19 Aralık 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28856

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Antalya Hava Limanı Gümrük Müdürlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Yüksel Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (YÜKSAV)

VAKFEDENLER: Erdoğan Yüksel, Hakkı Yüksel, Mualla Karadayı, İbrahim Karadayı, Mehmet Haluk Ilgaz

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/11/2013 tarih ve E.2012/403, K.2013/426 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Kısaca, “Zihinsel ve otistik engelli çocukların örgün ve yaygın eğitim kurumlarında her derecede eğitim almalarını sağlamak, onların yetenekleri doğrultusunda yetiştirilip hayata hazırlanmasını, örgün eğitim kurumlarından çıktıktan sonra yaygın eğitime devam etmeleri ve çalışma hayatına girmeleri konusunda çalışmalar yapmak. Diğer yandan hayatını tek başına devam ettiremeyecek düzeydeki zihinsel ve otistik engelli bireylerin bireysel ve çoklu eğitimlerini desteklemek üzere sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir.”

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.-(yüzbin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Erdoğan Yüksel, Hakkı Yüksel, Mualla Karadayı

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçlarından arta kalan mal ve haklar Milli Eğitim Bakanlığına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10292/1-1

—————

VAKFIN ADI: Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Vakfı (Umut Kervanı Vakfı)

VAKFEDENLER: Abdulhalim Velioğlu, Cemal Çınar, Sabahattin Ugar, Şükrü Keleş, Abdulbari Çelik.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/11/2013 tarih ve E.2013/262, K.2013/458 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: İhtiyaç sahibi insanlara ve yetimlere eğitim, sağlık, geçim, iaşe, sosyal, ekonomik, sanat, kültürel alanlarda maddi manevi destekler ve yardımlarda bulunmak. Ülkemize nitelikli, sağlıklı, üretken, manevi ve dini değerleri sahiplenen insan gücü yetiştirmek. İnsanların temel hak ve hürriyetlerini ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak. İnsanların tabii ve temel haklarını, haysiyet, adalet ilkeleri ve tabii hukukla bağdaşmayan ekonomik, sosyal, psikolojik, hukuki, kültürel, dini, ahlaki değerlerle eğitim haklarına yönelik engellerin kaldırılması, mağdur, mazlum ve muhtaç fertler ve aileler arasında yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması konusunda gerekli yasal mücadelenin verilmesi, tabii afetler ve savaş mağdurlarının sosyal yaralarının sarılması, ihtiyaçlarının temin edilerek giderilmesi, iaşe ve ibatelerinin sağlanması.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 65.000 TL.

YÖNETİM KURULU: Sabahattin Ugar, Şükrü Keleş.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı mütevelli heyetinin belirleyeceği benzer amaca hizmet eden bir vakfa veya derneğe devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10291/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Erul Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, G22B07C4B pafta, 7140 ada, 6 parsel üzerindeki 123505 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 26540 Ticaret Sicil No ile Eskişehir Ticaret Odasına kayıtlı 393 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erul Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9601 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/1/1-1

—————

Acar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Tire İlçesi, 1535 ada, 5 parsel üzerindeki 622733 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3131 Ticaret Sicil No ile Torbalı Ticaret Odasına kayıtlı 714 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Acar Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Bilge ÇAPKINOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16022, Oda Sicil No:15076), Zühtü Uğur AKYURT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15542, Oda Sicil No:13617), Halil Zeki ERKAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7832, Meslek Odası Sicil No:9310), Orhan ERGÜDER, (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10801, Oda Sicil No:18208), Mustafa Murat SÖZMEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34374), Saygın YILDIZKOL (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41503) ve Ahmet DERMAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:18064) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9602 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/2/1-1

—————

Akça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Merkez İlçesi, 91 ada, 11 parsel üzerindeki 636723 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5207 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 856 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akça Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Saffet KAZAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2446, Oda Sicil No:27435) ve Alpaslan TEKGÖZ’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24537) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Akça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9603 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/3/1-1

