22 Ekim 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28799

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YÜKSEK HIZLI TRENLERDE GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ İNTERNET ALTYAPISI İÇİN GEREKLİ EKİPMANLAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


HAVAALANI PİSTİ UZATILMASI İÇİN GEREKLİ DOĞAL STABİLİZE DOLGU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


PROJE VE HESAP RAPORLARI İLE İHALE (PİD) DOSYASI HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


81 KALEM KAYIŞ-KASNAK-ZİNCİR-DİŞLİ GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


113 KALEM CİVATA-ELEKTROT/TAKIM-AVADANLIK GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Kırklareli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: (İPKB)


INVITATION FOR BIDS (IFB)

REPUBLIC OF TURKEY

Istanbul Special Provincial Administration

Istanbul Project Coordination Unit

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: (İPKB)


INVITATION FOR BIDS (IFB)

REPUBLIC OF TURKEY

Istanbul Special Provincial Administration

Istanbul Project Coordination Unit

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)


ARSA SATILACAKTIR

Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından:


8 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Tarsus Belediye Başkanlığından:


SCHLATTER GAAS 80/700 YAKMA ALIN KAYNAĞI MAKİNESİNİN REVİZYON VE MODERNİZASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


ZEYİLNAME

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YÜKSEK HIZLI TRENLERDE GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ İNTERNET ALTYAPISI İÇİN GEREKLİ EKİPMANLAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Yüksek Hızlı Trenlerde güvenli ve kesintisiz internet altyapısı için gerekli ekipmanlar, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 31/10/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8592/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.770.- TL. ile en çok 137.605,23.- TL. arasında değişen; 25/10/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 180.- TL., en çok 13.765.- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, kamyonet, minibüs, tanker, otobüs, pikap, kamyon vb 34 adet araç; açık artırma suretiyle, Büyükalp Cad. 2 Nolu Kapı Girişi (Elazığ Yolu üzeri Total Akaryakıt İstasyonu Karşısı) Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Toplantı ve Seminer salonunda 28/10/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (412) (257 43 79 ) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İpekyololu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8618/1-1


HAVAALANI PİSTİ UZATILMASI İÇİN GEREKLİ DOĞAL STABİLİZE DOLGU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumuna ait Antalya ili Aşağıoba köyü hudutlarında kalan Antalya-Karain Stol Havaalanının ana pistinin uzatılması için gereken doğal stabilize dolgu malzeme alımı işi 01 Kasım 2013 Cuma günü saat:14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00 TL. karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 55-303 73 50-303 73 52-303 73 78

8589/1-1


PROJE VE HESAP RAPORLARI İLE İHALE (PİD) DOSYASI HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait, İstanbul Sarıyer 681 ada 25 parsele yapılacak yeni bina inşaatı için proje ve hesap raporları ile ihale (PİD) dosyası hazırlanması işi 01 Kasım 2013 Cuma günü saat:11.00’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00 TL. karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 50-303 73 52-303 73 53-303 73 78

8590/1-1


81 KALEM KAYIŞ-KASNAK-ZİNCİR-DİŞLİ GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 81 Kalem Kayış-Kasnak-Zincir-Dişli Malzemeleri, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 75,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.11.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8195/1-1


113 KALEM CİVATA-ELEKTROT/TAKIM-AVADANLIK GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 113 Kalem Civata- Elektrot/Takım- Avadanlık Grubu Malzeme, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 75,00- TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.11.2013 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8194/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Kırklareli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 30.10.2013                   Saat: 14.30                   İhale Yeri: Satış Sal./Saat: 14:30

 

S.

No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

M3

Parti

Muh.

Bed.

