4 Aralık 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28841

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte Doçentlerin Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

SERAMİK

Seramik

1

1

Seramikle hazırlanan birimlerde ritim ilkesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

9860/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 02/10/2013 tarih ve 451 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara Büyükşehir Belediye Mecilisi’nin 20/11/2013 tarih ve 2016 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Piyade Mahallesi İmarın 46039 ada 1 parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 04/12/2013 günü Müdürlüğümüz İlan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9810/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 05/09/2013 tarih ve 416 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/11/2013 tarih ve 1974 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 47155 ada 4,5 ve 6 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 04/12/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9811/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Meclisinin 03.07.2013 gün ve 131 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2013 gün ve 1802 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95429/1, 95374/4, 95375/1, 95385/1 parsellere yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

9848/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK

SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun uyarınca 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; 15-16 Mart 2014 tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları (stajyer), Serbest Muhasebeci ruhsatı olanlar ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav tarihleri                          : 15-16 Mart 2014

İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi                  : 10 Ocak 2014

İkinci ve sonraki katılımcılar için son başvuru tarihi                          : 21 Şubat 2014

İlk kez sınava başvuracak aday meslek mensuplarının; ilk kez sınava katılacaklar için belirlenmiş yukarıda belirtilen son başvuru tarihi itibariyle stajlarının tamamlanmış olması gereklidir.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

b) Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

c) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak.

SINAV KONULARI

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki sınav konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

• Finansal Muhasebe,

• Finansal Tablolar ve Analizi,

• Maliyet Muhasebesi,

• Muhasebe Denetimi,

• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Söz konusu şartları taşıyan adayların;

1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden (resmi kuruma verilmek üzere) alınacak adli sicil belgesi,

3. Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C.Kimlik Numarası aranacaktır.

4. Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğramış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olup, olmadığına ilişkin belge, faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,

7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına gireceklerin stajlarının tamamlanmış olduğunun TESMER tarafından onaylanmış olması, staj şartlarının Staj Yönetmeliğine uygun olarak yerine getirilmiş olması ve bununla ilgili gerekli evraklar.

8. Anılan Yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre sınava girecek adaylar sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı için ders başına 95,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylar toplam 665,00-TL ödeyeceklerdir. Sınav bedeli, “Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER), İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255 numaralı hesabına veya ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 numaralı hesabına ya da TEOS sistemi üzerinden kredi kartı ile ödenebilir.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin 21.maddesine göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.

Adaylar, ikinci ve daha sonraki sınav başvurularını; sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://teos.tesmer.org.tr adresine girerek sınav başvurularını yapacaklardır. Aday sınava katılmak istediği dersleri seçerek onayladıktan sonra bir daha değişiklik yapamayacaktır. Bu nedenle, adayların sınav başvurusunu onaylamadan önce bilgilerini kontrol etmeleri daha doğru olacaktır. Faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

1. Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No: 562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.

2. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarında ve http://www.tesmer.org.tr internet adresinde ilan yolu ile duyurulacaktır.

4. Sınav Giriş belgeleri http://teos.tesmer.org.tr internet adresinde ilan edilecek ve yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

5. Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

6. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

7. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

8. Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

9. Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

İlan olunur.

9812/1-1


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez teşkilatı ile 81 il müdürlüğü dışında, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE), Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (TPE) ve Türkiye Şeker Kurumu gibi bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla birlikte ülkemizin bilim, sanayi ve teknoloji alanında kalkınmasından, gelişiminden ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının sağlanmasından ve sanayi alanında stratejilerin geliştirilmesi ile uygulamalarının izlenip yönlendirilmesinden sorumlu olup Bakanlık müfettişleri de bütün bu alanlarla ilgili olarak rehberlik yapmak amacıyla teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini yürütmektedirler.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Genel İdari Hizmetleri sınıfından 8’inci dereceli kadrolara atama yapmak üzere sosyal bilim alanında eğitim veren ve 10.09.2011 tarihli, 28050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girdikten sonra 29.11.2013 tarihli, 28836 sayılı Resmi Gazetede değişiklikleri yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirtilen fakültelerden mezun olanlar arasından yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı sınavla toplam 12 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1. Yazılı sınav:

1.1 - Giriş sınavının yazılı bölümü 11-12 Ocak 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınavın hangi adres ve saatte yapılacağı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilecektir.

1.2 - Sözlü sınav ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA adresinde yapılacak olup adayların hangi tarih, saat ve yerde sınava girecekleri yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra ayrıca Bakanlık internet sayfasından duyurulacaktır.

