3 Aralık 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28840

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YAĞ FİLTRE ÜNİTESİ VE YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


DÖKÜM KAYITLI KONVEYÖR OLUĞU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:


KONKASÖR BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:


SAC VE CrNi SAC MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F. A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


İHALE DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:


SANTRİFÜJ POMPA SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


GENEL TEDARİK İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


DEĞİŞİKLİK İLANI

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TH70/29-34 BAĞ PROFİLİ BAĞLANTI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


VAKIF TAŞINMAZIN YAPIM VE İŞLETME ŞARTLI KİRALAMA İŞİ

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YAĞ FİLTRE ÜNİTESİ VE YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A-a) Dosya No                                      :  2013/84

b) Niteliği, türü ve miktarı                      :  YAĞ FİLTRE ÜNİTESİ VE YEDEKLERİNİN ALIMI

c) Teslim yeri                                         :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                       :  Teslim Süresi en geç 150 (yüzelli) gündür.

e) Şartname bedeli                                  :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                              :  19/12/2013  Perşembe Günü   Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer      :  Ziraat Bankası Afşin Şubesi

Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40

Vakıfbank Afşin Şubesi

Hesap No : TR870001500158007287757271

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

9843/1-1


DÖKÜM KAYITLI KONVEYÖR OLUĞU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Döküm Kayıtlı Konveyör Oluğu alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013/174328

Dosya no                                :  1322095

1 - İdarenin:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Döküm kayıtlı konveyör oluğu: 2.000 adet

b) Teslim yeri                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi İş Sahası ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  23.12.2013 Pazartesi günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 23.12.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9774/1-1


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/176023

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ziyapaşa Mah. 67014 Sok. No: 10 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354/4249 - 0322 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu Hizmetin adı ve miktarı: Beyoğlu İstasyonuna teslim 50.000 m3 Balast alımı.

3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26.12.2013 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9780/1-1


KONKASÖR BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/176035

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ziyapaşa Mah. 67014 Sok. No: 10 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 457 53 54/4249- 0322 453 11 95

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu Hizmetin

     adı ve miktarı                        :  Kardeşgediği 15.000m³, Çakmak 10.000m³, Horozluhan 20.000m³ Olmak üzere toplam 45.000m³ Konkasör Balastı alımı.

3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26.12.2013 günü saat 14.00 de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir

9814/1-1


SAC VE CrNi SAC MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F. A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2013/175345

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş.Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 272 248 34 80    Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

Sac ve CrNi Sac Malzeme Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir

 

Sıra No

Malzemenin Evsafı

Ölçüsü

Miktarı

  1

Sac Malzeme 2x2000x6000 mm Rst 37-2 (6 Plaka)

Kg.

1.130

  2

Sac Malzeme 3x2000x6000 mm Rst 37-2 (21 Plaka)

Kg.

5.950

  3

Sac Malzeme 4x2000x6000 mm Rst 37-2 (16 Plaka)

Kg.

6.030

  4

Sac Malzeme 5x2000x6000 mm Rst 37-2 (13 Plaka)

Kg.

6.125

  5

Sac Malzeme 6x2000x6000 mm Rst 37-2 (11 Plaka)

Kg.

6.220

  6

Sac Malzeme 8x2000x6000 mm Rst 37-2 (11 Plaka)

Kg.

8.300

  7

Sac Malzeme 10x2000x6000 mm Rst 37-2 (16 Plaka)

Kg.

15.100

  8

Sac Malzeme 12x2000x6000 mm Rst 37-2 (9 Plaka)

Kg.

10.200

  9

Sac Malzeme 15x2000x6000 mm Rst 37-2 (7 Plaka)

Kg.

9.900

10

Sac Malzeme 20x2000x6000 mm Rst 37-2 (5 Plaka)

Kg.

9.420

11

Sac Malzeme 25x2000x6000 mm Rst 37-2 (5 Plaka)

Kg.

11.800

12

Sac Malzeme 30x2000x6000 mm Rst 37-2 (3 Plaka)

Kg.

8.500

13

Sac Malzeme 45x1500x6000 mm Rst 37-2 (3 Plaka)

Kg.

