12 Ekim 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28793

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çanakkale Belediye Başkanlığından:

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Sağlık Bakanlığından:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çanakkale Belediye Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

09/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kent Meydanı ve Çevresi Düzenlemesi “Yeşil” Kentsel Tasarım Proje Yarışması”nın sonucuna ilişkin ilanında belirtilen isim ve unvanlarda sehven hata yapılmış olup aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

1 Ödül – 5 Sıra Numaralı, 74789 Rumuzlu Proje ekibindeki Mustafa Alper AYKAM – Mimar ismi sehven Mustafa AYKAL – Mimar olarak,

3. Ödül – 4 Sıra Numaralı, 82539 Rumuzlu Proje ekindeki Recep SEMİZOĞLU – Mimar – Sehven Y.Mimar olarak,

2. Mansiyon – 3 Sıra Numaralı, 19754 Rumuzlu Proje ekinde Ebru FİRİDİN ÖZGÜR – Dr. Y.Şehir Plancısı – Firidin ÖZGÜR – Dr. Y.Şehir Plancısı olarak,

3. Mansiyon 2 Sıra Numaralı, 42816 Rumuzlu Proje ekibindeki Selim VELİOĞLU – Dr. Y.Mimar – Ekip Başı Sehven Y.Mimar olarak, Orkun ÖZÜER – Dr. Y.Mimar sehven Y.Mimar olarak, Burak MANGUT – Mimar sehven yazılmamıştır.

Satın Alma 7 Sıra Numaralı, 29316 Rumuzlu Proje ekibinde Berfu Güley GÖREN – Şehir Plancısı’nın ismi sehven Berfu GÜLEN GÜLEY – Şehir Plancısı olarak yazılmış olup düzeltilir.

İlgililere duyurulur.

8529/1-1


Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi: 12.10.2013

Son Başvuru Tarihi: 31.10.2013

 

Fakülte/Enstitü

Bölüm

Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı/ Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji Anabilim Dalı

Robotik Cerrahi konusunda tecrübeli.

1

Prof. Dr.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BİLGİLER

- Başvuru formu ve dilekçesi.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

www.bezmialem.edu.tr.

8566/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Başak Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Bünyamin Pirim

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Çatalca 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/09/2013 tarihinde tashih edilen 10/09/2013 tarih ve E.2013/349, K.2013/213 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Vakfın genel eğitim, kültür, sağlık ve sosyal yardım amaçları yanında özel amacı; başta yetim, öksüz, engelli çocuklar olmak üzere çocukların eğitim, kültür, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, meslek sahibi edilmeleri, insanlığa ve ülkesine faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU :

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı ve hakları mütevelli heyet kararı ile en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8527/1-1

—————

VAKFIN ADI: Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı (Erbakan Vakfı)

VAKFEDENLER: Muhammed Ali Fatih Erbakan, Rabia Elif Erbakan Altınöz, Mehmet Altınöz

 VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/10/2013 tarih ve E:2013/368, K:2013/480 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Ülkemizin bilim ve siyaset tarihinde müstesna yeri olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ve Milli Görüş fikriyatının tanıtılması konusunda çalışmalar yürütmek, toplumun milli ve manevi sahalarda şuurlanması için çalışmalar yapmak. Bu konularla ilgili yurt içinde bilimsel toplantı, açık oturum, seminer, bilgi şöleni, konferans ve sergiler düzenlemek veya düzenlenmesine yardım etmek; yurt dışında düzenlenecek benzeri etkinliklere katılmak, eğitim ve öğretime katkıda bulunmak sosyal ve kültürel çalışmalar yapmaktır.

 VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-(ellibin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Mehmet Altınöz, Doğan Bekin

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Feshine karar verilen vakfın mal varlığı, Mütevelli Heyetin uygun göreceği kurum veya kuruluşlara devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8528/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 – İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Fuat ŞAHİN’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 23.06.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 23.06.2014 tarihinde son bulacaktır.

2 – İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 26.06.2013 gün ve 016 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Kemal EROĞLU’na “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. İlgilinin aynı nevi cezası bulunduğundan, ceza dosyasında hıfzedilmiştir.

