26 Kasım 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28833

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ELEKTROSTATİK FİLTRE YÖNLENDİRME SACI İMAL ETTİRİLECEKTİR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


2 KALEM ÇEKVALF SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ŞANS OYUNLARININ LİSANS VERİLMESİ SURETİYLE

ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Elmadağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:


51 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


SU VE MADEN SUYU ARITMA FİLTRASYON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANKARA ŞUBESİ İHTİYACI SONY MARKA GÜVENLİK AMAÇLI KAPALI DEVRE İZLEME VE KAYIT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI VİDEO KONFERANS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET MR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MİCROSOFT YAZILIM LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığından:


TAŞIT MÜBADELESİ

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya İl Özel İdaresinden:


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İstanbul Güngören İlçesi Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ELEKTROSTATİK FİLTRE YÖNLENDİRME SACI İMAL ETTİRİLECEKTİR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

344 adet muhtelif ölçülerde elektrostatik filtre yönlendirme saclarının imali ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İKN                                        :  2013/170331

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  P.K.9    17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 4353370 - 286 4353375

c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Teknik Şartname ve Teknik Resim esasları dahilinde; 344 adet muhtelif ölçülerde elektrostatik filtre yönlendirme saclarının imali ve teslimi işi.

b) Teslim yeri                         :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                     :  12/12/2013 - 14.00

4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr veya www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 20,00 TL bedel karşılığı satın almaları zorunludur. İhale dokümanı idaremizden satın alınabileceği gibi aynı zamanda İşletme Müdürlüğümüzün Halk Bankası Çan Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04 hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekontun, talebinizi belirten üst yazı ekinde 0 286 435 33 75 no’lu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilmek kaydıyla kargo yolu ile ödemeli bir şekilde gönderilebilir.

5 - Teklifler 12/12/2013 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9519/1-1


2 KALEM ÇEKVALF SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  Tlf: (0344) 524 22 04-05     Faks: (0344) 524 22 02

c) Eposta adresi (varsa)          :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A - a) Dosya No                     :  2013/82

b) Niteliği, türü ve miktarı      :  2 KALEM ÇEKVALF ALIMI

c) Teslim yeri                          :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                       :  Teslim Süresi en geç 140 (yüzkırk) gündür.

e) Şartname bedeli                  :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati              :  12/12/2013   Perşembe Günü   Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak yer                     :  Ziraat Bankası Afşin Şubesi

                                                  Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40

Vakıfbank Afşin Şubesi

                                                  Hesap No: TR870001500158007287757271

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

9619/1-1


ŞANS OYUNLARININ LİSANS VERİLMESİ SURETİYLE

ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Lisans Konusu

Lisans Süresi

Geçici Teminat

Tutarı (ABD $)

Ön Yeterlik Son Başvuru Tarihi

Son Teklif

Verme Tarihi

Karşılığı nakit olmak üzere şans oyunlarının planlanması, tertibi ve çekilişlerinin düzenlenmesi hakkı

10 yıl

10.000.000

30 Ocak 2014

13 Şubat 2014

 

1. 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, karşılığı nakit olmak üzere, plânlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (İdare)’ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarının lisansı, topluca verilmek suretiyle özelleştirilecektir.

2. İhale, 24 Kasım 1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanunda yer alan “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3. İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler veya yatırım fonları Ortak Girişim Grubu ortağı olabilirler. Ayrıca Ortak Girişim Grubuna ortak olacak yatırım fonlarının bağımsız denetçiler tarafından verilen beyannamede belirtilen “yönetimleri altındaki fonlar” tutarının en az 500.000.000 (beşyüzmilyon) ABD Doları olması ve Ortak Girişim Grubu içerisindeki paylarının %70’i geçmemesi gerekmektedir.

4. İhaleye katılabilmek için sağlanması gereken mali ve teknik ön yeterlik kriterlerine, ÖİB’nin aşağıda yer alan internet sayfasından erişilebilir.

5. İhaleye katılabilmek için temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından Gizlilik Anlaşması imzalanması, Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi hakkında hazırlanan Tanıtım ve İhale Dokümanı alınması ve ön yeterlik kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu ortaklarından birinin Tanıtım ve İhale Dokümanı alması yeterlidir ancak her bir ortağının ayrı bir Gizlilik Anlaşması imzalaması gerekmektedir. Gizlilik Anlaşması örneği ÖİB’den veya ÖİB’nin internet sayfasından temin edilebilir.

6. Gizlilik Anlaşmasının imzalanarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)’na tesliminden sonra, Tanıtım ve İhale Dokümanı bedeli olarak 5.000 (beşbin) ABD Dolarının, T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi nezdindeki TR470001500158048000417474 nolu Özelleştirme Fonu Vadesiz ABD Doları Hesabına veya ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları Efektif Satış Kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası tutarının T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi nezdindeki TR220001500158007287550667 nolu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası Hesabına yatırıldığına dair üstünde tüzel kişinin veya Ortak Girişim Grubunun ya da bir ortağının isminin ve ihale konusunun açıkça yazılı olduğu dekont karşılığında, ÖİB’nin aşağıdaki adresinden 26 Kasım 2013 tarihinden itibaren “Alındı Belgesi” karşılığında temin edilebilecektir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.