9.550

14

Sac Malzeme 65x1500x6000 mm Rst 37-2 (1 Plaka)

Kg.

4.600

15

CrNi Sac 304 Kalite 1,5x1500x3000 mm (13 Plaka)

Kg.

700

16

CrNi Sac 304 Kalite 2x1500x3000 mm (14 Plaka)

Kg.

1.000

17

CrNi Sac 304 Kalite 3x2000x6000 mm (11 Plaka)

Kg.

3.110

18

CrNi Sac 304 Kalite 4x2000x6000 mm (8 Plaka)

Kg.

3.015

19

CrNi Sac 304 Kalite 5x2000x6000 mm (8 Plaka)

Kg.

3.770

20

CrNi Sac 304 Kalite 6x2000x6000 mm (7 Plaka)

Kg.

3.960

21

CrNi Sac 304 Kalite 8x2000x6000 mm (5 Plaka)

Kg.

3.770

22

CrNi Sac 304 Kalite10x2000x6000 mm (4 Plaka)

Kg.

3.770

23

CrNi Sac 304 Kalite 15x2000x6000 mm (2 Plaka)

Kg.

2.830

24

CrNi Sac 304 Kalite 20x2000x6000 mm (1 Plaka)

Kg.

1.885

25

CrNi Sac 304 Kalite 30x2000x6000 mm (1 Plaka)

Kg.

2.830

26

Baklavalı Sac 5/6x1500x3000 mm St 37 (8 Plaka)

Kg.

1.475

 

b) Teslim Yeri                        :  Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  24.12.2013 Salı günü saat 14.00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 24.12.2013 Salı günü saat 1400’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilecektir.

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9738/1-1


İHALE DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BAĞLI MÜZE VE ÖREN YERLERİNDE “2. AŞAMA MÜZE VE ÖREN YERLERİ SATIŞ ALANLARI VE TİCARİ FAALİYETLERİN YÖNETİMİ, YÜRÜTÜLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ İLE ÜRÜN VE HİZMET TEDARİKİ İHALESİ” YAPILACAKTIR.

İHALE 24.12.2013, SALI GÜNÜ SAAT 09:30’DA T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU, DOĞANBEY MAHALLESİ, CUMHURİYET BULVARI NO: 4 ULUS 06050 ANKARA ADRESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

İHALE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 51. MADDESİNİN (G) FIKRASI UYARINCA PAZARLIK USULÜ İLE YAPILACAKTIR.

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI 1.000.000 (BİRMİLYON) TL’DİR.

İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ DOĞANBEY MAHALLESİ, CUMHURİYET BULVARI NO: 4 ULUS 06050 ANKARA ADRESİNDEKİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNE İHALE GÜNÜNDEN ÖNCE ELDEN TESLİM VEYA POSTA YOLU İLE ULAŞTIRMALARI VEYA İHALE GÜNÜ SAAT 09:00’A KADAR YUKARIDAKİ ADRESTE İHALE KOMİSYONUNA TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. POSTADAN KAYNAKLANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR. VERİLECEK TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ EN AZ 90 TAKVİM GÜNÜ OLACAKTIR.

İHALENİN ŞARTNAMESİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEMİN EDİLEBİLECEKTİR.

ŞARTNAME BEDELİ 3.000 (ÜÇBİN) TL’ DİR. ŞARTNAME BEDELİ İDARENİN T.C. ZİRAAT BANKASI ANKARA HEYKEL ŞUBESİNDE BULUNAN TR750001001233034831705005 IBAN NUMARALI HESABINA VEYA DÖSİM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ SAYMANLIĞINA YATIRILACAKTIR.

İSTEKLİNİN SUNACAĞI ZORUNLU BELGELER ŞUNLARDIR:

1. İSTEKLİ’yi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

2. İSTEKLİ’nin Tebligat adresi

3. İSTEKLİ’nin telefon, faks, elektronik posta adresi

4. İmza sirküleri (noter tasdikli)

4.1 Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (2013 yılına ait) imza sirküleri

4.2 Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (2013 yılına ait) imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

4.3 Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 4.1 ve 4.2 fıkralardaki esaslara göre temin edecekleri belge.