8522/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23.25.ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

8) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Programı :                              Tarih                       Saat                Yer

Yardımcı Doçentler için                   04/11/2013             10:00             İlgilili Birimlerde

Yabancı Dil Sınavı

 

BİRİM /BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Biyofizik Anabilim Dalı

1

 

 

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 

1

 

 

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anorganik Kimya Anabilim Dalı

 

1

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

1

 

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Kimya Teknolojiler Anabilim Dalı

 

 

1

Elektrokromik Polimerler üzerinde çalışmış olmak.

8516/1-1


Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Tebliğ olunacak firma/Şahıs: Kerim YALÇINKAYA

Müdürlüğümüzce Mehmet YALÇINKAYA adına onaylı 04.04.2007 tarihli 216 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanunun 167/12 a) maddesine istinaden muafen ithali yapılan BMW marka 1995 model WBABE21030JD90977 şase numaralı araçla ilgili olarak BOLU 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 30.09.2010 tarihli E:2010/821 K:2010/754 sayılı veraset ilamında belirtilen varislerinden oğlu Kerim YALÇINKAYA ait 08.02.2011 tarihinde 2178 sayı ile varidemizde kayıtlı dilekçesinde, Mehmet YALÇINKAYA ' nın 25.09.2010 tarihinde vefat etmesi nedeniyle, bahse konu aracın adına kayıt yaptırmak istemesi üzerine Müdürlüğümüzce adına tescil işlemi yapılan 08.02.2011 tarihli 1061500DG000101 sayılı Serbest Dolaşıma Giriş beyannamesi ile ithal işlemi yapılmış olmakla birlikte yapılan inceleme sonucunda araçtan kaynaklanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre alınması gereken 4.812,89.- TL ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa alınması gereken 866,32 .- TL KDV’ olmak üzere (yasal faiz hariç) 5.679,21.- TL nin Gümrük Kanunun 197/1. Maddesi doğrultusunda yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirtilen veya 1 nci fıkra belirtilen şekilde tebliğ edilemeyen gümrük vergilerine ilişkin tebliğat gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde yapılır. Şu kadar gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması zaman aşımını durdurur”hükmü gereğince 06.07.2011 tarihli 27986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Muafiyeti (Sıra No:1) Tebliğin 39. Maddesinin ç) ile ii) maddesi ve 2009/15481 sayılı B.K.Kararının 107/5. Maddesi ile Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.07.2013 tarihli 12597 sayılı yazıları doğrultusunda Müdürlüğümüzün 20.08.2013 tarihli 9093 sayılı tebligatımız muris mirasçısı Kerim YALÇINKAYA‘ya borçlu şahsın belirtilen (İhsaniye Mah.Yunus Emre Sk.1/6 Merkez BOLU) adresine gönderilmiş ancak adreste bulunamadığından 6183 sayılı yasanın 37 ve 55.. maddesine istinaden yapılan tebligatımız Müdürlüğümüze iade edilmiş ve başkaca bir adres tespiti de yapılamadığından tebligatın ilanen tebliği gereği doğmuştur.

Bu nedenle yukarıda belirtilen 4.812,89.- TL ÖTV ile 866,32.- TL Katma Değer Vergisi ile 5.679,21.- TL’ nin (yasal faizi ile birlikte) tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde İdaremize veya İdaremiz adına tahsile salahiyetli olanlara ödemeniz veya borcunuzu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunmanız, haczi kabil malınız yoksa bildirmeniz icap eder. Bu mecburiyete riayet etmediğiniz takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki kanunun 55,60,111 ve 114 üncü maddeleri hükümlerine göre işlem yapılacağı, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün sonunda muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı ile Gümrük Kanunun ilgili hükümlerince borcun vadesinde ödenmemesi halinde ise 6183 sayılı cebren tahsil edileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat tüzüğünün 49 maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8521/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların kadronun ilan edildiği birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya halinde vereceklerdir.

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. İlgili birimlerce yapılacak ve tarihi daha sonra duyurulacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kural’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıktarı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

- Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

Yrd. Doç.

1

3

Pektolitik Bakterilerin Tanısı ve Karakterizasyonu alanında çalışmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

Yrd. Doç.

1

5

Streptomyces türlerinin tanısı ve karakterizasyonu alanında çalışmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

Yrd. Doç.

