13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28820

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Fatımatü'z-Zehra Eğitim Kültür Sağlık ve Araştırma Vakfı.

VAKFEDEN: Akan AĞGEZ, Kenan KOCA, Ahmet MELER, Cem GÜLER, İsmet GÜRBÜZ, Eyüp KAYNAK.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.10.2013 tarih, E:2013/198, K:2013/80 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, Alevi ve Bektaşi Kültürü başta olmak üzere Anadolu kültürlerinin yaşatılması ve tanıtılması doğrultusunda sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek, çağdaş ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren insan haklarına bağlı Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen eğitimli ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli Sancaktepe ilçesi Gençosman Caddesi No:16 adresinde bulunan, tapuda 24EE3D pafta, 7200 ada, 3 parselde kayıtlı 3800 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 5.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Akan AĞGEZ, Kenan KOCA, Ahmet MELER, Cem GÜLER, İsmet GÜRBÜZ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyet tarafından belirlenecek aynı amaçta faaliyet gösteren bir başka vakfa, derneğe veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9217/1-1

—————

VAKFIN ADI: Muhammed Osman Siraceddin Vakfı

VAKFEDENLER: Miktat Yılmaz

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:  Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/09/2013 tarih ve E.2013/677 K.2013/45 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Ülkemiz ve dünya insanlarına, mesleki, teknik, eğitim, sağlık, kültürel, ekonomik, spor, turizm, doğa ve sosyal alanlarda yardımcı olmak ve yatırımlar yapmak, bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, gelişmesini, hızlandırmak, dayanışmayı sağlayarak toplumun her kesimini bu konularda aydınlatmak. Sağlık alanlarında araştırmalar ve yatırımlar yapmak, kültürel ve ekonomik alanda insanlara ulaşmak için her türlü yatırımlar, çalışmalar ve araştırmalar yapmak, günün koşullarında gerekli olan yatırımlara yönelmek ve yapmak, sosyal alanlarda insanlığın temel sorunlarını belirlemek, belirlenen sorunlara yine günün koşullarında çözüm üretmek ve gerekli her türlü aynı ve nakdi yardımlar yapmak, radyo, televizyon, reklâm ve diğer görsel ve yazılı sanat dallarının gelişmesini, yaygınlaşmasını ülkenin sanatsal üretiminin yurtdışında tanıtılmasını, kamuoyunun radyo, televizyon, reklâm ve diğer yazılı sanatlar hakkında bilgilendirilmesini, ülkemizin geçmiş sanatsal mirasının korunması ve değerlendirilmesini, kültürel ve sanatsal gelişmelerin desteklenmesini, dünyadaki ve yurdumuzdaki en ileri eğitim ve öğretim, sağlık, spor, kültürel sistemlerinin, kurumlara yerleşmesini sağlayıcı etkinliklerde bulunmak, sanatsal, mesleki, teknik, eğitim, sağlık, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda çalışkan, yetenekli, başarılı insanlara eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için her türlü eğitime yönelik yardımlarda bulunmak, eğitim ve öğretimi geliştirmek için meri kanunlar çerçevesinde gerçek, tüzel ve kamu kurum ve kuruluşları ile bu konular hakkında işbirliği yapmak ve diğer amaçlarını gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 5.000.-(beşbin) TL nakit.

- İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Çakmaklı Mahallesi, Eriktarla(Sazlıpınar) Mevkii, F12D18D2C pafta, 223 ada, 2 parsel sayılı, 4.125,00 m2 sahalı 1/10 paylı arsa.

- İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Çakmaklı Mahallesi, Eriktarla (Akçaburgaz) Mevkii, F12D18D2C pafta, 223 ada, 3 parsel sayılı, 4.406,25 m2 sahalı arsanın tamamı.

YÖNETİM KURULU: Miktat Yılmaz, Göksal Yağan, Seyfiddin Polat, Mehmet Gesoğlu, Hikmet Dursun Ümit.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakıflar Genel Müdürlüğünün belirlediği bir vakfa devreder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9162/1-1


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Kadro Derecesi

Kadro Adedi

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Profesör

1

1

Betonarme kolon ve temellerde deneysel ve teorik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak.

9166/1-1


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesi'nin web sayfasında (http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan “Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) takım olarak hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

 

 

 

 

 

Kimya

Kimya

Profesör

1

1

9155/1-1


 


 

—————


 


 


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara ve ilgili yönetmelikte aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer başvurular ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosya teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.11.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısında aldığı karar gereğince tüm Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınavına alınacaktır. Adayların atamalarının yapılabilmesi için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına veya anabilim dalına uygun alandan mezun olmaları ve ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi www.duzce.edu.tr adresinde mevcuttur. 

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Doçent

1

1

Makro halkalı yapıların sentezlenmesi konusunda çalışmış olmak.