7. Tanıtım ve İhale Dokümanı alan Katılımcılara 2 Aralık 2013 - 3 Şubat 2014 tarihleri arasında başvurmaları kaydıyla, ihaleye teklif verme öncesinde şans oyunlarının son 5 yıllık ve mevcut duruma ilişkin bilgiler, bayilik sistemi, bayilik ağı ve hukuki bilgileri almak üzere 6 Aralık 2013 - 7 Şubat 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda sunulacak Şans Oyunları Bilgi Sitesi ile Bilgi Sitesine aktarılamayan bilgi ve belgelerin yer alacağı Şans Oyunları Bilgi Odasına giriş imkanı sağlanacaktır. Şans Oyunları Bilgi Sitesi ile Bilgi Odasına girmek isteyen Katılımcılar, 20.000 (yirmibin) ABD Dolarını ya da ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları Efektif Satış Kuru esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası tutarını yukarıda belirtilen banka hesaplarına yatırmış olduklarına dair dekontu en geç 3 Şubat 2014 Pazartesi gününe kadar ÖİB’ye vermeleri zorunludur. Bilgi Sitesi ve Bilgi Odasına girmek için son başvuru tarihi 3 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 16:00’dır. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.

8. Ön yeterlik başvurusunda bulunmak isteyen tüzel kişi ve Ortak Girişim Gruplarının en geç 30 Ocak 2014 Perşembe günü saat 16:00’ya kadar ÖİB’ye başvurmaları gerekmektedir.

9. Komisyon, ön yeterlik için belirlenen son başvuru tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ön yeterlik değerlendirmesini yapacak olup, bu sürenin uzatılması hakkı saklıdır. Değerlendirme sonuçları ÖİB tarafından tüm Katılımcıların yetkili temsilcilerinden birisine yazılı olarak bildirilecektir.

10. Komisyon tarafından ön yeterlik kriterlerini karşıladığına karar verilen Teklif Sahiplerinin tekliflerinin, İhale Dokümanı kapsamında verilecek olan İdari Şartname ve eki Teknik Şartname’de belirtilen hususlar dikkate alınarak, en geç 13 Şubat 2014 Perşembe günü saat 16:00’ya kadar üzerinde “ŞANS OYUNLARININ LİSANS VERİLMESİ SURETİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF MEKTUBUDUR-GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir dış zarf içerisinde ÖİB’nin aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra ÖİB’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Teklif Sahiplerinden ihaleye katılabilmek için 10.000.000 (onmilyon) ABD Doları tutarında geçici teminat alınacaktır.

12. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, ön yeterlik başvurusunda bulunma ve son teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. Şans Oyunları Lisansı’nın yurtdışında yerleşik tarafların ortağı olduğu anonim şirkete verilmesi yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata tabidir. Söz konusu mevzuat Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

13. İhaleyle ilgili diğer hususlar İhale Dokümanı kapsamında verilecek olan İdari Şartname ve eki Teknik Şartname’de yer almaktadır.

T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80, Kurtuluş 06600 / ANKARA

Tel : 90 312 585 8320-585 8330   Faks: 90 312 585 8051

www.oib.gov.tr

9602/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünden:

 

İhale Tarihi : 02.12.2013 - 14:00

İhale Yeri : Belediye Satış Sal.

 

Sıra

No

Deposu

Cinsi

M3

Parti

Muh.

Bed.

Teminat

  1

Gökçeağaç

1 SNB Çk Tom.Kln

30.000

1

340

307

  2

Gökçeağaç-Küreçay

2 SUB Çs-Çk Tom.Kln

60.000

2

Muhtelif

474

  3

Gökçeağaç-Küreçay

2 SNB Çs-Çk Tom.Kln

60.000

2

Muhtelif

456

  4

Gökçeağaç

3 SUB Çs-Çk Tom.İnc.Kln

270.000

9

Muhtelif

2.823

  5

Gökçeağaç-Küreçay

3 SNB Çs-Çk Tom.İnc.Kln

1.290.000

43

Muhtelif

6.630

  6

Gökçeağaç

3 SKB Çk Tom.Kln

30.000

1

160

145

  7

Gökçeağaç-Küreçay

2 SUB Gök.Kb.T.Kln

60.000

2

200

362

  8

Küreçay

2 SUB Gök.Tom.Kln

30.000

1

210

190

  9

Gökçeağaç-Küreçay

2 SNB Gök.Kb.T.Kln

60.000

2

190

344

10

Gökçeağaç

2 SNB Gök.Tom.Kln

30.000

1

200

181

11

Gökçeağaç

3 SUB Gök.Kb.T.İnc-Kln

60.000

2

Muhtelif

299

12

Gökçeağaç-Küreçay

3 SUB Gök.Tom.İnc-Kln

480.000

16

Muhtelif

2.698

13

Gökçeağaç

3 SNB Gök.Kb.T.İnc-Kln

60.000

2

Muhtelif

271

14

Gökçeağaç-Küreçay

3 SNB Gök.Tom.İnc

1.050.000

29

Muhtelif

5.195

15

Gökçeağaç-Küreçay

3 SKB Gök.Kb.T.İnc.Kln

160.000

4

Muhtelif

628

16

Gökçeağaç-Küreçay

3 SKB Gök.Tom.İnc-Kln

80.000

2

Muhtelif

326

17

Gökçeağaç-Küreçay

3 SNB Kn Tom.Kln

80.000

2

125

302

18

Gökçeağaç-Küreçay

Çam Tel Dir (8-9-10 Boy)

120.000

3

Muhtelif

831

19

Gökçeağaç

Çam Mad.Dir.İnc-Krşk-Kln

280.000

7

Muhtelif

1.111

20

Gökçeağaç-Küreçay

Çam Kağıtlık (M3)

1.600.000

40

Muhtelif

4.018

21

Küreçay

Göknar Kağıtlık(M3)

480.000

12

Muhtelif

1.218

22

Gökçeağaç

Kayın Kağıtlık(M3)

120.000

3

100

363

23

Günlüburun

Yap. Lif Yonga Od.

