22 Ekim 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28799

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

Çanakkale İl Özel İdaresinden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 
Milli Savunma Bakanlığından:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Bölüm Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Biyomedikal Müh. Biyomalzeme

Profesör

1

1

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Bölüm Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Uçak El. Elektron. Bakım

Profesör

1

1

8622/1-1


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (1) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

5 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yeri :

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne(Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

ABD / Alanı

Ünvanı

Der.

Adet

Açıklama

Güzel Sanatlar Fak. Dekanlığı

Resim

 

Profesör

1

1

 

Güzel Sanatlar Fak. Dekanlığı

Grafik

 

Yardımcı Doçent

4

1

 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Kürt Dili ve Edebiyatı

 

Doçent

1

1

Klasik Kürt Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Felsefe

Felsefe Tarihi

Yardımcı Doçent

4

1

 

Sağlık Yüksekokul Müdürlüğü

Hemşirelik

 

Doçent

1

1

İç hastalıkları alanında doçentlik belgesi olmak.

Türkiye’de Yaşayan Diller Enst.Müdürlüğü

Kürt Dili ve Kültürü

 

Yardımcı Doçent

4

1

Kültür teorisi, çeviri teorisi pratik fenomenoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

Yardımcı Doçent

1

1

Yapı Eğitimi ABD Doktora yapmış olup, Güçlendirilen yığma duvarların düzlem dışı tekrarlı yük altındaki davranışı konusunda çalışmaları olmak.

Turizm İşl. ve Otelcilik Y.Okulu Müdürlüğü

Konaklama İşletmeciliği

 

Yardımcı Doçent

4

1

 

8642/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Doktor Kemal Evcan Vakfı

VAKFEDENLER: Kemal EVCAN

VAKFIN İKAMETGAHI: AYDIN

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU Kuşadası 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/09/2013 tarihinde tavzih edilen 03/05/2013 tarih ve E.2012/386, K.2013/203 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Erzincan merkez ilçesi Sögütözü köyünde halen yaşayan ve en fazla 4 kuşak atalarından birisi köy nüfusuna kayıtlı kişilere imkanları ölçüsünde ihtiyaçları bulunan bilimsel, sosyal eğitimsel kültürel ve sağlık hizmetlerinde bulunabilmek ve ekonomik, sosyal, kültürel ve sanat hayatına, çevre ve doğal şartlarının iyileştirilmesine kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmak, kuruluşlara öncülük yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.-TL.Nakit (Yüzbin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU: Kemal EVCAN, Muzaffer DEMİR, Mehmet Ali DOĞAN, Dursun GÜNER, Mustafa ÖNER

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan her türlü mal ve hakları Erzincan’ da bulunan vakıflara devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

8581/1-1

—————

VAKFIN ADI: Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı.

VAKFEDEN: Bahaettin Aslıtürk, Adem Şener.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Sakarya.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Sakarya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.09.2013 tarih, E:2013/343, K:2013/322 sayılı karar.

VAKFIN AMACI: İhtiyaç sahibi insanlara eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, ekonomik, sanat ve kültürel alanlarda maddi ve manevi destek ve yardımlarda bulunarak, ülkemize sağlıklı, nitelikli, üretken, milli ve manevi değerleri sahiplenen aydın insan gücü yetiştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 5.000 TL nakit ile Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Pabuççular Mahallesi, 406 ada, 415 parsel sayılı taşınmaz.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Mütevelli Heyetin belirleyeceği aynı amaca hizmet eden bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

8580/1-1

—————

VAKFIN ADI: Özsoy Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Rafet ÖZSOY, Sevim ÖZSOY, Can ÖZSOY, Erhan ÖZSOY, Muhammet ÖZSOY

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 18.Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/07/2013 tarih ve E.2013/19 K.2013/261 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkeleri uyarınca insan kaynağımızı bilgi üreten ve kullanan konumuna getirmek, maddi olanak yoksunu, ancak zeki ve istekli çocuk ve gençlerin eğitim olanağından yararlanmalarına katkı sağlamak, eğitimine katkı sağlanmış çocuk ve gençlerin, bu katkının esas amacı olan “başarılı, mutlu ve sorumluluk alabilen yurttaş olma” amacıyla vakıfla, bağlarını hiç koparmadan, onlarında sürekli ve etkin katılacağı dinamik yapıyı, daima yaşatmak, vakfın kuruluşuna adını veren “Özsoy” ailesinin geçmişten bu güne tüm bireylerinin birbirleri ile ilişkilerini en yüksek sosyal seviyeye çıkarmak ve yaşatmak için öncelikle bu aile mensuplarının eğitimleri başta olmak üzere sosyal, ekonomik, ihtiyaçlarının giderilmesi, aile üyeleri arası iletişimin kaliteli ve üretkenliğe kavuşturulması, aile üyesi olmanın kıvancını yaşayacakları bir ortamın sağlanması, vakfın amacı ve istikbalidir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.-TL.Nakit (Yüzbin türk Lirası)

