30.12.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10473/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 67 ADET Ø 800 MM X 15 M VANTÜP İMALATI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2013/190806

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel : 0-372.259 47 94 - 84

Fax : 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi -

Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı

Ø 800 mm x 15 m vantüp imalatı

1 Kalem

TOPLAM

67 Adet

b) Teslim yeri                                   :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                 :  İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen süre içinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  15.01.2014 Çarşamba - Saat 15.00

c) Dosya no                                     :  1317075

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4-3 - Yabancı menşeyli ürünler için Grup-1 (metan) gazlı yeraltı maden ocaklarında vantüp olarak kullanılabileceğine ait test raporu veya sertifikanın(ATEX) bir kopyası ve Türkçe tercümesi teklife eklenecektir.

- Yerel üretici firmalar alev geciktiricilik testi için TTK İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Şube Müdürlüğü/ZONGULDAK’tan ve antistatik özellik testi için TSE/ANKARA’dan aldıkları test raporlarının veya yurt dışından aldıkları test raporlarının bir kopyası ve Türkçe tercümesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5- 1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5- 2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

5- 3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslereden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 15.01.2014 Çarşamba - Saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

10489/1-1


BİLGİSAYAR SİSTEMİ VE EK DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Bilgisayar Sistemi ve Ek Donanımları alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013/194399

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 2976136-0312 2976138

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Bilgisayar Sistemi ve Ek Donanımları

 

1 - Veri Tabanı Sunucusu

1

adet

 

2 - Uygulama Sunucusu

2

adet

 

3 - Datacenter Switch

1

adet

 

4 - Kablolama (QSFP to QSFP passive copper cable: 3 Meter)

4

adet

 

5 - Veri tabanı Lisansı (Database Enterprise Edition)

1

adet

 

6 - Destek Hizmeti (Veri Tabanı Sunucusu)

1

adet

 

7 - Destek Hizmeti (Uygulama Sunucusu)

1

adet

 

8 - Destek Hizmeti (Datacenter Svvitch)

1

adet

 

9 - Destek Hizmeti (Kablolama)

1

adet

b) Teslim yeri                                   :  H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                                 :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 100 takvim günü içinde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                              :  03.01.2014 Cuma günü saat 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 03.01.2014 Cuma günü saat 15.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.                                                                                                              10476/1-1


1 SET SUNUCU, VERİ DEPOLAMA VE BAĞLANTI ALTYAPISI, 1 ADET SANALLAŞTIRMA GRUBU, 40 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR GRUBU,

16 ADET SUNUCU HAFIZA GRUBU SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

1 set Sunucu, Veri Depolama ve Bağlantı Altyapısı, 1 adet Sanallaştırma Grubu, 40 adet Masaüstü Bilgisayar Grubu, 16 adet Sunucu Hafıza Grubu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                            :  2013/189660

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                :  0 372 257 40 10/1478     Faks: 0 372 257 4579

c) Elektronik posta adresi                    :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  http://w3.beun.edu.tr/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 set Sunucu, Veri Depolama ve Bağlantı Altyapısı, 1 adet Sanallaştırma Grubu, 40 adet Masaüstü Bilgisayar Grubu, 16 adet Sunucu Hafıza Grubu alımı.

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  B.E.Ü. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı Kozlu/ZONGULDAK

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  Teslim süreleri işe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampus Memur Yemekhanesi

b) Tarihi ve saati                                 :  03.01.2014 Cuma günü Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İstekliler üretici veya yetkili dağıtıcıdan aldığı satış yetkisi belgesini ihale dosyasında sunacaktır.

4.4.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf, broşür veya benzeri materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;

4.4.2.1. Teklif edilen ürünlerin idarece hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunu teyit edebilmek için; istekliler teklif ettikleri ürünlere ait broşür veya benzeri materyaller ihale dosyasında sunulacaktır.

4.4.2.2. Teklif veren firmalar tekliflerdeki teknik şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.

4.4.3. Teklif veren firmalar teklif edilen tüm ürünlere ait en az 3 (Üç) yıl süreyle garantili olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.

Yukarıdaki belirtilen hükümler haricinde, teknik şartname hükümleri geçerlidir.

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk lirası) karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 03/01/2014 Cuma günü Saat:14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10448/1-1


ANKARADA 50 İŞÇİ İLE YOLCU VAGONLARI VE TREN SETLERİ TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2013/192844

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey- Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :

İhale konusu hizmetin

adı ve süresi                               :  ANKARADA 45 İŞÇİ İLE YOLCU VAGONLARI VE TREN SETLERİ TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALIMI.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 16/01/2014 günü saat 10.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV-Dahil 400,00-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10451/1-1


PASTALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 300 Çuval pastalık un, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 03.01.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                  Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 – 74

10406/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrika (Makine Fabrikası) Meydan Yükleme Boşaltma İstif ve Tanzim işleri Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013/189584

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mah. Talip Kaban bulvarı No: 27 ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0446 223 95 00-0446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzincanseker @turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  İhalenin niteliği türü miktarı ve yapılacak işin detayına ilişkin ayrıntılı bilgi teknik şartnamede belirtilmiştir. Hizmet ±%20 toleranslı olup, İşin süresince 24 Kişi bulundurulacaktır.

b) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker (Makine) Fabrikası Fabrika Ambarları ve Atölyeler ile fabrika sahasıdır.

c) İşin süresi                                    :  Bir Yıl 12 Ay (360 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  07.01.2014 Salı günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.2.a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2.b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.4. Bu Şartname ekinde yer alan geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu

4.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.8. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.8.a. İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı şarttır.