2.1. Sınava katılmak isteyenlerde aranacak şartlar:

Giriş sınavına katılabilmek için:

2.1.1. 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

2.1.2. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya dengi en az dört yıl eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

2.1.3. 1 Ocak 2013 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 tarihinden daha sonra doğanlar),

2.1.4. Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak veya engelli olmamak,

2.1.5. Başkanlıkça yapılacak araştırma sonucuna göre sicil, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durumu olmamak,

2.1.6. 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan A Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavlarındaki KPSSP51 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

gerekir.

2.2. Sınava kabul edilecek aday sayısı:

Sınava müracaat eden adayların, yukarıda belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP51 puan türü başarı sırasına göre; açıktan atama yapılacak 12 müfettiş yardımcısı kadro sayısının 20 katı olarak toplam 240 aday yazılı sınava davet olunacaktır. KPSSP51 başarı düzeyi eşit olan adaylardan gün/ay/yıl olarak doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir. Buna rağmen durumun yine eşit olması halinde son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da yarışma sınavına alınacaktır.

2.3. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi aşağıda belirtilen Bakanlık hizmet binalarının kapılarında (Ana Bina: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 7. Km; Ek Bina; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA 2151. Cadde No: 154   06510 Çankaya/ANKARA adresleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı internet (http://teftis.sanayi.gov.tr/) sayfasından duyurulacak olup ayrıca adaylara posta yolu ile bildirimde bulunulmayacaktır.

3. Yazılı sınava giriş başvurusu:

Sınava giriş başvurusu ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA’ adresine şahsen veya posta ile 20.12.2013 tarihi saat 17.00’ye kadar yapılacaktır.

4. Sınava müracaat sırasında istenen belgeler;

Sınava girmek isteyenler;

4.1.1. Aday başvuru formu (http://teftis.sanayi.gov.tr/ adresinden veya Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA adresinden temin edilebilir.),

4.1.2. İki fotoğraf, nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

4.1.3. İlgili mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamış Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı büro personelince aslı görülüp doğruluğu kontrol edilerek onaylanan Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi,

4.1.4. Yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı onaylı sureti ile,

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

4.2. Aday başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yükseköğretim kurumu ve gerekli diğer bilgilerin kaydedilmesi gerekmekte olup başvuru formu örneği http://teftis.sanayi.gov.tr/internet adresinden ya da ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA’ adresinden temin edebilecektir.

5. Başvurular duyuruda belirtilen tarihe kadar yapılacak, postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

6.1. Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi Bakanlık (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet sayfasında 06.01.2014 tarihinde duyurulacak ve bu duyuruda adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilecektir.

6.2. Ayrıca Sınav Giriş Belgeleri, adayların bizzat müracaatları ile 08.01.2014’den itibaren 10.01.2014 tarihi saat 17.00’ye kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının “GMK Bulvarı No:128/B, Tandoğan-ANKARA” adresinden alınabilecek olup AYRICA adayların adreslerine postalanmayacaktır.

6.3. Adaylar sınava gelirken, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi ile yanlarında bulunduracakları yeteri sayıda kurşun kalem ve silgi getireceklerdir.

7. Sınavın şekli, sınav grup ve konuları ile puan ağırlıkları:

Yazılı sınav konularının tamamının veya bir kısmının test olarak uygulanması Sınav Komisyonunun takdirinde olup sınavda yabancı dil bölümünden soru yöneltilmeyecektir. Müfettiş Yardımcılığı sürecini başarı ile tamamlayanların Müfettişliğe atanmaları sırasında yabancı dil ile ilgili olarak yukarıda belirtilen Yönetmeliğin 45 inci maddesi uyarınca hareket edilecektir.

7.1. Yazılı Sınav aşağıdaki Sınav Grup ve konularından yapılacaktır.

a) İktisat grubu (100 tam puan)

1) Makro ve Mikro İktisat,

2) Uluslararası İktisat,

3) Para, Banka ve Kredi,

4) İşletme İktisadı.

b) Maliye grubu (100 tam puan)

1) Maliye Politikası,

2) Vergi Kanunlarının Esasları,

3) Kamu Gelir ve Giderleri,

4) Bütçe.

c) Muhasebe grubu (100 tam puan)

1) Genel Muhasebe,

2) Bilanço Analizi ve Teknikleri.