Teminat

  1

Kurudere

3 SNB Kl.Kt.Kn T.

3-3,5-4

124

 

45,271

2

160

218

  2

Kurudere

3 SKB Kl.Kt.Kn T.

2-2,5

73

 

22,386

2

110

75

  3

Kurudere

3 SNB İn.Kt.Kn T.

3-3,5-4

199

 

30,819

2

110

103

  4

Kurudere

3 SNB Paç.Kn T.

3-3,5-4

182

 

32,772

2

120

119

  5

Gümüşalan

3 SNB Paç.Kn T.

04.Mar

37

 

11,135

1

120

41

  6

Kofçaz d.

3 SNB Paç.Kn T.

3-3,5-4

320

 

63,662

3

180

346

  7

Gümüşalan

3 SNB Paç.Kn T.

3-3,5-4

48

 

13,11

1

180

71

  8

Kofçaz d.

3 SKB Paç.Kn T.

2-2,5

131

 

19,109

2

160

93

  9

Gümüşalan

3 SKB Paç.Kn T.

1,5-2-2,5

59

 

9,124

1

110

31

10

Gümüşalan

3 SNB İn.Kt.Kn T.

3-3,5-4

63

 

10,1

1

140

43

11

Kofçaz d.

3 SNB Kl.Kt.Mş T

4-4,5-5

668

 

218,668

9

195

1.285

12

Kofçaz d.

3 SKB Kl.Kt.Mş T

1,5-2

277

 

54,819

4

155

257

13

Gümüşalan

3 SNB İn.Kt.Mş T

05.Nis

961

 

208,486

11

150

944

14

Kofçaz d.

3 SNB İn.Kt.Mş T

3

6424

 

1243,61

47

150

5.622

15

Kurudere

3 SNB İn.Kt.Mş T

3-3,5-4

258

 

34,247

2

110

114

16

Kofçaz d.

3 SNB İn.Kt.Mş T

3

3416

 

748,231

20

110

2.479

17

Kofçaz d.

3 SKB İn.Kt.Mş T

2

1674

 

164,051

9

130

645

18

Kofçaz d.

3 SNB Paç.Mş T

3,5-4

315

 

93,285

3

115

324

19

Gümüşalan

3 SNB Paç.Mş T

3-3,5-4

55

 

12,706

1

180

69

20

Kofçaz d.

3 SNB Paç.Mş T

3

770

 

176,004

8

180

955

21

Gümüşalan

3 SKB Paç.Mş T

1,5-2-2,5

125

 

15,414

1

145

68

22

Kofçaz d.

3 SKB Paç.Mş T

2-2,5

719

 

107,159

5

145

469

23

Gümüşalan

3 SKB Saçlı.Mş T

1,5-2

212

 

30,518

2

140

129

24

Kofçaz d.

3 SKB Saçlı.Mş T

2,5

1894

 

263,933

13

140

1.115

25

Kofçaz d.

3 SKB Saçlı.Mş T

2

1581

 

224,096

7

100

675

26

Gümüşalan

3 SNB Gürgen T.

3-3,5-4-5

44

 

9,833

1

110

33

27

Kofçaz d.

3 SNB Gürgen T.

04.Mar

287

 

49,697

3

150

225

28

Kofçaz d.

3 SKB Gürgen T.

2-2,5

212

 

26,308

2

140

112

29

Kofçaz d.

3 SNB.Dışb.Tom.

04.Mar

31

 

7,65

1

170

40

30

Kofçaz d.

3 SKB Dışb.Tom

2-2,5

7

 

1,301

1

150

6

31

Kofçaz d.

2.Meşe.Mad.Dir.

2-2,5

4024

 

264,428

13

150

1.196

32

Gümüşalan

2.Kn.Mad.Dir.

2-2,5-3-4

124

 

9,13

1

150

42

33

Kurudere

2.Kn.Mad.Dir.

2-2,5-3-4

258

 

16,44

1

110

55

34

Değirmendere

Yapr. Yak.Od.

T.İrat

 

5362

 

46

40

6.459

35

Kofçaz

Yapr. Yak.Od.

Paz.

 

4308

 

35

40

5.195

36

Kirazpınar

Yapr. Yak.Od.