40

1

50

61

24

Küreçay

Yapraklı Yak.Odun

120

3

50

183

 

1 - İşletmemiz Depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı 190 Parti Orman Emvali 02/12/2013 tarihine rastlayan Perşembe 14.00’de Açık Artırma suretiyle İşletme Müdürlüğümüz Komisyonu huzurunda satılacaktır.

2 - Alıcı taahhüdünden dönerse şartname gereği sorumlu olacak ve vadesi biten teminat mektubu 30 Gün İşl. Müd. 60 Gün Bölge Müd.den izin alarak Aylık %1,2 Gecikme + KDV.sini Peşin Yatırarak süre uzatımı isteyebilir.

3 - Satış şartnamesi İşl. Müd. ücretsiz temin edilebilir. İlanımız, Sinop, Ayancık, Durağan, Türkeli, Küre, Karadere, Taşköprü, Kastamonu, Araç, Daday Or. Gen. Müd. ve Kastamonu Bölge Müd. görülebilir. Global İstifler Satıştan 1 Gün önce Hazır olup, Parti adeti veya envalin miktarı % 20 Eksik veya % 30 Fazlası Olabilir.

4 - Müşteriler kanuni ikametlerini Ticaret odası kaydını vergi kayıt numarasını gösteren belgeyi yanında getirmeleri ayrıca şirket adına katılanlar imza sirkülerini vekaleten girenler vekaletnamelerini noterden tasdikli birer örneğini getirmeleri getirmeyenler ihaleye alınmayacaktır.

TEL: 0366 497 50 12   FAKS: 0366 497 54 75   HANÖNÜ ZİRAAT BANKASI: TR89 0001 0017 0325 3795 1050 01

9585/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Elmadağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:

1 - Ankara İli Elmadağ İlçesi Kurtuluş Mahallesi ve imarın E1216 ada 1 parsel, E1218 ada 1 parsel, E1223 ada 1 parsellerinde yapılacak olan Kat Karşılığı Küçük Sanayi Sitesi Yapım İşi ile ilgili olarak Mülkiyeti Elmadağ Belediyesine ait 8008,00 m2 inşaat alanı ve aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumu belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

2 - Bu işin keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2013 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” esas alınarak 3.984.355,00TL (üçmilyondokuzyüzseksendörtbin üçyüzelli beştürklirası) dır. Geçici teminat tutarı 119.530,65TL (yüzondokuzbinbeşyüzotuzlira altmışbeşkuruş).

3 - İhale 09/12/2013 Pazartesi günü saat 15:00’de Elmadağ Belediyesi Encümen Toplantısı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - Elmadağ Belediyesi Mali Hizmetler Birimi’ne ödenecek 250,00 TL’ (ikiyüzellilira) lik makbuz karşılığı ihale şartnamesi ve diğer evrakları Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte ücretsiz olarak da görülebilir.

5 - Anılan parseller Milli Emlak Genel Müdürlüğünden satın alınmış olup, 4706 sayılı Kanunun 4’ncü maddesinin 3’ncü fıkrası gereğince yapı tamamlandıktan sonra amacı dışında kullanılmaması için sadece küçük sanayi sitesi kullanımına izin verilecektir.

6 - İsteklilerin Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine ihale şartnamesine ek özel şartnameye Yapım Tesis ve Onarım İşleri İhalesine katılma yönetmeliğine ve 2’nci maddede adı geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; ihaleye katılmaya yeterli olup olamadıklarının tespiti için 03/12/2013 salı günü saat 16:30’a kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

a. Kanuni ikametgâhı ve yazışma adresini gösteren belge (gerçek kişiler için muhtarlıktan alınmış ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişiler için adres bildirgesi).

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, (2013 yılı vizeli olacaktır)

c. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri ve noter tasdikli imza sirküleri olacaktır.

d. Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık sözleşmesi verilir.)

e. 2008-2013 (5 yıl) yıllarına ait (2007’den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcu olmadığına dair belge,

f. Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,

g. Yapı araçları taahhütnamesini,

h. Teknik personel taahhütnamesini,

i. Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini,

j. Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri,

k. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını,

l. İş yeri görme belgesini,

m. Dosya alındı belgesinin aslı,

n. İhale Şartnamesi ve Özel Şartnamede istenilen diğer belgeler,

o. Kamu İhale Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler III. Grup İşler’ e uygun benzer İş Bitirme Belgelerinin aslı.

p. Varsa Kalite ve standarda ilişkin belgeler.

Yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak Elmadağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

7 - İhaleye katılacak olanlar tekliflerini en geç 09/12/2013 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar Elmadağ Belediyesi Encümen Başkanlığı’na vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

8 - Talipli olmaması veya sonuç alınamaması halinde 2886 sayılı Kanunun İhalenin Yapılamaması başlıklı 43’ncü maddesi hükümlerine göre iş 15 gün içinde (24.12.2013 günü) pazarlık usulü ile yapılacaktır.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

9377/1-1


51 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 51 Kalem Elektrik Malzemesi, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 70,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.12.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9180/1-1


SU VE MADEN SUYU ARITMA FİLTRASYON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmeleri’nde kullanılmak üzere Su ve Maden Suyu Arıtma Filtrasyon Sistemi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Merkezimizden “Alemdağ Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No: 10 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “İhsaniye Gazlıgöl” adresindeki Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 20 ARALIK 2013 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14.30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

9546/1-1


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANKARA ŞUBESİ İHTİYACI SONY MARKA GÜVENLİK AMAÇLI KAPALI DEVRE İZLEME VE KAYIT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi ihtiyacı Sony marka Güvenlik Amaçlı Kapalı Devre İzleme ve Kayıt Sistemi teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03.12.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

