17 Aralık 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28854

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konulara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji

Yrd.Doç.

5

1

Periodontitislilerde monosit kemoatraktan protein ve CC kemokin reseptör polimorfizmleri konusunda çalışmış olmak

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Telekomünikasyon

Yrd.Doç.

4

1

Mobil haberleşme ve enerji hatları üzerinden haberleşme konularında çalışmış olmak

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yrd.Doç.

5

1

Makarnalık keş üretim teknolojisinin optimizasyonu konusunda çalışmış olmak

10205/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

İZKARTUR SEY. TURZ. REK. NAK. PET. BİODİZEL DOĞALGAZ OTO VE OTO KİRALAMA HURD. HAYV. GIDA MOB. DEK. İNŞ. VE TAAH. MAD. NAK. TARI ÜRÜNLERİ İMA. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. hakkında 4734 Sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan bütün kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine 6 (altı) ay olarak 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazete’de İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı ilan edilmiştir.

T.C. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul’un İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1 maddesi uyarınca 14/11/2013 tarih ve Y.D. İtiraz No: 2013/5455 sayılı kararına göre İZKARTUR SEY. TURZ. REK. NAK. PET. BİODİZEL DOĞALGAZ OTO VE OTO KİRALAMA HURD. HAYV. GIDA MOB. DEK. İNŞ. VE TAAH. MAD. NAK. TARI ÜRÜNLERİ İMA. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. hakkındaki 4734 Sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan bütün kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine 6 (altı) ay olarak 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazete’de İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

10216/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür.

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: -Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.

- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROFESÖR

DOÇENT

AÇIKLAMA

İlahiyat Fakültesi

 

 

 

Tasavvuf

1

 

Osmanlı tasavvuf tarihi konusunda çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

Çevre Teknolojisi

 

1

Biyosensör konusunda çalışma yapmış olmak.

10206/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

42213 ada 1 parsel ve 43346 ada 3 parselde 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10191/1-1

—————

Yenimahalle İlçesi, Macun Mahallesi, 14819/3, 14819/3, 14819/4, 14819/5 ve 14819/6 nolu parseller, Belediye Encümenimizin 25/07/2013 gün ve 1243/2606 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 31/10/2013 gün ve 2806/6133 sayılı kararı onaylanan 71700/Ek nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

10192/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84178/EK-6 nolu kesin parselasyon planı Belediye Encümenimizin 07/11/2013 tarih ve 1756/3647 sayılı kararıyla tasdik edilerek Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Ada/Parsel                              Mevkii

60652/1-2                            ALACAATLI

10193/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 03/10/2013 tarih ve 1576/3344 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14/11/2013 tarih ve 2975/6475 sayılı kararı ile onaylanan Gazi Mahallesi 8540 ada 1 nolu parsel ve 2098 ada 10 nolu parsele ilişkin 84354 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

10194/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 17 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ’nin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html Web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ile birlikte teslim edeceklerdir.

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Piyano

Profesör

1

Müzikoloji

Doçent (2)

1

 

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP

 

 

TARİHİ ENSTİTÜSÜ

Profesör

2

 

 

 

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

Profesör (3)(1)

1

 

Doçent (4) (1)

1

 

Yrd. Doçent (5) (1)

1

 

Yrd. Doçent (6) (1)

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

Pedodonti

Profesör (7)

1

Ortodonti

Doçent (8)

1

Periodontoloji

Doçent

1

Periodontoloji

Yrd. Doçent

1

Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doçent (9)

1

 

 

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

Farmasötik Teknoloji

Profesör (10)

1

Farmakognozi

Doçent (11)

1

Biyokimya

Doçent (12)

1

 

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Tarih

Doçent (13)

1

Tarih

Doçent

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Doçent (14)

1

Almanca Mütercim-Tercümanlık

Doçent (15) (1)

1

İngilizce Mütercim-Tercümanlık

Doçent(15) (1)

1

Alman Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doçent(16) (1)

1

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Yrd. Doçent(17) (1)

2

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı

Yrd. Doçent(18)

1

Sosyoloji

Yrd. Doçent (19)

1

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

Eğitim Yön.Tef.Plan.ve Ekonomisi

Doçent (20)

1

Eğitim Yön.Tef.Plan.ve Ekonomisi

Doçent (21)

1

Eğitim Yön.Tef.Plan.ve Ekonomisi

Yrd. Doçent

1

Bilgisayar ve Öğr.Tekn.Eğitimi

Yrd. Doçent

2

Psikolojik Rehberlik ve Danış.