1

3

Sucul  Bitkilerde Antioksidan Enzim çalışmış olmak

8492/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

NACİ ELVEREN-DİKMEN DEMİRDÖKÜM

ANKARA

TS 10079

TS 12355

TS 12676

TS 12850

06-HYB-8

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AHMET YÜNSEL

ANKARA

TS 8986

06-HYB-98

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

EDAR BİLGİSAYAR TANITIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12643

06-HYB-161

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ILGIN MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12487

06-HYB-213

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

YİĞİTLER OTO TAMİR BAK. NAK. İNŞ. OTO YED. PAR. AL. SAT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12047

06-HYB-221

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BİZ MEDİKAL END. TİC. VE PAZ. A.Ş.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-284

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.

ANKARA

TS 10079

TS 10956

TS 12125

TS 12134

TS 12498

TS 12540

TS 12713

TS 12739

TS 12845

TS 12853

TS 13242

06-HYB-390

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SİSTEM KLİMA SOĞUTMA ISITMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12850

06-HYB-738

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MUHAMMED SALİH BERİŞ-BERİŞ MAKİNA

ANKARA

TS 12681

06-HYB-801

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AHMET SARI-KÖŞEM LOKANTASI

ANKARA

TS 7036

06-HYB-957

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

HAZ BESİCİLİK ET VE GIDA İŞL. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ANKARA

TS 10836

06-HYB-1134

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BAŞOĞLU PETROL ÜR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

ÇANKIRI

TS 12663

TS 11939

06-HYB-1268

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AŞKIN OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KIRIKKALE

TS 12047

06-HYB-1402

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

STM SU ARITMA MED. İNŞ. KİM. ÜR. TUR. DOĞ. ISI. SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-1411

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BECKMAN COULTER UK LTD.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-1451

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BİO-DPC TEŞHİS SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-1464

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

YENİ KARDELEN KLİMA ISITMA SOĞUTMA SİS. İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 10079

TS 12850

06-HYB-1660

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GENOKS TEKNOLOJİ SAĞLIK BİLİŞİM TURZ. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-1725

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GLOBAL YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12831

KRİTER 21

06-HYB-1898

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ULTRA-AS ASANSÖR İNŞ. TAAH. DEK. TES. OTOM. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-1904

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

NAZ TABİLDOT YEMEK HİZMET GIDA TEM. TUR. İNŞ. TAAH. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 8985

06-HYB-1907

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BİL-ŞAH OTOM. SER. HİZ. GIDA İNŞ. TEKS. KON. VE ARA. KİR. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 8986

06-HYB-1914

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GRUPBİM BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12498

TS 12749

06-HYB-2242

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MEHMET ÖZDEMİR-ÖZDEMİR TESİSAT

ANKARA

TS 10079

06-HYB-2256

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

JEN-KAR ENERJİ OTOM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-ANKARA ŞUBESİ

ANKARA

TS 12650

06-HYB-2261

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DENİZ GRUP MOTORLU ARAÇ. NAK. İNŞ. TURZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12047

06-HYB-2356

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TEKNO TIP ANALİTİK SİSTEMLER LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-2576

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

İZGİN ELEKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13193

06-HYB-2658

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GRAF-TEK TANITIM ORG. VE PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12540

KRİTER 124

06-HYB-2688

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DOĞANLAR ÇELİK DÖĞME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13201

TS 13211

06-HYB-2699

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

PMC PROJE ÜR. DAN. TAR. ÇEV. KAL. TEK. VE STR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13078

TS 13082

06-HYB-2706

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

YENİ ARZ GIDA YEMEK TEM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 8985

06-HYB-2710

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

A.C. GRUP SERVİS OTOM. PET. TURZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12047

06-HYB-2718

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TEKNOKAL MİLLETLERARASI TEK. MÜH. KAL. AN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13078

TS 13082

06-HYB-2819

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

D.A-DOĞU ALÜMİNYUM DO. İML. AKS. TURZ. İNŞ. TAAH. SAN. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13177

06-HYB-2946

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SİSTEM DENTAL MEDİKAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-3015

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TEKİN GÜÇ SİSTEMLERİ İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12643

06-HYB-3128

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

YAĞMUR GRUP ÇEVRE YATIRIM ENERJİ DAN. VE MÜH. İNŞ. MÜT. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13078

06-HYB-3166

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MODEM BİLGİ İŞLEM ORG. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12498

06-HYB-3170

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SALİH KULECİ-KARBAK ISITMA SOĞUTMA VE NEMLENDİRME SİSTEMLERİ

ANKARA

TS 12850

06-HYB-3172

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

UZUNAY GRUP OTOM. İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12047

06-HYB-3190

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ERKAL ERGÜVEN-ERBA ISITMA VE SOĞUTMA SİS. İML. TİC. VE TAAH.