YÖNETİM KURULU Rafet ÖZSOY, Sevim ÖZSOY, Can ÖZSOY, Erhan ÖZSOY, Muhammet ÖZSOY

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan her türlü mal ve hakları Türk Eğitim Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

8579/1-1


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

HATAY

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

DUYURULUR.

Rektörlük     : 0-326 221 33 17-18

 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

AD.

NİTELİKLERİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

 

 

 

 

PEDODONTİ

DOÇENT

1

1

Pedodonti/Çocuk diş hekimliği alanında Doçent ünvanı almış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

 

 

 

 

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Kimya ve Fen Eğitimi alanında çalışmış olmak

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Gastroenteroloji yan dalı yapmış olmak

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

TIBBİ PATOLOJİ

DOÇENT

2

1

Fetal otopsiler konusunda çalışmış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

1

1

Gıda ambalajlama ve kurutma alanında çalışmış olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Sığır etlerinde Campylobacterler üzerine çalışmış olmak

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ

MİKROBİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Sığırda Brucella üzerine çalışmış olmak

8577/1-1


Çanakkale İl Özel İdaresinden:

ÇANAKKALE KARASAL-SAYISAL YAYIN KULESİ ULUSLARARASI

ÖN SEÇİMLİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

İDAREYE AİT BİLGİLER

İsim                        :  Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi Uluslararası Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü

İletişim Adresi        :  Barbaros Mah.Atatürk Cad. İl Özel İdaresi No:215/B 17100 ÇANAKKALE

Telefon                   : (0286) 2181055/ (0286) 2200022/Dahili:6501-6505

Fax                         :  (0286) 2181053

Web                        :  www.canakkaleantenna.gov.tr

e-posta                    :  competition@canakkaleantenna.gov.tr

 

YARIŞMANIN AMACI

Yarışmanın başlıca amacı, Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi'nin inşa edileceği alan ve içinde bulunduğu bağlam ile ilişkilenmiş, bir yandan bildik ve jenerikleşmiş anten kulesi tipolojilerinin sınırlarını zorlarken, diğer yandan konunun gerektirdiği teknik kısıtları gözetebilen bir yapının tasarımına dair fikirlerin açığa çıkmasına aracı olmaktır. Kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesi, çok sayıda seçenek arasından nitelikli bir ürünün seçilebilmesi ve bu ürünün müelliflerinin saptanması ile güzel sanatların teşvik edilmesi, yarışmanın diğer amaçları arasındadır. Bu yarışmanın aynı zamanda meslek etkinliği alanındaki etik çerçeve değerlerinin yerleşik hale gelmesi ve mimarlık ortamının nitelikli olarak gelişmesi yönündeki hedefleri geliştirmesi beklenmektedir.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu yarışma Çanakkale Valiliği tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği dahilinde uluslararası, ön seçimli mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplinini ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Yarışmaya konu olan alan, Çanakkale İli, Merkez, Kalabaklı Köyü sınırları içinde, kente hakim bir konumda olan, 311 rakımlı bir tepededir. Alanın mülkiyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığına aittir ve 1/1000 ölçekli imar planında, “Kamu Hizmet Alanı (Radyo-Televizyon Ortak anten ve Verici Sistemi)” lejandı içinde yer almaktadır.

İçinde yardımcı servislerin ve sosyal donatı alanlarının da yer aldığı bir "Karasal-Sayısal Yayın Kulesi"nin mimari tasarımı, bu yarışmanın konusudur.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Ön Seçim Şartnamesi İlanı                                                                      : 22.10.2013

Ön Seçim Son Başvuru Tarihi                                                                 : 27.11.2013

Yarışmanın İlanı                                                                                      : 04.12.2013

Sorular İçin Son Gün                                                                              : 20.12.2013

Cevapların İlanı                                                                                       : 27.12.2013

Projelerin Son Teslim Tarihi                                                                    : 15.02.2014

Kargo/Posta İle Son Teslim Tarihi                                                           : 22.02.2014

