17 Aralık 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28854

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


5 SET CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İHTİYACI 1 ADET IP TELEFON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıdı teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

Cinsi

Ebadı

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

480 mm.

1.300.000 m2

Teknik Şartname

30.12.2013

Bobin Otokopi Kağıdı CF(beyaz)

480 mm.

1.050.000 m2

 

 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/12/2013 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi Kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10208/1-1


5 SET CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Şanlıurfa İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri adına Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Sağlık Tesisleri ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen 5 set Cerrahi Alet, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ ADINA ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İHTİYACI CERRAHİ SET ALIMI MALZEME LİSTESİ

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Ölçü

Birimi

Miktar

İhale Evrak

Bedeli

GÖZ HASTALIKLARI SETLERİ

1

KATARAKT SETİ

SET

8

100.-TL

2

OKÜLOPLASTİ SETİ

SET

4

70.-TL

3

ŞAŞILIK SETİ

SET

4

50.-TL

GÖĞÜS CERRAHİ SETLERİ

1

GÖĞÜS CERRAHİ AMELİYAT SETİ

SET

1

70.-TL

2

VATS CERRAHİ SETİ

SET

1

70.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/12/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dökümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10198/1-1


ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İHTİYACI 1 ADET IP TELEFON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı ihtiyacı 1 adet IP Telefon Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20.12.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10199/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremizce 16.11.2013 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan;

1. Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kiremitocağı mevkii, 2305 ada, 1 no.lu parseldeki 537.432,59 m² yüzölçümlü Sanayi Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki binalar ile birlikte satışı,

2. Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kiremitocağı mevkii, 2302 ada, 1 no.lu parseldeki 259.121,93 m² yüzölçümlü Sanayi Alanı imarlı gayrimenkulün satışı,

3. Tokat ili, Zile ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, Yenimahalle köyü, Köyiçi mevkii, 245 ada, 28 no.lu parseldeki 191,58 m² yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki bina ile birlikte satışı,

4. Aydın ili, Nazilli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1028 ada, 16 no.lu parseldeki, 569,48 m2, yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 17 ve 18 no.lu bağımsız bölümlerden oluşan işyeri ve asma katlı dükkan vasıflı gayrimenkullerin birlikte satışı,

5. Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Menteş Köyü, 4210 no.lu parseldeki 359 m2 yüzölçümlü taşınmazın 33/359 m2 hissesinin satışı,

6. Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Edincik köyü, Alibey Mezarlığı mevkii, 8201 no.lu parseldeki 30.538,52 m² yüzölçümlü Tarımsal Niteliği Korunacak Özel Mahsul Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki binalar ile birlikte satışı,

7. Bitlis ili, Merkez ilçesi, Hivris köyü, Avisor mevkii, 791 no.lu parseldeki 1.427,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkulün üzerindeki bina ile birlikte satışı,

8. Manisa ili, Demirci ilçesi, Akıncılar Mahallesi;

- Gürlekmaslak mevkii, 2111 ada, 5 no.lu parseldeki 249,81 m2 yüzölçümlü (1800/2400 oranındaki hissesi),

- Akpınar-Gürlekmaslak mevkii, 2111 ada, 7 no.lu parseldeki 315,11 m2 yüzölçümlü (324/2400 oranındaki hissesi),

- Gürlekmaslak mevkii, 2111 ada, 10 no.lu parseldeki 387,89 m2 yüzölçümlü (1800/2400 oranındaki hissesi),

- Gürlekmaslak mevkii, 2111 ada, 11 no.lu parseldeki 320,82 m2 yüzölçümlü (1800/2400 oranındaki hissesi),

- Kuzpınar Gürlekmaslak mevkii, 2111 ada, 12 no.lu parseldeki 307,56 m2 yüzölçümlü (1330/2400 oranındaki hissesi),

Konut Alanı imarlı,

- Tuzlukkıran-Gürlekmaslak Kocah mevkii, 2111 ada, 13 no.lu parseldeki 400,02 m² yüzölçümlü (233/2400 oranındaki hissesi), Sosyal Tesis Alanı imarlı gayrimenkullerin bir bütün halinde satışı,

9. Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü;

- 11687 no.lu parseldeki 380,00 m² yüzölçümlü,

- 11689 no.lu parseldeki 380,00 m² yüzölçümlü

gayrimenkullerin bir bütün halinde satışı,

10. Samsun ili, Bafra ilçesi, Hacı Nabi Mahallesi, 280 ada, 1 no.lu parseldeki 601,60 m² yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki natamam bina ile birlikte satışı,

11. Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, İstasyon Mahallesi, 817 ada, 1 no.lu parseldeki 3.361,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün satışı, için yapılacak ihalelerinin son teklif verme tarihi 29.01.2014 Çarşamba günü, saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 29.01.2014 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 / 585 83 20 - Faks: 312 / 585 80 51

www.oib.gov.tr

10219/1-1