5 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü fabrika meydan hizmetleri yükleme, Boşaltma istif ve tanzim işleri ile nicelik ve nitelik bakımından benzerlik gösteren işler ile ilgili hizmet işleri benzer iş sayılacaktır.

10 - Teklifler 07/01/2014 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11 - Tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması halinde, Açık Eksiltme veya Pazarlık yapılabileceğinden ihale gün ve saatinde firma yetkililerinin hazır bulunmaları gerekmektedir.

12 - Bu ihale (ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç ) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10346/1-1


TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                              :  2013/190586

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                       :  Ziyapaşa Mah. 67014 Sok. No: 10 Seyhan/ Adana

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0322 4575354/4249 - 0322 4531195

c) Elektronik Posta Adresi                            :

2 - İhale konusu Hizmetin Adı ve Miktarı    :  Bölgemize tahsisli yolcu vagonlarının Adana-Mersin-Konya-İskenderun-Gaziantep-Fevzipaşa Garlarında temizliği işi toplam 38 İşçi ile işin süresi 01.02.2014 - 31.12.2014

3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 16.01.2014 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10443/1-1


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Iğdır İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Alanı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı Iğdır İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir.

İlimiz Tuzluca İlçesi Turabi Köyü sınırları içerisinde, H51c4 ve H51d3 paftalarda 2432.04 hektar alanlı ve 01 ruhsat numaralı jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular arama ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10.maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi, bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17.maddesi ile yine aynı kanunun 4. maddesinin 2. Bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                            :  Iğdır

İlçesi                                       :  Tuzluca

Mahalle/Köyü                         :  Turabi

Yüzölçümü                             :  2432.04 Hektar

Mevkii                                    :  -

İhale Bedeli                             :  55.555,58 TL.

Geçici Teminat Miktarı %3     :  1.666,67 TL.

İhale Tarihi                             :  07.01.2014

İhale Saati                               :  11:00

İhale Yeri                                :  Iğdır İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda (Bağlar Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 245 Iğdır/MERKEZ)

Verilecek Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsatı Süresi: 3 (Üç) yıl

Jeotermal Kaynak ihalesine ait doküman Iğdır İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

 

Nokta No: Y

Sağa (Y)

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokra

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

393371

393550

393719

393834

393859

394689

394869

395159

395159

395247

11. Nokta

12. Nokta

13. Nokta

14. Nokta

15. Nokta

16. Nokta

17. Nokta

18. Nokta

19. Nokta

20. Nokta

395411

395574

395711

395967

396082

396206

396287

396331

396371

396406

21. Nokta

22. Nokta

23. Nokta

24. Nokta

25. Nokta

26. Nokta

27. Nokta

27. Nokta

29. Nokta

30. Nokta

396453

396538

396621

396703

396777

396899

397035

397198

397352

397462

31. Nokta

32. Nokta

33. Nokta

34. Nokta

35. Nokta

36. Nokta

37. Nokta

38. Nokta

39. Nokta

 

397557

397647

397687

397868

398000

398000

392000

392000

393299

 

Nokta No: X

Yukarı (X)

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

4437421

4437403

4437445

4437568

4437613

4437797

4437708

4437562

4437544

4437421

11. Nokta

12. Nokta

13. Nokta

14. Nokta

15. Nokta

l6. Nokta

17. Nokta

18. Nokta

19. Nokta

20. Nokta

4437118

4437004

4436931

4436750

4436717

4436702

4436672

4436624

4436541

4436432

21. Nokta

22. Nokta

23. Nokta

24. Nokra

25. Nokta

26. Nokta

27. Nokta

28. Nokta

29. Nokta

30. Nokta

4436331

4436272

4436260

4436312

4436395

4436410

4436410

4436403

4436350

4436278

31. Nokta

32. Nokta

33. Nokta

34. Nokta

35. Nokta

36. Nokta

37. Nokta

38. Nokta

39. Nokta

 

4436226

4436122

4436060

4435926

4435813

4433000

443300

4437200

4437489

 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

A - Gerçek Kişiler için;

Müracaat dilekçesi

a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi. Ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi

c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarasını gösterir levha,

d) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, oda kayıtlı olduğunu gösterir belge;

e) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi;

g) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin noter tasdikli aslı

h) Her sayfası imzalanmış olan Şartname;

ı) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair alınmış belge;

i) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair belge;

B - Tüzel Kişiler için;

Müracaat dilekçesi

a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi. Ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

b) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini, belirtilen ifadelerin olmaması durumunda Ticaret Sicil Gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2 maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname;

c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarasını gösterir levha,

d) İlgili mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ilahe tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;

e) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

f) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı

g) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslını;

h) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.

ı) Her sayfası imzalanmış olan Şartname;

i) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair alınmış belge;

k) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair belge;

l) Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirküleri;

Talipliler istenilen belgeleri 07.01.2014 Salı günü Saat 11:00’da dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarı KDV hariç olup ihale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10257/1-1