TALEP TAKİP NO: BELCN1TB

9569/1-1


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI VİDEO KONFERANS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ihtiyacı video konferans sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 02.12.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik özelliklerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

TALEP TAKİP NO : BE6LNH2R

9570/1-1


1 ADET MR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü talebi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihtiyacı 1 adet MR Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şanlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evraktan Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikle teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05/12/2013 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin. Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün. gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale. Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup. Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9571/1-1


MİCROSOFT YAZILIM LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı Microsoft yazılım lisansı güncellenmesi ve alınmasının kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik özellikleri ve markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06/12/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9572/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Şanlıurfa Harran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanım kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05/12/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9573/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI”

(EIB-WB4-YAPIM-34)

1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale – Küçük İşler (International Competitive Bidding – ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi – (EIB-WB4-YAPIM-34)

İstanbul İlinde 3 adet Okul’un anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işi ve 3 adet helikopter pisti ile 3 adet Haberleşme Direği’nin anahtar teslimi götürü bedel yapım işi gerçekleştirilecektir.

 

(EIB-WB4-YAPIM-34)

S. No

İli

İlçesi

Yapının Adı

1

İstanbul

Maltepe

120. Yıl Ziraat Bankası İ.Ö.O.

(Okul Yeni Adı & Eğitim Alanı : Şehit İbrahim Cengiz İmam Hatip Ortaokulu)

Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy

Caddesi No:4 Maltepe 0216 421 16 19 &

0216 421 20 87

2

İstanbul

Sultanbeyli

Ahmet Yener İ.Ö.O

Hasanpaşa Mah.Hat Cad.No:4 Sultanbeyli/İst.

(216) 496 60 60 & (216) 419 69 78

3

İstanbul

Sultanbeyli

Anafartalar İ.Ö.O

(Yeni Eğitim Alanı : İmam Hatip Ortaokulu)

Fatih Mh. Şalgamlı Cd. No:174

4

İstanbul

Eyüp

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi, Hasdal

Altı sığınak, üzeri 1 adet helikopter pisti yapılması işi

41° 5'42.17"K 28°56'53.78"D

5

İstanbul

Tuzla

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İstanbul Anadolu Yakası Komuta Kontrol Merkezi & Kızılay MAFOM

Fatih Bulvarı, Akfırat Mah. Tuzla

3 adet haberleşme direği ve 2 adet helikopter pisti yapılması işi

40°55'26.29"K -29°24'32.15"D

 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2010-2011-2012), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2013 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 35.000.000,00 TL olması gerekmektedir.(2013 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 2012 yılı cirosuna dahil edilecektir.) Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve / veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2008-2012) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 30.000 m2 yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 7.500.000,00 TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 400.- TL veya 200 Euro karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: TL için IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 veya Euro için IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (EIB-WB4-YAPIM-34) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvetibıl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 550.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 21 Ocak 2014 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

 

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul İl Özel İdaresi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8    34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel        : +(90) (212) 518 55 00 

Fax       : +(90) (212) 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

Web     : www.ipkb.gov.tr

9566/1/1-1

—————

INVITATION FOR BIDS (IFB)

 

REPUBLIC OF TURKEY

Istanbul Special Provincial Administration

Istanbul Project Coordination Unit

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)

 

“RECONSTRUCTION WORK OF EDUCATIONAL BUILDINGS”

1. The Government of Turkey has received a loan from the the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB), Council of Europe Development Bank (CEB) and Islamic Development Bank (IDB) and intends to use this loan for reconstruction of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in Istanbul.

2. Republic of Turkey, Istanbul Special Provincial Administration Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International Competitive Bidding – Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement guidelines for the reconstruction work of Administrative building in lump sum bases under the scope of contract package given below.

Construction Contract Id. No – (EIB-WB4-WORKS-34)

 

3. Primary Schools Building’s Lump Sum Turnkey Reconstruction works,  3 each Helipad and 3 each Broadcasting Tower shall be realized in İstanbul. (EIB-WB4-WORKS-34)

 

(EIB-WB4-WORKS-34)

No

City

County

Name-Adress of Building

1

İstanbul

Maltepe

120. Yıl Ziraat Bankası Primary School

(New Name and Education Field: Şehit İbrahim Cengiz İmam Hatip Secondary)

Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy Caddesi No:4 Maltepe 0216 421 16 19 & 0216 421 20 87

2

İstanbul

Sultanbeyli

Ahmet Yener Primary School

Hasanpaşa Mah.Hat Cad.No:4 Sultanbeyli/İst.

(216) 496 60 60 & (216) 419 69 78

3

İstanbul

Sultanbeyli

Anafartalar Primary School

(New Education Field: İmam Hatip Secondary)

Fatih Mh. Şalgamlı Cd. No:174

4

İstanbul

Eyüp

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi, Hasdal

Construction of a Helipad having a shelter under

Hasdal Provience Emergency Management Center / 52.Armored Division Commandership- Hasdal

5

İstanbul

Tuzla

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İstanbul Anadolu Yakası Komuta Kontrol Merkezi & Kızılay MAFOM

Fatih Bulvarı, Akfırat Mah. Tuzla

Construction of 3 each Broadcasting Tower and 2 Helipad

 

3. Minimum qualification criteria valid for contract package are given below:

I. Minimum average annual turnover in construction work of 35.000.000,00-TL, calculated as the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public Accountant and received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) years (2010-2011-2012), for which the annual turnovers for corresponding years should be brought to 2013 basis by using Ministry of Environment and Urban Planning certificate coefficients. (Turnover in construction works performed in 2013 shall be included to turnover for year 2012) If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such contract prices must be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual turnover in construction work. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified.

