27 Kasım 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28834

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/168243 Soruşturma sayılı dosyasından Kurumumuza gönderilen 07.03.2013 tarihli müzekkere üzerine yapılan ön inceleme sonucunda Fon Başkanlığı’nın 07.10.2013 tarihli ve 0052/00261 sayılı Olur’u düzenlenmiştir. İşbu Olur ile Kurumumuz eski personeli Fethi Çalık hakkında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 127. Maddesi kapsamında soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir.

Soruşturma izni verilmesine dair karar, Fethi Çalık’ın Mernis sisteminde kayıtlı bulunan adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilmiş ancak bila tebliğ iade edilmiştir. Bu kez aynı adrese kargo yolu ile gönderilmiş ancak tekrar tebliğ edilemeden geri gönderilmiştir. Bu sebeple, Fethi Çalık’ın, soruşturma izni kararını tebliğ almak üzere ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde bizzat Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna başvurması gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

9646/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd.Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yrd.Doç.

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

 

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Yrd.Doç.

1

 

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları

Yrd.Doç.

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Yrd.Doç.

1

Ortadoğu Ülkeleri üzerine çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Yrd.Doç.

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Yrd.Doç.

1

Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve temel işlemler alanında çalışmalar yapmış olmak.

Erbaa Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

 

Yrd.Doç.

1

Sağlık İdaresi veya Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü mezunu olmak veya ilgili alanda doktora yapmış olmak.

9647/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında Avukatlık Hizmetleri sınıfında boş bulunan ve aşağıda alım yapılacak Bölge Müdürlüğü ve adedi belirtilen (7) adet 6’ncı derece Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere yarışma sınavı yapılacaktır.

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SAYISI

ADANA

1

BİTLİS

1

DİYARBAKIR

1

EDİRNE

1

ERZURUM

2

KONYA

1

 

1 - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

c) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatını haiz olmak.

ç) ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde Bölge Müdürlüğü bazında alınacak Avukat sayısının 5 katı aday arasına girmek,

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

- Başvurular, 16/12/2013 tarihinden başlayarak 27/12/2013 tarihi mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak “Avukatlık Sınavı Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

- Adayların fotoğraflarını, diplomalarını ve avukatlık ruhsatnamelerini elektronik ortamda taratıp Başvuru Formuna eklemeleri zorunludur.

- Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

- Adaylar, başvuru sırasında sadece bir Bölge Müdürlüğünü tercih edebilecektir. Birden fazla Bölge Müdürlüğü tercih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

- Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 03/01/2014 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ilan edilerek duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- Sınava katılmaya hak kazanan adayların;

a) Başvuru formu,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

d) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,

e) El yazısı ile yazılmış özgeçmiş.

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte 06-10/01/2014 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gelerek Sınava Giriş Belgesini imza karşılığı şahsen almaları gerekmektedir.

3 - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar;

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Medeni Hukuk, Medeni Usul Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku konularındaki bilgi düzeyleri,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

4 - SINAV YERİ VE TARİHİ:

- Sözlü Sınav, 15/01/2014 tarihinde saat 10:00’da Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

- Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

5 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

- Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Başarı sıralaması sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sınav notlarındaki herhangi bir eşitlik durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

- Sınav sonucunda atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve bunların yarısı kadar yedek aday tespit edilir.

- Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilecektir.

- Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atama işleminden feragat etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

6 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

- Sınavı kazananların listesi Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Sınavı kazanan Avukat adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav ve başvuru konularında daha fazla bilgi için irtibat: 0312 415 51 32

İlanen duyurulur.

9564/1-1


Spor Genel Müdürlüğünden:

SPOR HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

1. Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan (60) adet Spor Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla Yarışma Sınavı yapılacaktır.

2. Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Spor Hizmetleri Uzman Yardımcısı sayıları ile uygulanacak KPSS puan türleri aşağıda gösterilmiştir:

 

Grup

Öğrenim Dalları

Sayı

KPSS Puan Türü

1

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları

25

KPSSP47

2

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları

25

KPSSP3

3

İletişim, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyoloji, Psikoloji, İstatistik, Matematik, Matematik ve İstatistik, Bölümü mezunları

10

KPSSP3

 

YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1. Yarışma Sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); yukarıda öğrenim dallarına göre ayrılan grupların karşılarında gösterilen KPSS puan türlerinden asgari (70) yetmiş puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre her grup için ayrı ayrı olmak üzere, alınacak Spor Hizmetleri Uzman Yardımcısı sayısının yirmi katı aday arasında bulunmak,

ç) 2014 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1979 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

1. Yarışma Sınavına başvurular, 16 – 27 Aralık 2013 tarihleri arasında Spor Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.sgm.gov.tr) yayımlanacak olan sınav başvuru formunun doldurulması ve yükseköğretim kurumu diploması veya bitirme belgesinin taranarak eklenmesi suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

2. Yarışma Sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin geçici liste, Spor Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. Geçici listeye yapılacak itirazların değerlendirilmesi sonucu Yarışma Sınavına girme hakkı kazanan adaylara, fotoğraflı sınav giriş belgesi verilecek, sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

1. Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır.

2. Birinci gruptan sınava girecek adayların cevaplayacakları çoktan seçmeli soruların konu gruplarına göre dağılımı ve puanları aşağıda gösterilmiştir:

I. ALAN BİLGİSİ (60 puan)

a) İKTİSAT GRUBU: Mikro ve makro iktisat, İktisat politikası, Türkiye ekonomisi,

Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.

b) MALİYE GRUBU: Kamu maliyesi, Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi,

Türk vergi sisteminin genel esasları, Maliye politikası.

c) HUKUK GRUBU: Anayasa hukuku, İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,

Ceza hukuku (Genel hükümler), Medeni hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Borçlar hukuku (Genel hükümler).

ç) KAMU YÖNETİMİ GRUBU: Yönetim bilimleri.

II. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK (20 puan)

III. SPOR KÜLTÜRÜ VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV ALANINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER (20 puan)

3. Yazılı sınava ikinci ve üçüncü gruptan girecek adayların ise çoktan seçmeli Genel Kültür, Genel Yetenek, Spor Kültürü ve Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin genel bilgilere ilişkin soruları cevaplandırmaları istenecektir.

4. Yazılı sınavın tarihi, saati ve yeri yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleriyle birlikte Spor Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5. Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

6. Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan grup kontenjanları dikkate alınarak kendi aralarında oluşturulacak puan sıralamasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

7. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı duyurulan adaylar, sınav başvuru formu ile birlikte aşağıdaki belgeleri duyuruda belirtilen tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

a) Yükseköğretim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

c) Yazılı özgeçmiş,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf.

8. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav tarihleri, saatleri ve yeri yazılı sınav sonuçları ile birlikte Spor Genel Müdürlüğü internet adresinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9. Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

10. Başarı sırası, yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

11. Adaylar, başarı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralamaya konulacak ve başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; Yarışma Sınavında başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonunca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1. Yarışma Sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin geçici listeye, isim listesinin ilanından itibaren üç gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en geç yedi gün içerisinde sonuçlandırılacak, yarışma sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin kesin liste Spor Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecektir.

2. Adaylar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edilebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en geç yedi gün içerisinde incelenerek karara bağlanacak ve itiraz sonucu adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Sınav ve başvuru konularında daha fazla bilgi için irtibat telefonu: 0 (312) 596 72 61-64-66

İlan olunur.

9563/1-1


Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

A. Genel

3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav yöntemiyle;

20 (yirmi) adet Proje Mühendisi ve 4 (dört) adet Proje Asistanı olmak üzere toplam 24 (yirmi dört) adet kadro pozisyonu için aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinde ve öğrenim bölümleri karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır.

1. PROJE MÜHENDİSİ POZİSYONU İÇİN;

 

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

KONTENJAN ADEDİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği/Elektrik Mühendisliği

6

Bilgisayar/ Yazılım Mühendisliği

2

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği / Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği / Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

2

Makine Mühendisliği/Mekatronik Mühendisliği

5

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği/Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği

2

Kimya Mühendisliği

1

Fizik Mühendisliği

1

 

2. PROJE ASİSTANI POZİYONU İÇİN;

 

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

KONTENJAN ADEDİ

En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin;

Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Biyoloji, Fizik, Kimya, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri

4

 

B. Sınav Başvuru Şartları

1. Genel Şartlar

Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2. Özel Şartlar:

a. Proje Mühendisi Pozisyonu için;

(1) Üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,

(2) 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları,

(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(KPDS) / Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 75 (yetmişbeş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,

(4) Alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmaları,

gerekmektedir.