5. Mevzuat gereği kayıtlı olunan ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi

5.1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (2013 yılına ait)

5.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (2013 yılına ait) belge, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.)

5.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 5.1 ve 5.2 fıkralardaki esaslara göre temin edecekleri belgeler

6. Ticaret sicili gazetesi

7. İlân tarihi itibariyle geçmişe yönelik vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden ve SGK prim borcu olmadığına dair SGK'dan alınmış belgeler

8. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisi için yukarıdaki belgeler ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklar tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesi. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecektir.

9. Şartnamenin satın alınmış olduğuna ilişkin belge

10. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri

11. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

TEL: 0 312 309 49 51 - 52         FAKS: 0 312 312 21 25

9731/1-1


SANTRİFÜJ POMPA SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: SANTRİFÜJ POMPA 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/172374

Dosya no                                   :  1321577

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  SANTRİFÜJ POMPA (3 adet)

b) Teslim yeri                            :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARIDIR.

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip,

Santrifüj pompa (Q=150 m3/h, Hm=150 mSS, 1450 d/d) : 120 Gün

Santrifüj pompa - elektrik motorsuz 1 adet (Q=50 m3/h, Hm=175 mSS, n=1450 d/d) : 45 Gün

Santrifüj Tulumba (Q=75 m3/h,Hm=350 mSS) : Montaj dahil 6 ay.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  17.12.2013 Salı günü    saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - Pompalara ait performans eğrileri.

4.2.2 - Pompalar için TSE Uygunluk ve/veya ISO Kalite Sistem Belgeleri.

4.2.3 - Antigrizu pompa için TSE Uygunluk ve/veya ISO Kalite Sistem Belgesinin yanı sıra komple sistemin Grup-I (metan) gazlı ortam sertifikası.

4.2.4 - Malzemelere ait tanıtıcı kataloglar.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 17.12.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9711/1-1


GENEL TEDARİK İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

TÜRKİYE

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM PROJESİ

DANIŞMANLIK VE İNŞAAT İŞLERİ SÖZLEŞMELERİ İÇİN GENEL SATINALMA İLANI

Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Projesi’ni (İSMEP) desteklemek üzere, 11 Nisan 2008 tarihinde imzalanan ve 300 milyon Avro tutarındaki 24383 numaralı İkraz Anlaşması’na ek olarak, Avrupa Yatırım Bankası ile 300 milyon Avro tutarında bir ikraz anlaşması imzalamıştır. Projenin genel amacı, İstanbul’un depreme dayanıklılığını artırmaktır. Bu amaca yönelik olarak, Proje, güçlendirme ve onarım ya da yeniden yapım yoluyla mevcut kamu binalarının (çoğunlukla okullar, hastaneler, sağlık merkezleri, yurtlar ve idari binalar) depreme karşı güçlendirilmesini desteklemektedir. Kurumsal kapasitenin artırılması ve deprem farkındalığının artırılması ise projenin diğer bir bileşenidir. Bu ikraz fonlarının, Dünya Bankası Esas ve Usullerine göre mal, hizmet ve inşaat işlerinin satın alımı için kullanılması öngörülmektedir. Proje, aşağıdaki bileşenleri içermektedir:

• Kamu binalarında (öncelikli olarak okul binalarında) yeniden inşa çalışmalarına ilişkin fizibilite çalışmalarının yürütülmesi, ilgili tasarımların tedarik edilmesi, inşaat işleri, ekipman ve diğer hizmetlerin satın alımına ilişkin ihale dokumanlarının hazırlanması, işlerin denetimi ve ihale sürecine yönelik mühendislik hizmetleri,

• Hastane binalarında inşaat işlerinin denetimi ve ihale sürecine yönelik mühendislik hizmetleri,

• Kamu binalarının, özellikle hastanelerin, yeniden inşaatı,

• Hastanelerin, polikliniklerin, sağlık merkezlerinin ve okul binalarının güçlendirilmesi ve onarımı ve/veya yeniden inşası,

• Kamu idare binalarının ve sosyal hizmet binalarının (öğrenci yurtları dâhil) güçlendirilmesi ve onarımı ve/veya yeniden inşası,

• Gerekli teknik ekipmanın ve tefrişatın satın alımı,

• Afet ve Acil durumlara hazırlık çalışmalarına yönelik çalıştaylar, seminerler, sempozyum ve konferansların düzenlenmesi,

• Şehirlerin depreme dayanıklılıklarının artırılmasına yönelik Kamuoyunu Bilgilendirme ve Bilinölendirme Kampanyalarının ve Materyallerinin Tasarım ve Uygulanması.

