10 Aralık 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28847

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ELEKTROPNÖMATİK POZİSYONER SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ DİSK VE SAN SWİTCH PORT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4500 ADET KİŞİSEL BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SAYISAL VİDEO ARŞİV SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VERİTABANI LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SSD VE SAS DİSK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI RULMAN TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİDİR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI SAÇ PLAKA ALIMI VE TESLİMİ İŞİDİR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kırklareli İli, Kavaklı Belediye Başkanlığından:


DOĞAL MİNARELLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI 3 (ÜÇ) YIL SÜRELİ ARAMA HAKKININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ELEKTROPNÖMATİK POZİSYONER SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İKN: 2013/179838

5 adet EL-O-Matic F20 marka Elektropnömatik Pozisyoner (EL-O-Matic Posıflex PTF20 Pozisyon Feedback Modülü ve EL-O-Matic S2 Switch Modülü ile birlikte) alımı ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  P.K.9  17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası      :  0 286 4353370 – 286 4353375

c) Elektronik posta adresi          :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Teknik Şartname esasları dahilinde; 5 adet EL-O-Matic F20 marka Elektropnömatik Pozisyoner (EL-O-Matic Posıflex PTF20 Pozisyon Feedback Modülü ve EL-O-Matic S2 Switch Modülü ile birlikte) alımı ve teslimi işi.

b) Teslim yeri                            :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 100 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                        :  07/01/2014 - 14.00

4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 20,00 TL şartname bedelini İşletme Müdürlüğümüzün Halk Bankası IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04, Ziraat Bankası İBAN NO: TR65 0001 0003 3837 7120 4354 30, Vakıfbank İBAN NO: TR32 0001 5001 5800 7286 3488 51 hesap numaralarından birine yatırmaları zorunludur. Dekont açıklamasına İhale Kayıt Numarası, İşin Konusu ve Şartname Bedeli olduğu ibaresi mutlaka eklenmelidir.

5 - Teklifler 07/01/2014 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9911/1-1


VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ DİSK VE SAN SWİTCH PORT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Veri depolama ünitesi disk ve san switch portlar, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve EMC markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18.12.2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve EMC markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9976/1/1-1


4500 ADET KİŞİSEL BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacı, 4500 adet Kişisel Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, idari şartnameye ilave edilecek kodlandırma hükümlerine ve Kuruluşça istenilen DELL, LENOVO, HP, CASPER ve EXPER markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ve eki, idari şartnameye ilave edilecek kodlandırma hükümleri, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.12.2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, idari şartnameye ilave edilecek kodlandırma hükümlerine ve Kuruluşça istenilen DELL, LENOVO, HP, CASPER ve EXPER markalarından birine uygun olarak uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9976/2/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanım ve yazılım, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve yazılımların ayrıca Microsoft markasına uygun uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19/12/2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve Microsoft markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9976/3/1-1


SAYISAL VİDEO ARŞİV SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan Sayısal Video Arşiv Sistemi, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.12.2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9977/1-1


VERİTABANI LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ihtiyacı olan veritabanı lisansı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16/12/2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9978/1-1


SSD VE SAS DİSK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan SSD ve SAS disk malzemesinin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve kuruluşça istenen Hp markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 18.12.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9979/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar bilişim malzemesi alımı işinin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16.12.2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9980/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI RULMAN TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİDİR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Değirmen Bakım Servisinde kullanılmak üzere aşağıda özellikleri ve miktarı verilen rulmanların teknik şartnameye göre temini ve SEAŞ' a teslimi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27

c) Elektronik Posta Adresi         : ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Rulman Temini ve Teslimi,

                                                     Teknik şartnamesine göre 26 Kalem 339 Adet

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  1,2,3,4,5,6,8,14,15,16,17,20,21 ve 22 Kalemlerde 30 takvim günü;13 kalemde 45 takvim günü; 7,9,12,18,19,24,25 ve 26 kalemlerde 60 takvim günü; 23. kalemde 75 takvim günü;10. ve 11. Kalemlerde 90 takvim günüdür.

d) Dos. No                                :  21 SEAS 13/162  2013/180808

3 - İhalenin

a)Yapılacağı Yer                        :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  26.12.2013 Perşembe günü saat 10:30

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 75,00 TL karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 75,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 26.12.2013 Perşembe günü saat 10:30 kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - Teklifte bulunacak firmalar (TL./Adet)bazında teklif verecek olup kısmi teklif üzerinden değerlendirme yapılacaktır. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9.1. İstekliler, rulman imalatçısı veya yetkili satıcısı olacaktır. Firmalar, imalatçı ya da yetkili satıcı olduklarına dair belgelerini teklif aşamasında sunacaklardır.