(5) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

b. Proje Asistanı için;

(1) Üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,

(2) 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları,

(3) Son müracaat tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) / Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 70 (yetmiş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,

gerekmektedir.

(4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

C. Başvuruda İstenen Belgeler

Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 17 Aralık 2013 Salı günü mesai bitimine kadar (saat:18:00) sisteme yükleyeceklerdir.

a) Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir.), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak ).

b) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.

c) Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).

ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi.

d) Proje Mühendisi için başvuruda bulunacak adaylar;  alanında en az 2 yıl iş tecrübesini, Müsteşarlığın internet adresinde bulunan “İş Tecrübesi Beyannamesi” ’ne uygun olarak doldurdukları form (Bu beyannamedeki bilgileri içerecek şekilde işyeri yetkilisince düzenlenmiş ve onaylanmış belge asılları atama esnasında istenecektir.) ve bu beyanlarına uygun olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ internet adresinden temin edecekleri sigortalı hizmet dökümleri.

Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

Ç. Sınav Çağrısı:

(1) Başvuran adaylardan, bu ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar arasından,  KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatleri Müsteşarlığın internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

D. Sınav

Sınav, adayın; alan bilgisi konuları yanı sıra genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ile davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği mülakat usulüyle yapılacaktır.

E. Değerlendirme ve Atama

(1) Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu gösterecektir. Sınavda (Mülakat)  başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

(2) Adayların başarı puanı;  KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir.

(3) Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenecektir.

(4) Bu sınav için geçerli olmak üzere, asil olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde yedek belirlenebilecektir.

(5) Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5 (beş) katı kadar aday başvurusu olmaması, şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı aday bulunmaması halinde pozisyonlar için belirlenen öğrenim bölümleri arasında kontenjanlar kaydırılabilecektir.

(6) Asil ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır. Başarılı bulunan adaylar, sınav sonucunun Müsteşarlığın internet sitesinde duyuru tarihinden itibaren 10  (on) iş günü içinde atama için gerekli bilgi ve belgeleri tamamlamak suretiyle Müsteşarlığa teslim edeceklerdir.

(7) Asil olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylar vize işlemlerinin Maliye Bakanlığı’nca yapılmasını müteakip, Müsteşarlık tarafından Müsteşarlığın internet sitesinde yapılacak tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş gün) içerisinde göreve başlayacaklardır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar, haklarını kaybedeceklerdir.

(8) Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

F. Bilgi Alma

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

9574/1-1


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadrolarına daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durumu beyannamesi (Üniversitemiz web sitesinde örnek beyanname yayınlanacaktır.) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadrolarına daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durumu beyannamesi (Üniversitemiz web sitesinde örnek beyanname yayınlanacaktır.) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 11350-11351

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rek.ve Estetik Cer.

Profesör

1

1

Ağız, yüz ve çene cerrahisi uzmanı olmak ve yanık tedavi merkezinde çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları alanında yandal uzmanlığı yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

Koroner bypass cerrahisinde hastaların renal fonksiyonları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

9600/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIa pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 554797 (OFİS-İŞYERİ) YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 764 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Enver PEHLİVANOĞLU (Denetçi No: 13077, Oda Sicil No: 2331) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 04.10.2013 tarih ve E.2013/1354 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Enver PEHLİVANOĞLU (Denetçi No: 13077, Oda Sicil No: 2331) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 18.11.2013 tarih ve 9163 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9652/1-1

—————

Akbilek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Amasya İli, Merkez İlçesi, 1576 ada, 1 parsel üzerindeki 809697 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının  (l) bendindeki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4016 Ticaret Sicil No ile Amasya Ticaret Odasına kayıtlı 1573 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akbilek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Celil BOLAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17763, Oda Sicil No:18322 ), sorumlu denetim elemanları Neşe ÇETİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21893, Oda Sicil No:22127) ve Himmet YAVRU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12936,Oda Sicil No:12170) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 15.11.2013 tarihli ve 9143 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9653/1/1-1