Takvim

Projenin, 2013 ve 2019 yılları arasında İstanbul’da yürütülmesi beklenmektedir.

Satınalma

İkraz fonlarından karşılanan satın alımlar ve sözleşmeler, Dünya Bankası esas ve usullerine göre gerçekleştirilecek, Avrupa Yatırım Bankası’nın Satınalma Kılavuzu’na (www.eib.org) uygun olarak ihale edilecek ve kılavuzda tanımlanan tüm uygun kaynak ülkelerden teklif sahiplerine açık olacaktır.

Uluslararası Rekabete Açık İhale prosedürlerine göre ihale edilecek sözleşmeler ile geniş ölçekli danışmanlık hizmetlerine ait özel satınalma ilanları, zamanı geldikçe, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi (OJEU) ile T.C. Resmi Gazete’de ve/veya ulusal gazetelerde yayımlanacak olup, ilanlara İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin internet sitesinden de ücretsiz olarak erişilebilecektir (www.ipkb.gov.tr).

Uluslararası Rekabetçi İhale prosedürleri kapsamında teklif vermeye davet mektubu almak üzere posta listesine dahil olmak isteyen ilgili teklif sahipleri ile geniş ölçekli danışmanlık sözleşmelerine ilgi bildirimi ilanının bir kopyasını almak isteyen ilgili danışmanlar ya da konuya ilişkin ilave bilgi edinmek isteyenler aşağıdaki irtibat bilgilerini kullanarak bağlantıya geçebilirler.

Sözleşme Makamı (İdare):

İstanbul Valiliği

İstanbul İl Özel İdaresi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi

K. Gökhan ELGİN

Proje Direktörü

Mimar Kemalettin Mahallesi

Tiyatro Caddesi. No:8

Beyazıt - İstanbul, TURKEY

Tel: +90 212-518 55 00

Faks: +90 212-518 55 05

E-posta: info@ipkb.gov.tr

9797/1/1-1

—————

GENERAL PROCUREMENT NOTICE

TURKEY

ISTANBUL SEISMIC RISK MITIGATION AND EMERGENCY PREPAREDNESS PROJECT

GENERAL PROCUREMENT NOTICE FOR CONSULTANCY AND WORKS CONTRACTS

The Republic of Turkey has signed a loan from the European Investment Bank for the amount of EUR 300 million in addition to the Loan signed on April 11, 2008 (loan number 24383, amounting to EUR 300 m) for a continuous support of the Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project. The main purpose of the Project is the strengthening of Istanbul’s resilience towards earthquakes. Therefore the project supports essentially the strengthening of existing public buildings (predominantly schools, hospitals, health centers, dormitories and administration buildings) towards earthquakes either by retrofitting, reconstruction or through replacement. Raising awareness and strengthening the institutional capacity to deal with such a disaster is a further component. It is foreseen to use the proceeds of this loan for payments of goods, works and consulting services which will be procured using World Bank Procedures. The project will include the following components:

• Engineering services for public buildings (priority school buildings) to conduct the feasibility studies for reconstruction, to provide the relevant designs, to prepare tender documents for works, equipment and auxiliary services and to supervise works as well as to support the individual promoter during the tender process.

• Engineering services for hospital buildings to supervise works as well as to support the individual promoter during the tender process.

• New construction works of public buildings, in particular hospitals.

•  Retrofitting and/or reconstruction works of hospitals/polyclinics/health centers and school buildings.

• Retrofitting and/or reconstruction works of public administration and social service buildings, including student dormitories.

• Purchase of the necessary technical equipment and furniture.

