24 Kasım 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28831

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İmam Hüseyin Birlik İlim ve Hizmet Vakfı.

VAKFEDENLER: Hüseyin ÖZYURT, Hüseyin KURT, Murat SOYLU, Ahmet SOYLU, İlyas ÖZYURT, Musa AYDIN, Selahattin GÜNGÖR, Hasan AKAN, Mahmut MERCAN.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.07.2013 tarihinde tavzih edilerek, 01 06 2012 tarihinde kesinleşen 04.04.2012 tarih ve E:2011/153, K:2012/211 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Öncelikle İstanbul İli Beykoz İlçesi olmak üzere Türkiye içinde hazır bulunmak, eğitim yardımı ve burs vermek, eğitim kurumları kurmak ve idare etmek kurmak ve idare etmek, öncelikle Beykoz'un ve genelde tüm Türkiye'nin doğal güzelli için gerekli tüm faaliyetlerde bulunmak, benzer, özel ve kamu kuruluşları ile işbirli okul camii sağlık ocağı dispanser, çeşme gibi halkın hizmetinde bulunan bina ve tesislerin onarımına yardım ve katkıda bulunmak, gerektiğinde yenilerinin yapımına çalışmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.- (Ellibin) Türk Lirasıdır.

YÖNETİM KURULU: Hüseyin ÖZYURT, Hüseyin KURT, Murat SOYLU.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: İlim Yayma Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9510/1-1

—————

VAKFIN ADI: Ayhan Kara Vakfı.

VAKFEDENLER: Mehmet Selim KARA, Ayhan KARA, Züheyir EMİR, Yorgaki OKUR, Kerim BERRAK, Ciyat ZUBARİ, Zehra KARA, Mehmet GÜMÜŞ, Yusuf İz; KARTUN, Derya ALTUNAY, Hüseyin AKSOY, Mehmet KARASU, Bedi YILMAZ Yahya TOPLAR, Edip BAĞDATLI, Hüseyin ATEŞAR, Semir ASLANYÜREK.

VAKFIN İKAMETGÂHI: HATAY.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Samandağ 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/09/2013 tarih, E:2013/350, K:2013/519

VAKFIN AMACI: Hatay ilinin eğitsel, ilmi, hukuki, sosyal, kültürel, tarihi, sıhhi sportif, turistik, insani, medeni, ahlaki, çevresel, ailevi, dini ve beşeri hayatına korumak ve geliştirmek, bu ilde veya ülkenin başka illerinde yaşayan Hataylılara Cumhuriyeti vatandaşlarına söz konusu alanlarda destek vermektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Ayhan KARA, Meysem TUNCAY, Sevilay ŞİMŞEK, Mil GULŞEN, Servet EMİR, Ayhan DUMAN, İsmail EMİR, Nazire Lerzan DÜZEL, Eser PAŞA.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arda kalan meblağ Türk Eğitim Vakfına, bu kurum mevcut değilse Kızılay Genel Merkezine, bu kurumun da olmaması halinde onun yerini alan kuruma devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9513/1-1

—————

VAKFIN ADI: Barla Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (Barla Vakfı)

VAKFEDENLER: Barla’yı Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:  Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/09/2013 tarih ve E:2013/320, K:2013/537 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: İlim, irfan, eğitim, araştırma, geliştirme, kültür, turizm ve sosyal faaliyet alanlarında Barla’nın kalkınması, refahı gelişmesi ve güzelleşmesi için çalışmalar yapmak, milli manevi duygularımızın erdemli unsurları olan yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ilkelerine bağlı kalarak Barla halkına hizmet etmek, yurdun her köşesindeki Barlalılar arasında birlik, beraberlik ve kaynaşmanın sağlanması için gereken çalışmaları yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ankara ili, Keçiören İlçesi, Güçlükaya Mahallesi, Derya Sokak, Gülkaya-2 Apartmanı, Bodrum kat, 22 Bağımsız bölüm nolu, 4879 ada, 226 pafta, 1 parselde kayıtlı 44/1888 arsa paylı depolu dükkân.

YÖNETİM KURULU: Miraç Hatipoğlu, Selahattin Gökcan, Cahit Üncü, Hamdi Uyar, Zafer Ertop, Bekir Vural, Hayri Uyar, Ahmet Kaya, Mustafa Yıldız.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın gayesine uygun faaliyette bulunan başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9511/1-1

—————

VAKFIN ADI: Hareket İlim Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı (Hareket Vakfı)

VAKFEDENLER: Abdullah  CİHANGİR

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU Bakırköy 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/10/2013 tarih ve E.2013/309, K.2013/458 sayılı kararı

VAKFIN AMACI:  Yurtiçinde ve dışında hertürlü dini, ilmi ve kültürel hizmetleri yapmak ve yaymak, çağın ihtiyaç, idrak ve beklentilerine uygun olarak ibadethaneler, eğitim ve öğretim müesseseleri ve kültür merkezleri ile bunların eklentilerini inşa etmek, bunların her türlü bakım ve onarımlarını yapmak ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, eğitimli, sosyal, kültürel ve manevi yönden gelişmiş ve sağlıklı bir toplum oluşması için çalışmalar yapmak, insanların her türlü meşru ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 150.000.-TL.Nakit (Yüzellibin Türk Lirası)

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların tasfiyesinden arta kalan her türlü mal ve hakları mütevelli heyetinin uygun göreceği bir başka hayır kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9512/1-1

—————

VAKFIN ADI: Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Tanıtma Vakfı.