Paz.

 

3176

 

29

40

3.831

37

Dereköy

Yapr. Yak.Od.

Paz

 

2972

 

29

40

3.586

38

Kofçaz d.

Yapr. Yak.Od.

Paz.

 

1625

 

13

57

2.787

39

Kofçaz

Yapr. Lif Yon.Od.

Paz.

 

3206

 

25

70

6.750

40

Kirazpınar

Yapr. Lif Yon.Od.

Paz.

 

1074

 

12

70

2.262

41

Dereköy

Yapr. Lif Yon.Od.

Paz.

 

2102

 

20

70

4.425

42

Değirmendere

Yapr. Lif Yon.Od.

Paz.

 

332

 

3

70

700

43

Dereköy

Yapr. Yak.Od.

 

 

536

 

5

60

969

44

Kirazpınar

Yapr. Yak.Od.

 

 

2484

 

22

60

4.486

45

Değirmendere

Yapr. Yak.Od.

 

 

3824

 

26

60

6.898

46

Kofçaz

Yapr. Yak.Od.

 

 

10487

 

77

60

18.924

TOPLAM

25572

41488

4.237,502

524

 

85.271

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı Gümüşalan, Kurudere ve Kofçaz depolarında mevcut 524 parti orman emvallerinden yapraklı yapacak emvallerin %40’ı ile vergiler karşılığı peşin, bakiyenin kalan kısmı aylık % 0,6 vade faizli 9 aya kadar vadeli, ibreliler yapraklı-lif ve yakacak odunların % 30 u ile vergiler karşılığı peşin bakiye kalan kısmı aylık % 0,6 vade faizli 9 aya kadar vadeli olmak üzere limit dahili müddetsiz kati banka teminat mektubu karşılığında ve EK 1-2-4-6 nolu şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır

2 - Açık artırmalı satış 30.10.2013 PERŞEMBE günü saat 14.30’da İşletmemiz Müdürlüğü ihale salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedeli üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.% 3 teminatlar saat 14.20’a kadar alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - Mücbir sebebe binaen satışın gününde yapılmaması halinde aylık % 1,2 gecikme cezası alınır.

4 - Alıcıların son sene vizesi yapılmış kapasite belgesini, Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Vergi numaralarını, vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır

5 - Satışa ait İlan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, civar İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğünden temin edilebilir.

6 - İşletme Müdürlüğümüzce KOBİ KREDİ KARTI ile satış yapılmaktadır.

TEL: 0 288 214 29 45 - FAX: 0 288 214 13 75

BANKA HS. No. 8021220-5001     KIRKLARELİ ZİRAAT

BANKA İBAN NO:TR74 0001 0001 0408 0212 2050 01

8617/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: (İPKB)

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI”

(EIB-WB4-YAPIM-33)

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale - Küçük İşler (International Competitive Bidding - ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi - (EIB-WB4-YAPIM-33)

İstanbul İlinde 3 adet Okulun anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işi gerçekleştirilecektir.

 

(EIB-WB4-YAPIM-33)

S. No

İli

İlçesi

Yapının Adı

1

İstanbul

Gaziosmanpaşa

Alparslan İ.Ö.O

Fevzi Çakmak Mah.756. Sok.No: 3 Küçükköy

2

İstanbul

Eyüp

Alibeyköy Anadolu Lisesi

Alibeyköy Karadolap Mah. Gaziosmanpaşa Caddesi, 83 pafta, 43 ada, 45 parsel

3

İstanbul

Eyüp

İslambey İ.Ö.O.