• Workshops, seminar, symposium and conferences for disaster preparedness.

• Design/Implementation of Public Awareness Campaigns and Materials to strengthen the cities resilience towards earthquakes.

Calendar

The project is expected to be implemented during the period 2013 to 2019 in Istanbul.

Procurement

Procurement of contracts financed by the loan will be conducted using World Bank procedures and will be tendered in accordance with the EIB’s Guide to Procurement (www.eib.org) and is open to all bidders from eligible source countries as defined in the guidelines.

Specific procurement notices for contracts to be bid under International Open Tender procedures and for large-value consultants’ contracts will be announced, as they become available, in the Official Journal of the European Union (OJEU), as well as in the Official Gazette and/or national newspapers and are free accessible on the web site of the Istanbul Project Coordination Unit: www.ipkb.gov.tr

Interested eligible bidders who wish to be included on the mailing list to receive an invitation to bid under ICB procedures, and interested consultants who wish to receive a copy of the advertisement requesting expressions of interest for large-value consultants’ contracts, or those requiring additional information, should contact the address below.

Contracting Authority:

İstanbul Valiliği (Governorship of Istanbul)

İstanbul İl Özel İdaresi (Istanbul Special Provincial Administration)

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (Istanbul Project Coordination Unit)

Attn:     K.Gokhan ELGIN,

Project Director

Mimar Kemalettin Mahallesi

Tiyatro Caddesi. No: 8

Beyazıt - İstanbul, TURKEY

Tel: +90 212-518 55 00

Fax: +90 212-518 55 05

E-mail: info@ipkb.gov.tr

9797/2/1-1


DEĞİŞİKLİK İLANI

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

19 Nisan 2012 tarih -28269 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen ve 26 Haziran 2013 tarih - 28689 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen değişiklikle II-12. Maddesinin (a) ve (b) fıkraları değiştirilen “Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi İmzalamak Üzere Müracaat Edecek Firmaların Yerine Getirmeleri Gereken Hususlar ile Bu Firmalardan İstenilen Dokümanlar” başlıklı Katalog İlanının II-12. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yine Katalog İlanı ekinde (Ek-10) yer alan teslim sürelerinde yapılan değişiklik Genel Müdürlüğümüz web sitesinde ilan edilmekte olup (www.dmo.gov.tr) yeni teslim sürelerine web sitemizden ulaşılabilir.

İlgililere duyurulur.

12 - Ürün standardına ilişkin uygunluk belgeleri;

a) “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi”nin; bilgisayarlar ve donanımları (yazılım grubunda yer alan ürünler hariç), büro malzeme makine ve aletleri, telefon santralleri, telefon, telsiz ve faks cihazları, görsel sunum ve iletişim cihazları, güvenlik ve alarm sistemleri, su soğutucuları ve buzdolapları (Soğuk hava depoları hariç), klimalar, ev ve benzeri yerlerde kullanılan; çamaşır makineleri, çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri ve ocaklı fırın ana kırılımı ve alt kırılımında yer alan ürünlerden CE kapsamındaki ürünler için “CE” işareti ve buna bağlı “CE Uygunluk Beyanı” (Türkçe olmayan CE uygunluk beyanı için ayrıca Yeminli Tercüman tarafından çevrilmiş Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir. Gerekli görülmesi halinde “CE Uygunluk Beyanı”na ilave olarak CE teknik dosyası da istenebilecektir.) veya bu maddenin (d) fıkrasında yer alan belgeler,

b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yer alan tüm yerli ve ithal ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kaydının yapıldığına dair belge,

c) Atatürk Resmi, Posteri, Büst ve Maskları için, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nca verilen uygunluk belgesi,

ç) Bu maddenin (a), (b) ve (c) fıkralarında sayılan ürünler dışındaki tüm yerli ve ithal ürünlerde(Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesinin 23.5 kırılımında yer alan soğuk hava depoları dahil);

- Türk Standartları Enstitüsünden alınmış ürünün ilgili standarda uygunluğunu gösteren “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)” veya Uygunluk Raporu, Türk Standardı bulunmayan ürünler için TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Belgesi)] veya

