24 Aralık 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28861

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF LOKOMOTİF KAPORTALARIN BAKIM-ONARIM İLE YIKAMA KUMLAMA VE BOYANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KRAFT KAĞIT TORBA SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 5 - 6. ÜNİTELER KAZAN TAZE HAVA FANI MİLİ İMALATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


1 ADET DENİZ TAHDİTLİ TELSİZ OPERATÖRÜ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


KIDEMLİ KILAVUZ KAPTAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


KOMBİNE TAŞIMACILIK HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


ZEYİLNAME (2)

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF LOKOMOTİF KAPORTALARIN BAKIM-ONARIM İLE YIKAMA KUMLAMA VE BOYANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2013/188806

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60-225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi      :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 2 Kalem (22 adet DE 22000 - DE 33 000 tipi, 20 adet E43000 tipi lokomotif kaportaları) muhtelif lokomotif kaportaların bakım-onarım ile yıkama kumlama ve boyanması işi teknik şartnamelerine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  10/01/2014 saat: 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 10/01/2014 günü saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10236/1-1


KRAFT KAĞIT TORBA SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait işletmemizin ihtiyacı 4.400.000 adet Kraft Kağıt Torba %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.01.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - Bu ihalemiz yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

10 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

11 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10266/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 5 - 6. ÜNİTELER KAZAN TAZE HAVA FANI MİLİ İMALATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

5 - 6. üniteler kazan taze hava fanı mili imalatı açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83 - 613 31 00 - 612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin                 :  5 - 6. üniteler kazan taze hava fanı mili imalatı

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  5 - 6. üniteler kazan taze hava fanı mili 2 Adet

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 takvim gününde teslim edilecektir.

d) Dos. No                                :  OA SEAS 13/169         2013/191748

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  10.01.2014 cuma günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve 50,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 10.01.2014 Cuma günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi ve alternatif teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

10418/1-1


1 ADET DENİZ TAHDİTLİ TELSİZ OPERATÖRÜ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/189875

İdarenin                                     :  TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0262 239 73 00 / 0262 223 42 78

c) Elektronik Posta Adresi         :

İhale konusu malın adı ve miktarı : 1 Adet Deniz Tahditli Telsiz Operatörü Hizmeti Alımı

1 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03.01.2014 tarih Cuma Günü Saat:14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Derince Liman İşletmesi. Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300.- TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10343/1-1


KIDEMLİ KILAVUZ KAPTAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/189870

İdarenin                                     :  TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0262 238 73 00 / 0262 223 42 78

c) Elektronik Posta Adresi         :

1 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Kıdemli Kılavuz Kaptan Hizmeti Alımı.

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03.01.2014 tarih Cuma günü saat:10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Derince Liman İşletmesi. Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300.- TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10344/1-1


KOMBİNE TAŞIMACILIK HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  1

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (312) 309 05 15/4309 - 0 (312) 311 13 06

c) Elektronik Posta Adresi                  :  yolcudairesi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  Ankara-Eskişehir ve Konya-Eskişehir arasında TCDD’ye ait Yüksek Hızlı Trenler (YHT) ile bağlantılı olarak Eskişehir-Bursa arasında ACENTE’ye ait yolcu otobüsleri ile kombine yolcu taşımacılığı yapılmasını teminen Bursa-Eskişehir-Bursa arasında düzenli otobüs taşımacılığı ve TCDD Bilet Satış Hizmetlerinin 1 (bir) yıl süreyle ACENTE’ ye yaptırılması işidir.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 30.12.2013 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şubesinde (4046 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dâhil 100,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - İstekliler teklifleri ile 50.000,-TL tutarında geçici teminat verecektir.

7 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10431/1-1


ZEYİLNAME (2)

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale ilanı 13.12.2013 tarih 28850 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Afşin-Elbistan B Termik Santralı II. Ünite Kazanında Meydana Gelen Yangın Hasarının Giderilmesi Danışmanlık hizmet alımı” ihalesinin İdari Şartnamesinin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 23.maddesinin 23.1. alt maddesi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDENİN ESKİ HALİ:

23.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ile İdare tarafından paraflı olarak istekliye satılan orijinal ihale dokümanları, istekli tarafından her sayfası imzalı/paraflı olarak, bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, İhale Kayıt No/Dosya No. ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve kaşelenecek/mühürlenecektir.

MADDENİN YENİ HALİ:

23.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, İhale Kayıt No/Dosya No. ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve kaşelenecek/mühürlenecektir.

10429/1-1