9.2. Rulman numaralarına ait ön ve son eklerin açıklamaları ve tamamlayıcı bilgiler ihale dosyasında sunulacaktır.

9.3. İhaleye katılacak firmalar teklif edecekleri rulmanların marka, tip, adetlerini ihale evrakları içerisinde teslim edecektir.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

9996/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI SAÇ PLAKA ALIMI VE TESLİMİ İŞİDİR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Soma Elektrik Üretim ve Tic. AŞ sistemlerinde kullanılmak üzere aşağıda özellikleri ve miktarı verilen Saç Plaka ve Lamanın teknik şartnameye göre temini ve SEAŞ'a teslimi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamesine göre 30 Adet St-52 10x2500x6000 mm saç levha,30 Adet St-52 12x2500x6000 mm saç levha,30 adet 15x2500x6000 mm saç levha ve 500 adet 10x90x6000 mm St-52 lama.

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 takvim günüdür

d) Dos. No                                :  OA SEAS 13/161  2013/180479

3 - İhalenin

a)Yapılacağı Yer                           SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  26.12.2013 Perşembe günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 75,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 75,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dökümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dökümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 26.12.2013 Perşembe saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

9997/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kırklareli İli, Kavaklı Belediye Başkanlığından:

 

Mevkii

Pafta

Parsel

Yüzölçümü

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Korualtı

8

7033

21.100,00 M2

Tam

Turizm (Motel), Sosyal, Kültürel Tesis Alanı. (Özel Öğrenci Yurtları, Özel Rehabilitasyon Merkezi, Özel Güçsüzler Evi, Özel Yetiştirme Yurdu)

 

Muhammen

Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

İhalenin Yapılacağı Yer

2.586.800,00.TL

77.604,00.-TL

27.12.2013

15.00

Kavaklı Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

1 - Yukarıda ayrıntısı belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait tarla vasfındaki taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

- Gerçek kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

b) İkametgah belgesinin aslı,

c) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

d) Temsil durumunda,  noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

e) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

- Tüzel kişiler,

a) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

b) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Şirketlerden; noter tasdikli imza sirküsü,

d) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

e) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,

f) Temsil durumunda, noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

g) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

- Ortak girişim,

a) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

b) 2013 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2013 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

e) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

3 - İhaleye katılacak isteklilerin 500,00.-TL. şartname bedeli yatırarak şartname alması zorunludur.

4 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve diğer evraklar ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar idareye teslim etmeleri zorunludur.

5 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

6 - İhale onayının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale bedelinin tamamının Belediye veznesine veya Belediye banka hesabına yatırılması zorunludur.

7 - İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

8 - Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesi gereğince K.D.V. alınmayacaktır.

9 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

10 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Kırklareli İli, Kavaklı Belediye Başkanlığı Tel: 0.288.2461007

İlan olunur.

9951/1-1


DOĞAL MİNARELLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI 3 (ÜÇ) YIL SÜRELİ ARAMA HAKKININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden:

1 - İhale Konusu İş:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında; Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Kaynarca Beldesi hudutları dahilinde E18 c2 paftada bulunan 2500 hektarlık alana sahip aşağıda koordinatları verilen Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat sahasının 3 (Üç) yıl süreli arama hakkının 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre 25.12.2013 Çarşamba günü saat 14:00’da Kırklareli İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

534000

539000

539000

534000

Yukarı (X)

4617000

4617000

4612000

4612000

 

2 - Tahmin edilen Bedel: Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca belirlenen 24.347,14 TL’dir. Geçici Teminat (Muhammen Bedelin %3’ü) 730,41 TL’dir.

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer : Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı:

- İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

- İstenildiğinde İhale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

- Şartname bedeli Kırklareli İl Özel İdaresi Hesabına yatırılacaktır.

4 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belge geçer numarası

b) Gerçek Kişi İstekliler;

1 - Adres taahhütnamesi

2 - Noter onaylı İmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3 - T.C. kimlik numarası beyanı.

c) Tüzel kişi istekliler;

1 - Şirketin Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıtlı olunan Ticaret memurluğunun adının beyanı (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmışsa Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kurumca onaylı örneği),

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3 - Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası beyanı

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f) Yurtdışında yapılacak başvurularda istenilen belgelerin tümünü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dış İşleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki % 3 geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu.

h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.

i) Vergi borcu yoktur yazısı.

5 - İsteklilerin 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.Maddesinde belirtilen; medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirket olması gerekmektedir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

9952/1-1