25 Kasım 2013 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28832

ÇEŞİTLİ İLÂN

 


Sağlık Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

I - YARIŞMA SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu/THSK, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu/TKHK, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu/TİTCK) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolarında istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam üç yüz yetmiş beş (375) sağlık uzman yardımcısı alınacaktır.

II. BAŞVURU TARİHİ:

a) Başvurular 09 Aralık 2013 Pazartesi günü başlayıp 24 Aralık 2013 Salı günü saat 18.00’da sona erecektir.

III - SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Sınav Tarihi: 27 Ocak 2014 - 12 Şubat 2014 tarihleri arası

b) Sınav Yeri: Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hekimevi), Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 41 Kurtuluş - Sıhhiye / Ankara

Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Fotoğraflı kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

IV - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tablolarda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ya da yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) ekteki ilan tablolarında her bir grup için belirtilen puan türünde asgarî 70 puan almış olmak,

d) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1979 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.),

e) Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlikle ilişiği bulunmamak (askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak),

şartları aranır.

V - BAŞVURU ŞEKLİ

Sınav başvuruları elektronik ortamda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olan Başvuru Formu ile elektronik ortamda yapılacaktır.

VI - BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

a) http://yonetim.sb.gov.tr adresinden ulaşılarak elektronik ortamda doldurulmuş Sağlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formu (imzalı).

b) 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların 1 adedi başvuru formunda belirtilen yere yapıştırılacak)

c) Yükseköğrenim lisans diplomasının Noter veya Bakanlıkça onaylı örneği.

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı (üzerinde ÖSYM sınav sonuç doğrulama kodu yer alacak şekilde.)

Başvurusunu yapan adaylar başvuru evrakını en geç 27 Aralık 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar; “Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi Mithatpaşa Cad. No: 3 06434 Sıhhiye/ANKARA” adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Evrakını elden teslim etmek isteyenler bizzat kendileri veya noter vekâleti verdikleri kişiler aracılığıyla teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Bakanlık Genel Evrak Birimine vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Başvuru formu imzasız olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

VII. KURUM TERCİHİ

Adaylar, Bakanlık veya bağlı kuruluşların merkez teşkilatı kadrolarından yalnızca birisi için başvuruda bulunabilirler. (NOT: Sağlık uzman yardımcılarının istihdam edileceği Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatları Ankara’dadır.)

VIII. SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ

Yarışma sınavına, ilanda belirtilen KPSS puanı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu; ilanda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IX. YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ

Yarışma sınavı tek aşamalı olup, sözlü sınav şeklinde olacaktır.

X. SÖZLÜ SINAVIN KONULARI

Sözlü sınavda adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 41 inci maddesinde sıralanan aşağıdaki özellikler yönünden değerlendirilecektir:

a) Sınav konularına (mezun olunan bölüm/alan müfredatı ile Bakanlığın görev alanına giren konular) ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

XI - SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışma sınavına girenlerin nihaî başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asıl aday ile alınacak uzman yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

Yarışma sınavında yetmiş (70) ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı sağlamaz.

XII - SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sınav sonucu http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

XIII - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren beş (5) gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar beş (5) gün içinde Yarışma Sınav Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

XIV - ATAMA İŞLEMLERİ

Yarışma sınavında başarılı olan adayların uzman yardımcılığı kadrolarına atama işlemleri, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez atama birimleri tarafından yapılacaktır.

Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal edilir.

XV - İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sınav ve Eğitim İşleri Daire Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi – B Blok Kat 6 Sıhhiye/ANKARA

Tlf   :  (0 312) 585 17 43 - 44

585 17 26

Faks: (0 312) 585 16 16

İlanen duyurulur.

