3 Aralık 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28840

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince Doçent alınacaktır. Adayların Üniversitelerarası Kurulca yapılan doçentlik sınavını başarmış olmaları gerekmektedir. Müracaatlar Rektörlüğe yapılacaktır.

İSTENEN BELGELER:

Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi 

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

2

Diş Hekimliği Fakültesi 

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

Edebiyat Fakültesi

Oğuz Lehçeleri

Doçent

1

Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Bankacılık ve Finans

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Çalışma Ekonomisi

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Maliye Teorisi

Doçent

1

Teknoloji Fakültesi

Ürün Montaj ve Konstrüksiyonu

Doçent

1

Fen Fakültesi

Zooloji

Doçent

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Doçent

1

9834/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle 14712 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9809/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1973 dosya nolu RE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 1969 dosya nolu AKSTA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 1752 dosya nolu ATASAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Çankırı ilinde faaliyet gösteren 1006 dosya nolu ARIKENT Yapı Denetim Ltd. Şti., Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 969 dosya nolu KAYRA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 827 dosya nolu DOĞANEL Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 22.11.2013 tarih ve 9317 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

9818/1-1

—————

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 383 dosya nolu IŞIK GÜVENLİ Yapı Denetim Ltd. Şti., Ordu ilinde faaliyet gösteren 1331 dosya nolu İMAR-KENT Yapı Denetim Ltd. Şti., Denizli ilinde faaliyet gösteren 434 dosya nolu MARS Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Ankara ilinde faaliyet gösteren 459 dosya nolu ADEN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmeleri nedeniyle alınan 22.11.2013 tarih ve 9316 sayılı Makam Olur’una istinaden, söz konusu kuruluşların Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9817/1-1


 


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı suretleri, askerlik durum belgesi ve varsa yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Radyoloji

Profesör

1

1

Yüzün radyolojik anatomisi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

2

Greft saklama konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Bakteriyel hücre duvarı kimyasal kompozisyonu konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Göz Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

1

Hipertansif hastalarda OCT ile koroidal kalınlık değerlendirmesi üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Üroloji

Yrd. Doçent

1

2

Prostatektomininnokturitipleri ve hayat kalitesine etkisi konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

1

Obstrüktif uyku apneli hastalarda işitsel beyin sapı cevabı üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

2

Prematürlerdeprofilaktik probiyotik desteği üzerine çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Periodontoloji

Profesör

1

1

Farklı periodontal tedaviye maruz kalan hastalarda ağrı seviyeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Periodontoloji

Yrd. Doçent

1

3

Diabetikli Periodontitisli Hastalarda DOS, Tükürük ve Serumunda Visfatin seviyeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri / Çayır, Mera ve Yem Bitkileri

Doçent

1

2

Üçgüller konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme / Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Stratejik insan kaynakları üzerine çalışması olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme / Sayısal Yöntemler

Yrd. Doçent

1

4

Özel finans kurumları ile ilgili çalışması olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel / Heykel

Yrd. Doçent

1

3

Taş yontu teknolojileri ve Anıt heykel konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim / Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yrd. Doçent

1

3

Osmanlı-Rus Savaşları ve Karadeniz'de Ermeni olayları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / Tefsir

Yrd. Doçent

1

4

Osmanlı Dönemi müfessirleri üzerine çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / İslam Hukuku

Yrd. Doçent

1

4

Borçlanmalar üzerine çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri/ Din Bilimleri / Din Sosyolojisi

Yrd. Doçent

1

3

Öğretmen-öğrenci başarı değerlendirmeleri üzerine çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Yrd. Doçent

1

2

Patates ve kolza yetiştiriciliği konusunda çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Yrd. Doçent

1

1

Biyomedikal alanında çalışmaları olmak.

9833/1-1


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Kadro Derecesi

Kadro Adedi

Açıklama

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olup, cebirsel modeller üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Kanser moleküler biyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyolojisi

Doçent

2

1

Tıp doktoru olmak ve onikomikoz etkeni dermatofitler üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

1

Bilgisayar grafikleri, modelleme ve simülasyon konularında çalışmaları olmak.