ANKARA

TS 12355

TS 12676

TS 12865

06-HYB-3295

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BİLGİN MOTOR YENİLEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11954

06-HYB-3289

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME PLATFORMU DAN. EĞ. VE MÜH. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13082

06-HYB-3317

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ÖZ-NE TUR TURZ. İNŞ. NAK. İTH. İHR. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12255

06-HYB-5901

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ERGÜN ISITMA SOĞUTMA SİS. İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 10079

TS 12355

TS 12676

TS 12850

TS 12865

06-HYB-7091

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GÜNEŞ YANGIN SAV. KİM. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11827

06-HYB-8341

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DİLEK DIŞ TİC. TAAH. VE TURZ. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-8969

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MEY-ORK İLAÇLAMA TEMİZLİK GIDA TURZ. TİC. LTD. ŞTİ.-ANKARA ŞUBESİ

ANKARA

TS 8358

06-HYB-8979

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

VDS VALF DÖVME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12510

TS 12578

TS 12681

TS 13288

06-HYB-9002

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AKTİF DANIŞMANLIK TEMSİLCİLİK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-9479

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KEMAL ÖCAL-ES KEMAL PETROL&KARADENİZ DİNLENME TESİSLERİ

KIRIKKALE

TS 11939

06-HYB-9495

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DERİN DMŞ İNŞ. ELEK. MAK. SAN. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12650

06-HYB-9507

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ÖZCAN OTO SERVİS LPG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

ANKARA

TS 12664-1

TS 12047

06/6451

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

META ÇELİK EŞYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

TS 13005

KRİTER 286

06/8330

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ÖZÇÖZÜM GÜV. SİS. DAY. TÜK. MAL. İTH. İHR. İNŞ. TAAH. TURZ. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 10079

06/8332

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

REİS OTOM. TİC. VE SAN. A.Ş.

ANKARA

TS 12047

TS 13070

06/9426

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ARSEMİA MOBİLYA DEKORASYON VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12487

34/9536

08.10.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BAŞOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

ÇANKIRI

TS 11939

06-HYB-778

08.10.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

ORSA KAPLANLAR AKARYAKIT VE AKARYAKIT ÜR. NAK. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KIRIKKALE

TS 11939

TS 12663

06-HYB-908

08.10.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

TURAN HAY. PET. TAR. NAK. TUR. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06-HYB-918

08.10.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖCAL PET. ÜR. TAŞ. GIDA VE İNŞ. HAY. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

KIRIKKALE

TS 11939

06-HYB-1401

08.10.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

KOLOĞLU NAK. PET. TEM. VE İNŞ. ORM. VE ORM. ÜR. PEL. VE FİD. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12868

TS 12866

TS 12706

06-HYB-1554

08.10.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

YENİ SAFRAN TURZ. NAK. İNŞ. EML. GIDA ORM. ÜR. OTO. İŞL. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12257

06-HYB-1835

08.10.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

AYHAN GÜNGÖR MOTORLU ARAÇ. EĞT. BİL. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12047

06-HYB-1865

08.10.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

ŞELALE GRUP PETROL ÜR. MAD. YAĞ. OTOM. NAK. GID. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KIRIKKALE

TS 11939

TS 12663

06-HYB-2602

08.10.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

AKDAN DAN. LTD. ŞTİ

ANKARA

TS 13082

06-HYB-2629

08.10.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

ATAKUL PETROL AKARYAKIT MAD. YAĞ. BAYİİ-ALİ ATAKUL

KIRIKKALE

TS 11939

06-HYB-3191

08.10.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

VİP GÜZELLİK SALONU SAĞLIK İNŞ. İTH. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 8401

06-HYB-1978

08.10.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

BATUHAN GRUP MAK. TEK. EĞT. MOB. PET. MAD. İNŞ. NAK. TAAH. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12498

TS 12683

TS 13273

06-HYB-236

08.10.2013

FİRMA İSTEĞİ

ALKIM BİLGİSAYAR TARIM İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş.

