24 Aralık 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28861

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Devlet Personel Başkanlığından:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 19.09.2013 gün ve 1508/3171 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.11.2013 gün ve 3071/6772 sayılı kararı onaylanan 84352 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Ada/Parsel                              Mevkii       

2104/2                               Orman Çiftliği

42040/1                             Orman Çiftliği

Yoldan yeşilden ihdas

10433/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul’da kurulmuş olan Hamide Zekeriyya İtil Nöro Pisişiatri Vakfı, İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.11.2013 tarihli tavzih kararlı ve 28.07.2011 tarihinde kesinleşen, 26.05.2009 tarihli ve E: 2007/223, K: 2009/107 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10432/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

BÖLÜMÜ

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

FEN-EDB. FAK.

Prof. (Daimi)

Organik Kimya

1

1

Hydroxyquinolin, oxazol türevi bileşiklerin deneysel ve teorik titreşim spektrumlarının analizleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAK.*

Doç. (Daimi)

Genel Cerrahi

1

1

Endokrin cerrahisi ve minimal invazif cerrahisi konusunda en az 3 ay çalışmış ve bu konularda uluslararası yayın yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi   :  Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü Eğitim Fak. Binası Kat. 3 Yozgat/Merkez   Tel: 0 354 242 10 85

 

* : Tıp Fakültesi kadrolarına, aranan niteliklerin yanında; Tıp Fakültesi mezunu olup, TUS'dan uzmanlığını almış ve mecburi hizmetini tamamlamış veya en çok 2 ay mecburi hizmeti bulunanlar müracaat yapabilirler.

10350/1-1


Devlet Personel Başkanlığından:

DEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU:

SINAV YERİ : Devlet Personel Başkanlığı/ANKARA

ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI:

Devlet Personel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 8 inci dereceden azami (15) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sözlü sınavla Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Giriş sınavının yapılacağı 2014 Yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından; 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucuna göre (KPSSP47 puan türünden) 85 ve daha yüksek puan almış olmak ve müracaat edenler arasından yapılacak puan sıralamasında ilk (60) aday içinde bulunmak, (60 ıncı sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.)

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

SINAVA BAŞVURU:

Başvurular, 13-24 Ocak 2014 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığı İzmir Caddesi No:41 Kızılay/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların Başkanlığa en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

a) Devlet Personel Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu (Doğrudan Başkanlıktan veya Başkanlığın www.dpb.gov.tr adresindeki resmi Web sitesinden temin edilebilir. Ayrıca 0 312 418 80 95 nolu telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.),

b) Mezun olunan Yükseköğretim Kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (Yurtdışındaki okullar ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine denk sayılan yurtiçindeki fakülte veya yüksekokullardan mezun olunmuş ise denklik belgesi ile birlikte),

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

ç) KPSS Sınav Sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı örneği,

d) Son altı ay içinde çekilmiş (4,5x6 cm.) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Devlet Personel Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca da onaylanabilecektir.

İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar.

GİRİŞ SINAVINA ÇAĞRI VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilecek, ayrıca Başkanlığın www.dpb.gov.tr adresindeki resmi Web sitesinde de ilan edilecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini sınava gireceği tarihe kadar mesai saatleri içinde Devlet Personel Başkanlığından alacaklardır. Adaylar sözlü sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sözlü sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar;

1 - İKTİSAT GRUBU: Mikro ve makro iktisat, iktisat politikası, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.

2 - MALİYE GRUBU: Kamu maliyesi, bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi, Türk vergi sisteminin genel esasları, maliye politikası.

3 - HUKUK GRUBU: Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler).

4 - KAMU YÖNETİMİ GRUBU: Yönetim bilimleri, personel yönetimi.

alanlardaki bilgileri ile,

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Genel yetenek ve genel kültürü,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar, İktisat, Maliye, Hukuk ve Kamu Yönetimi alanındaki bilgileri için elli puan, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için ise onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

 Başarı sırası sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle belirlenecektir.

 Sözlü sınav notu en yüksek olan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre azami (15) adaydan oluşacak liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve www.dpb.gov.tr internet adresindeki resmi Web sayfasında duyurulacaktır. Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilecek ve listede yer alan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

10432/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

Birim/Bölüm/Anabilim Dalı

Kadro Unvanı/Adet

 

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Açıklama

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

 

 

2

 

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

 

 

1

 

DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ

 

 

1

 

PERİODONTOLOJİ

 

 

1

 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

 

2

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KLASİK ARKEOLOJİ

 

1

 

 

KLASİK ARKEOLOJİ

 

 

1

Klasik Dönem Seramiği alanında çalışmaları olmak.

ORTAÇAĞ TARİHİ

 

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

YAKINÇAĞ TARİHİ

 

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLAN. VE EKO.

 

1

 

 

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

 

1

 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOKİMYA

1

 

 

 

FİZİKOKİMYA

1

 

 

 

BOTANİK

 

1

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEFSİR

 

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMETRİ

 

 

1

Finansal Matematik veya Ekonometri alanında doktora yapmış olmak.

MUHASEBE VE FİNANSMAN

 

1

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

 

1

Elektronik alanında çalışmaları bulunmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

 

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ACİL TIP

 

1

 

 

AİLE HEKİMLİĞİ

 

 

1

Homeopati alanında çalışmaları olmak.

BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM

1

 

 

 

HALK SAĞLIĞI

 

1

 

 

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

1

 

 

 

İÇ HASTALIKLARI

 

 

1

Romatoloji uzmanı olmak.