 

Jeoloji Mühendisliği

Mineroloji-Petrografi

Doçent

1

1

Kil minerolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Genel Jeoloji

Doçent

1

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olup, Tersiyer Palinolojisi konusunda uzmanlaşmış olmak.

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Doçent

2

1

Madencilik sektöründe parametrik olmayan etkinlik analizi uygulamalarıyla ilgili çalışmaları olmak.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Doçent

2

1

Seramik filtreler üzerine teorik ve pratik çalışmaları olmak.

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Doçent

2

1

Jeotermal sistemlerin entegrasyonu ve yapay sinir ağlarıyla optimizasyonu konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

1

Kuantum optik alanında bilgisayar destekli çalışmaları olmak.

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

2

1

İndol konduritol ve sülfat esterleri konularında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

1

Bor endüstri atıkları, grafen oksit ve nanokataliz konularında çalışmaları olmak.

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

3

1

Batı Anadolu Akhaemenid Dönem yerleşimleri üzerine çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi Öğretmenliği

 

Doçent

1

1

Sporda saldırganlık ve şiddet konusunda çalışmaları olmak.

9839/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6(altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

c) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylarınwww.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi ,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

7) Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DRC.

AD.

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe

Profesör

1

1

Ahlak Felsefesi üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doç.

3

1

Alımlama Estetiği Kuramı ve Hüsn ü Aşk üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doç.

4

1

Yapısalcı Metin Şerhi ve Na'ili üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doç.

5

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim İş Eğitimi

Profesör

1

1

Resim İş Öğretmenliği Alanında doktora yapmış olmak; Plastik Sanatlar Bilim alanında doçent olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Alman Dili Edebiyatı alanında doçent olmak; Kültürlerarası Eğitim Alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Doçent

2

1

Alman Dili Eğitimi alanında doçent olmak; Uygulamalı dil bilimi ve yabancı dil öğretimi üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğ.Yön.Teftişi ve Plan.

Doçent

2

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında doçent olmak; Örgütsel Davranış ve Eleştirel Pedagoji alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğ.Yön.Teftişi ve Plan.

Yrd.Doç.

2

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak; Eğitimde kaos; Yıldırma Davranışları ve Nedenleri konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Prog.ve Öğretimi

Doçent

2

1

Eğitim Programları ve Öğretimi alanında doçent olmak; Yaratıcı Drama alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Prog.ve Öğretimi

Doçent

3

1

Eğitim Programları ve Öğretimi ana bilim dalı, Eğitim Tarihi ve Sosyal Temelleri bilim alanında çalışmaları olmak. Eğitim Tarihi alanında Doçent olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Prog.ve Öğretimi

Yrd.Doç.

2

1

Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim dalı Bellek destekleyici stratejiklerden anahtar sözcük yöntemi konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik.Dan.

Yrd.Doç.

1

1

Doktorasını Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında yapmış olmak; Ergenlerde performans kaygısı üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yrd.Doç.

4

1

Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak; Gitar eğitimi ve üstbiliş alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğit.

Yrd.Doç.

5

1

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; Kavramsal değişim stratejileri ve zihin haritaları konularında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğit.

Yrd.Doç.

4

1

Matematik Eğitimi Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak; performans ölçümü-gelişimi ve ilköğretim öğrencilerinin problem çözme yaklaşım ve becerileri üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğit.

Doçent

2

1

Yakınçağ Tarihi alanında doçent olmak; Misyonerlik ve II. Abdülhamit Kurumları üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Yrd.Doç.