Yrd. Doçent

1

Eğitim Programları ve Öğretim

Yrd. Doçent

1

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doçent (22)

1

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doçent (23)

1

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doçent (24)

1

Matematik Eğitimi

Yrd. Doçent (25)

1

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doçent

2

 

 

 

FEN FAKÜLTESİ

 

 

Biyokimya

Profesör (26)

1

Hidrobiyoloji

Profesör (27)

1

Biyokimya

Doçent (26)

1

Geometri

Doçent (28)

1

Istatistik Teorisi

Yrd. Doçent

1

Cebir ve Sayılar Teorisi

Yrd. Doçent

1

Matematiğin Tem. ve Matematik Lojik

Yrd. Doçent

1

Uygulamalı Matematik

Yrd. Doçent

1

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

Yrd. Doçent

1

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Yrd. Doçent

1

 

 

 

HACETTEPE . ANK. SAN. ODA.1. OSB. MYO.

Yrd.Doçent

1

 

 

 

HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

 

 

Doçent (29) (1)

1

 

Doçent (30) (1)

1

 

Yrd. Doçent (31) (1)

1

 

Yrd. Doçent (32) (1)

1

 

 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 

 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Yrd.Doçent (33) (1)

1

 

 

 

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

Milletlerarası Özel Hukuk

Doçent

1

Ticaret Hukuku

Doçent

1

 

 

 

KANSER ENSTİTÜSÜ

 

 

Prevantif Onkoloji

Profesör (1)

1

Temel Onkoloji

Doçent (34) (1)

1

 

 

 

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör (35) (1)

1

Üroloji

Doçent (36) (1)

1

Üroloji

Doçent (37) (1)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (38) (1)

1

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Genel Jeoloji

Profesör

1

Maden Yatakları ve Jeokimya

Profesör

1

Çevre Teknolojisi

Doçent (39) (1)

1

Geoteknik

Doçent (40) (1)

1

Uygulamalı Jeoloji

Doçent

1

Bilgisayar Donanımı

Yrd.Doçent (41) (1)

1

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Yrd.Doçent (1)

1

Telekominikasyon

Yrd.Doçent (42) (1)

1

Endüstri Mühendisliği

Yrd.Doçent (1)

2

Geoteknik

Yrd.Doçent (43) (1)

1

Genel Jeoloji

Yrd.Doçent

1

Mineroloji ve Petrografi

Yrd.Doçent

1

Termodinamik

Yrd.Doçent (44) (1)

1

Enerji

Yrd.Doçent (45) (1)

1

Mekanik

Yrd.Doçent (46) (1)

1

 

 

 

NÜFUS ETÜTLERİ ENST.

 

 

Nüfusbilim

Yrd.Doçent (1)

1

 

 

 

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Doçent (47) (1)

1

 

Yrd. Doçent (48) (1)

1

 

 

 

POLATLI SAĞLIK HİZMET.MYO

 

 

 

Yrd. Doçent (49)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Doçent (50)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Ergoterapi

Profesör

1

Ergoterapi

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent  (51)

1

Dil ve Konuşma Terapisi

Doçent  (52)

1

Dil ve Konuşma Terapisi

Doçent  (53)

1

Dil ve Konuşma Terapisi

Doçent  (54)

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent (55)

1

 

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

Profesör (56)

1

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Radyoloji

Profesör (ing.) (1)

1

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör (Türkçe) (1)

1

Adli Tıp

Doçent (İng.) (1)

1

Göğüs Hastalıkları

Doçent (İng.)57) (1)

1

Nöroloji

Doçent (İng.) (1)

1

Nöroloji

Doçent (Türkçe) (1)

2

Genel Cerrahi

Doçent (Türkçe) (1)

1

Göğüs Cerrahisi

Doçent (Türkçe)(58) (1)

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent (Türkçe) (1)

1

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent (Türkçe)(59) (1)

1

İç Hastalıkları

Doçent (Türkçe)(60) (1)

1

Nükleer Tıp

Doçent (Türkçe)(61 (1)

1

Radyoloji

Doçent (Türkçe) (1)

1

Kardiyoloji

Yrd. Doçent (İng.) (1)

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yrd. Doçent (İng.) (1)

1

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

2

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doçent (İng.) (62) (1)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (63) (1)

1

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Göğüs Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (64) (1)

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hast.