Jüri Çalışması Başlangıcı                                                                         : 25.02.2014

Kolokyum ve Ödül Töreni                                                                       : 15.03.2014

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

Seçici Kurul Danışman Jüri Üyeleri

• Ahmet ÇINAR, Çanakkale Valisi

• Ayhan GİDER, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

• Yücel ATALAY, Gökçeada Belediye Başkanı

• Kenan ELİUZ, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri

• Ömer YILMAZ, Mimar

 

Seçici Kurul Asli Jüri Üyeleri

• Emre AROLAT, Mimar

• Louis BECKER, Mimar

• Caroline BOS, Mimar

• Arzu ERDEM, Mimar, Prof.Dr.

• Oğuz Cem ÇELİK, İnşaat Mühendisi, Prof.Dr.

 

Seçici Kurul Yedek Jüri Üyeleri

• Murat AKSU, Y.Mimar

• Melike ALTINIŞIK, Mimar

• İsmail MORKOÇ, İnşaat Mühendisi

 

Raportörler

• Serap ÖBEKCİ, Mimar

• Pınar GÖKBAYRAK, Mimar

• Özgür ŞAHİN, Elektrik Mühendisi

 

Raportör Yardımcısı

• Arzu ERALP, Şehir Plancısı

 

SON BAŞVURU TARİHİ

Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç 27 Kasım 2013, saat 17:00'a kadar İdarenin adresine ulaşmış olacaktır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Çanakkale Valiliği sorumlu değildir.

 

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

1.lik Ödülü:                                                                                     100.000 TL

2.lik Ödülü:                                                                                     80.000 TL

3.lük Ödülü:                                                                                    50.000 TL

1.Mansiyon:                                                                                    25.000 TL

2.Mansiyon:                                                                                    25.000 TL

3.Mansiyon:                                                                                    25.000 TL

4.Mansiyon:                                                                                      25.000 TL

5.Mansiyon:                                                                                    25.000 TL

 

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Çanakkale Valiliği tarafından, en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir.

ÖN SEÇİME KATILIM KOŞULLARI

Ön seçime katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların, Çanakkale Valiliği ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri Çanakkale Valiliği'ne karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Ön seçime katılacaklarda aranacak koşullar:

•       İlgili Meslek Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

•Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) Şartname Çanakkale Valiliği, İl Özel İdaresi, Yarışma Raportörlüğünden 100,00 TL bedelle CD ortamında satın alınabileceği gibi, Ziraat Bankası Kordon Şubesi TR440001000813121575925002 No'lu hesaba şartname tutarını yatırdıktan sonra alındı makbuzunu (0286) 2181053 nolu faksa, yarışmanın e-mail adresine veya "Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi Uluslararası Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, İl Özel İdaresi No:215/B 17100 ÇANAKKALE" adresine gönderdikleri takdirde şartname dokümanı adreslerine gönderilecektir.

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Jüri, tasarımcıların mimarlık alandaki yeteneklerini, isteklerini ve heveslerini yansıtan etkileyici portfolyolar aramaktadır. Yarışmaya katılacaklardan daha önce anten tasarlamış olmaları beklenmemektedir. Seçici kurul kamusal yapılar/strüktürler üzerine çalışmış mimarları ve bu yapıların peyzaj ile sağlam ilişkiler kuran yaklaşımlarını değerlendirecektir.

ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. KİMLİK DOSYASI

• Ekip temsilcisinin kendi ülkesindeki Mimarlar Odası'na/Birliği'ne kayıtlı olduğunu gösterir belge eklenmelidir. (Ekip olarak katılım olması halinde ekip ortaklarının tamamı ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunacaktır.)

• Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak ibraz edilmelidir.

• Şartnamenin ekinde verilen dilekçenin imzalı kopyası kimlik dosyasının içerisine eklenecektir.

Ekip içerisinde farklı mesleklerden profesyonellerin yer alması jüri tarafından desteklenmektedir. Ekip olarak katılım halinde, ekip temsilcisinin mimar olma zorunluluğu bulunmaktadır.

2. PORTFOLYO (A3 kitapçık)

• En fazla 5 referans projenin yer alacağı portfolyo

• Portfolyonun kapak sayfasında Yarışmanın adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi  ve ekip üyelerinin adı-soyadı yer alacaktır.

• Her projenin ilk sayfasında proje künyesi (projenin adı, projenin yeri/konumu, proje yılı/durumu, tasarımın içeriği, fonksiyonları, işveren adını içerecektir) yer alacaktır.

