19 Aralık 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28856

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


500 GR. 42 NO’LU TİREBOLU ÇAYI KUTU İSKELETİ VE İÇ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI ERTELEME İLANI

Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE ÇEVRE BİRİMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


ÇEVRESEL TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU İLE TAM ENTEGRE YÜKSEK SICAKLIK ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


SPOR KOMPLEKSİ İNŞAATININ YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Üsküdar Belediye Başkanlığından:


RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERDEKİ TURBOLARIN BAKIM-ONARIM VE TAMİRATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


500 GR. 42 NO’LU TİREBOLU ÇAYI KUTU İSKELETİ VE İÇ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 1.000.000 adet 500 Gr. 42 No’lu Tirebolu Çayı Kutu İskeleti ve 1.000.000 adet 500 Gr. 42 No’lu Tirebolu Çayı İç Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.01.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10051/1-1


DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI ERTELEME İLANI

Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden:

Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Kaynarca Beldesi hudutları dahilinde E18 c2 paftada bulunan 2500 hektarlık alana sahip Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat sahasının 3 (Üç) yıl süreli arama hakkının 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre 25.12.2013 Çarşamba günü saat:14.00'da ihale edileceğine dair ilan 10.12.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, bahse konu ihale 08.01.2014 Çarşamba günü saat: 14.00'a ertelenmiştir.

İlan olunur.

10290/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE ÇEVRE BİRİMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ihtiyacına binaen muhtelif cins ve miktar donanım ve çevre birimleri ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, öncelikle Kuruluşça hazırlanan teknik şartname hükümlerinin uygulanması, teknik şartnamede hüküm bulunmaması halinde ise Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümlerin geçerli olması kaydıyla, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24/12/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10304/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                                  :  2014/02

İhale Kayıt No                           :  2013/186737

1 - Teşekkülün

a) Adresi                                    :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL: 0-372 264 30 50    FAX: 0-372 264 23 99- 24 21

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale konusu malzemenin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kül Barajında bulunan Bez Filtrelerin Değişimi ve Çelik Boru Hatlarının Kontrolü İşi.

                                                     -Teknik Resim ve Şartnameye göre.

b) Teslim yeri                            :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                              :  20 Takvim Günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  14/01/2014 Salı Günü Saat: 14.00

c) İhale usulü                             :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 22/12/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

10240/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  46

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Sivas İli, Merkez İlçesi, Kaleardı Mahallesi, 3233 ada 2 parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  01.10.2013 günü, saat: 10:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas İli, Merkez İlçesi, Kaleardı Mahallesi, 3233 ada 2 numaralı parselde kayıtlı, tarla vasfındaki 1290,54 m2 taşınmazın 1059,86 m2'lik hissesinin satışı.

Yönetim Kurulumuzun 17/05/2013 tarihli ve 13/118 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı Mahallesi, 3233 ada 2 numaralı parselde kayıtlı, tarla vasfındaki 1290,54 m2 taşınmazın 1059,86 m2'lik hissesinin satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 685.000,00 (Altıyüzseksenbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Resul DEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Resul DEMİR'in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• Resul Demir'in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 670.000,00 (Altıyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren MÜKELLEF HIRDAVAT KIRTASİYE GIDA TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT İMALAT TİCARET SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT A.Ş.’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MÜKELLEF HIRDAVAT KIRTASİYE GIDA TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT İMALAT TİCARET SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• Mükellef Hırdavat Kırtasiye Gıda Turizm İnşaat Taahhüt İmalat Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 665.000,00 (Altıyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Yusuf ERDİN'e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yusuf ERDİN'in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 06.12.2013 Tarih ve 26/265 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

10253/1/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  47

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kavak Mahallesi, 68 ada 5 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  01.10.2013 günü, saat: 10:30

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kavak Mahallesi, 68 ada 5 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 680,00 m2'lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 17/05/2013 tarihli ve 13/118 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kavak Mahallesi, 68 ada 5 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 680,00 m2'lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 90.000,00 (Doksanbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Canip DOĞAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Canip DOĞAN'ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• Canip Doğan'ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 87.500,00 (Seksenyedibinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Ahmet KIZIL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet KIZIL'ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Karart TCDD Yönetim Kurulunun 06.12.2013 Tarih ve 26/265 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