—————

Egevizyon Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin  denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, 19K-IVC pafta, 1638 ada, 122 parsel üzerindeki 649187 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendi ve 6.maddesinin 1.fıkrasındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12712 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 819 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egevizyon Yapı Denetimi Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nazmi ÖCAL’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1608, Oda Sicil No:4690) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Egevizyon Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin  yapı denetim izin belgesi 01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 15.11.2013 tarihli ve 9144 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9653/2/1-1

—————

Çağlayan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Gündoğdu Belediyesi, 219 ada, 1 parsel üzerindeki 550928 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5627 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 615 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çağlayan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı  İsmail Biler MENGİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7904, Oda Sicil No: 4474) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 15.11.2013 tarihli ve 9147 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9653/3/1-1

—————

Mekanik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, 2088 ada, 6 parsel üzerindeki 580626 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkraları, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5.maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi, 6.maddesinin 5.fıkrası, 9.maddesinin 4.fıkrası, 24. maddesinin 1. fıkrasındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 54327-56599 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 780 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mekanik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ali Ragıp UTKU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8646, Oda Sicil No:10986), Mehmet AYDIN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6972, Oda Sicil No:11289), Mustafa TURNA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4717, Oda Sicil No:23051), İsmet AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:294, Oda Sicil No:7982), Erkam TOKGÖZ (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 37317), Nimet ATA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68293) ve Ahmet YÜKSEL’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61322) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 15.11.2013 tarihli ve 9145 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9653/4/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3.maddesinin 5.fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Salih KARADENİZ’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21395, Oda Sicil No:60564) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 15.11.2013 tarihli ve 9146 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9653/5/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14A4C pafta, 1500 parsel (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 782842 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerindeki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 15.11.2013 tarihli ve 9140 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9653/6/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel üzerindeki 782835 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerindeki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 15.11.2013 tarihli ve 9141 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9653/7/1-1

—————

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747582 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerindeki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739)  denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 15.11.2013 tarih ve 9140 sayılı, 15.11.2013 tarih ve 9141 sayılı Bakanlık Makam Olur’ları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 15.11.2013 tarihli ve 9142 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9653/8/1-1

—————

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIa pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 553573 (İMALATHANE) YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 764 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 03.10.2013 tarihli ve E.2013/854-K.2013/1503 sayılı kararı ile “davanın reddine” hükmedildiğinden, Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, 21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 91 günlük kısmı 13.11.2013 tarih ve 9035 sayılı Olur ile uygulamaya konulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9598/1/1-1

—————

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 554795 YİBF nolu yapıda inşaatın denetimini üstlenen 764 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 04.10.2013 tarih ve E.2013/707-K.2013/1511 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.11.2013 tarih ve 9036 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9598/2/1-1

—————

764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi Bakanlık Makamının 22.11.2012 tarihli ve 8409 sayılı Olur’u ile iptal edilmiş olan Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 04.10.2013 tarihli ve E.2013/90-K.2013/1515 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 29.11.2012 tarih ve 28482 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan “Yapı Denetim İzin Belgesinin İptali’ işlemi 13.11.2013 tarih ve 9037 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9598/3/1-1

—————

Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin  denetim sorumluluğunda bulunan;

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, 4.Organize Sanayi Bölgesi, 25l-3a/25l-3b pafta, 106 ada, 3 parsel üzerindeki 165689 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 540509-488091 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 424 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Abdullah Erdem UĞURLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62949), sorumlu denetim elemanları Mahmut DEDE (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7890, Oda Sicil No: 3303), Abdülkadir ÇELİKEL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8262, Oda Sicil No: 7769), Halil İbrahim AYKUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8213, Oda Sicil No: 7375), Mehmet Enver ERBAĞCI’ nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5797, Oda Sicil No: 17667) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin  yapı denetim izin belgesi 03.04.2013 tarihli ve 28607 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.11.2013 tarihli ve 9030 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9608/1/1-1