EK:  Kadro ilan tablosu (4 adet)

 

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI

KADRO İLAN TABLOSU

SAĞLIK BAKANLIĞI

Gruplar

Mezun Olunan Fakülte/Alan/Bölüm

Kadro Adedi

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

Hizmet Sınıfı

Derecesi

1

Hukuk

17

68

KPSSP 103

70

GİH

9

2

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme

53

212

KPSSP33 KPSSP48 KPSSP64

KPSSP110 KPSSP117

70

GİH

7

3

Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği

34

136

KPSSP 3

70

GİH

9

4

İnşaat Mühendisliği

2

8

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

5

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

    23

92

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

5

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

4

16

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

5

Çevre Mühendisliği

2

8

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

5

Makina Mühendisliği

3

12

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

5

Endüstri Mühendisliği

18

72

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

5

Harita Mühendisliği

1

4

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

5

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

1

4

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

5

Biyomedikal Mühendisliği

1

4

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

5

Şehir ve Bölge Planlama

2

8

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

7

Mimarlık

6

24

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

5

Peyzaj Mimarlığı

1

4

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

5

6

İstatistik

18

72

KPSSP 25

70

GİH

9

7

Fen Fakültesi/ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunları

8

32

KPSSP 92

70

GİH

9

8

İletişim Fakültesi mezunları

12

48

KPSSP 3

70

GİH

9

9

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Ebelik

22

88

KPSSP3

70

GİH

9

10

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

5

20

KPSSP3

70

GİH

9

11

Fen Fakültesi/Fen Edebiyat Fakültesi  (Fizik-Kimya-Biyoloji)

4

16

KPSSP3

70

GİH

9

12

Eğitim Fakültesi Ölçme Ve Değerlendirme

2

8

KPSSP3

70

GİH

9

13

Sosyoloji

4

16

KPSSP 3

70

GİH

9

14

Bilgi ve Belge Yönetimi

3

12

KPSSP3

70

GİH

9

15

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

2

8

KPSSP3

70

GİH

9

16

Bankacılık ve Finans

6

24

KPSSP 53

KPSSP 54 KPSSP 57

70

GİH

7

17

Ekonometri

6

24

KPSSP92

70

GİH

7

 

TOPLAM

260

1040

 

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU (THSK)

Gruplar

Mezun Olunan Fakülte/Alan/Bölüm

Kadro Adedi

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

Hizmet Sınıfı

Derecesi

1

Hukuk

2

8

KPSSP 103

70

GİH

9

2

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme

10

40

KPSSP33 KPSSP48 KPSSP64

KPSSP110 KPSSP117

70

GİH

9

3

Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği

10

40

KPSSP 3

70

GİH

9

4

Endüstri Mühendisliği

4

16

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

7

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

2

8

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

7

Çevre Mühendisliği

2

8

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

7

6

İstatistik

10

40

KPSSP 25

70

GİH

9

 

Toplam

40

160

 

 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU (TKHK)

Gruplar

Mezun Olunan Fakülte/Alan/Bölüm

Kadro Adedi

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

Hizmet Sınıfı

Derecesi

1

Hukuk

1

4

KPSSP 103

70

GİH

7

2

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme

15

60

KPSSP33 KPSSP48 KPSSP64

KPSSP110 KPSSP117

70

GİH

7

3

Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği

10

40

KPSSP 3

70

GİH

7

6

İstatistik

5

20

KPSSP 25

70

GİH

7

7

Fen Fakültesi/ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunları

2

8

KPSSP 92

70

GİH

7

8

İletişim Fakültesi mezunları

2

8

KPSSP 3

70

GİH

7

9

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Ebelik

5

20

KPSSP 3

70

GİH

7

 

Toplam

40

160

 

 

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Gruplar

Mezun Olunan Fakülte/Alan/Bölüm

Kadro Adedi

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

Hizmet Sınıfı

Derecesi

1

Hukuk

2

8

KPSSP103

70

GİH

9

2

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme

4

16

KPSSP33 KPSSP48 KPSSP64

KPSSP110 KPSSP117

70

GİH

9

4

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

 

2

8

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

7

Biyomedikal Mühendisliği

5

20

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

7

Genetik Mühendisliği

2

8

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

7

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

5

20

KPSSP 6

KPSSP 7

KPSSP 8

70

GİH

7

5

Eczacılık

5

20

KPSSP 3

70

GİH

7

6

İstatistik

2

8

KPSSP 25

70

GİH

9

7

Fen Fakültesi/ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunları

1

4

KPSSP 92

70

GİH

9

8

İletişim Fakültesi mezunları

2

8

KPSSP 3

70

GİH

9

9

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Ebelik

3

12

KPSSP 3

70

GİH

9

17

Ekonometri

2

8

KPSSP92

70

GİH

9

 

TOPLAM

35

140

 

9557/1-1