—————

Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Bornova İlçesi, 2/10 pafta, 12343 parsel üzerindeki 35328 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 94041 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 113 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları İsmail KARAYALI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1781, Oda Sicil No:23424), Kamil ÜRE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1740, Oda Sicil No:9703) ve Şevket İRSOY’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40554) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9604 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/4/1-1

—————

Ay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, 121 pafta, 1790 ada, 6 parsel üzerindeki 806586 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 637026 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 742 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Salim Sefa KOCABAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9264, Oda Sicil No:10382) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9605 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/5/1-1

—————

Akça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 9/1 pafta, 4199 parsel üzerindeki 636294 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5207 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 856 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akça Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Saffet KAZAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2446, Oda Sicil No:27435), İsmail GÜNAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12920, Oda Sicil No:15044) ve Günay YETER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24537) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Akça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9606 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/6/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 157 ada, 3 parsel üzerindeki, 189622 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442), İsmail VURAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 293, Oda Sicil No:9195), Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6426, Oda Sicil No:10704) ve Bilgehan BOZDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66074) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9607 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/7/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 157 ada, 3 parsel üzerindeki, 189625 YİBF nolu(B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442), İsmail VURAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 293, Oda Sicil No:9195), Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6426, Oda Sicil No:10704) ve Bilgehan BOZDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66074) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9608 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/8/1-1

—————

Astan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Belediyesi, 154 ada, 6 parsel üzerindeki, 178081 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 47337-49525 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Astan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9609 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/9/1-1

—————

Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evrenseki Belediyesi, 169 ada 4 parsel üzerindeki 115849 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),(d), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3222 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 153 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet ÖZLEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 444, Oda Sicil No: 6889), İsmail GÖRGÜN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3494, Oda Sicil No:13809), Salih ERSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 792, Oda Sicil No: 36067), Mustafa OSANÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6176, Oda Sicil No: 6823) ve Mehmet Emin DİKİCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15048) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 04.08.2008 tarihli ve 26957 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9610 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/10/1-1

—————

Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evrenseki Belediyesi, 168 ada 6 parsel üzerindeki 131983 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),(d), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3222 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 153 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet ÖZLEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 444, Oda Sicil No: 6889), İsmail GÖRGÜN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3494, Oda Sicil No:13809), Salih ERSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 792, Oda Sicil No: 36067), Mustafa OSANÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6176, Oda Sicil No: 6823) ve Mehmet Emin DİKİCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15048) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 04.08.2008 tarihli ve 26957 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9611 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/11/1-1

—————

Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evrenseki Belediyesi, 170 ada 4 parsel üzerindeki 132562 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),(d), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3222 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 153 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet ÖZLEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 444, Oda Sicil No: 6889), İsmail GÖRGÜN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3494, Oda Sicil No:13809), Salih ERSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 792, Oda Sicil No: 36067), Mustafa OSANÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6176, Oda Sicil No: 6823) ve Mehmet Emin DİKİCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15048) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic.Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 04.08.2008 tarihli ve 26957 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9612 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/12/1-1

—————

Akça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, G.22.C.07.D.2.D pafta, 2973 parsel üzerindeki 573353 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5207 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 856 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akça Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Saffet KAZAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2446, Oda Sicil No:27435) ve Ali AYDOĞDU’nun (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO: 35840323750) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Akça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9613 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/13/1-1

—————

Atalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli ili, Gebze ilçesi, 4181 ada, 10 parsel üzerindeki, 676251 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11933 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 846 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atalar Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Engin SÜLÜN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13868, Oda Sicil No:12505), Ferit AKBAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10804, Oda Sicil No:8375), Yunus UĞURLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12041, Oda Sicil No:10696) ve Orhan YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87636) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9614 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/14/1-1

—————

Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli ili, Gebze ilçesi, 36 ada, 9 parsel üzerindeki, 267917 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16408 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa PINAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:799, Oda Sicil No:10365), Süleyman KURTA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5508, Oda Sicil No:53780), Özge SEVİNDİM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67311) ve Mert İbrahim TÜRKMEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58607) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.06.2013 tarihli ve 28689 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9615 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/15/1-1