Fizik

Katıhal Fiziği

Doçent

1

1

Sıvı kristal malzemelerin elektro-optik özellikleri konusunda çalışmış olmak.

Biyoloji

Botanik

Doçent

1

1

Etnobotanik ve kurak sahaların ekolojisi konularında çalışmış  olmak.

Matematik

Uygulamalı Matematik

Yrd.Doç.

2

1

Diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri konusunda çalışmış olmak.

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd.Doç.

3

1

Toplumsal cinsiyet konusunda çalışmış olmak.

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yrd.Doç.

5

1

Cumhuriyet Döneminde Düzce Tarihi konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

 

Doçent

3

1

Enerji, yenilenebilir enerji ve radyal akış konularında çalışmış olmak.

 Mekatronik Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

3

1

Elektrik-elektronik mühedisliği alanında doktora yapmış, ağır sanayide deneyim sahibi olmak.

Orman Fakültesi

 Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Teknikleri

Yrd.Doç.

1

1

Kentsel yaşam kalitesi konusunda çalışmış olmak.

Bitki Meteryali ve Yetiştirme Tekniği

Yrd.Doç.

3

1

Milli parklarda rekreasyon yönetimi konusunda çalışmış  olmak.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

 

Yrd.Doç.

3

1

Boz ayıların ekolojisi konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

1

Toksikoloji alanında çalışmış olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Yoğun bakım deneyimine sahip olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Yoğun bakım deneyimine sahip olmak.

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Sigara polikliniği ve uyku laboratuarı deneyimine sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

2

1

Yoğun bakım yandal uzmanı olmak.

Genel Cerrahi

Doçent

2

1

Karın ön duvarı defeklerinin kapatılması konusunda çalışmış olmak.

Üroloji

Doçent

1

1

Androloji  ve prostat biyopsisi konularında çalışmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd.Doç.

3

1

Koroner bypass cerrahisinde kullanılan safengreftlerin iyileştirilmesi konusunda çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

3

1

İnşaat mühendisliği alanında doktora yapmış ve dolgu duvarlı betonerme çerçeveler konusunda çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

3

1

Aderans dayanımının belirlenmesi konusunda çalışmış olmak.

İmalat Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

4

1

Lazer, plazma ve TIG kaynaklı birleştirme yöntemleri ile kaplamalar konusunda çalışmış olmak.

İşletme Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

 

Doçent

1

1

Su ve enerji politikaları ile Türk Dış Politikası konusunda çalışmış olmak.

Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık

 

Yrd.Doç.

3

1

Girişimcilik konusunda çalışmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

 

Yrd.Doç.

5

1

Mimarlık alanında doktora yapmış ve bor kaplı hafif agregalar konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında doktora yapmış  ve 6-8 yaş kekeme çocukların psiko-sosyal durumları konusunda  çalışmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd.Doç.

4

1

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında doktora yapmış olmak.

Ziraat ve Doğa Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

3

1

Arpa çeşitlerinde tuz stresi ve salisilik asit uygulamasını fitohormon düzeyinde çalışmış olmak.

Biyosistem Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

3

1

Sitogenetik alanında çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmet

 

Yrd.Doç.

5

1

Üstün zekalılar eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

 

Yrd.Doç.

3

1

Turizm işletmelerinde rekabetçilik konusunda çalışmış olmak.

 

AÇIKLAMALAR

1. Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını (6) altı takım hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 3 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaklardır.

2. Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adaylar, anabilim dalını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, doçentlik belgelerini ve diğer öğrenim belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını; dört (4) takım olarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte teslim edeceklerdir.

3. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri, öğrenim belgelerini, (3) adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Yabancı Dil Sınav Belgesini (ÜDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulunun eş değerliğini kabul ettiği diğer yabancı dil belgesi - en az 50 puan) kapsayan dört (4) takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaktır. Adaylar dilekçelerinde sınava girecekleri Yabancı Dili belirteceklerdir.

- Profesör ve Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nda onaylatılması gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla başvuruda bulundukları birimlerin akademik veya idari amirine onaylatması gerekmektedir

- Tüm adaylar Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterlerinde yer alan değerlendirme formunu doldurarak dosyalarla birlikte teslim edecektir.

9203/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 25. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrolarına başvurular ise ilanın ulusal gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen yapılacaktır.

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir. 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin b fırkasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. (Başvuru dilekçesine hangi dilden sınava girilmek istendiği belirtilecektir.)

3 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5 - Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler; Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler.

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Dilekçe ve Ekleri

1 - Başvuru dilekçesi http://amasya.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/formlar.aspx adresinden temin edilecektir.