• Portfolyolar 25 MB'ı geçemez.

• Basılı 3 kopya yazışma adresine son teslim tarihine kadar ulaşmış olmalıdır. Kargodan kaynaklanan gecikmelerden Çanakkale Valiliği sorumlu değildir.

3. NİYET MEKTUBU

Yarışmacılar, yarışmaya neden katılmak istediklerini anlatan bir metin hazırlamalıdır. (En fazla 250 kelime)

4. ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ ALINDI MAKBUZU

5. DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK BELGELER

Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan Madde 2-Portfolyo (pdf formatında) ve Madde 3-Niyet Mektubu ayrıca CD, DVD ya da USB ortamında teslim edilecektir.

8586/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.ardahan.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 64 46

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji / Prehistorya

Yrd. Doç.

1

1

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Tarih / T.C. Tarihi

Yrd. Doç.

4

1

‘’Himaye-i Etfal Cemiyeti’’üzerine doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik

Yrd. Doç.

4

1

‘’Tıp Morfolojisi’’üzerine doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik

Yrd. Doç.

4

1

‘’Antioksidanlar, Oksidatif Stres,İnsektisit ’’ üzerine doktora yapmış olmak.

8576/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Trans Atlantic Turkey Ltd Şti’nin sahip bulunduğu, AR/TAT/4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740 ve 4741 hak sıra numaralı toplam 13 adet petrol arama ruhsatını terk için 08.10.2013 tarihinde müracaat ettiği 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ilan olunur.

8582/1-1


 

—————


 


 

—————


 


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/09/2013 tarihli Kararıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

YERİ

PROJE ADI

KURULU GÜCÜ

(MW)

TÜRÜ

SÜRESİ

1

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İstanbul ili, Eyüp ilçesi

Biyokütle

4,024 MW

Üretim Lisansı

05/09/2013 tarihinden itibaren 28/08/2023 tarihine kadar

2

Kırca Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Balıkesir ili, Gönen ilçesi

Kalfaköy RES

10 MW

Üretim Lisansı

05/09/2013 tarihinden itibaren 47 yıl, 4 ay, 7 gün

3

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Karaman ili

Ermenek HES

306,4 MWm/302,4 MWe

Üretim Lisansı

05/09/2013 tarihinden itibaren 49 yıl

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

YERİ

PROJE ADI

TÜRÜ

Lisans Tarihi ve

Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

1

Bess Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Rize ili

Dereköy-Demirkapı HES

Üretim Lisansı

13/11/2007

EÜ/1374-5/994

22/08/2013 tarihli ve 4556-4 sayılı Kurul Kararı ile 23/09/2013 tarih itibariyle sona erdirilmiştir.

2

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İstanbul ili, Eyüp ilçesi

Çöpgazı

Otoprodüktör Grubu Lisansı

28/08/2003

EOG/183-8/343

05/09/2013 tarihli ve 4583 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Çekim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.

Balıkesir ili, Gönen ilçesi

Kalfaköy RES

Üretim Lisansı

12/01/2012 tarihli ve EÜ/3640-2/2208

05/09/2013 tarihli ve 4584-1 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Gül Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Gaziantep ili, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi

Fuel Oil

Üretim Lisansı

25/06/2009

EÜ/2139-5/1505

12/09/2013 tarihli ve 4599-13 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

8583/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/09/2013 tarihli Kararıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

SIRA A NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Hema Akaryakıt Dağıtım Uluslararası Nakliye İnşaat Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

19/09/2013 tarihinden itibaren 15 yıl

2

Seikontürk Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

19/09/2013 tarihinden itibaren 15 yıl

3

FMH Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Madeni Yağ Lisansı

19/09/2013 tarihinden itibaren 07/02/2014 tarihine kadar geçerli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Orgün Gıda ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

03/09/2009 MYĞ/2227-1/26506

Madeni Yağ Lisesi

19/09/2013 tarihli ve 4614/6 sayılı

Kurul Kararı ile

sona erdirilmiştir.

2

Zirve Madeni Yağlar ve Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Limited Şirketi

18/11/2009 MYĞ/2313-1/26836

Madeni Yağ Lisansı

19/09/2013 tarihli ve 4614/7 sayılı

Kurul Kararı ile

sona erdirilmiştir.

3

TMC Grup Kimya Ar-Ge İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

21/12/2010 MYĞ/2940-8/28731

Madeni Yağ Lisansı

19/09/2013 tarihli ve 4614/8 sayılı

Kurul Kararı ile

sona erdirilmiştir.