—————

ETK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli ili, Gebze ilçesi, 33 ada, 270 parsel üzerindeki, 537071 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11974 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 871 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETK Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Şevket ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14892, Oda Sicil No:29134), sorumlu denetim elemanları İsmail Eryurt KODAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10361, Oda Sicil No:10511), Erdoğan ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12577, Oda Sicil No:21774) ve Mehmet Halis GÜZEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76148) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9616 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/16/1-1

—————

Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli ili, Derince ilçesi, 1377 ada, 32 parsel üzerindeki 786668 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 14189-21924 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 179 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadettin GİRİT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1756, Oda Sicil No:10030), İbrahim SAÇÇIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15150, Oda Sicil No:16421), Hasan GÜZEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8969, Oda Sicil No:10016) ve Burak YAVUZ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:48677) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9617 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/17/1-1

—————

738 Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip As-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 267632 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen As-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kuruluş ortağı Bülent KİMYON (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1472, Oda Sicil No:35749) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9618 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/18/1-1

—————

738 Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip As-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 268768 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen As-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kuruluş ortağı Bülent KİMYON (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1472, Oda Sicil No:35749) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9619 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/19/1-1

—————

597 Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 243838 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 26.06.2013 tarihli ve 26689 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kuruluş ortağı Hasan EKŞİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9097, Oda Sicil No:33420) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9620 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/20/1-1

—————

Akça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Merkez İlçesi, 1923 ada, 5 parsel üzerindeki 537539 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5207 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 856 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akça Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Saffet KAZAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2446, Oda Sicil No:27435), Şerafettin PAMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4426, Oda Sicil No:10349) ve İsmail GÜNAY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12920, Oda Sicil No:15044) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Akça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.12.2013 tarihli ve 9621 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10243/21/1-1

—————

Mavikent Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli İli, Merkez İlçesi, 246 ada, 10 parsel üzerindeki 706131 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 25601 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 610 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavikent Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti ile sorumlu denetim elemanları Cemile SAYIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16870, Oda Sicil No:10597), Arif AY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11503, Oda Sicil No:14395) ve Yekta (Birsel) ÇAKMAK İNCE’ nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71402) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Mavikent Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarih ve 28736 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 05.12.2013 tarihli ve 9660 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10242/1/1-1

—————

Hizmet Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli İli, Merkez İlçesi, 280 ada, 4 parsel üzerindeki 554446 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (h) fıkrasında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. Fıkrasının (ö) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 22007 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 413 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti ile şirket ortağı veya yetkilisi Mücahit KAYKIN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18395, Oda Sicil No:32665) ve Ahmet KAYKIN’ ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6984, Oda Sicil No:19178) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Hizmet Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 05.11.2011 tarih ve 28106 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 05.12.2013 tarihli ve 9661 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10242/2/1-1

—————

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIa pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 553573 (İMALATHANE) YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Bekir ASLAN (Denetçi No: 6416, Oda Sicil No: 14087) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 04.11.2013 tarih ve E. 2013/1127 - K. 2013/1674 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Bekir ASLAN (Denetçi No: 6416, Oda Sicil No: 14087) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 03.12.2013 tarih ve 9577 sayılı Makam Olur'u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10244/1/1-1

—————

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Batıkent Mahallesi 21K-4B pafta, 3170 ada, 1 parsel üzerindeki 143008 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi Gülşen İKİBUDAK (Oda Sicil No:65085) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 01.08.2013 tarih ve E.2013/854 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 25.09.2013 tarih ve YD İtiraz No: 2013/4720 sayılı kararı kabul edilerek yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 03.04.2013 tarih ve 28607 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gülşen İKİBUDAK (Oda Sicil No:65085) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 03.12.2013 tarih ve 9576 makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

10244/2/1-1

—————

27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin belge iptali işleminin iptali ile ilgili ilanda sehven yazılan “Yapı Denetim İzin Belgesinin İptali işlemi 13.11.2013 tarih ve 9037 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.’’ ifadesinin çıkarılarak bu ifadenin yerine “Yapı Denetim İzin Belgesinin İptali işlemi 13.11.2013 tarih ve 9037 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.’’ ifadesinin eklenmesi 03.12.2013 tarihli ve 9578 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10244/3/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

• Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

• Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

PROFESÖR KADROLARI İÇİN :

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine, özgeçmişini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN:

1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden tasdikli doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, iki adet fotoğraf, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması)

2. Doçent kadroları daimi statüdedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

1. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı.