2 - Fotoğraf ( 6 adet )

3 - Özgeçmiş

4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Noter Onaylı)

5 - Yayın listesi

6 - Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

7 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ( Kurum dışından başvuranlardan )

8 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Dosyası

1 - Özgeçmiş

2 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi

3 - Yayın Listesi

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMALAR

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği Programı

Doçent

1

1

Türkiye Coğrafyası alanında Doçentliğini almış olup, Eğitim Fakültelerinde en az 10 yıl çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği Programı

Doçent

1

1

Fen Eğitimi alanında Doçentliğini almış olup, Eğitim Fakültelerinde en az 10 yıl çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı

Doçent

1

1

Yakınçağ Tarihi alanında Doçentliğini almış olup, Eğitim Fakültelerinde en az 10 yıl çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

2

1

Ekoloji alanında Doçentliğini almış olup,  Eğitim Fakültelerinde en az 10 yıl çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

-

Doçent

3

1

Zooloji alanında Doçentliğini almış olup, Heteroptera taksono ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.

Yrd. Doç.

1

1

Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olup, Eğitim Fakültelerinde en az 10 yıl çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Yrd. Doç.

4

1

Yüksek lisans ve doktorasını Eğitimde Program Geliştirme alanında yapmış olup, ilk ve orta öğretim ders kitapları yazımı konusunda akademik çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

-

Yrd. Doç.

5

1

Makine alanında doktora yapmış olup, Bilgisayar Destekli İmalat konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

-

Yrd. Doç.

4

1

Makine alanında doktora yapmış olup, Bulanık Mantık konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Suluova Meslek Yüksekokulu

-

-

Yrd. Doç.

4

1

Selenyum içeren RAFT ajanları ve polimer fırçalar üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

9175/1-1


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - DOÇENT KADROLARI İÇİN :

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

2-YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve 4 takım dosya halinde yayınları ile birlikte ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara duyurulacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ :

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

Fakülte/Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Açıklamalar

Adet

Drc.

Adet

Drc.

Adet

Drc.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri İlişkileri

-

-

1

*1

-

-

*Toplam Kalite Yönetimi, istatistik, finansman, çok değişkenli karar verme yöntemleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine  çalışmalar yapmış olmak.

Gıda Teknolojisi

-

-

1

*1

 

 

*Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Alanında doçentlik belgesine sahip olup, Şavak Tulum Peynirinde Patojen bakteriler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik Tesisleri

 

 

1

*1

 

 

*Elektrik-Elektronik alanında Doçentlik Belgesine sahip olup,güç kalitesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Bilg. Müh.Kuramsal Temeller

 

 

1

*1

 

 

*Bilgisayar-Bilişim bilimleri ve Mühendislik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Bilg. Müh.Kuramsal Temeller

 

 

 

 

1

*1

Birleştirilmiş KDV denkleminin analitik ve yaklaşık çözümleri konusunda doktora yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Yetiştiricilik

-

-

1

*1

-

-

*Su Ürünleri alanında Doçentlik unvanına sahip olup, Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde zeolit kullanımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yakınçağ Tarihi

-

-

 

 

1

*5

*Tarih Eğitimi alanında doktora yapmış olup, .Amerika’daki tarih eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yönetim ve Organizasyon

-

-

1

*1

 

 

*İş hayatında kadına yönelik ayrımcılık konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Bitkisel ve Hayvansal Üretim 

-

-

 

 

1

*5

*Maden Yatakları çevresinde saha florası konusunda doktora yapmış olmak.

9240/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yer alan Met Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “9 (dokuz) ay süre ile” ifadesinin çıkarılması ve bu ifadenin yerine “1 (bir) yıl süre ile” ifadesinin eklenmesi, 31.10.2013 tarihli ve 8566 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9188/1-1


İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Abdulbasit ALVER isimli şahsın, doğuştan barsak kanseri hastası olduğu, 25/06/2013 tarihinde muayene için İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine gittiği, Dr. Kenan BÜYÜKAŞIK için sıra numarası aldığı, sevk işlemi ile ilgili aralarında tartışma çıktığı ve adı geçen doktorun kendisine hakaret ettiği, muayene edilmediği ve sağlık durumunun daha kötüye gittiği iddiası ile ilgili 26/06/2013 tarihli ifade tutanağının ekli olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunun 12/07/2013 tarih ve Soruşturma No:2013/91217 sayılı yazısına istinaden başlatılan Ön İnceleme neticesinde; İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uz. Dr. Kenan BÜYÜKAŞIK hakkında İstanbul Valiliğince 4483 sayılı Kanun gereğince verilen 09/09/2013 tarih ve 2013/203 sayılı SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE dair karar verilmiştir.

Müşteki Abdulbasit ALVER'ın yukarıda belirtilen hususa ilişkin, dosya tetkikinde adı geçene ait adres ve telefon numarasından ulaşılamadığından söz konusu karar tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 31.maddeleri gereğince Resmi Gazetede ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

9189/1-1