4

Vezir Kimya Endüstriyel Yağlar ve Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Limited Şirketi

28/04/2011 MYĞ/3195-2/29381

Madeni Yağ Lisansı

19/09/2013 tarihli ve 4614/9 sayılı

Kurul Kararı ile

sona erdirilmiştir.

8583/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/09/2013, 12/09/2013 ve 26/09/2013 tarihli Kararlarıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (satış)

05/09/2013 tarihinden itibaren 30 yıl

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

2

Siyahkalem Doğalgaz İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi

İthalat Lisansı

12/09/2013 tarihinden itibaren 26 yıl

3

TT Grup Elektrik ve Gaz Toptan Ticaret A.Ş.

Doğal gaz toptan satış lisansı

26/09/2013 tarihinden itibaren 30 yıl

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

aşağıdaki tüzel kişinin lisansı sona erdirilmiştir.

 

SIRA NO

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Eser Doğalgaz İthalat ve Toptan Satış A.Ş.

05/07/2012 DİT/3906-1/272

İthalat (Spot LNG) lisansı

26/09/2013 tarihli ve 4622-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

8583/3/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No  :  4640                                                                                                                                                               Karar Tarihi : 03/10/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/10/2013 tarihli toplantısında; 2014 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin olarak aşağıdaki kararı alınmıştır:

Madde 1 - a) 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (h) bendi ve 10 uncu maddesinin (1-A) fıkrasının (e) bendi uyarınca 2014 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin iletim tarifesinin %0,5’i (binde beş)  oranında belirlenmiştir.

b) İletim ek ücretleri, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aylık olarak hesaplanır ve takip eden ayın 25’ ine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırılır.

Madde 2 - Bu Karar 01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

8584/1-1


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi        1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi        1 (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                 1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

 

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Singler Perturbe Olmuş Diferansiyel Problemlerin Nümerik Çözümleri Hakkında Çalışmaları Olmak.

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

Gruplarda Fibonacci Dizileri Konusunda Çalışmış Olmak.

Fizikokimya

Doçent

1

1

Adsorbsiyon ve Kil Ara Yüzey Kompleksleri Konusunda Çalışmış Olmak.

Cebir ve Sayılar Teorisi

Yardımcı Doçent

1

5

Halkalarda Fibonacci Dizileri Konusunda Çalışmış Olmak.

Ortaçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

1

5

Ortaçağ Dönemi Van Gölü Havzası Tarihine Dair Çalışma Yapmış Olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Anayasa Hukuku

Yardımcı Doçent

1

2

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Mekanik

Yardımcı Doçent

1

5

Betonarme Yapı elemanları Tasarımı Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Konstrüksiyon ve İmalat

Yardımcı Doçent

1

3

Plazma Oksitlenme İşleminin Titanyum Alaşımları Üzerine Etkisi Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Fizyoloji

Profesör

1

1

İnsülin Fizyolojisi Konusunda Çalışmış Olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Ağrı Konusunda Yandal Yapmış Olmak.

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp Doktoru Olmak ve İmmünoloji Konusunda Çalışmış Olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

3

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

3

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

3

Bipolar Bozukluklar Üzerine Çalışmış Olmak.

Üroloji

Yardımcı Doçent

1

3

Androloji Konusunda Çalışmış Olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

5

Parkinson ve Depresyon Hastalıkları Üzerine Çalışmış Olmak.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

5

Otitli Hastalarda Antibakteriyel Solisyonlar Üzerine Çalışmış Olmak.

Anatomi

Yardımcı Doçent

1

3

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

5

İnmeli Hastalar Üzerine Çalışmış Olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Program

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

5

Lisans veya Yüksek Lisans veya Doktorasını Sivil Havacılık Alanında Yapmış Olmak.

KEMALİYE H.A.A. TURİZM VE OTECİLİK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

-

Yardımcı Doçent

1

5

Fakülte ve Yüksekokulların Turizm İşletmeciliği Mezunu Olup, İlgili alanda Doktora Yapmış Olmak veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesinden Mezun Olup, Yüksek Lisans ve/veya Doktorasını Turizm Alanında Yapmış Olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Harita ve Kadastro Programı

Yardımcı Doçent

1

5

Harita Mühendisliği Anabilim Dalında Uzaktan Algılama Alanında

Doktora Yapmış Olmak.

8610/1-1


 

8591/1-1