Yrd. Doçent (İng.) (1)

1

Tıbbi Genetik

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Tıbbi Biyokimya

Yrd. Doçent (Türkçe) (65) (1)

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yrd. Doçent (İng.) (1)

1

 

 

 

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTİSÜ

 

 

 

 

 

 

Doçent (66)

1

 

Doçent (67)

1

 

Yrd. Doçent (68)

1

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

 

 

 

Profesör(1)

1

 

Doçent(1)

1

 

Yrd. Doçent(1)

1

AÇIKLAMALAR

- Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrolarına başvuran Yrd. Doçent, Doçent ve Profesör adaylarının Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası"na sahip olmaları şarttır.

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu şartı yerine getirmeyen adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

2. Türk Halk Müziği ve Etnomüzikoloji alanlarında uzman olmak.

3. Doçentliğini Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak.

4. Doçentliğini Moleküler Biyoloji alanında almış olmak.

5. Kütle Spektrometresi konusunda deneyimli olmak.

6. Biyoteknoloji alanında doktorası olmak.

7. Çocuk dental travmatolojisinde deneyimli olmak.

8. Ortodontide 3 boyutlu bilgisayarlı görüntüleme yöntemleri konusunda deneyimli olmak

9. CAD/CAM sistemlerinde deneyimli olmak.

10. Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak Farmasötik Teknolojide doçent ünvanını almış olmak

11. Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak doktora ve yüksek lisansını farmakognozi alanında yapmış olmak,

12. Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya programından doktora derecesi almış olmak.

13. Doçentlik unvanını  Yakınçağ Tarihi alanından almış olmak.

14. Doçentlik unvanını Yeni Türk Edebiyatı alanından almış olmak 

15. Doçentlik unvanını Çeviribilim alanından almış olmak.

16. Alman Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak,

17. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

18. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Türk Dili Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak, Türkmence üzerine çalışmaları olmak.

19. Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

20. Örgütsel davranış alanında uzmanlaşmış olmak.

21. Eğitim ekonomisi alanında uzmanlaşmış olmak.

22. Doktorasını Kimya Eğitimi alanından almış ve laboratuar uygulamaları konusunda uzmanlaşmış olmak

23. Fen öğretmenliği eğitiminde ölçme ve değerlendirme konusunda uzmanlaşmış olmak

24. Fen bilgisi eğitimi alanında doktora yapmış ve model tabanlı eğitim üzerinde uzmanlaşmış olmak.

25. Doktorasını İlköğretim Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak.

26. Affinite kuromatografisi ve polimerik sistemler konusunda deneyimli olmak.

27. Tuzlu göller ve Lagün gölleri konusunda uzmanlaşmış olmak.

28. Azalmayan Hilbert Fonksiyonları konusunda doktora yapmış olmak.

29. Doktorasını Halk Sağlığı alanından almış ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) deneyimi olmak

30. Sosyoloji Doktorası olmak

31. Halk Sağlığı alanında doktorası olmak

32. Epidemiyoloji alanında doktorası olmak

33. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde doktora yapmış olmak.

34. Doçentliğini immünoloji alanından almış olmak.

35.Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doçent unvanı almış olmak, immünoloji doktorası yapmış olmak.

36. Böbrek nakli konusunda deneyimli olmak ve kanıtlamak.

37. Endoüroloji konusunda deneyimli olmak.

38. Yenidoğan uzmanı olmak.

39. Doktorasını biyobozunur polimerler alanında yapmış olmak

40. Geoteknik deprem mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve lisansını inşaat mühendisliğinden almış olmak.