II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a joint venture partner or subcontractor, within last 5 (five) years (2008-2012) of having satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows; Construction of a new building with a total closed construction area of 30.000 m2 (calculated as sum of closed construction area) under one contract. Successful completion of the works should be evidenced by the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant Provincial Directorate of Environment and Urban Planning.  Works completion certificates taken up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted.

III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 7.500.000,00-TL available cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture

IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the Invitation for Bids.  For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification criteria.

V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works.

VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the past 5 (five) years.

VII. In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other documentation given by the Invitation for Bids

4. Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents at the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a written application and upon payment of a non-refundable fee of 400 Turkish Liras or 200 Euros. Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL IBAN-NO:  TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 and for Euro IBAN-NO:  TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 at Vakıfbank, Mercan Branch/İstanbul/Turkey together with the Contract Identification No of EIB-WB4-WORKS-34.  The purchasing application shall be made by a letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded for any reason.

5. Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied by a Bank security of 550.000,00 TL or equivalent minimum in bid price currency or another convertible currency for tender package and shall be delivered to the address given below on or before January 21st, 2014, 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.   

6. Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the representative of the bidders who wish to attend.

7. Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.

 

Republic of Turkey

Istanbul Special Provincial Administration

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8 34126

Beyazıt/Istanbul/Turkey

Phone         : + (90) (212) 518 55 00 

Fax    : + (90) (212) 518 55 05

E-mail         : info@ipkb.gov.tr

Web  : www.ipkb.gov.tr

9566/2/1-1


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde bulunan; Yenidoğan Mah, 3690 Ada, 1 Parsel adresinde bulunan, alana müteşebbis tarafından inşa edilecek kafeterya, Restoran, düğün salonu, çevre düzenleme ve peyzaj işlerinin yapımı ve ihale şartnamesi hükümlerine göre ayni hak tesisi kurularak, 25 (Yirmi Beş) yıl süre ile müteşebbis tarafından işletilmesi ve bu sürenin sonunda Odunpazarı Belediyesine devredilmesi işleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. (a) Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile tespit edilen muhammen bedel (25 yıllık kira bedeli) 450.000,00 TL (Dört Yüz Elli Bin Türk Lirası) üzerinden, artırma yapmak suretiyle suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.

İNŞAAT TAHMİNİ YAPIM BEDELİ: 2.750.000 TL (İki Milyon Yedi Yüz Elli Bin TL)

İhale Şartnamesi ile ilgili irtibat adresi:

Belediye Hizmet Binası, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu 2. Kat Oda No: 16

Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No: 4 ESKİŞEHİR

Telefon No: 0222-2173030 (1231)   Faks No: 0222-2370568

Bahse konu iş ile ilgili ihale dokümanları, Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi İhale Bürosunda bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, işbu şartnamede belirtildiği gibi "Dış zarf' belgeleri arasında İdare’ye ibrazı şarttır.

İhale dokümanının satış bedeli 300,00 TL (Üç Yüz Türk Lirası)'dır.

İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İDARE bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, İstekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

MADDE 2 - MUHAMMEN BEDEL:

Bu iş için tahmin edilen 25 yıllık kira bedeli: 450.000,00TL (Dört Yüz Elli Bin Türk Lirası) dir.

MADDE 3 - İHALENİN NEREDE. HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

3.1. İhale 05.12.2013 günü saat 10:40'da Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3.2. İstekliler dilekçelerini (yeterlilik dosyalarını) 05.12.2013 günü Saat 10:40’a kadar Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Evrak Kayıt Memurluğuna Kayıt ettirerek, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3.3. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

3.5. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır

MADDE 4 - İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI:

İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

MADDE 5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde vereceklerdir.

İDARE, istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahip olacaktır.

İDARE, teklif değerlendirme çalışmaları sırasında da, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilememesi hali "yanıltıcı beyan" kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir. .

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin:

5.1 - Kanuni ikametgâhı olması,

5.2 - Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,(Beyanda telefon, faks varsa e-mail bilgileri de yazılacaktır)

5.3 - 2013 Yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, (ihale ilan tarihinden sonra alınmış)

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.4 - İmza sirkülerini vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyanı,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.5 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

5.6 - Şartnamenin 7.3. maddesinde belirtilen şekilde geçici teminatları vermesi, (Kira Bedeli Geçici teminatı:13.500,00 TL (On Üç Bin Beş Yüz Türk Lirası), Yapım için geçici teminat: 82.500,00 TL (Seksen İki Bin Beş Yüz Türk Lirası)

5.7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,

5.8 - Şartnamenin 8. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi.

5.9 - a - İsteklilerin İhale tarihi itibarı ile Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgeleri,

b - Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgeleri, ilgili vergi dairesinden ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınmış belgelerin aslının ibraz edilmesi.

5.10 - İstekliler; bahse konu yatırımı uygulama projelerinin hazırlanması ve inşaat ruhsatının alınmasından itibaren 100 (Yüz) takvim günü içerisinde avan projede belirtilen detaylara haiz olmak üzere gerçekleştireceklerine dair taahhütname vereceklerdir.

5.11 - İstekli söz konusu yapım işine ait, İdarece hazırlanmış avan projeye göre hazırlanmış 100 (yüz) takvim günlük ayrıntılı iş programını düzenleyerek yeterlilik dosyası içerisinde idareye vermek zorundadır. .

5.12 - Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Teknik Personel:

İstekli tarafından yapım işinde aşağıda unvanları ve adetleri belirtilen teknik personellerin özgeçmişleri, mesleki durumlarını gösterir (diploma sureti ve sürveyanlık belgesi gibi) belgelerin eklenmesi ve noterden tasdikli teknik personel taahhütnamesinin verilmesi gerekir.