ANKARA

TS 12845

ÜZ 13242

TS 12749

TS 12125

TS 12498

06-HYB-1713

08.10.2013

FİRMA İSTEĞİ

AULİFT ELEKT. MAK. ENR. TIB. CİH. VE SAĞ. ÜR. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-2940

08.10.2013

FİRMA İSTEĞİ

KAYHAN MÜH. MAK. İNŞ. TAAH. TURZ. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12255

06-HYB-3433

08.10.2013

FİRMA İSTEĞİ

DİLBER KAYA-SİNCAP ASANSÖR

ANKARA

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-3109

08.10.2013

FİRMA İSTEĞİ

EMT ENDÜSTRİYEL MAK. TAS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12710

06-HYB-2033

08.10.2013

FİRMA İSTEĞİ

KORAY SAN. ÜRÜN. PAZ. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12709

06-HYB-573

08.10.2013

FİRMA İSTEĞİ

ÜKE MAK. DÖK. İNŞ. HIR. VE İŞ GÜV. MALZ. İML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12873

06-HYB-1040

08.10.2013

FİRMA İSTEĞİ

SEZİKLER GRUP OTO AKSESUAR PET. VE PET. ÜR. AKAR. MAD. YAĞ. İNŞ. NAK. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06/9251

08.10.2013

FİRMA İSTEĞİ

MERTSAN PETROLLERİ TURZ. GIDA MOT. ARAÇ. NAK. İNŞ. SER. PAZ. İML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.-KALECİK ŞUBESİ

ANKARA

TS 11939

06-HYB-2924

08.10.2013

FİRMA İSTEĞİ

EMİROĞLU YURTİÇİ VE YURTDIŞI NAK. TİC. A.Ş.

ANKARA

TS 11939

06-HYB-2760

08.10.2012

FİRMA İSTEĞİ

8526/1-1


 


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84332 nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.         

İlgililere ilan olunur. 