41. Lisans ve doktora derecelerini bilgisayar mühendisliği alanından almış olmak.

42. İşaret sezim ve kestirimi konusunda deneyimli olmak.

43. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini inşaat mühendisliğinden almış olmak.

44. Yanma ve ateşlemenin matematiksel modellenmesi ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği uygulamaları konusunda doktora yapmış olmak.

45. Doktorasını robotlar konusunda yapmış olmak.

46. Doktorasını mikro-nano seviyede sürtünme, kontak mekaniği ve piezoelektrik yapılar konusunda yapmış olmak.

47. Uygulamalı lazer fiziği alanında doktora yapmış olmak.

48. Spintronik spinmekatronik, kuantum optik alanlardan birinde  doktora yapmış olmak.

49. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, farmakoloji doktorası yapmış olmak

50. Laboratuvar hayvanları üretimi konusunda deneyimli olmak.

51. Doktorasını spor fizyoterapistliği alanında yapmış olmak.

52. Afazi ve yutma bozuklukları konusunda deneyimli olmak.

53. Okulöncesi kekemelik ve yarık dudak damak konusunda deneyimli olmak.

54. Dil ve ses bozuklukları değerlendirme ve terapisinde deneyimli olmak.

55. Doktorasını üst ekstremite yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yapmış olmak.

56. Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.

57. Allerji-İmmünoloji konusunda deneyimli olmak

58. Akciğer nakli konusunda uluslararası klinik ve deneysel çalışmalara katılmış olmak.

59. Epidemiyoloji doktorası olmak.

60. Gastroenteroloji uzmanı olmak.

61. FDG-dışı ajanlarla PET-BT ile görüntülenmesi konusunda deneyimli olmak.

62. Çocuk ortopedi konusunda deneyimli olmak.

63. Yenidoğan uzmanı olmak

64. Uluslararası düzeyde uyku hastalıkları ve yeniden canlandırma konularında eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek.

65. Tıp Fakültesinden mezun olmak

66. Doçentlik unvanını Yeni ve Yakınçağ Tarihi alanından almış olmak

67. Doçentlik unvanını Eski Türk Dili alanından almış ve Moğol dili üzerine araştırmalar yapmış olmak

68. Doktorasını Dilbilim alanında yapmış ve karşılaştırmalı dil eğitimi üzerine yayınlar yapmış olmak.

İlan olunur.

10215/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini, özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini, özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Profesör

1

1

 

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

2

1,2

 

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

3

 

İlköğretim

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

2

2,3

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Profesör

1

1

 

Kimya

Fizikokimya

Profesör

1

1

 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doçent

1

2

 

Felsefe

Türk İslam Düşünce Tarihi

Doçent

1

1

 

Felsefe

Felsefe Tarihi

Doçent

1

2

 

Matematik

Geometri

Doçent

1

2

 

Tarih

Genel Türk Tarihi

Doçent

1

1

 

Tarih

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi

Doçent

1

1

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

1

 

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

2

2,3

 

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

3

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1

 

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Doçent

1

2

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

1

3

 

Makine Mühendisliği

Mekanik

Doçent

1

1

 

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Perinatoloji uzmanı olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

2

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

3

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Doçent

1

3

 

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk hematolojisi uzmanı olmak

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

2

1,2

 

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Romatoloji uzmanı olmak

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

1

3

 

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

2

 

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

 

TURİZM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

Profesör

1

1

 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ortopedik Rehabilitasyon

Profesör

1

1

 

DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Elektrik ve Enerji

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Doçent

1

3

 

10209/1-1


 


 


 


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

İLAN

KODU

BİRİMİ

BÖL/ABD/ASD/PROG

UNVANI

DRC.

ADET

AÇIKLAMA

1000

Seyrani Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Genetik Haritalama ve Çeşitlilikle İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.

1001

İlahiyat Fakültesi

Türk İslam Edebiyatı

Profesör

1

1

Edebiyatımızda Kültür ve Zihniyet Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

1002

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagati

Profesör

1

1

Doçentliğini Arap Dili ve Edebiyatı Alanında Almış Olmak.

