25 Kasım 2013 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28832

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


11 KİŞİLİK GENEL HİZMET ALIMI

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) HEAŞ Sosyal Tesisler Müdür Yardımcılığından:


İTHALATA AÇIK AVRUPA ÜLKELERİNDEN 500 BAŞ ESMER GEBE DÜVE İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


İTHALATA AÇIK AVRUPA ÜLKELERİNDEN 500 BAŞ SİMENTAL GEBE DÜVE İTHAL YOLUYLA SATINALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


MAKİNİST KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DİNAMİK FREN BÖLÜMÜ DEMONTAJ VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


YAKIT SAYACI TEMİNİ, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATILACAKTIR

TEİAŞ 13. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 5.BÖLGE ELAZIĞ, DİYARBAKIR, KURTALAN VE TATVAN GARLARDA BULUNAN YOLCU VAGONLARI İLE YÜK VE YOLCU FURGONLARININ İÇ VE DIŞ TEMİZLİKLERİNİN YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11 KİŞİLİK GENEL HİZMET ALIMI

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) HEAŞ Sosyal Tesisler Müdür Yardımcılığından:

11 Kişilik Genel Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/168642

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ATATÜRK MAH. İSTANBUL CAD. NO:197 39750 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası      :  2884174662 - 2884174669

c) Elektronik Posta Adresi         :  erdener.vuruk@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi     :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                       :  HEAŞ SOSYAL TESİSLER MÜDÜR YARDIMCILIĞI

c) Süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydır

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  ATATÜRK MAH. İSTANBUL CAD. NO:197 LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati                        :  18.12.2013 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan, mevduatını, gösterir, banka, referans, mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan, bilanço, veya, eşdeğer, belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir, ve, bu, üç, kriter, birlikte, aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin, sağlanıp, sağlanmadığına, bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Personel çalıştırılması ağırlıklı olmak üzere her türlü işçilik hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı HEAŞ SOSYAL TESİSLER MÜDÜR YARDIMCILIĞI İDARİ BİNA adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 105 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HEAŞ SOSYAL TESİSLER MÜDÜR YARDIMCILIĞI VAKIFLAR BANKASI LÜLEBURGAZ ŞUBESİ: TR 04 0001 5001 5800 7301 2931 75 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HEAŞ SOSYAL TESİSLER MÜDÜR YARDIMCILIĞI İDARİ BİNA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9551/1-1


İTHALATA AÇIK AVRUPA ÜLKELERİNDEN 500 BAŞ ESMER GEBE DÜVE İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere İthalata Açık Avrupa Ülkelerinden 500 Baş Esmer Gebe Düve ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,00-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.Halk Bankası Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan TR30 0001 2009 4520 0013 0000 60 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 18.12.2013 Çarşamba günü saat 11.00’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok.No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel    : 90 (312) 417 00 47

Fax   : 90 (312) 425 59 55

9554/1-1


İTHALATA AÇIK AVRUPA ÜLKELERİNDEN 500 BAŞ SİMENTAL GEBE DÜVE İTHAL YOLUYLA SATINALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere İthalata Açık Avrupa Ülkelerinden 500 Baş Simental Gebe Düve ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,00-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.Halk Bankası Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan TR30 0001 2009 4520 0013 0000 60 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 18.12.2013 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel    : 90 (312) 417 00 47

Fax   : 90 (312) 425 59 55

9555/1-1


MAKİNİST KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/170116

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 20 Adet DE 24000 tipi lokomotif makinist kabini, imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  13/12/2013 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 13/12/2013 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9549/1-1


DİNAMİK FREN BÖLÜMÜ DEMONTAJ VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/169504

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 30 Adet DE 22000 ve DE 33000 tipi lokomotiflere ait dinamik fren bölümü demontaj ve montajı 250.215 no’lu Teknik Şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  11.12.2013 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 11.12.2013 saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9550/1-1


YAKIT SAYACI TEMİNİ, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  Tlf: (0344) 524 22 04-05        Faks: (0344) 524 24 08

c) Elektronik posta

    adresi (varsa)                      :  afsin@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A- a) Dosya No                      :  2013/81

b) Niteliği, türü ve miktarı      :  YAKIT SAYACI TEMİNİ, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASİ İŞİ

c) Teslim yeri                          :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                  :  100,00.-TL

e) İhale tarihi ve saati              :  10.12.2013     Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak yer                     :  Vakıfbank Afşin Şb. :TR87 0001 5001 5800 7287 7572 71 Afşin Ziraat Bankası Şb. :TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40' no'lu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

9424/1-1

 


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATILACAKTIR

TEİAŞ 13. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

1 - Grup Müdürlüğümü Makine parkında bulunan aşağıda Plaka ve modelleri yazılı araçlar TEİAŞ İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler ile İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliğinin 15 maddesi gereğince piyasaya 4 adet araç “Açık Satış Usulü” ile satılacaktır.