2. Dilekçede aday yabancı dilini belirtmeli.

3. Özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek İlgili Fakülteye müracaat etmeleri gerekmektedir.

4. Tüm adaylar için, 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların sınava girmeleri zorunludur.

5. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımız Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle başvuru tarihi 15 gündür.  Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

1. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir.

2. Adaylar hazırladıkları her dosyaya 1 adet içinde yayın ve özgeçmiş listesi bulunan CD koymaları gerekmektedir.

3. Adayların 657 Sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Biyokimya Anabilim Dalı

Profesör

1

1

 

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Profesör

1

1

 

Zooloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

 

Türk İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

 

Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

 

Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

 

10237/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2inci maddenin (b) fıkrasına göre 2012 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Pozisyon

Adet

Aranılan Nitelikler

Nitelik Kodu

Mühendis

1

*Üniversitelerin Makine Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

*Her türlü ihale dosyalarının hazırlanması, metraj, hakkediş ve geçici kabul yapılması, ısıtma tesisatı, soğutma tesisatı, havalandırma tesisatı, yangın tesisatı, sıhhi tesisat ve şantiye kontrolörlüğü alanında 2 yıl Kontrol Mühendisliği tecrübesi bulunmak.

M01

Mühendis

1

*Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrometri Mühendisliği (Harita ve Kadastro Mühendisliği) Lisans programlarının birinden mezun olmak.

*A Sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği ve Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile duyurulan şartlara haiz olmak şartıyla çok tehlikeli işlere bakma yetkisine sahip C Sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesi olmak.

*İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına hakim, yasal prosedürlerin takibi ve risk değerlendirme analizleri, iş sağlığı ve güvenliği saha çalışmaları konularında belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl tecrübesi olmak.

* Belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl şantiye tecrübesi olmak.

M02

 

I - BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1 - Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2 - 5917 sayılı Kanunun 47.Maddesinin 5.Fıkrası a) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli Personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

3 - 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2012 KPSSP3 Puanı esas alınacaktır.

4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

II - MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.pdb.marmara.edu.tr internet adresinden yada idareden temin edilecek fotoğraflı başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İSTANBUL Telefon : 0216 414 05 45 Fax: 0216 337 14 08 ) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

a) Fotoğraflı başvuru formu

b) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

c) 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

d) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.pdb.marmara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.

ç) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

10318/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 20/12/2013

Son Başvuru Tarihi    : 03/01/2014

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3 , (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİR

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi                      : 232 4117107

İşletme Fakültesi                                                    : 232 4888113

Fen-Edebiyat Fakültesi                                          : 232 4888139

Tarımsal Teknoloji ve Gıda Bilimleri Fakültesi      : 232 4888144

Fax                                                                         : 232 2792626

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı

Doçent

1

Moda tasarımı ve teorisi

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Profesör/Doçent veya Yardımcı Doçent

1

Uluslararası Ticaret/Uluslararası Ekonomi/ Uluslararası Finans

Tarımsal Teknoloji ve Gıda Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Biyoteknoloji (Fungal fermentasyonlarda büyüme kinetiği ve ölçek büyütme konusunda çalışmış olmak ve en az 6 ay yurt dışı araştırma tecrübesine sahip olmak)

10313/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

17.12.2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Akademik Personel İlanımızda yer alan Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı doçent kadrosu için aşağıdaki şekilde düzeltme yapılmıştır.