İslambey Mah. İslambey Caddesi, 192 ada, 76 parsel

 

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2010-2011-2012), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2013 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 45.000.000,00 TL olması gerekmektedir.(2013 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 2012 yılı cirosuna dahil edilecektir.) Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve / veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2008-2012) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 40.000 m2 yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 8.500.000,00 TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 400.- TL veya 200 Euro karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: TL için IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 veya Euro için IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (EIB-WB4-YAPIM-33) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvetibıl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 650.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 16 Aralık 2013 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul İl Özel İdaresi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8     34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel        : +(90) (212) 518 55 00

Fax       : +(90) (212) 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

Web     : www.ipkb.gov.tr

8594/1/1-1


INVITATION FOR BIDS (IFB)

REPUBLIC OF TURKEY

Istanbul Special Provincial Administration

Istanbul Project Coordination Unit

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)

“RECONSTRUCTION WORK OF EDUCATIONAL BUILDINGS”

(EIB-WB4-WORKS-33)

1 - The Government of Turkey has received a loan from the the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB), Council of Europe Development Bank (CEB) and Islamic Development Bank (IDB) and intends to use this loan for reconstruction of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in Istanbul.

2 - Republic of Turkey, Istanbul Special Provincial Administration Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International Competitive Bidding – Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement guidelines for the reconstruction work of Administrative building in lump sum bases under the scope of contract package given below.

Construction Contract Id. No – (EIB-WB4-WORKS-33)

3 School Building’s Lump Sum Turnkey Reconstruction works shall be realized in İstanbul.

 

(EIB-WB4-WORKS-33)

No

City

County

Name-Adress of Building

1

İstanbul

Gaziosmanpaşa

Alparslan Primary School

Fevzi Çakmak Mah.756. Sok.No:3 Küçükköy

2

İstanbul

Eyüp

Alibeyköy Anadolu Lycee

Alibeyköy Karadolap Mah. Gaziosmanpaşa Caddesi, 83 pafta, 43 ada, 45 parsel

3

İstanbul

Eyüp

İslambey Primary School

İslambey Mah. İslambey Caddesi, 192 ada, 76 parsel

 

3 - Minimum qualification criteria valid for contract package are given below:

I. Minimum average annual turnover in construction work of 45.000.000,00-TL, calculated as the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public Accountant and received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) years (2010-2011-2012), for which the annual turnovers for corresponding years should be brought to 2013 basis by using Ministry of Environment and Urban Planning certificate coefficients. (Turnover in construction works performed in 2013 shall be included to turnover for year 2012) If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such contract prices must be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual turnover in construction work. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified.

II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a joint venture partner or subcontractor, within last 5 (five) years (2008-2012) of having satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows; Construction of a new building with a total closed construction area of 40.000 m2 (calculated as sum of closed construction area) under one contract. Successful completion of the works should be evidenced by the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant Provincial Directorate of Environment and Urban Planning. Works completion certificates taken up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted.

III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 8.500.000,00-TL available cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture

IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the Invitation for Bids. For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification criteria.

V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works.

VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the past 5 (five) years.

VII. In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other documentation given by the Invitation for Bids

4 - Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents at the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a written application and upon payment of a non-refundable fee of 400 Turkish Liras or 200 Euros. Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 and for Euro IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 at Vakıfbank, Mercan Branch/İstanbul/Turkey together with the Contract Identification No of EIB-WB4-WORKS-33. The purchasing application shall be made by a letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded for any reason.

5 - Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied by a Bank security of 650.000,00 TL or equivalent minimum in bid price currency or another convertible currency for tender package and shall be delivered to the address given below on or before December 16th, 2013 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.

6 - Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the representative of the bidders who wish to attend.

7 - Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.

Republic of Turkey

Istanbul Special Provincial Administration

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8     34126

Beyazıt/Istanbul/Turkey

Phone   : + (90) (212) 518 55 00

Fax       : + (90) (212) 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

Web     : www.ipkb.gov.tr

8594/2/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: (İPKB)

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

“PENDİK HÜKÜMET KONAĞI VE İLÇE SAĞLIK MERKEZİ BİNASI YENİDEN YAPIM İNŞAATI”

(EIB-WB5-YAPIM-02)

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki Pendik Hükümet Konağı ve İlçe Sağlık Merkezi binasının anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale – Küçük İşler (International Competitive Bidding – ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi – (EIB-WB5-YAPIM-02)

İstanbul İlinde Pendik Hükümet Konağı ve İlçe Sağlık Merkezinin anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işi gerçekleştirilecektir.