KARDİYOLOJİ

 

1

1

 

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YO.

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

 

 

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ

 

 

1

Kooperatifçilik alanında çalışmaları olmak.

10410/1-1


 

—————


 


 


 


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, Üniversite veya İleri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Doçent Kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri,

5 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

6 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI ======>>

 

PROF.

DOÇENT

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

DRC. ADET

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

 

 

1-1

Karaciğer rezeksiyonu ve diyabetli obez hastalarda bariyatrik cerrahi konularında çalışması olmak.

Tıbbi Farmakoloji

1-1

 

 

Tıbbi Farmakolojide doktora yapmış olmak. Miyokard iskemi reperfüzyonu üzerine çalışmaları olmak.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi

1-1

 

 

 

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Fransız Dili ve Edebiyatı

1-1

 

 

Fransız romantizmi ve karşılaştırmalı edebiyat üzerine çalışmış olmak.

Ortaçağ Tarihi

1-1

 

 

Fatimiler Tarihi alanında çalışmış olmak.

Kurumlar Sosyolojisi

1-1

 

 

Suç alanında çalışmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Dölerme ve Suni Tohumlama

1-1

 

 

 

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

1-1

 

 

 

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

1-1

 

 

Starter kültürlü tulum peynirleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

1-1

 

 

 

Doğum ve Jinekoloji

1-1

 

 

 

Cerrahi

1-1

 

 

 

Zootekni

1-1

 

 

 

Teknoloji Fakültesi

Termodinamik ve Isı Tekniği

1-1

 

 

Nano akışlarda ısı transferi konusunda çalışmaları olmak.

Konstrüksiyon ve İmalat

1-1

 

 

Alışılmadık imalat yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.

Yazılım Mühendisliği

1-1

 

 

Örüntü tanıma konusunda çalışmaları olmak.

Isı Tekniği (Enerji Sistemleri Mühendisliği)

1-1

 

 

Güneş enerjisi destekli ısı pompalarında enerji depolanması konusunda çalışmaları olmak.

Üretim Metalurjisi

 

1-1

 

Lazer kaynağı konusunda çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Dinler Tarihi

*1-1

 

**1-1

*Dinlerde ve Halk İnanışlarında Yiyecek ve İçecekler alanında çalışmaları olmak. **Japon Budizmi alanında çalışmaları olmak.

İslam Hukuku

1-1

 

 

İslam miras hukuku alanında çalışmaları olmak.

İslam Felsefesi

1-1

 

 

İslam düşüncesinde alem anlayışları alanında çalışmaları olmak.

İslam Tarihi

 

 

1-1

Cumhuriyet Dönemi İslam Tarihi çalışmalarında Hz. Muhammed Tasavvuru alanında doktora yapmış olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Yetiştiricilik

*1-1

**1-1

 

*Balık Beslenmesinde çeşitli yem maddelerinin değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak. **Alabalıklarda tam yağlı soya ve soya küspesi proteinlerinin değerlendirilmesi alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Organik Kimya

*1-1 **1-1

 

 

*Mikrodalga destekli sentez alanında çalışmaları olmak. **Heterosiklik bileşiklerin sentezi alanında çalışmaları olmak.

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

1-1

 

 

Toplanabilme Teorisi, Orlics ve Modülüs fonksiyonları alanında çalışmaları olmak.

Biyokimya

1-1

 

 

Sıvı Kromatografisinde metodolojik araştırmalar ve İnorganik komplekslerin biyolojik aktiviteleri konusunda çalışmış olmak.

Atom ve Moleküller Fiziği

1-1

 

 

Reaksiyon dinamiği ve Moleküler saçılma alanında çalışmaları olmak.

İstatistik Teorileri

 

1-1

 

İstatistik Teorisi ve Stolastik Süreçler konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mekanik (Makine Mühendisliği)

1-1

 

 

Makine Mühendisliği Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak ve yorulma çatlak ilerlemesi konusunda çalışmaları olmak.

Bilgisayar Donanımı

1-1

 

 

Ağ güvenlik sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

Çevre Bilimleri

1-1

 

 

Biodegradasyon, Biosorpsiyon ve Adsorpsiyon konularında çalışmaları olmak.

Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri

1-1

 

 

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği Bilim dalında almış olmak.

Enerji

1-1

 

 

Doçentliğini Makine Mühendisliği Bilim Dalında almış olmak ve Hava tüneli uygulamaları ile aerodinamik girişim konusunda çalışmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği

 

1-1

 

Yöneylem araştırması, optimizasyon teknikleri ve sezgisel yöntemler alanında çalışmaları olmak.

Geomatik Mühendisliği

 

1-1

 

GPS ve Baraj deformasyonları konusunda çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

 

*1-1 **1-1

***1-1

*Spor Ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak. **Sporda Performans testleri alanında çalışmalar yapmış olmak. ***Avrupa Birliği Spor Eğitim Politikaları konusunda doktora yapmış olmak.

Elazığ Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

 

 

1-1

Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları uzmanı olmak.

Baskil Meslek Yüksekokulu

 

 

1-1

 

Bağ zararlıları konusunda doktora yapmış olmak.

Sivrice Meslek Yüksekokulu

 

1-1

 

 

Hayvan Besleme alanında doçentlik ünvanı almış olmak.

TOPLAM

 

31

8

5

 

10407/1-1