10253/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  48

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kavak Mahallesi, 68 ada 6 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  01.10.2013 günü, saat: 11.00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kavak Mahallesi, 68 ada 6 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 457,80 m2'lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 17/05/2013 tarihli ve 13/118 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kavak Mahallesi, 68 ada 6 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 457,80 m2'lik taşınmazın satışım teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 65.000,00 (Altmışbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet KIZIL'a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet KIZIL'ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• Ahmet Kızıl’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, 64.000,00 (Altmışdörtbin) Türk Lirası bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Yavuz Selim TURAN'a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yavuz Selim TURAN'ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 06.12.2013 Tarih ve 26/265 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

10253/3/1-1


ÇEVRESEL TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU İLE TAM ENTEGRE YÜKSEK SICAKLIK ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

1 adet Çevresel Taramalı Elektron Mikroskobu ile Tam Entegre Yüksek Sıcaklık Ünitesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2013/185534

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  0 372 257 40 10 /1478     Faks: 0 372 257 4579

c) Elektronik posta adresi                 :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :  http://w3.beun.edu.tr/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 adet Çevresel Taramalı Elektron Mikroskobu ile Tam Entegre Yüksek Sıcaklık Ünitesi

b) Teslim yeri                                   :  Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kozlu/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                                 :  Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs Memur Yemekhanesi

b) Tarihi ve saati                              :  26.12.2013 Perşembe günü Saat:14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer ala belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;

4.4.1.1. Tedarik edilecek ürüne ait kullanımı ve bakımı ile ilgili dokümanlar kataloglar vb. eksiksiz olarak verilmelidir.

4.4.1.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.1.3. Teklif veren firmalar, üretim ve işçilik hatalarına karşı kati kabul tarihinden itibaren en az 2 (İki) yıl garantili olduğuna dair belgeyi, garanti süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 (on) yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı kabul ettiğine dair belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.

Yukarıda sayılan belgeler İhale dosyasında sunulacaktır.

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk lirası) karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 26/12/2013 Perşembe günü Saat:14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10261/1-1


SPOR KOMPLEKSİ İNŞAATININ YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Üsküdar Belediye Başkanlığından:

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli                                         :  İstanbul

İlçesi                                    :  Üsküdar

Mahalle/Köyü                      :  Selamiali Mah.

Mevkii                                 :  Bülbüldere

Pafta, Ada, Parsel No          :  58/1210/109

Yüzölçümü                          :  7.262,00 m2

Cinsi/Niteliği                       :  Arsa/Boş

İmar Plan Fonksiyonu         :  Spor Tesisleri Alanı

Muhammen Bedel               :  41.794.823,00 TL+KDV (Yaklaşık İnşaat Maliyet Bedeli)

Muhammen Kira Bedeli      :  18.000,00 TL + KDV (Artırıma Esas Yıllık Kira Bedeli)

Geçici Teminat                    :  1.254.000,00 TL (Yaklaşık İnşaat maliyet bedeli üzerinden hesaplanmıştır.)

Kesin Teminat                     :  Muhammen bedelin (Yaklaşık İnşaat maliyet bedelinin) %6’sıdır.

İhale Tarihi / Saati               :  09/01/2014 - 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer       :  Üsküdar Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu Mimar Sinan Mah. Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 35 Üsküdar İSTANBUL

AÇIKLAMALAR

1. İhale Konusu İşin Niteliği: “İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Selamiali Mahallesi, 58 pafta, 1210 ada, 109 parsel sayılı taşınmaz üzerine avan projeye göre yapılacak Spor Kompleksi inşaatının yapım karşılığı uzun süreli kiralanması işi” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile, ilanda belirtilen muhammen yıllık kira bedeli üzerinden 09/01/2014 tarihinde saat 10:00’da Üsküdar Belediyesi Encümen salonunda toplanacak Komisyonca yapılacaktır.