 

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi

1 Adet

En az 5 yıl deneyimli

Teknik sorumlu

Peyzaj Mimarı

1 Adet

En az 5 yıl deneyimli

 

5.13 - İhale üzerinde kalan istekliler, ihale şartnamesi ekinde yer alan vaziyet planı ve avan projeye uygun hali hazır durumlarını dikkate alarak bu şartnamede istenilen hususlara uygun olarak uygulama projelerini hazırlamak zorunda olup hazırlayacaklarına dair taahhütname vereceklerdir.

5.14 - Benzer İş Deneyimi: İhaleye katılacak isteklilerin kendilerinin veya alt yüklenicilerinin yada İnşaat işini yaptıracağı firmaların,

11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen B III. Grup İşler Benzer İş Olarak Kabul edilecektir.

İş deneyimi olarakta; Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için İnşaat tahmini yapım bedelinin %50si oranında iş deneyim belgesi sunmaları zorunludur

5.15 - Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden alınmış yer görme belgesi,

5.16 - Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığı'nın adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar, Komisyon Başkanlığı'na ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez.

Komisyon Başkanlığı'na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9523/1-1

 


TAŞIT MÜBADELESİ

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca; NEVŞEHİR Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş durumda bulunan (9) adet minibüs, (14) adet binek araç, (1) adet açık kasa kamyonet ve (5) adet Motosiklet olmak üzere toplam (29) adet tamiri ekonomik olmayan taşıt ve (1) adet hurda durumunda taşıt ile tahmini 21.000 demir, 8.000 alüminyum, 2.000 PVC-plastik malzeme ile ihtiyaç fazlası Demirbaş malzeme ve Oto yedek parçaların mübadelesi yapılacaktır.

 

 

1 - İdarenin;

 

 

 

a) Adı

:

NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

 

a) Adresi

:

350 Evler Mah. Yeni Kayseri Cad. No: 42 NEVŞEHİR

 

b) Telefon ve faks numarası

:

0 (384) 213 13 77-78       Faks : 0 (384) 213 39 19

 

c) Elektronik posta adresi

:

 nevsehiremniyet@pol.tr

 

2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın;

 

 

 

Adı, niteliği, türü ve miktarı

 

NEVŞEHİR Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş durumda bulunan (9) adet minibüs, (14) adet binek araç, (1) adet açık kasa kamyonet ve (5) adet Motosiklet olmak üzere toplam (29) adet tamiri ekonomik olmayan taşıt ve (1) adet hurda durumunda taşıt ile tahmini 21.000 demir, 8.000 alüminyum, 2.000 PVC-plastik malzeme ile ihtiyaç fazlası demirbaş malzeme ve Oto yedek parçalardan oluşmaktadır.

 

Durumu ve özellikleri (satışı/mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve hasar durumu ile malın cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal olup olmadığı)

 

Satışı/Mübadelesi yapılacak taşıtların özellikleri ekte sunulmuştur. Malların durum ve özelliği ile ilgili bilgiler İdari Şartnamede/Mübadele Şartnamesinde veya idarede görülebilir.

 

3 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Malın;

 

 

 

Adı, niteliği, türü ve miktarı

 

FORD TRANSİT CONNECT KOMBİ K210 S.1.8 TDCİ 90 PS A/C (6 Adet) ile Kışlık Oto Lastik   (10 Adet)

 

Durumu ve özellikleri

 

Yakıt Cinci     : DİZEL

Modeli            : 2013

Donanım         : Standart Paket -Arka yanlara açılır kanatlı kapı,

Renk               : İdarece Belirlenecektir.

Kışlık Lastik   : 6 Adet 195*65*15

                         4 Adet 195*60*15

 

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/ Malların Teslim Etme yeri;

 

Mübadelede teklif edilen taşıtlar Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Büro Amirliğine adresine teslim edilecektir.

 

 

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/ Malların Teslim Alma yeri;

 

Mübadele karşılığı verilecek taşıtlar Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Otoparkından, Malzemeler Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği deposu, 2000 Evler Hizmet Binası Deposu, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği Adresinden teslim alınacaktır.

 

6 - Mübadelenin;

 

 

 

a) Yapılacağı yer

:

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu

 

b) Tarihi ve saati

:

10/12/2013 Günü saat: 14:00

 

7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel;

:

212.725,33-TL

 

 

8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/ Malların Tahmini Bedeli;

:

212.650,00-TL

 

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki (enaz 6.379,50 TL) geçici teminatı,

c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,

sunmaları zorunludur.

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliği adresinde görülebilir ve 30,00-TL (Otuz Türk Lirası) karşılığında (Nevşehir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır) aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 10/12/2013 Salı günü saat: 14:00’e kadar Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliği adresine verilecektir.

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Otoparkı adresinde görülebilir.

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

EK:

NEVŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE MÜBADELESİ YAPILACAK TAŞITLARIN DURUMUNU VE ÖZELLİKLERİ GÖSTERİR TABLO

S.

NO

CİNSİ

MODEL

YILI

MARKASI

PLAKASI

TİPİ

ARAÇ

KM.

DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

MOTOR

GÜCÜ

DURUMU

%

  1

Otomobil

1998

Şahin

50 A 0086

Binek

238.000

Araç çalışır, Motor revizyon istemekte olup masraf gerektirir

1581

20

  2

Otomobil

2000

R-19

50 A 0107

Binek

387.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup masraf gerektirir

1596

15

  3

Otomobil

2000

R-19

50 A 0108

Binek

166.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup masraf gerektirir

1597

15

  4

Otomobil

2000

R-19

50 A 0109

Binek

338.000

Araç çalışır, Motor revizyon istemekte olup masraf gerektirir

1598

20

  5

Otomobil

2000

R-19

50 A 0110

Binek

506.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup masraf gerektirir

1598

25

  6

Otomobil

2000

ŞAHİN

50 A 0115

Binek

214.000

Araç çalışır, Motor revizyon istemekte olup masraf gerektirir

1581

20

  7

Otomobil

2000

R-19

50 A 0118

Binek

215.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup masraf gerektirir

1598

10

  8

Otomobil

2000

Şahin

50 A 0117

Binek

347.000

Araç çalışır, Motor revizyon istemekte olup masraf gerektirir

1581

20

  9

Otomobil

2001

R-19

50 A 0124

Binek

339.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

1598

15

10

Otomobil

2001

R-19

50 A 0126

Binek

307.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup masraf gerektirir

1598

15

11

Otomobil

2001

Şahin

50 A 0132

Binek

119.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

1581

10

12

Otomobil

2001

R-19

50 A 0133

Binek

240.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

1598

15

13

Otomobil

2001

R-19

50 A 0134

Binek

305.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

1598

15

14

Otomobil

2002

Şahin

50 A 0140

Binek

274.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

1581

15

15

Kamyonet

1986

Dodge

50 A 0075

Kamyonet

200.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

30

16

Minibüs

1996

Ford

50 A 0017

Minibüs

181.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

15

17

Minibüs

1998

Ford

50 A 0087

Minibüs

220.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

25

18

Minibüs

1999

Ford

50 A 0094

Minibüs

393.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

25

19

Minibüs

1999

Ford

50 A 0095

Minibüs

320.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

25

20

Minibüs

1999

Ford

50 A 0100

Minibüs

950.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

30

21

Minibüs

1999

Ford

50 A 0102

Minibüs

308.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

25

22

Minibüs

2000

Ford

50 A 0113

Minibüs

340.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

25

23

Minibüs

2001

Ford

50 A 0121

Minibüs

412.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

25

24

Minibüs

2001

Ford

50 A 0122

Minibüs

397.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

25

25

Motos.

1991

Honda

50 A 0127

Motosiklet

5.983

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

180

10

26

Motos.

1991

Honda

50 A 0128

Motosiklet

12.341

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

180

10

27

Motos.

1991

Honda

50 A 0129

Motosiklet

7.757

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

180

10

28

Motos.

1991

Honda

50 A 0130

Motosiklet

13.238

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

180

10

29

Motos.

1991

Honda

50 A 0131

Motosiklet

5.874

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

180

10

30

Otomobil

2011

Fiat Linea

50 A 0215

Binek

50.000

Araç Hasarlı olup Hurda Durumundadır.

1599

75

9553/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya İl Özel İdaresinden:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

İŞİN ADI:

A) Sakarya İli, Taraklı İlçesi, dahilinde, H24b2-H24b3-H25a1 ve H25a4 paftalarında bulunan, 2088,39 hektar alana sahip, 2012-AR-48 Ruhsat, 3289179 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahasının Devredilme İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

288100

288100

278100

278100

287273

284659

Yukarı (X)

4476401

4471401

4471401

4472818

4472534

4476399

 

B) Sakarya İli, Taraklı İlçesi dahilinde, H25a1 ve H25a4 paftalarında bulunan, 3346,74 hektar alana sahip, 2012-AR-117 Ruhsat, 3289556 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahasının Devredilme İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

294878

294709

288100

288100

 Yukarı (X)

4476402

4471402

4471401

4476401

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

 

İLÇE

ERİŞİM

NUMARASI

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL

ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ TRT SAATİ İLE

A)

TARAKLI

3289179

2088,39

234.885,84-TL+KDV

7.046,58-TL

18.12.2013

11:00

B)

TARAKLI

3289556

3346,74

324.838,76-TL+KDV

9.745,17-TL

18.12.2013

11:00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:   

a) Alınacağı Yer                               :  Sakarya İl Özel İdaresi, Kararlar Daire Başkanlığı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı            :  İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 250 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası, Adapazarı Şubesi, TR-42 000100001929515986-5003 numaralı cari hesabına yatırılması gerekmektedir.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                             :  Sakarya İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu.

b) Yapılacağı Tarih/Saat                   :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                           :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                              :  Sakarya İl Özel İdaresi, Evrak Kayıt Servisi Kapalı Zarf

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati      :  18.12.2013 Çarşamba günü TRT saati ile saat 11:00

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2- Noter tasdikli imza beyannamesi

3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Sakarya İl Özel İdaresi, Kararlar Daire Başkanlığından alınan, okuyup Kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

l) İl Özel İdaresi Mali İşler Daire Başkanlığından alınacak “İl Özel İdaresi Birimleri’ne Borcu Yoktur” belgesi.

m) 5686 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen ruhsat alma şartlarını sağladığını gösterir belge

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-k-l-m bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Her iki ihaleyede katılacak olan isteklilerin yukarıda istenilen evrakları ayrı ayrı hazırlayarak iki adet kapalı teklif zarfı hazırlamaları ve teklif zarfı üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 18.12.2013 Çarşamba günü TRT saati ile saat 11:00’a kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Sakarya İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Servisine vermeleri zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR-42 000100001929515986-5003 numaralı cari hesabına peşin olarak ödenecektir.

11- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9577/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (“İdare”), Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Ankara İli, Keçiören ilçesi, Hasköy Mahallesi, 90721 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 15.272,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan binalarla birlikte, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen açılan ihalede son teklif verme tarihi uzatılmıştır.

10 Ekim 2013 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla açılan ihalede 28 Kasım 2013 Perşembe günü, saat 17:00 olarak belirlenen son teklif verme tarihi, 09 Ocak 2014 Perşembe günü, saat 17:00 a kadar uzatılmıştır.

İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 83 30 Faks: (312) 585 80 51

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

9639/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Süleyman Demirel Üniversitesinin mülkiyetinde olup, niteliği ve muhammen bedeli aşağıda belirtilen taşınmazın satışı 2886 sayılı Yasanın 45 ve 46 maddelerine göre ihalesi yapılacaktır. İhaleye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - Taşınmazın mülkiyet bilgileri

İli                                            :  Aydın

İlçesi                                       :  Kuşadası

Mahallesi                                :  Türkmen Mahallesi

Mevkisi                                  :  Hanım Camii Mevkii

Ada No                                   :  590

Parsel No                                :  40

M2’si                                      :  254,62 m2

Vasfı                                       :  4 katlı, 20 odalı, 43 yatak kapasiteli Otel ve arsası

2 - İhaleyi Yapan İdarenin Bilgileri

İdare                                       :  Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı

Adres                                      :  S.D.Ü. Sağlık Kültür, Spor Daire Başkanlığı Doğu Yerleşkesi ISPARTA

Telefon ve faks No.                :  246 211 4904     246 211 48 22

Elektronik posta Ad.               :  sksdb79@sdu.edu.tr.

İhale dokümanının

görüleceği adres                      :  S.D.Ü. Sağlık Kültür, Spor Daire Başkanlığı Doğu Yerleşkesi

İhalenin yapılacağı yer            :  S.D.Ü. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı İhale Odası

İhale tarih ve saati                   :  11.12.2013 Saat: 15:00

İhale usulü                              :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 ve 46 maddelerine göre ihale edilecektir.

İhale muhammen bedeli          :  320.000,00 TL + KDV

Geçici teminat tutarı % 15       :  48.000,00 TL

3 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; bu belge aranmayacaktır.

2) Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Nüfus Müdürlüklerinden alınacak nüfus kayıt örneği; Gerçek kişi olarak katılınması halinde getirilecektir. Tüzel kişilerde aranmayacaktır.

d) Nüfus Müdürlüklerinden alınacak yasal yerleşim yeri belgesi; Gerçek kişi olarak katılınması halinde getirilecektir. Tüzel kişilerde aranmayacaktır.

f) Geçici teminatın alındı belgesi 48.000,00 TL (SDÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırılacaktır. Buna ait vezne alındı makbuzu getirilecektir.)

g) Yapılacak tebligatlar için Türkiye'deki Adres beyanı,

i) Teklif mektubu,

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

k) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 63., 83. ve 85. maddelerinde belirtilen suçları ile 4734 sayılı kamu ihale Kanunun 10. ve 11. Maddelerinde belirtilen suçları işlemediğine dair taahhütname,

4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini: İhale dokümanı; Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Doğu Yerleşkesi Çünür/İSPARTA adresinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir ve 50 TL dosya bedeli ödenerek temin edilebilir.

5 - 2886 sayılı yasanın 45 ve 46 maddelerine göre açık teklif esaslarına göre yapılacak olup, muhammen bedelden artırma şeklinde olacaktır. Uygun bedel en yüksek teklifi verendir.

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Doğu Yerleşkesi/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilinir.

7 - İlanen Tebliğ olunur.

9547/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İstanbul Güngören İlçesi Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Tapu sicilinde Belediyemiz lehine tescilli ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı yasanın 36. md.si gereğince kapalı zarf usulü artırma ile arsa satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Karar tarih ve No’su   :  07.11.2013 - 780

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İstanbul

b) İlçesi                                            :  Güngören

c) Cinsi                                            :  Arsa

d) Pafta No                                      :  70/6

e) Ada No                                        :  1118

f) Parsel No                                     :  3 (eski 2)

g) Yüzölçümü                                  :  2098,09 m²

h) Satışa Konu Belediye Hissesi      :  Tam

ı) Hâlihazır durumu                          :  Boş

j) İmar Durumu                                :  1/1000 ölçekli 22.02.2011 tarihli imar planın, İ.B.B Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 390 sayılı kararı ve İ.B.Başkanının 12.07.2013 tarihinde onayladığı, Güngören tadilli revizyon imar planında turizm Tesis alanı olarak gözükmektedir. (Ayrıntılar ihale satış şartnamesinde belirtilmiştir.)

k) Vakfiyesi olup, olmadığı             :  Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No)            :  İstanbul İli Güngören İlçesi M.Nesihi ÖZMEN Mah. Kasım ve Poyrazlı sokaklara cephelidir.

3 - Muhammen Bedeli                     :  33.500.000,00 TL. (otuz üç milyon.beş yüz bin)

4 - Geçici Teminatı % 3                   :  1.005.000,00 TL (bir milyon beş bin)

5 - İhale Tarihi ve Saati                    :  05/12/ 2013 - Saat: 16:00 Son teklif verme saati Aynı tarih Sat: 15:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer              :  Güngören Belediye Başkanlığı Meclis Salonu Güven Mah. Marmara Cad. No: 38 Güngören 34600 İSTANBUL

7 - İhale Usulü                                 :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü artırma ile,

8 - İhale şartnamesi                          :  Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mah. Marmara Cad. No: 38 deki hizmet Binasında faaliyet gösteren Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzden ücretsiz Olarak görülebilir. Telefon : (0212) 449 56 54 - 53 Faks: (212) 449 56 57-51 Web Sitesi: www.gungoren.bel.tr.

9 - Şartname Bedeli                          :  1 000.-TL.(bin)

10 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek kişiler)

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Geçici Teminat ve İhale İştirak Teminatı

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı

h) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

ı) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden son bir yıl içerisinde alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (05/12/2013) saat 15:00'a kadar Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mah. Marmara Cad. No: 38 Güngören - İstanbul adresindeki Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

9593/1-1