1986 Model Otobüs, 1992 Model Otomobil, 1982 Model TIR Çekicisi, 1983 Model Sal Kasa Yarı Römork Dorse

2 - İhalenin, değerlendirmenin

a) Yapılacağı yer     :  Elazığ

b) Tarih ve saat       :  05.12.2013 – 14.00

c) İdarenin Adresi   :  Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. Melike sok.No:1 ELAZIĞ

d) Tlf – Faks           :  0424 2472604 – 0424 2472620

e) 13grupmd.@teias.gov.tr

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik bilgilerini gösterir belgeler ile ikametgah belgesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

3.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

3.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

3.3. Gerçek kişi olması halinde Sabıka kaydı, Tüzel kişi olması halinde Şirket yetkilisinin Sabıka kaydı sunulacaktır.

4 - Bu işe ait Satış Şartnamesi aşağıda belirtilen adreste görülebilir. ve 50,00.-TL bedel karşılığında temin edilebilir. Posta ile istenmesi halinde Müdürlüğümüzün T.C.Ziraat Bankası Elazığ Merkez şubesindeki TR76000100018634725949-5001 no’lu hesabına 60,00.-TL yatırılması halinde kargo ile gönderilecektir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin satış şartnamesi dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05 / 12 / 2013 günü saat 14.00’e kadar TEİAŞ 13 İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat servisine teslim edeceklerdir.

6 - İhale aynı gün saat 14.00’de TEİAŞ 13.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

8 - Teklifler birim fiyat üzerinden verilecek olup, Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 60 gün olmalıdır.

9 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden %3 geçici teminat vereceklerdir.

10 - İstekliler, bu ihalede kısmi teklif verebilirler.

9396/1-1

 


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:

Mülkiyeti İdaremize ait olan, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, İstiklal Mahallesi, Hacı Rüstemoğlu ve Şehit Ali Çelik Sokaklarına cephesi bulunan, tapunun (15) Pafta, (369) Ada, (15) ve (16) Parsellerinde kayıtlı “arsa” (cami yeri) vasıflı taşınmazların tevhidi ile oluşacak yeni taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile Bina (Öğrenci Yurdu) yapılmak üzere inşaat yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                          :  İstanbul

İLÇESİ                                   :  Ümraniye

MAHALLE                            :  İstiklal

SOKAK/CADDDE                : Hacı Rüstemoğlu ve Şehit Ali Çelik Sokakları

PAFTA                                  :  15

ADA                                      :  369

PARSEL                                :  15-16

YÜZÖLÇÜMÜ                     :  750,00 m2

CİNSİ                                     :  Arsa (cami yeri)

VAKFI                                   :  Vakıflar Genel Müdürlüğü

MUHAMMEN BEDEL        :  1.864.629,00-TL.(BirmilyonsekizyüzaltmışdörtbinaltıyüzyirmidokuzTürklirası) (İnşaat yapımına ilişkin işin muhammen bedeli)

GEÇİCİ TEMİNAT               :  55.938,87 TL.

(EllibeşbindokuzyüzotuzsekizTürk lirasıSeksenyediKuruş)

(Bu bedel muhammen bedelin %3 ‘üdür.)

İHALE TARİH VE SAATİ   :  10.12.2013 – 15.00

TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU : Taşınmazlar, İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, istiklal mahallesinde bulunmaktadır. Parsellerden 15 nolu parsel Hacı Rüstemoğlu ve Şehit Ali Çelik sokaklarına cepheli olup, köşe parseldir. Aynı ada, 16 parsel ise, Şehit Ali Çelik sokağına cephelidir. Yakın çevresinde Özel Anafen Sabahattin Zaim İlköğretim Okulu, Şehzade Cami, Ahmet Kılıçarslan İlköğretim Okulu, Özçelik Makine San., Temsu Kozmetik, İmren Paspas San. gibi merkezi yerler mevcuttur. Çevre parseller üzerinde zemin +3 normal kattan ibaret konut olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır. Her türlü kurum ve kuruluşlarından faydalanılan bir mevkide bulunmakta olup ulaşımı kolaydır.

Söz konusu taşınmazlar halihazırda boş arsa konumunda olup, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Ancak 10.11 2011 tarihli Ümraniye Kadastro Müdürlüğü 3428-177 nolu Lihkab tarafından düzenlenen Aplikasyon krokisinde de görüleceği üzere 17 nolu parselin 16 nolu parsele bahçe duvarı geçmesi bulunmaktadır.

I - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Meclisinin 17.09.2013 tarih ve 476/465 sayılı Kararı ve Bölge Müdürlük Makamının 12.11.2013 tarih, 9171 tarih, 7926 sayılı ihale onay belgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde;

1 - İşin süresinin ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren başlatılması,

2 - Kira bedellerinin;

a) İlk 3 (üç) yılın aylık kirası 3.000,00- TL (ÜçbinTürkLirası),

b) 4.yılın aylık kirası 7.000,00-TL (YedibinTürkLirası) olması,

c) 5.yıldan işin süresinin sonuna kadar (40. Yılın sonuna kadar) her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında kira artışı eklenerek bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

3 - İşin süresinin, inşaat öncesi iş ve işlemlerle inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 40 (Kırk) yıl olması,

4 - İlk 3 (üç) yıl içerisinde, iş uhdesinde kalan yüklenici tarafından, tüm masrafları karşılanarak binanın uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatılması, inşaat ruhsatının alınması ve inşaat imalatlarının bitirilerek binanın faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleşmenin fesih edilmesi, fesih halinde İdareye yatırılan kesin teminat ve aylık kiraların irat kaydedilmesi,

5 - Taşınmazların yüklenici tarafından tevhit edilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununa göre kamuya terkini gerekebilecek alanların kamuya terk edilmesi, inşaatın her aşamasında oluşabilecek durumlar dolayısıyla İdaremizden herhangi bir hak ve bedel talep edilmemesi,

6 - İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, taşınmazda yapılacak yurt binasının brüt kullanım alanlarının ekspertiz raporunda belirtilen kriterler dışında büyümesi veya küçülme durumunda, taşınmazdan alınacak aylık kira gelirlerinin de aynı oranda arttırılması ve azaltılması.

7 - Söz konusu inşaatın 1. Bodrum katında yer alacak çok amaçlı salonun mescid olarak düzenlenmesi,

8 - İşletme süresi sonrasında yapıların çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan İdaremize teslim edilmesi şartlarıyla, Bina (Öğrenci Yurdu) İnşaat Yapım Karşılığı kira ve işletme ihalesine konulmuştur.

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III - İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 12:30-16:30 saatleri arasında Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda görebileceklerdir.

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Teklifi ihtiva eden (Ek 2 örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmış, mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ile Ek:1 başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,

a) Türkiye’de tebligat için (Ek-3) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun (Ek-4) örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %25’inden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu (Ek-5 örneğe uygun) aslı veya İdarece aslı görülmüş sureti. Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. (Ek-6 örnek forma göre)

i) İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü adına, (Vakıflar Bankası Üsküdar Fıstıkağacı Şubesindeki (TR 290001500158007300054714) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü adına (Ek-7: örnek forma) göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

j) Muhammen bedelden az olmamak üzere İhale tarihi itibarı ile geçerli benzer işe ait müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme/iş denetleme belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya istekli adına verilen benzer işe ait Yapı kullanma izin belgesinin (Belediyeden alınmış) noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur.

İstekli adına birden fazla iş bitirme veya Yapı Kullanma İzin Belgesi olması halinde, iş bitirme veya Yapı Kullanma İzin belgelerinde belirtilen tutarlar toplanarak değerlendirilecek, Yapı Kullanma İzin Belgelerinde ise iş bitirme tutarı olarak alınacak tutar, inşaat maliyeti toplamı alınarak değerlendirilecektir. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirmelerindeki tutarlarının toplamı muhammen bedeli topluyor ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.

Ancak isteklinin iş yaptığına dair bu belgelerinin bulunmaması halinde, ihale şartnamesinin 26. Maddesi hükmünce, alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname (Ek-9 örnek forma göre) verecektir.

k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

l) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sayısı sözleşme taslağının 11.maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair (Ek-8) örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VIII - Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

X - Bu işe ait ilan bedelleri defaten İdaremize yatırılacaktır.

XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TEL                  : 0216 695 21 00-(7215-7219)

FAKS               : 0216 695 21 30

E-MAİL           : istanbul2@vgm.gov.tr.

İnternet Adresi : www.vgm.gov.tr

İlan olunur.

9383/1-1

 


TCDD 5.BÖLGE ELAZIĞ, DİYARBAKIR, KURTALAN VE TATVAN GARLARDA BULUNAN YOLCU VAGONLARI İLE YÜK VE YOLCU FURGONLARININ

İÇ VE DIŞ TEMİZLİKLERİNİN YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                     :  2013/163716

1 - İdarenin:

a) Adresi                             :  TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası           :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                :  0 422 2124816

d) Elektronik Posta Adresi  :  5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Elazığ, Diyarbakır, Kurtalan ve Tatvan Garlarda Bulunan Yolcu Vagonları ile Yük ve Yolcu Furgonlarının İç ve Dış Temizliklerinin 01.01.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar Elazığ Gar için 4 işçi, Diyarbakır Gar için 6 işçi, Kurtalan ve Tatvan Garlar için 3’er İşçi olmak üzere toplam 16 İşçi ile yapılması Hizmet Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD.5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna 09.12.2013 Tarih, saat :14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil her ihale için 150,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihaleye kısmı teklif verilmeyecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9308/1-1