ç) Hukuk grubu (100 tam puan)

1) Anayasa Hukuku, (T.C. Anayasasının Genel Esasları, Mali ve Ekonomik Hükümleri),

2) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı),

3) Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku, Eşya),

4) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),

5) Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Malvarlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Ekonomi ve Sanayiye İlişkin Suçlar, Bilişim Alanında Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar),

6) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Hükümler, Soruşturma).

d) Kompozisyon, yazım ve anlatım tekniği (grup içindeki ağırlıklı puanı 100).

7.2. Yazılı sınavın başarılması; Yazılı sınava giren adaylardan her sınav gurubundan en az 50 puan almak şartıyla 7.1. maddede yer alan sınav gruplarına göre hesaplanacak not ortalaması 70 puan ve üzeri olan adaylar yazılı sınavı başarmış sayılacaktır.

8. Sonuç ilanı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayısı:

8.1. Yazılı sınavda başarı gösteren en yüksek puanlı adaydan başlamak ve ataması yapılacak kadro sayısının beş katına kadar olmak üzere; en fazla 60 aday sözlü sınava davet olunacaktır.

8.2. Yazılı sınav sonuçları 24 Ocak 2014 tarihi saat 17.00’ye kadar açıklanarak Bilim, Sanayi ve Rehberlik Başkanlığı (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet adresinden, Bakanlığın GMK Bulvarı 128/B adresindeki ek bina kapısında ilan edilecek olup bu ilan tebliğ yerine geçecektir.

8.3. Sözlü sınava girecek adayların başvuru formunda belirtikleri adreslerine taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilecek ve ayrıca (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet adresinden de duyurulacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaklardır.

Adaylar, sonuçların 8.2. maddede belirtilen şekilde ilan yoluyla tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı ve sözlü sınav sonuçları için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına itiraz edebilecekler ve itiraz tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından sonuçlandırılarak adreslerine bildirilecektir.

10. Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınav için istenecek belgeler:

10.1. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,

10.2. 4,5x6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf,

10.3. Kendi el yazısı ile yazılmış meslek veya işleri, eğitim durumu, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek öğretimden sonra ne gibi işler yaptığını belirten özgeçmişi.

10.4. Varsa yabancı dil bilgi düzeyini gösteren belge ya da Başkanlıkça onaylı sureti.

11. Sözlü sınav konuları ve sözlü sınavın başarılması:

11.1. Sözlü sınava girmeyi hak eden adaylara yazılı sınav konu guruplarından sorular yöneltilecek olup ayrıca; adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikleri de değerlendirilerek, sözlü sınav notu belirlenecektir.

11.2. Sözlü sınav notu ortalaması 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri olan adaylar sözlü sınavda başarılı sayılacaktır.

12. Müfettiş yardımcılığı yazılı ve sözlü giriş sınavının kazanılması:

12.1. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerinden ayrı ayrı başarılı olanların ortalama puanları esas alınarak ve en yüksek puandan başlamak üzere en fazla atanacak aday sayısı kadar kişi asıl ve yine başarı sırasına göre en fazla bir o kadarı da yedek olarak müfettiş yardımcılığı giriş sınavı kazanmış sayılacaktır.

12.2. Adayların giriş sınav notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notunun eşitliği halinde yaşı küçük olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanacaktır.

13. Sözlü sınavı kazanan adaylardan istenecek bilgi ve belgeler:

13.1. Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı,

13.2. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyan,

13.3. Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan.

14. Yedek adaylar arasından atama yapılması:

14.1. Adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içerisinde ayrılanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

15. İlk defa atanacak Müfettiş Yardımcılarının görev merkezi:

15.1. Müfettiş Yardımcılığı kadrosuna atanan adayların mesleğe giriş teorik eğitimleri tamamlandıktan sonra; 4 tanesi İstanbul Grup Başkanlığı, 2 tanesi İzmir Grup Başkanlığı ve diğerleri de Ankara’da görevlendirilebileceklerdir.

15.2. İstanbul ve İzmir Gruplarında görevlendirilecek Müfettiş Yardımcılarının bu yerlere atanmaları, teorik eğitimleri tamamlandıktan sonra Başkanlıkça uygun görülen tarihte yapılacaktır.

16. Adayların bilgi ve beyanları ile ilgili yasal sorumlulukları:

Sınavı kazanan adayların bu madde gereğince yaptıkları beyanların ve sundukları belgelerin doğru olmaması halinde sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamaları iptal edileceği gibi, bu nedenle hiçbir hak talep edemeyecekler ve haklarında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları gerekçesiyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca adaylar, sınava müracaat sırasında bu maddede belirtilen bir hususun meydana gelmesi halinde hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını Başvuru Formu ile taahhüt edeceklerdir.

9852/1-1