—————

Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 28 LII pafta, 1977 ada, 4 parsel üzerindeki 86942 ve 218718 YİBF (yapı tektir.) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 465170-412752 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 114 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. ile birlikte sorumlu denetim elemanları Sönmez AKGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 471, Oda Sicil No: 12862), Fahri ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1511, Oda Sicil No:12763), Fikret SERÇE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8486, Oda Sicil No:37225) ve Mustafa ÜNLܒnün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 22689) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Söz konusu yapıda denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan 2666-2347-(Gölcük) Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 258 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Met Yapı Denetim A.Ş ile sorumlu denetim elemanları Fikret MAZLUM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3415, Oda Sicil No: 14144), Servet Mücella ÇELİK (BAYTUĞ)’ in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7975, Oda Sicil No: 31629) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli ve 26475 sayılı sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi,

Met Yapı Denetim A.Ş’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.11.2013 tarihli ve 9031 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9608/2/1-1

—————

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 4112 ada, 6 parsel üzerindeki 631976 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 8525 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 476 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 27.09.2013 tarih ve E.2013/309-K.2013/1380 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 09.02.2013 tarihli ve 28554 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 08.11.2013 tarih ve 8909 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9609/1/1-1

—————

Sakarya İli, Sapanca  İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 553573 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin , Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Enver PEHLİVANOĞLU (Denetçi No:13077, Oda Sicil No:2331) tarafından, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 2013/1104 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 04.10.2013 tarihli ve E.2013/1104-K.2013/1509 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Enver PEHLİVANOĞLU (Denetçi No:13077, Oda Sicil No:2331) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.11.2013 tarih ve 8990 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9609/2/1-1

—————

Sakarya İli, Sapanca  İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 554797 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 18564 Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 764 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin E.2013/86 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan ve Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde devam olunan davada, 04.10.2013 tarihli ve E.2013/693-K.2013/1513 sayılı karar ile ‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 764 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.11.2013 tarih ve 8969 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9609/3/1-1

—————

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki BAYTAŞ Demir ve Saç San. İnş. Taah. Dış Tic. Ltd. Şti.’e ait söz konusu taşınmaza ait 554797 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Metiner KARAMAN (Denetçi No: 14544, Oda Sicil No: 26019) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 2013/1019 esasına kayden açılmış olan davada 04.10.2013 tarihli ve E.2013/1019-K.2013/1514 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.11.2013 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Metiner KARAMAN (Denetçi No: 14544, Oda Sicil No: 26019) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 11.11.2013 tarih ve 8935 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9609/4/1-1

—————

İzmir İli, Dikili İlçesi, Salihler Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki 220264 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Kemal HIZAL (Denetçi No:2389, Oda Sicil No:6109) tarafından, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2012/936 esasına kayden açılan ve bağlantı kararı üzerine Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 2012/1676 esasında görülmeye devam edilen Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Mahkemenin 28.06.2013 tarihli ve E.2012/1676-K.2013/896 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 05.04.2013 tarih ve 28255 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Kemal HIZAL (Denetçi No:2389, Oda Sicil No:6109) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.11.2013 tarih ve 8991 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9609/5/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 13.11.2013 tarih ve 9051 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Tek Yapı Test Laboratuvarı İnşaat Taahhüt Müş. Müh. Mad. ve Org. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. Kırıkkale Şubesi’nin Çalılı Öz Mah. 447. Sok. No:18 Merkez/KIRIKKALE adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 28.02.2011 tarih ve 367 sayılı kararı ile verilen 252 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 06.09.2013 tarih ve 463/4 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9597/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2012 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000'in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

İLİ

2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

  1

AKINCILAR NOTERLİĞİ

SİVAS

42.423,97.-TL.

  2

AKSEKİ NOTERLİĞİ

ANTALYA

59.392,22.-TL.

  3

AZDAVAY NOTERLİĞİ

KASTAMONU

43.366,97.-TL.

  4

BAŞKALE NOTERLİĞİ

VAN

66.212,36.-TL.

  5

BEŞİRİ NOTERLİĞİ

BATMAN

42.131,51.-TL.

  6

ÇINARCIK NOTERLİĞİ

YALOVA

208.526,77.-TL.

  7

DEMİRCİ NOTERLİĞİ

MANİSA

182.493,66.-TL.