- TÜRKAK veya uluslararası akreditasyon forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TÜRKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş, ürünün ilgili Türk Standardına veya Avrupa Standardına veya Uluslararası Standardına uygunluğunu gösteren test raporunun (test sertifikası olmadan geçerli olmayacağı belirtilen test raporları için test sertifikası da ibraz edilecektir.) Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti (TÜRKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınan sertifikalar için, "Akredite Belge İnceleme Formu" gerekmemektedir.)

d) Firmalarca teklif edilen ürünlerin, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan düzenlemelere uygun olduğu, insan sağlığı açısında zararı bulunmadığı hususu ile 29.06.2001 tarih ve 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"un ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri ile Kanun’da düzenlenmemiş olan ancak aynı ürünü kapsayan teknik mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi hususundaki tüm sorumluluk firmaya aittir.

9830/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar sarf malzemesi KISIM-1; Hp, KISIM-2; Canon, markalarına/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE DÖKÜMANI BEDELLİDİR. BEDELLER EK ŞARTLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, ürün kodlarına ve marka/modeli ile Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/12/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ürün kodlarına ve markalarına/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, muhtelif cins ve miktar sarf malzemesinin her bir kısmı için ayrı olmak üzere kısmi teklif verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9831/1-1


TH70/29-34 BAĞ PROFİLİ BAĞLANTI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı : TH70/29-34 bağ profili bağlantı elemanları alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/177257

Dosya No                                  :  1326096

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN SOYAK SOKAK NO: 2     57090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c)Elektronik posta adresi :

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği,türü ve miktarı           :  TH70/29-34 bağ profili bağlantı elemanları 15 kalem

b) Teslim yeri                            :  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği- ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günü

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  16.12.2013 - 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 16.12.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9801/1-1


VAKIF TAŞINMAZIN YAPIM VE İŞLETME ŞARTLI KİRALAMA İŞİ

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz (Yalı Köşkü Vakıf İşhanı), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile T2-Ticaret imar durumuna göre fonksiyon verilmek suretiyle güçlendirme ve onarım şartlı olarak 20 yıl süreyle kiralama ihalesine çıkarılmıştır.

İdarenin Adresi                             :  Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul

İdarenin Telefon-

Faks ve Elektronik

Posta Adresi                                 :  0212 251 88 10 (Dahili 7201)- 0212 243 64 59 istanbul@vgm.gov.tr

İhale Konusu İşin Adı                  :  İstanbul İli, Fatih (Eminönü) İlçesi, Hobyar Mahallesi, Yalı Köşkü Caddesi, tapunun 968 ada, 71 parselinde yalı köşkü vakıf işhanı olarak kayıtlı bulunan Vakıf Taşınmazın T2-Ticaret imar durumuna göre fonksiyon verilmek suretiyle güçlendirme ve onarım şartlı olarak 20 yıl süreyle kiralama İşi

İnşaata İlişkin Tahmini

Muhammen Bedel                        :  3.478.036,15 TL.

Yüzölçümü                                   :  729,00 m2 (Yaklaşık toplam inşaat alanı: 4.555,00 m2, A+B Blok +zemin kat+asma kat+ (A Blok 5 kat+ B Blok 6 kat) normal kat+çekme kat)

Mevcut İmar Durumu                   :  Ticaret (T2)

Geçici Teminat Miktarı                 :  521.705,42-TL

Doküman Bedeli                           :  250,00 (İkiyüzelli) TL.

İhalenin Yapılacağı Yer                :  Gümüşsuyu Mah.İnönü Caddesi No: 2 Kat: 7 İhale Salonu Taksim-Beyoğlu-İstanbul

Teklif Zarflarının Verileceği Yer  :  Gümüşsuyu Mah.İnönü Caddesi No: 2 Kat: 5 İhale Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul

İhalenin Yapılacağı

Tarih ve Saat                                 :  24.12.2013-Saat:14.30

-25.10.2013 tarihli Vakıflar Genel Müdürlüğü Olurunda belirtilen asgari şartlar;

1 - İşin süresi ve kira ödemelerinin, taşınmazın tümüyle boşaltıldığı tarihten itibaren başlatılması, ancak bu tarihin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yılı geçmemesi,