1

1

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Akıcı konuşma problemlerinin giderilmesi, oyun ile psikomotor becerilerin geliştirilmesi üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Biyoloji

Profesör

1

1

Bitki Fizyolojisi, Bitki Stres Fizyolojisi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanlarında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

İstatistik

Doçent

2

1

Yarı Parametrik Tek İndeks Modeller üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

İstatistik

Doçent

2

1

Sıralı nitel verili Çapraz Tablolar ile İlgili Simülasyon Çalışmaları yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Matematik

Doçent

2

1

Adi, Kısmi ve İntegral Denklemlerin nümerik çözümleri konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Matematik

Doçent

3

1

Steenrod Cebiri ve Esnek Topoloji üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Matematik

Yrd.Doç.

3

1

Graflarda Ortalama Ayrıt Baskınlık, Ortalama Ayrıt Uzaklık ve Zedelenebilirlik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biy. ve Genetik

 

Yrd.Doç.

1

1

Bacillusizolatlarının moleküler karakterizasyonu ve incir zararlıları üzerindeki biyoaktivitelerinin belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biy.ve Genetik

 

Yrd.Doç.

2

1

Moleküler belirteçler ile genetik kararlılığın belirlenmesi, kriyoprezervasyon, TIS biyoreaktör sistemi ile sıvı kültürleme ve sentetik tohum teknolojileri konularında çalışmaları olmak.

Fethiye İşletme Fak.

İşletme

 

Doçent

3

1

Muhasebe Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Hileli Finansal Raporlama ve Muhasebe Teorisi konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fak.

Temel Eğitim

Temel Eğitim

Profesör

1

1

Türk Sanat Tarihinde Temel Sanat Bilgileri ile Mitolojide Mezar Anlayışı konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bil.Fak.

Çalışma Ekon.ve End.İliş.

Çalışma Ekon.ve End.İliş.

Doçent

2

1

Sosyal politika alanında doçent unvanı almış olmak ve İş-Aile Yaşamı Etkileşimi ve İşyeri Şiddeti konularında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Yrd.Doç.

3

1

Türkiye’de mimari miras yönetimi ve Batı Anadolu tarihi kaplıca alanlarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Müh.

Maden Müh.

Yrd.Doç.

2

1

Maden Mühendisliği lisans mezunu olmak. Huntit ve Hidromanyezit Minerallerinin alev geciktirici olarak kullanılması konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Met. ve Malzeme Müh.

Met. ve Malzeme Müh.

Yrd.Doç.

5

1

Metalurji veya Malzeme Mühendisliği dalında lisans eğitiminden mezun olmak ve yüksek lisans ve doktorasını yine aynı dallardan birinde yapmış olmak.

Su Ürünleri Fak.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Doçent

2

1

Balık kuluçkahane yönetimi alanında uzmanlaşmış, genetik ve su ürünleri yetiştiricilik biyoteknolojisi konularında yayın ve projeler (çalışmalar) yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Ergen ve Ruh Sağ.

Yrd.Doç.

5

1

Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanılı Ergenlerde Psikopatoloji ile ilgili çalışma yapmış olmak.'Suicidality in Youth: Risk Factors, Screening, Assessment and Intervention' adlı kursa katılmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yrd.Doç.

5

1

Erken evre Parkinson Hastalığı olan hastalarda Pergolid ve pribedil’in Parkinson tremoru üzerindeki etkilerinin klinik ve elektrofizyolojik araştırılması ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hast.ve Doğum

Doçent

3

1

Ürojinekoloji konusunda eğitim almış olmak. T.C. Sağlık Bakanlığı ÜYTE (Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim) Sertifikası sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hast.ve Doğum

Yrd.Doç.

4

1

Endometriozis rat modelinde metformin ve letrozolün etkisi üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

3

1

Kalp Damar Cerrahisi alanında Doçentliğini almış olmak. Pediatrik Kalp Cerrahisi alanında ve SCI-expanded kapsamında yayınları olmak. Kardiyo-Torasik Kalp Cerrahisi Eğitimi Belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd.Doç.

5

1

Mitral kapak operasyonlarında uygulanan ultrafiltrasyonun etkileri ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Trav.

Yrd.Doç.