1003

İlahiyat Fakültesi

Dinler Tarihi

Doçent

1

1

Dinler Tarihi Metodolojisi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

1004

İlahiyat Fakültesi

Kelam

Doçent

1

1

Çalışmalarını Kelam Tarihi ve Ekolleri Alanında Yapmış Olmak.

1005

İlahiyat Fakültesi

Tefsir

Doçent

1

1

Tefsir Tarihi Yazıcılığı Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

1006

Mühendislik Fak.

Kontrol Sistemleri

Doçent

1

1

-

1007

Mühendislik Fak.

Yöneylem Araştırması

Doçent

1

1

-

1008

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

Dış Ticaret ve Ekonomik Serbestleşme Konularında Çalışmış Olmak.

1009

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi

Doçent

1

1

Yatırım ve Tüketim Gibi Makro İktisat Konularında Çalışmış Olmak.

1010

Fen Fakültesi

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Dinamik Sistemler ve Akışkanlar Dinamiği Topolojisi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

1011

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Değerler Psikolojisi ve Çalışma Yaşamı Kalitesi Alanında Yayınları Bulunmak.

1012

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1013

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

Doçent

 1

1

İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Matematik Ders Kitaplarının İncelenmesi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1014

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Doçent

1

1

Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1015

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Doçent

1

1

Mikro İktisat Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1016

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Doçent

1

1

Yöneylem Araştırması Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1017

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

Halk Sağlığı Uzmanı Olmak.

10203/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’ de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 üncü ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Kültür ve düşünce tarihi üzerine çalışması olmak.

2

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

İlköğretim anabilim dalında doktorasını yapmış olup, eleştirel düşünme becerisi ile öğretmen adaylarının çevre bilinci ve çevre eğitimi konusunda çalışması olmak.

3

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup, özel gruplarda benlik saygısı üzerine çalışması olmak.

4

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Yansıtıcı düşünme stratejileri alanında çalışması olmak.

5

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup, öğrenme stillerine dayalı öğretim modeli üzerine çalışması olmak.

6

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup, matematik tarihinin matematik öğretiminde kullanılması ile ilgili çalışması olmak.

7

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp doktoru olup, tıbbi genetik alanında doktorasını yapmış olmak ve meme kanserinde metilasyon ve fısh analizi konusunda çalışması olmak.

8

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olup, antioksidanlarla ilgili çalışması olmak.

9

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

Epizodik ve kronik migrenlilerde uyku kalitesi ve depresyon alanında çalışması olmak.

10

Bulancak UBYO

Uluslararası Ticaret Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Uluslararası iktisat ve dış ticaret alanında çalışması olmak.

10204/1-1


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 - Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat : 4 Ulus/ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara (Biyofizik Yardımcı Doçent kadrosu hariç) başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak, toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

2

1

Robotik cerrahi ve robotik tiroid cerrahisi konusunda deneyimi olmak, hepatektomi ve karaciğer rejenerasyonu konusunda deneysel çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak.Çölyak hastalığında kapsül endoskopi konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olmak, tiroid nodüllerine perkütan lazer ablasyon konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Biyokimya alanında tıpta uzmanlık eğitimi yapmış olmak, ulusal boyutta hasta başı laboratuar ölçüm sistemleri için verifikasyon ve performans değerlendirmesi yapmış olmak, klinik toksikoloji konusunda uluslararası çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent

2

1

Zootonik hastalıklar ve bağışıklama konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Yardımcı Doçent

4

1

İleri nörolojik bilimler bölümünde doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Tarihi

Yardımcı Doçent

4

1

Roma Hukuku alanında çalışmaları olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Bilgi Ekonomisi,eleştirel teori, posmodern yaklaşım konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

2

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını elektrik-elektronik mühendisliği alanında yapmış olmak.Enerji yönetimi ve verimliliği, güç elektroniği, elektrik güç kalitesi, elektrik üretim, iletim ve dağıtımı alanlarında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İnşaat mühendisliği alanında yapmış olmak. Mevcut betonarme yapıların deprem performanslarının değerlendirilmesi ve yapıların 3 boyutlu modellenmesi ve analizi alanlarında çalışmaları olmak.

Duyurulur.

10214/1-1