İlgililere duyurulur.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

2

2,3

 

10327/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 4756-5                                                               Karar Tarihi : 12/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2013 tarihli toplantısında;

a) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 2012 yılına ilişkin sistem kullanım gelir tavanının 1.639,7 milyon TL olarak onaylanmasına,

b) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 2012 yılına ilişkin sistem kullanım, sistem işletim ve piyasa işletim gelir farklarının aşağıdaki şekilde onaylanmasına,

 

Sistem Kullanım

Sistem İşletim

Piyasa İşletim

2012 Gelir Farkı (milyon TL)

-139,22

-1,10

0,87

c) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 2014 yılına ilişkin sistem kullanım, sistem işletim ve piyasa işletim gelir tavanlarının aşağıdaki şekilde onaylanmasına,

 

Sistem Kullanım

Sistem İşletim

Piyasa İşletim

2014 Gelir Tavanı (TÜFE=227,96) (milyon TL)

2.003,45

49,84

15,13

Karar verilmiştir.

10293/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4756-4                                                               Karar Tarihi : 12/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2013 tarihli toplantısında; 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıdaki sabit bağlantı bedellerinin uygulanmasına,

Kurulu güç

(TL)

AG

 

0-15 kW (dahil)

64,3

15-100 kW (dahil)

147

100 kW üzeri

186,8

OG

 

0-400 kVA (dahil)

608,8

400 kVA üzeri

756,6

Karar verilmiştir.

10294/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4756-3                                                               Karar Tarihi : 12/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2013 tarihli toplantısında; 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıdaki güvence bedellerinin uygulanmasına,

Abone Grupları

Güvence birim bedeli TL/kW

Sanayi ve Ticarethane

47,9

Mesken, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler

16,9

Tarımsal Sulama, Aydınlatma ve Diğer

22,7

Karar verilmiştir.

10295/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4756-1                                                               Karar Tarihi : 12/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2013 tarihli toplantısında; OMV Petrol Ofisi Anonim Şirketi’nin; DEP/474-9/10367 sayılı Depolama Lisansı kapsamında Siteler Mh. Paşa Çiftliği Mevkii Sanayi Beldesi Aliağa/İZMİR adresinde faaliyette bulunan Aliağa depolama tesisine ilişkin mevcut depolama tarifesinde

a) Teslim alma-etme fiyatlarında; Hizmet fiyatına, Deniz Araçları ile yapılan teslim alma ve teslim etmelerde % 65,

b) Teslim alma-etme fiyatlarında; Hizmet fiyatına, iş günleri (Pazartesi-Cumartesi) ve mesai saatleri içinde yapılan teslim alma ve teslim etmelerde % 15 olarak uygulanan indirim oranlarının,

a) Depolama hizmeti fiyatlarında; Benzin, motorin ve biodizel için tahsis edilen toplam kapasitenin 25.000 m3'ün üzerinde ve 1460 gün ve daha uzun süreli anlaşma olması halinde %70;

b) Teslim etme hizmet fiyatlarında; Benzin, motorin ve biodizel için, Hizmet alanın OMV Petrol Ofisi A.Ş. Aliağa Terminalinde 25.000 m3'ün üzerinde Depolama anlaşması olması halinde, kara tankerlerine teslim etmelerde %95;

c) Teslim alma hizmet fiyatlarında; Benzin, motorin ve biodizel için, Hizmet alanın OMV Petrol Ofisi A.Ş. Aliağa Terminalinde 25.000 m3'ün üzerinde Depolama anlaşması olması halinde teslim almalarda %80; değiştirilmesi suretiyle tadil edilmesine,

Karar verilmiştir.

10296/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4744-6                                                               Karar Tarihi : 05/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/12/2013 tarihli toplantısında; görevli tedarik şirketlerinin Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 31 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tahsil edebileceği yıllık işletim bedelinin 02/10/2013-31/12/2013 dönemi ve 2014 yılı için 0 TL olarak belirlenmesine,

Karar verilmiştir.