2. İhaleye Konu Taşınmaz: İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Selamiali Mahallesi, 58 pafta, 1210 ada, 109 parsel sayılı 7.262,00 m2 alanlı taşınmazdır. İhale Konusu: Yukarıda tapu kaydı, nitelikleri ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine avan projeye göre yapılacak Spor Kompleksi inşaatının yapım karşılığı ihale idari şartnamesi eki Alan Analizi Mahal Listesinde belirtilen kısımlarının uzun süreli kiralanması işinin ihalesidir.

4. Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: İhale şartnamesi ve diğer evraklar (CD Ortamında verilecektir) mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir, ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli 1.000,00-TL’dir.

5. İhalenin yapılacağı yer, tarih ve saat: İhale Üsküdar Belediyesi Encümen Salonunda İhale komisyonu huzurunda 09/01/2014 tarihinde saat 10:00 da yapılacaktır.

6. İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a fıkrası gereği Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

7. Tahmini bedel ve geçici teminat miktarı: Tahmini inşaat maliyet bedeli 41.794.823,00-TL+KDV’dir. 1.254.000,00-TL tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu alınacaktır.

8. İsteklilerde aranacak belgeler:

8.1. Kanuni ikametgahı olması

8.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

8.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

8.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz etmesi,

8.3.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2013 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

8.3.3. Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (8.3.1) ve (8.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır. Ortak Girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak, İdareye karşı, Ortaklar ve Şirket ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması zorunludur.

8.3.4. Vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş gayesine uygun olarak gayrimenkul kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir.

8.4. İmza sirküleri/beyannamesi vermesi,

8.4.1. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

8.4.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

8.4.3. Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (8.4.1)ve (8.4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

8.5. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması zorunludur.)

8.6. Yeterliliğe ilişkin belgeler:

8.6.1. Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış Borcu Yoktur yazısı vermesi.

8.7. Bu ilanın 7. maddesinde belirtilen miktarda geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi.

8.8. İsteklilerin ortak girişim halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).

8.9. İhale dosyasını idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi,

8.10. İhaleye katılacak isteklilerin, şartnamede belirtilen ve örneği sunulan teklif mektubunu, en           geç 08/01/2014 Çarşamba günü saat 16:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Üsküdar Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

İlan olunur.

10238/1-1


RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 7 (yedi) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecek olup, her Jeotermal Alan ayrı ayrı ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800  Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0312 201 18 05 /287 91 77 – 0 312 287 34 49

c) Elektronik posta adresi       :  mta@mta.gov.tr

2 - İhale Konusu 7 (yedi) Adet Jeotermal  Alana Ait Bilgiler :

 

Sıra No

İhale Dosya

No

Son Teklif Verme

Tarih ve Saati

İli

İhale Edilecek

Jeotermal Alanın Adı

Jeotermal Alan için Belirlenen Geçici

Teminat Tutarı (ABD Doları)

Jeotermal Alan

1

2013/JA-264

23/01/2014

11:00

Hatay

Hatay-Kırıkhan-Kamberlikaya ve

Kumlu-Akpınar

35.000 $

Jeotermal Alan

2

2013/JA-265

23/01/2014

11:00

Hatay

Merkez-Alaattin

35.000 $

Jeotermal Alan

3

2013/JA-266

23/01/2014

11:00

Hatay

Merkez-Mücahitler-Tahtaköprü

20.000 $

Jeotermal Alan

4

2013/JA-267

23/01/2014

11:00

Nevşehir

Derinkuyu-Suvermez

50.000 $

Jeotermal Alan

5

2013/JA-268

23/01/2014

11:00

Ankara

Çamlıdere-Meşeler-Tatlak

45.000 $

Jeotermal Alan

6

2013/JA-269

23/01/2014

11:00

Ankara

Ayaş-Akkaya

40.000 $

Jeotermal Alan

7

2013/JA-270

23/01/2014

11:00

Eskişehir

Merkez-Ağapınar

40.000 $

3 - İhalenin Yapılacağı Yer: MTA Genel Müdürlüğü

4 - İhaleye Katılacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir.

6 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200 TL’sı karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif erme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

10303/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERDEKİ TURBOLARIN BAKIM-ONARIM VE TAMİRATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2013/187926

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :  0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi      :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 3 Kalem Yedek Malzeme Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23/01/2014 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10221/1-1