2

1

Trokanterik femur kırığının tedavisi ve acilde BT nin kullanımı ile ilgili çalışmış olmak. Diabetik ayak ülserleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cer.

Yrd.Doç.

4

1

Yüksek Grade'li Glial Tümörlerde Temodal Kullanımı Etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Has.

Yrd.Doç.

5

1

Dermatofitoz tanılı hastalarda dermatofit etkenlerinin araştırılması alanında uzmanlık yapmış olmak. Behçet hastalığı ve allerji konularında çalışmaları olmak. Sağlık Bakanlığı Klinik Araştırmalarda Etik yaklaşım belgesi ve Hayvan deneyleri etik kurul sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

3

1

Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanlık belgesi olmak. Epilepsi ve uzun süreli video-EEG konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Yrd.Doç.

4

1

Biyofizik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Turizm İşl.ve Otel.Y.O.

Seyahat İşl.

 

Yrd.Doç.

3

1

Turizm konusunda tez çalışması yapmış olmak ve turizm alanında bilimsel çalışmaları olmak.

Beden Eğ.ve Spor YO.

Beden Eğ.ve Spor Öğr.

 

Doçent

2

1

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor alanında Doçentliğini almış olmak. Spor Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

Beden Eğ.ve Spor YO.

Rekreasyon

 

Doçent

2

1

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezunu olmak. Yükseklisans ve doktora tezlerini spor psikolojisi konularında yapmış olmak.

Beden Eğ.ve Spor YO.

Antrenörlük Eğ.

 

Yrd.Doç.

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezunu olmak. Doktorasını sporda yetenek seçimi ve yönlendirme konusunda yapmak, müsabaka analizi, fizyoloji ve antrenman bilimi alanında çalışmaları olmak.

Beden Eğ. ve Spor YO.

Beden Eğ. ve Spor Öğr.

 

Yrd.Doç.

5

1

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor Bilim dalında doktora yapmış olmak. Okulöncesi Dönemde Motor Gelişimi Araştırılması, Psikomotor ve beceri öğrenimi konularında çalışmaları olmak.

Beden Eğ. ve Spor YO.

Spor Yöneticiliği

 

Yrd.Doç.

1

1

Spor Yönetimi konusunda doktora yapmış olmak. GSGM taşra teşkilatı spor yöneticilerinin iş tatmini ve insan kaynakları yönetimi analizi konusunda çalışmaları olmak.

Muğla Sağlık YO.

Hemşirelik

 

Doçent

3

1

İç Hastalıkları Hemşireliğinde doktorasını yapmış olmak ve Akut miyokard infarktüsünde sekonder koruma ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Muğla Sağlık YO.

Sağlık Yönetimi

 

Yrd.Doç.

5

1

Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış ve alanında yayınları olmak.

Ula Ali Koçman MYO

Gıda İşleme

Gıda Kalite Kont. ve Anal.

Doçent

2

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent olmak. Süt, süt ürünleri ve yağ asitleri üzerine çalışmaları olmak.

Fethiye ASMKMYO

Bitkisel ve Hayvansal Ür.

Organik Tarım

Doçent

2

1

Yemeklik tane baklagiller konusunda doktora yapmış ve Organik Tarıma yönelik çalışmaları olmak.

Fethiye ASMKMYO

Bitkisel ve Hayvansal Ür.

Organik Tarım

Doçent

3

1

Tahıllarda organik tarım üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Köyceğiz Meslek YO

Bitkisel ve Hayvansal Ür.

Tıbbi ve Aromatik Bitk.

Yrd.Doç.

5

1

Bitki ve Ağaç türlerindeki genetik çeşitliliğin bazı markörler yardımı ile araştırılması üzerine çalışmaları olmak.

Milas Sıtkı Koçman MYO

El Sanatları

Geleneksel El Sanatları

Yrd.Doç.

4

1

Sanat Tarihi alanında doktora yapmış olmak. El Sanatları ve işlemeler konusunda çalışmaları olmak.

9846/1-1