 

EIB-WB5-YAPIM-02

S. No

İli

İlçesi

Yapının Adı

1

İSTANBUL

PENDİK

Pendik Hükümet Konağı ve İlçe Sağlık Merkezi / Doğu Mahallesi İnce Sokak No: 12, Pendik /İSTANBUL (100 Pafta, 859 Ada, 38 Parsel)

 

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2010-2011-2012), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2013 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 35.000.000,00 TL olması gerekmektedir.(2013 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 2012 yılı cirosuna dahil edilecektir.) Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve / veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2008-2012) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 35.000 m2 yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 6.000.000,00 TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 400.- TL veya 200 Euro karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: TL için IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 veya Euro için IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (EIB-WB5-YAPIM-02) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 650.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 12 Aralık 2013 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul İl Özel İdaresi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8    34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel        : +(90) (212) 518 55 00

Fax       : +(90) (212) 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

Web     : www.ipkb.gov.tr

8595/1/1-1


INVITATION FOR BIDS (IFB)

REPUBLIC OF TURKEY

Istanbul Special Provincial Administration

Istanbul Project Coordination Unit

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)

“RECONSTRUCTION WORK OF PENDIK GOVERNOR'S AND DISTRICT

HEALTH CENTER BUILDING”

(EIB-WB5-WORKS-02)

1 - The Government of Turkey has received a loan from the the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB), Council of Europe Development Bank (CEB) and Islamic Development Bank (IDB), and intends to use this loan for reconstruction of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in Istanbul.

2 - Republic of Turkey, Istanbul Special Provincial Administration Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International Competitive Bidding – Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement guidelines for the Reconstruction Work of Pendik Governor's and District Health Center Building in lump sum bases under the scope of contract package given below.

Construction Contract Id. No – (EIB-WB5-WORKS-02)

Pendik Governor's and District Health Center Building’s Lump Sum Turnkey Reconstruction works shall be realized in İstanbul.

 

(EIB-WB5-WORKS-02)

No

City

County

Name-Adress of Building

1

İSTANBUL

PENDİK

Pendik Governor's and District Health Center / Doğu Quarter İnce Street No: 12, Pendik/ İSTANBUL (Map Sheet 100,City block 859, 38 Parcel)

 

3 - Minimum qualification criteria valid for contract package are given below:

I. Minimum average annual turnover in construction work of 35.000.000,00-TL, calculated as the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public Accountant and received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) years (2010-2011, and 2012), for which the annual turnovers for corresponding years should be brought to 2013 basis by using Ministry of Environment and Urban Planning certificate coefficients. (Turnover in construction works performed in 2013 shall be included to turnover for year 2012) If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such contract prices must be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual turnover in construction work. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified.

II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a joint venture partner or subcontractor, within last 5 (five) years (2008-2012) of having satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows; Construction of a new building with a total closed construction area of 35.000 m2 (calculated as sum of closed construction area) under one contract. Successful completion of the works should be evidenced by the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant Provincial Directorate of Environment and Urban Planning. Works completion certificates taken up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted.

III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 6.000.000,00-TL available cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture

IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the Invitation for Bids. For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification criteria.

V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works.

VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the past 5 (five) years.

VII. In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other documentation given by the Invitation for Bids

4 - Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents at the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a written application and upon payment of a non-refundable fee of 400 Turkish Liras or 200 Euros. Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 and for Euro IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 at Vakıfbank, Mercan Branch/İstanbul/Turkey together with the Contract Identification No of EIB-WB5-WORKS-02. The purchasing application shall be made by a letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded for any reason.