2 - İşin süresi ve kira ödemelerinin başladığı tarihten itibaren ilk 4 yıl aylık (50.000,00 TL+ihale artışı) kadar kira alınması, 5. yıl aylık (150.000,00 TL+ihale artışı) kadar kira alınması, sonraki yılların kira bedellerinin, sözleşme süresi olan 20. yılın sonuna kadar her yıl yıllık ÜFE oranında arttırılarak (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) belirlenmesi, imar durumuna göre hesaplanan yaklaşık 4.555,00 m2’lik toplam inşaat alanında artış olması halinde, artan her bir m2 inşaat alanı için, işin süresi ve kira ödemelerinin başladığı tarihten itibaren ilk 4 yıl için (50.000,00 TL/4.555,00 m2) =(yaklaşık 11.00 TL/m2+ihale artışı), 5. yıl ve sonrası için (150.000,00 TL/4.555,00 m2)=(yaklaşık 33,00 TL/m2+ihale artışı) baz alınarak aylık kira bedellerinin yeniden hesaplanması,

3 - Taşınmazın, İdaremizce ihale yoluyla temin edilen güçlendirme projeleri için ödenen toplam 36.000,00 TL proje bedelinin, yüklenici tarafından sözleşme aşamasında defaten İdaremize ödenmesi, taşınmazla ilgili gerekli projelerinin hazırlanması ve inşaat aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,

4 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde, yasal sınırlar içerisinde bedelsiz terk edilmesi, yüklenici tarafından vakıf taşınmaz  üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

5 - İlgili mevzuata aykırı olarak sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

6 - Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar, taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,

7 - İşin süresi ve kira ödemelerinin başladığı tarihten itibaren ilk 2 yıl içerisinde, mevcut (T2-Ticaret) imar durumuna göre, gerekli tüm proje ve raporların hazırlanması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan onaylatılarak inşaat ruhsatının alınması, sonraki iki yılın sonunda inşaatın bitirilerek işletmeye geçilmesi kaydıyla 20 yıl süreli güçlendirme ve onarım karşılığı kiralama işi.

II - İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Gümüşsuyu Mah.İnönü Caddesi No: 2 Kat:7 İhale Salonu- Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

III - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri dış zarf içerisinde sunmaları gerekmektedir.

1. Ekli örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

2. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belge,

2.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

2.2. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3. Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesi,

3.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti.

3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti.

4. İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesinin aslı (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti.

5. Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi,

6. Muhammen bedelin en az %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya %50’si kadar teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu

7. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi.

8. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair ıslak imzalı belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kişilerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belgenin aslının aynıdır” şeklinde ad, soyad, unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış ve mühürlenmiş belgeyi sunmaları.

9. İstekliye ait yapım işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya isteklinin yapım işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında yapım işi ile ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir firmaya yaptıracağına ilişkin ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesini vermesi.

10. Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesini vermesi.

11. Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan.

12. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ekli örneğe uygun teklif mektubu.

13. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı,

14. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü veznesine nakit olarak yatırılmış alındı makbuzu veya İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına ekli örneğe uygun ilgili banka şubesinden alınmış banka geçici teminat mektubu (Banka Şube Limitlerini Gösterir Limit İçi ve süresiz olacaktır.)

15. İç Zarf (Ekli örneğine uygun Teklifi Mektubu)

16. İhale dökümanı,  mesai saatleri içerisinde, Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No: 2 Kat: 5 İhale Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde görülebilir veya İstanbul Vakıflar   1. Bölge Müdürlüğü adına şartname bedeli olarak Vakıfbank Taksim Şubesi nezdindeki TR100001500158007285989280 hesap numarasına tüzel veya gerçek kişiliğin ünvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle 250,00 (İkiyüzelli) TL. yatırılarak alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

İsteklinin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı 2,3,4,7,8,9 ve 11. bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

IV - Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerensinden herhangi bir evrakın alınması, değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VI - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

VII - İşbu işe ait ilan bedelleri ile %05.69 ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiliklerden sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir.

VIII - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9745/1-1