VAKFEDEN: Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Tanıtma Derneği.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.11.2013 tarihinde tavzih edilen 11.09.2013 tarih ve E:2013/222, K:2013/366 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Evrensel kültür değerlerini yakalayan engin ve eşsiz kültür mirasımızın özellikle tasavvuf kültürünün araştırılması, ortaya çıkartılması, geliştirilmesi ve korunması, büyük Türk düşünür ve bilim adamı Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerini ülkemiz kültür hayatının uluslararası kültür değerlerine katkıda bulunması amacı doğrultusunda ve bir bütünlük içinde ele alarak araştırmak, belgelemek ve yararlı sonuçlar elde etmek üzere tanımlamak, geliştirmek, yaşatmak ve geleceğe aktarmak; bunlara ilişkin seminer, brifing, panel, konferans, tartışma ve sohbet toplantıları, kurslar ve benzeri toplantılar düzenlemek, kültürel faaliyetlerde' ve etkinliklerde bulunmak, aynı amaçla çalışan gerçek ve tüzel kişilere yardımcı olmak, Anadolu Aleviliği inancının kültür ve felsefesinin geniş kitlelere tanıtılmasını sağlamak, Alevi mensuplarının inanç ve kültür boyutunda her türlü gereksinimlerini karşılamak ve çağdaş bir toplumda gerekli sevgiyi geliştirmek ve sağlamak amacıyla birleştirici bir yönde katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL nakit ile Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Tanıtma Derneği tarafından vakfa tahsis edilmiş olan İstanbul İli,  Bağcılar ilçesi, tapunun 245DT4B Pafta, 208 Ada, 3 numaralı Parseline kayıtlı 1.375 m2 51 dm2 yüzölçümlü gayrimenkul, Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Bala Mahallesi, Çilhane Mevkiinde tapunun 224- Ada, 6 numaralı Parseline kayıtlı 2.249 m2 yüzölçümlü gayrimenkul, Erzincan İli, Çayırlı İlçesi, Fatih Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde tapunun 2828-La-Ld Pafta, 49 Ada, 3 numaralı Parseline kayıtlı 1.148 m2 yüzölçümlü  gayrimenkul.

YÖNETİM KURULU: Dinçer TÜRKMEN, Zeynel Abidin KOÇ, Özgül EVCİMEN, Kazım ERDOĞAN, Servet DEMİR, Halil İbrahim İLTER, Ayhan ARSLAN, Engin SAĞLAM, Satılmış Bayram UZUN, Cafer KESKİN, Fevzi AKBABA, Burhan SATUN, Murat ATEŞ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9539/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda 4 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğr. Üye.

Alanı

Ek

Açıklamalar

Fen - Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

3

Psikoloji, Klinik Psikoloji

Doç. Dr.,

Prof. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (Türkçe)

1

Finans, Finansal İktisat

Prof. Dr.

Güzel Sanatlar Fakültesi

İletişim ve Tasarım

1

İletişim Bilimleri

Yrd. Doç. Dr., Doç. Dr.,

Prof. Dr.

9520/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Tekirdağ ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/5213 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahasında yer alan Vakıflar-O10 Lokasyonu ile Trakya Cam Sanayi arasında planlanan doğalgaz boru hattı yapılması için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Vakıflar Köyü, Bademlik mevkiinde kain 237 no.lu parselin 154,12 m² kısmı ile 2230 no.lu parselin 860,43 m² kısmı olmak üzere toplam 1.014.55 m² arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 ncu maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 27.09.2013 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 nci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince ilan olunur.

9529/1-1

—————

Turkish Petroleum International Co.Ltdnin Adıyaman, Gaziantep, K.Maraş İlleri sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/TPI/4654 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının müddeti  25.09.2013 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetini yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9530/1-1

—————

Turkish Petroleum International Co.Ltdnin Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep İlleri sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/TPI/4633 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının müddeti  25.09.2013 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetini yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9531/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti.’nin Adıyaman ilinde sahip olduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahası içerisinde yer alan Bozhüyük-3 kuyusunun lokasyon yeri ve yolu için, Bozhüyük-4 kuyusunun lokasyon yeri, yolu ve biriktirme havuzu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan, Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bozhüyük Köyü, Bend mevkiinde kain 496 no.lu parselin 2421,35 m²’lik kısmının, Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bozhüyük Köyü, Tepe mevkiinde kain 498 no.lu parselin 7687,70 m²’lik kısmının, Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bozhüyük Köyü, Tepe mevkiinde kain 581 no.lu parselin 4905,80 m²’lik kısmının olmak üzere toplam 15.014,85 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 03.09.2013 ve bunu tamamlayan 13.11.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ilan olunur.

9532/1-1