5 - Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied by a Bank security of 650.000,00 TL or equivalent minimum in bid price currency or another convertible currency for tender package and shall be delivered to the address given below on or before December 12nd, 2013 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.

6 - Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the representative of the bidders who wish to attend.

7 - Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.

Republic of Turkey

Istanbul Special Provincial Administration

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8      34126

Beyazıt/Istanbul/Turkey

Phone   : + (90) (212) 518 55 00

Fax       : +(90) (212) 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

Web     : www.ipkb.gov.tr

8595/2/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Erzurum Yakutiye Hasanibasri Mahallesinde bulunan ada, pafta ve parsel numarası ile alanı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda yazılı arsalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır.

 

SIRA NO

MEVKİİ

VASFI

ADA/PAFTA

PARSEL

ALAN (m2)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİH/SAAT

1

Hasanibasri Mahallesi

Arsa

184-9194-129

5.616,34

4.212.255,00

126.367,65

01/11/2013-09:30

2

Hasanibasri Mahallesi

Arsa

184-9194-130

6.123,26

4.592.445,00

137.773,35

01/11/2013-09:40

3

Hasanibasri Mahallesi

Arsa

184-9194-131

6.123,26

4.592.445,00

137.773,35

01/11/2013-09:50

4

Hasanibasri Mahallesi

Arsa

184-9194-132

5.616,45

4.212.337,50

126.370,13

01/11/2013-10:00

 

2. İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümenimiz (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3. Bu ihaleye ait arsalar için İdari Şartname Belediyemiz İhale Hazırlık Servisinden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir..

4. İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 01/11/2013 tarihi saat 08:30’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak İhale Hazırlık Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

5. İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye de tebligat için adres beyanı,

c) Noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ile vekaletnameleri,

e) Satış şartnamesinin 5/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,

f) İhale dokümanın satın alındığına dair belge,

g) Şirket olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2013 yılında alınmış) ile Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü. (Ortak girişim olması halinde ortakların her birinin kayıtlı olduğu oda belgeleri)

h) Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek zorundadır.)

6. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir.

İlan olunur.

8641/1-1


8 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Tarsus Belediye Başkanlığından:

Madde 1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listesi çıkarılan muhammen bedelleri ile geçici teminat miktarları, cins ve özellikleri belirtilen 8 adet Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü İhale ile ihale edilmek üzere 06/11/2013 tarihinde satılacaktır. 

Madde 2-) Taşınmazlara ait satış ihalesi aşağıdaki listede belirtilen tarih, gün ve saatte Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Yeni Belediye Tesisleri, Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

Satışı yapılacak gayrimenkullerin listesi aşağıdadır.

 

S. No

Mahalle

Ada/Parsel

Niteliği

(m2)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

KDV

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kemalpaşa Mah.

2176/13

Arsa

329

82.250,00

2.467,50

----------

06.11.2013

15:25

2

Kemalpaşa Mah.

2176/14

Arsa

319

79.750,00

2.392,50

----------

06.11.2013

15:30

3

Kemalpaşa Mah.

2176/15

Arsa

318

79.500,00

2.385,00

----------

06.11.2013

15:35

4

Hürriyet Mah.

4594/1

Arsa

2554

3.000.000,00

90.000,00

%18

06.11.2013

15:40

5

Yeni Mahalle

4442/2

Arsa

800

480.000,00

14.400,00

----------

06.11.2013

15:45

6

Yeni Mahalle

4446/2

Arsa

801

560.700,00

16.821,00

----------

06.11.2013

15:50

7

Yeni Mahalle

4446/3

Arsa

1358

950.600,00

28.518,00

----------

06.11.2013

15:55

8

İncirlikuyu Köyü

111/7

Arsa

785

392.500,00

11.775,00

----------

06.11.2013

16:00

 