10297/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4744-2                                                               Karar Tarihi : 05/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/12/2013 tarihli toplantısında; OMV Petrol Ofisi Anonim Şirketi’nin; PİL/476-261/10970 sayılı İletim Lisansı kapsamında Siteler Mh. Paşa Çiftliği Mevkii Sanayi Beldesi 35800 Aliağa/İZMİR adresinde faaliyette bulunan Aliağa İletim tesisine ilişkin mevcut iletim tarifesinde,

İletim fiyatlarında; “Toplamda 50.000-200.000 ton/yıl olarak yapılan teslimlerde (% 10)

Toplamda 200.000-300.000 ton/yıl olarak yapılan teslimlerde (% 15)

Toplamda >300.000 ton/yıl olarak yapılan teslimlerde (% 17,5) olarak uygulanan indirim oranlarının iletilen miktarın yıllık 40.000 m3'den fazla olması halinde 10% indirim uygulanır.” olacak şekilde değiştirilmesi suretiyle tadil edilmesine,

Karar verilmiştir.

10298/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4744-4                                                               Karar Tarihi : 05/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/12/2013 tarihli toplantısında; 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında; 2014 yılında geçerli olmak üzere, Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı olarak 15,30 Krş/kWh esas alınmasına,

Karar verilmiştir.

10299/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4745                                                                  Karar Tarihi : 05/12/2013

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/12/2013 tarihli toplantısında; 28/12/2012 tarihli ve 28511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına ilişkin Usul ve Esaslar’ın 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aydınlatma abone grubu

MADDE 5 – (1) Bu abone grubu iki alt abone grubundan oluşur.

(2) 27/07/2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereğince enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında ödenen aydınlatmalar, bu alt abone grubu kapsamındadır. Bu alt abone grubu kapsamındaki enerji ilgili dağıtım şirketi tarafından temin edilir ve tahakkuk ile tahsilat işlemleri Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilir.

(3) Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayollarının aydınlatılması, güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmaları, toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatmalar ve halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinden aydınlatmaları 27/07/2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında ödenmeyenlerin aydınlatmaları bu alt abone grubuna dahildir. Bu alt abone grubu kapsamındaki tüketiciler enerjiyi düzenlenen tarife üzerinden ilgili görevli tedarik şirketinden temin edebileceği gibi, serbest tüketici statüsüne sahip iseler ikili anlaşma yaparak da temin edebilirler.

10300/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4744-5                                                               Karar Tarihi : 05/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/12/2013 tarihli toplantısında; ilgili şebeke işletmecisi tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 31 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tahsil edilebilecek başvuru bedelinin 02/10/2013-31/12/2013 dönemi için 273 TL ve 2014 yılı için 294,50 TL olarak belirlenmesine,

Karar verilmiştir.

10301/1-1


 

—————

—————


 


 

—————


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(PROFESÖR, YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

ANABILIM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Prof.

1

1

İlgili alanda doçent unvanını almış olmak

BESYO

Spor Yöneticiliği

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Rekreasyon el eğilimleri ve rekreasyon el etkinlikleri konusunda doktora yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr.

1

5

İngilizce Öğretmenliği AD nda Yabancı Dil öğrencilerinin dinleyici özellikleri konusunda doktora yapmış olmak

Uygulamalı Matematik

Yrd. Doç. Dr.

1

5

Uygulamalı Matematik AD nda Optimal kontrol teorisi üzerine doktora yapmış olmak.

Yeni Türk Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Yeni Türk Edebiyatı'nda doktora yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Antioksidan Enzim Kinetiği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Enzim saflaştırma ve klonlama üzerine çalışmalar yapmış olmak

Hemşirelik

Yrd. Doç. Dr.

 

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak

MYO

Organik Tarım Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Toprak bilimi ve bitki besleme bölümü alanında doktora yapmış olmak

Başvuru Adresi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Erzurum Yolu 4. Km Merkez/Ağrı Tel: 0 472 215 98 63 -64

10307/1-1


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi        1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi       1 (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi                        

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gündür.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Nefroloji Yan Dal Yapmış Olmak

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

3

Endokrinoloji Alanında Yan Dal Yapmış Olmak

Radyoloji

Yardımcı Doçent

1

3

Arteriovenöz Şantların Fonksiyonları Üzerine Çalışma Yapmış Olmak

Tıbbi Biyokimya

Yardımcı Doçent

1

3

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak ve Bitkisel İlaç Kullanımının Kırık İyileşmesi Etkisi Üzerine Çalışmış Olmak