  8

ELEŞKİRT NOTERLİĞİ

AĞRI

63.451.28.-TL.

  9

ERMENEK NOTERLİĞİ

KARAMAN

195.456,11.-TL.

10

GÖYNÜCEK NOTERLİĞİ

AMASYA

39.231,80.-TL.

11

HANAK NOTERLİĞİ

ARDAHAN

45.241,95.-TL.

12

HOZAT NOTERLİĞİ

TUNCELİ

22.539,14.-TL.

13

KARACASU NOTERLİĞİ

AYDIN

91.874,67.-TL.

14

KEMAH NOTERLİĞİ

ERZİNCAN

26.871,17.-TL.

15

KEŞAP NOTERLİĞİ

GİRESUN

87.835,37.-TL.

16

KIBRISÇIK NOTERLİĞİ

BOLU

14.322,08.-TL.

17

KÖSE NOTERLİĞİ

GÜMÜŞHANE

36.169,97.-TL.

18

SİNANPAŞA NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

96.467.99.-TL.

19

TAŞKÖPRÜ NOTERLİĞİ

KASTAMONU

220.126.40.-TL.

20

TAŞLIÇAY NOTERLİĞİ

AĞRI

39.356.56.-TL.

21

VİRANŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ

ŞANLIURFA

271.018,04.-TL.

22

YENİPAZAR NOTERLİĞİ

AYDIN

83.119,82,-TL

9594/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2012 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

  1

ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

299.333,63,-TL.

  2

BEYPAZARI NOTERLİĞİ

354.481,84,-TL.

  3

BODRUM YEDİNCİ NOTERLİĞİ

495.708,38,-TL.

  4

BOLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ

260.461,90,-TL.

  5

BOZÜYÜK NOTERLİĞİ

414.135,29,-TL.

  6

DÜZCE ALTINCI NOTERLİĞİ

328.776,19,-TL.

  7

EDİRNE ALTINCI NOTERLİĞİ

300.069,58,-TL.

  8

EDREMİT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

246.010,35,-TL.

  9

ERZİNCAN İKİNCİ NOTERLİĞİ

410.238,50,-TL.

10

FETHİYE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

500.542,41,-TL.

11

GAZİPAŞA NOTERLİĞİ

376.555,26,-TL.

12

GÖLCÜK DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

279.059,16,-TL.

13

ILGIN NOTERLİĞİ

343.989,02,-TL.

14

KARAMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

463.933,27,-TL.

15

KASTAMONU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

263.023,18,-TL.

16

KÖRFEZ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

343.457,62,-TL.

17

LÜLEBURGAZ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

395.901,18.-TL.

18

NİĞDE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

408.369,64.-TL.

19

POLATLI BİRİNCİ NOTERLİĞİ

329.198,22.-TL.

20

TARSUS İKİNCİ NOTERLİĞİ

438.545,51 .-TL.

21

TARSUS BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

345.256,47.-TL.

22

UŞAK İKİNCİ NOTERLİĞİ

300.905,63.-TL.

9595/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

ADANA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.123.749,56.-TL.

2

ANKARA OTUZİKİNCİ NOTERLİĞİ

1.285.110,54.-TL.

3

ANTALYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

971.647,89.-TL.

4

ANTALYA ALTINCI NOTERLİĞİ

765.264,03.-TL.

5

BEŞİKTAŞ YİRMİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

548.932,38.-TL.

6

ERZURUM DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

567.524,11.-TL.

7

HATAY BİRİNCİ NOTERLİĞİ

660.638,05.-TL.

8

KADIKÖY SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

1.137.546,79-TL.

9

ZONGULDAK İKİNCİ NOTERLİĞİ

685.408,50.-TL.

9596/1-1

—————

İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2002/1003 Esas sayılı dosyasının içinde bulunması gereken evraktan, tutanakta belirtilen 31 adet duruşma zaptının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9587/1-1

—————

Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1965/337 Esas, 1978/292 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9588/1-1

—————

Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1981/60 Esas, 1981/140 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9589/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2012 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Beyoğlu Otuzdördüncü Noterliği 17.01.2014, Gebze Üçüncü Noterliği 21.01.2014, Kartal İkinci Noterliği 23.01.2014 ve Üsküdar Sekizinci Noterliği 25.01.2014 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA

NO

NOTERLİĞİN ADI

2012 YILI GAYRİSAFİ

GELİRLERİ

1 -

BEYOĞLU OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.764.992,01.-TL.