3 - Satışı yapılacak olan Taşınmazların tahmin edilen muhammen bedelleri ve Geçici teminatları yukarıdaki listede belirtilmiş olup; İhaleye girecek isteklilerden Geçici Teminatı nakit olarak yatıracak olanlar Geçici Teminatlarını ihale günü saat 09:00‘a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliği Veznesine yatırması ve vezneden alınacak makbuzun teklif mektubu ile birlikte dış zarfa koymaları gerekmektedir. Banka teminat mektubu olarak verilecek geçici teminat, Banka Bölge veya Genel Müdürlükçe teyitli ve süresiz olacaktır,

4 - Bu ihale ile ilgili şartnameler (Her Bağımsız Bölüm için) 200,00,-TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müd. Gelir Yöneticiliğinden temin edilebilir. Ayrıca; Bedelsiz olarak Belediye Mali Hizmetler Müd. Gelir Yöneticiliğinde incelenebilir.

İhaleye katılmak için Şartname satın alınması mecburidir.

5 - Satışı yapılacak Taşınmazlardan;

a) İhale listesinde bulunan 4 sıra numaralı taşınmazdan %18 KDV alınacaktır. KDV; kesinleşen ihale bedeli üzerinden taksitli satışlarda 1. Taksit ile birlikte, peşin satışlarda ise ihale bedeli yatırılırken hesaplanıp peşin olarak tahsil edilecektir.

b) İhale listesinde bulunan diğer sıra numaralı taşınmazlar KDV muaftır.

6 - Bu ihaleye katılmak isteyenlerin;

a) Hangi Taşınmazın ihalesine katılmak istediğini belirten dilekçe,

b) Kanuni İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti,

c) İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişi adına Tarsus Belediyesi Gelirler Yöneticiliğinden alınacak Borcu yoktur yazısı,

d) Şartname alındı makbuzu,

e) Geçici teminat makbuzu, (Banka teminat mektubu alınacaksa Bölge veya Genel Müdürlükçe teyit alınacaktır)

f)  İhaleye katılacak isteklinin noter tasdikli imza sirküsü,

g) İstekli adına vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini vermek zorunludur.

h) Teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, (Noterden tasdikli olacak)

i) Tüzelkişi ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, Ticaret Odasına kayıt belgesiyle şirket imza sirkülerini, dernek veya vakıf ise taşınmaz mal alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kimselerin yetki belgesinin noter onaylı suretini ibraz etmek zorundadır.

İlan olunur.

8525/1-1


SCHLATTER GAAS 80/700 YAKMA ALIN KAYNAĞI MAKİNESİNİN REVİZYON VE MODERNİZASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2013/148539

1 - İdarenin:                                                  

a) Adresi                                                   :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 – 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                        :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı    :  1 Adet Schlatter Gaas 80/700 Yakma Alın Kaynağı Makinesinin Revizyon ve Modernizasyonu

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli ve yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 26/11/2013 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8530/1-1


ZEYİLNAME

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası : 2013/144541

İşin Adı: Elektrik Üretim A.Ş. Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğüne (MUŞ) bağlı Alpaslan-1 HES’in 38 kişi ile 2 (iki) yıl (730) takvim günü süreli olarak hizmet alımı yoluyla işlettirilmesi işi EÜAŞ Genel Müdürlüğü satın alma ve ihale yönetmeliği kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Yeni İhale tarih ve saatti : 31/10/2013 Saat: 14.00

1) EÜAŞ Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğünce ihalesi yapılacak olan 38 kişi ile 2 yıl (730) takvim gün ve süreli ihale ilanında 38 kişi ile yapılacağı belirtilen hizmet ihalesi ihale ilan metni madde 2 (a) işin niteliği, türü ve miktarı sehven 36 kişi olarak belirtilmiştir.

2) EÜAŞ Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğü idari tip şartname madde 5.1’in b ve c şıklarındaki tarih ve saat ile ihale metninde belirtilen tarihin farklı olmasından dolayı zeyilname düzenlenmiştir.

3) İlanen tebliğ olunur.

8629/1-1