Üroloji

Yardımcı Doçent

1

5

Ürolojik Tümörler ve İmmünoloji Konusunda Çalışma Yapmış Olmak

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Farmakoloji

Yardımcı Doçent

1

5

 

Farmasotik Teknoloji

Yardımcı Doçent

1

5

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Sınıf Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

3

Özerk Akademik Motivasyon ve akademik Başarı Üzerine Çalışmış Olmak

Sınıf Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

5

Öğretmen Adaylarının Pedagojik İnançları ve Eleştirel Yansıma Becerileri Üzerine Çalışmış Olmak

Resim-İş Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

5

Sanatta Otomatizm Konusunda Çalışma Yapmış Olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Katı Hal Fiziği

Yardımcı Doçent

1

3

VLS Tekniği İle In2O3 (İndiyum III Oksit) Nanoyapılan Üretilmesi ve Karakterizasyonu Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Yardımcı Doçent

1

5

Genelleştrilmiş Strufe Fonksiyonları Konusunda Çalışmış Olmak

Genel Biyoloji

Yardımcı Doçent

1

5

Akar Sistematiği Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

Genel Fizik

Yardımcı Doçent

1

5

Moleküler Dinamik Yöntemlerle Protein Katlanması Probleminin Araştırılması Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

Analitik Kimya

Yardımcı Doçent

1

5

Bor Seçici Elektronların Geliştirilmesi ve Bunların Toprak İle Su Numunelerinde Uygulanması Konusu Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

İktisat Politikası

Doçent

1

1

Cari İşlemler veya Bütçe Açıkları Konularında Çalışmış Olmak.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Tefsir

Profesör

1

1

Kur'anın İcaz ve Belagati, Kur'anda Adalet ve Zulüm Konularında Çalışma Yapmış Olmak

 

KEMALİYE TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

 

Yardımcı Doçent

1

5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat veya İşletme Bölümü Mezunu Olmak

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Programı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

5

Lisans veya Yüksek Lisans veya Doktorasını Havacılık Alanında Yapmış Olmak

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Bölümü

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

5

Egzersiz Sırasında Stres Hormonları ve Proteinler Üzerine Oluşan Değişiklikler Konusunda Çalışmış Olmak

10256/1-1


Adalet Bakanlığından:

Diyarbakır Kadastro Mahkemesinin 2004/4 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10260/1-1

—————

İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2007/8621 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10259/1-1


Antalya Hava Limanı Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Dhr W.J PERGUİN isimli yabancı uyruklu şahsın; Müdürlüğümüzce 53 sayı ve 06/06/2007 tarihle tescil edilen NL/2407066 No’lu ATA karnesi ile yurda geçici girişini yaptığı eşyaları 4 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğin (Geçici İthalat) 6/1. maddesinde belirtilen süre içerisinde yurt dışı etmediği tespit edildiğinden, aynı tebliğin 10/e. maddesine istinaden 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi gereğince 282 sayılı ve 29/11/2012 tarihli Para Ceza Kararı tanzim edilerek tebliği için adı geçenin Ata Karnesinde yazılı olan yurt dışı adresine tebligat çıkarılmış olup, tebligatla ilgili olarak Rotterdam Başkonsolosluğundan alınan 14/11/2013 tarihli, 7241-6433 sayılı yazıda; belgede kayıtlı adreste tanınmadığı, ayrıca firmanın Sanayi ve Ticaret Odasına kaydının olmadığından söz konusu tebligatın ilgilisine tebliğ edilemediği bildirilmiştir.

Bu nedenle Ata Karnesi muhteviyatı eşyaların yurt dışı edilmemesi nedeniyle, 4 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin (Geçici İthalat) 10/e. maddesine istinaden, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi gereğince tanzim edilen 282-29/11/2012 ceza kararında yazılı olan 19.222,00,-TL para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün, içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 49. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10262/1-1


 

 

aktif

10306/1-1