2 -

GEBZE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.959.047,78.-TL.

3 -

KARTAL İKİNCİ NOTERLİĞİ

1.738.769,36.-TL.

4 -

ÜSKÜDAR SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

824.539,50.-TL.

9590/1-1


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

*Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

*Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

*Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

*Adaylar http://personel.usak.edu.tr/index.php?sayfa=form.php adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi,  Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8. Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 13/12/2013 mesai bitimine kadardır.

 

K. No

K. Unvan

K.Derece

Bölüm/Abd/Pr. Adı

İlan Açıklaması

Eğitim Fakültesi

21

Yrd.Doç.

1

İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği

 

149

Doçent

1

Eğitim Bil./Eğitim Yön. Tef. Pl. ve Ek.

 

414

Doçent

2

Eğitim Bil./Eğitim Yön. Tef. Pl. ve Ek.

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

34

Yrd.Doç.

1

Türk Dili ve Ed./Yeni Türk Edebiyatı

 

48

Yrd.Doç.

3

Türk Dili ve Ed./Yeni Türk Edebiyatı

 

349

Doçent

1

Matematik/Geometri

 

445

Doçent

2

Batı Dilleri ve Ed./İngiliz Dili ve Ed.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

487

Doçent

1

İşletme/Üretim Yönetimi ve Paz.

 

Uşak Meslek Yüksekokulu

49

Yrd.Doç.

4

Yönetim ve Org./Yerel Yönetimler

 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

206

Doçent

1

Bitki Koruma/Entomoloji

 

İslami İlimler Fakültesi

40

Yrd.Doç.

1

Temel İslam Bilimleri/Hadis

 

9685/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konulara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Ünvanı

Der.

Adet

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd.Doç.

2

1

Modelleme ve öğretim teknolojileri konularında çalışmış olmak

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Devreler ve Sistemler

Yrd.Doç.

4

1

Zaman gecikmeli sistemler ve uyarlamalı kontrol konularında çalışmış olmak

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Yrd.Doç.

5

1

Mikroorganizmalar ile pirit külünün biyolojik yolla desülfürizasyon sürecinin modellenmesi konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

 

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd.Doç.

5

2

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Yrd.Doç.

5

1

Titanyum alaşım yüzeyi kaplamalarının titanyum-porselen bağlantısına etkisi konusunda çalışmış olmak

Bolu Meslek Yüksekokulu

 

Yrd.Doç.

3

1

Anahtarlamalı relüktans motorun gerçek zamanlı hız ve konum denetimi konusunda çalışmış olmak

Gerede Meslek Yüksekokulu

 

Yrd.Doç.

4

1

Hegzagonal bor nitrür sentezi ve modifikasyonu konusunda çalışmış olmak

9686/1-1


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize "2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 3 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserlerini" belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığına, başvuruları gerekmektedir.

Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na başvuruları gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Doğuş Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta aracılığı ile yapabilirler. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Öğretim Üyesi Sayısı

Alanı

Ek Açıklama

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

3

"Psikoloji ve Klinik" "Psikoloji"

Prof. Dr., Doç. Dr.

 

Acıbadem, 34722 - Kadıköy, İstanbul, Türkiye

Tel: +90 216 5445511 ; 544 55 55 Dahili:1107 Faks: +90 216-544 55 20

e-posta: personeiffidogus.edu.tr;    www.dogus.edu.tr

9670/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 62061/1, 62062/1, 62063/1, 62064/1, 62065/1, 62066/1, 62067/1, 62068/2, 62068/3, 62068/4, 62068/5, 62069/1, 62070/1, 62071/1, 62072/1, 62073/1, 62074/1 ve 62075/1 nolu parseller, Belediye Encümenimizin 07.11.2013 gün ve 1757/3654 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 21.11.2013 gün ve 3024/6589 sayılı kararı onaylanan 84357 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

9689/1-1


 

—————