PARSEL

MEVKİİ

PARSEL

MEVKİİ

PARSEL

MEVKİİ

PARSEL

MEVKİİ

PARSEL

MEVKİİ

101/17

FEVZİYE

103/72

FEVZİYE

107/161

FEVZİYE

122/1

FEVZİYE

140/4

FEVZİYE

101/18

FEVZİYE

103/73

FEVZİYE

107/162

FEVZİYE

122/2

FEVZİYE

140/5

FEVZİYE

101/19

FEVZİYE

103/74

FEVZİYE

107/163

FEVZİYE

123/1

FEVZİYE

140/6

FEVZİYE

102/4

FEVZİYE

103/75

FEVZİYE

107/164

FEVZİYE

123/2

FEVZİYE

140/7

FEVZİYE

102/5

FEVZİYE

103/76

FEVZİYE

107/165

FEVZİYE

124/1

FEVZİYE

140/8

FEVZİYE

102/6

FEVZİYE

103/77

FEVZİYE

107/166

FEVZİYE

124/2

FEVZİYE

141/1

FEVZİYE

103/16

FEVZİYE

103/78

FEVZİYE

107/167

FEVZİYE

124/3

FEVZİYE

142/1

FEVZİYE

103/17

FEVZİYE

107/62

FEVZİYE

107/168

FEVZİYE

124/4

FEVZİYE

142/2

FEVZİYE

103/18

FEVZİYE

107/63

FEVZİYE

107/169

FEVZİYE

125/1

FEVZİYE

143/1

FEVZİYE

103/19

FEVZİYE

107/64

FEVZİYE

107/170

FEVZİYE

126/1

FEVZİYE

143/2

FEVZİYE

103/20

FEVZİYE

107/65

FEVZİYE

107/171

FEVZİYE

127/1

FEVZİYE

YOLDAN İHDAS

FEVZİYE

103/21

FEVZİYE

107/66

FEVZİYE

107/172

FEVZİYE

128/1

FEVZİYE

TESCİL HARİCİ

FEVZİYE

103/22

FEVZİYE

107/67

FEVZİYE

107/173

FEVZİYE

128/2

FEVZİYE

103/23

FEVZİYE

107/68

FEVZİYE

107/174

FEVZİYE

128/3

FEVZİYE

103/24

FEVZİYE

107/69

FEVZİYE

107/175

FEVZİYE

129/1

FEVZİYE

103/25

FEVZİYE

107/70

FEVZİYE

107/176

FEVZİYE

129/2

FEVZİYE

103/26

FEVZİYE

107/71

FEVZİYE

107/177

FEVZİYE

130/1

FEVZİYE

103/27

FEVZİYE

107/72

FEVZİYE

107/178

FEVZİYE

130/2

FEVZİYE

103/28

FEVZİYE

107/73

FEVZİYE

107/179

FEVZİYE

130/3

FEVZİYE

103/35

FEVZİYE

107/74

FEVZİYE

107/180

FEVZİYE

131/1

FEVZİYE

103/36

FEVZİYE

107/75

FEVZİYE

107/181

FEVZİYE

132/1

FEVZİYE

103/37

FEVZİYE

107/76

FEVZİYE

107/182

FEVZİYE

132/2

FEVZİYE

103/38

FEVZİYE

107/77

FEVZİYE

107/183

FEVZİYE

132/4

FEVZİYE

103/39

FEVZİYE

107/78

FEVZİYE

107/184

FEVZİYE

133/1

FEVZİYE

103/40

FEVZİYE

107/79

FEVZİYE

107/185

FEVZİYE

133/2

FEVZİYE

103/41

FEVZİYE

107/80

FEVZİYE

107/186

FEVZİYE

133/3

FEVZİYE

103/42

FEVZİYE

107/81

FEVZİYE

107/187

FEVZİYE

134/2

FEVZİYE

103/43

FEVZİYE

107/82

FEVZİYE

107/188

FEVZİYE

135/1

FEVZİYE

103/44

FEVZİYE

107/83

FEVZİYE

107/189

FEVZİYE

136/1

FEVZİYE

103/45

FEVZİYE

107/84

FEVZİYE

108/1

FEVZİYE

136/2

FEVZİYE

103/46

FEVZİYE

107/85

FEVZİYE

112/1

FEVZİYE

137/1

FEVZİYE

103/52

FEVZİYE

107/86

FEVZİYE

112/2

FEVZİYE

137/2

FEVZİYE

103/53

FEVZİYE

107/87

FEVZİYE

113/1

FEVZİYE

137/3

FEVZİYE

103/54

FEVZİYE

107/88

FEVZİYE

113/2

FEVZİYE

137/4

FEVZİYE

103/55

FEVZİYE

107/89

FEVZİYE

113/3

FEVZİYE

137/5

FEVZİYE

103/56

FEVZİYE

107/90

FEVZİYE

117/1

FEVZİYE

137/6

FEVZİYE

103/57

FEVZİYE

107/91

FEVZİYE

118/1

FEVZİYE

138/1

FEVZİYE

103/58

FEVZİYE

107/92

FEVZİYE

118/2

FEVZİYE

138/2

FEVZİYE

103/59

FEVZİYE

107/93

FEVZİYE

119/1

FEVZİYE

138/3

FEVZİYE

103/60

FEVZİYE

107/94

FEVZİYE

119/2

FEVZİYE

138/4

FEVZİYE

103/61

FEVZİYE

107/95

FEVZİYE

120/1

FEVZİYE

139/1

FEVZİYE

103/62

FEVZİYE

107/96

FEVZİYE

120/2

FEVZİYE

139/2

FEVZİYE

103/63

FEVZİYE

107/97

FEVZİYE

120/3

FEVZİYE

139/3

FEVZİYE

103/64

FEVZİYE

107/153

FEVZİYE

120/4

FEVZİYE

139/4

FEVZİYE

103/65

FEVZİYE

107/154

FEVZİYE

120/5

FEVZİYE

139/5

FEVZİYE

103/66

FEVZİYE

107/155

FEVZİYE

120/6

FEVZİYE

139/6

FEVZİYE

103/67

FEVZİYE

107/156

FEVZİYE

120/7

FEVZİYE

139/7

FEVZİYE

103/68

FEVZİYE

107/157

FEVZİYE

121/1

FEVZİYE

139/8

FEVZİYE

103/69

FEVZİYE

107/158

FEVZİYE

121/2

FEVZİYE

140/1

FEVZİYE

103/70

FEVZİYE

107/159

FEVZİYE

121/3

FEVZİYE

140/2

FEVZİYE

103/71

FEVZİYE

107/160

FEVZİYE

121/4

FEVZİYE

140/3

FEVZİYE

8539/1-1