12 Ekim 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28793

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ALÇAK GERİLİM KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Azdavay Belediye Başkanlığından:


50 KW GÜNEŞ PANELİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


1 ADET FAGOT, 1 ADET KONTRAFAGOT SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALÇAK GERİLİM KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan alçak gerilim kablosunun temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                               :  2013/147511

1 - İdarenin                                                           

a) Adresi                                                                :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                                   :  0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin                                     

a) Adı                                                                     :  Alçak Gerilim Kablosu

b) Niteliği ve miktarı                                              : 

                                                                               :  300Metre Alçak Gerilim Kablosu 3x150+70mm2 YXV, N2XY, Temini

                                                                                  (Teknik şartnamede detaylandırılmıştır.)

3 - İhale Konusu malın teslim yeri                         :  Burdur Şeker Fabrikası

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini :

a) İhale dokümanının görüleceği yer                      :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer          :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil)      :  30,00 TL

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile

     son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                               :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                                    :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                             :  25/10/2013

d) İhale (son teklif verme) saati                              :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

8514/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Azdavay Belediye Başkanlığından:

1) İhale konusu olan iş; Kastamonu İli, Azdavay İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 177 Ada, 28 Parselde (7.211,09 m2) bulunan taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işidir.

2) İhale dokümanı bedeli 500 TL (Beşyüz Türk Lirası) dır. Doküman bedeli, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İhale dokumam, para yatırma makbuzu karşılığında, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

3) İhale; Merkez Mahallesi, Hükümet Caddesi No: 2 Azdavay - Kastamonu Adresinde bulunan Belediye hizmet binasındaki toplantı salonunda 31/10/2013 tarihinde saat 14:00 de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

4) İhalenin Muhammen bedeli: 5,590,700,00 TL (Beşmilyonbeşyüzdoksanbinyediyüz Türk Lirası) olup, istekliler geçici teminat olarak, muhammen bedelin %3’ü oranında 167.721,00 TL (Yüzatmışyedibinyediyüzyirmibir Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir.

5) İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.

a) Kanuni ikametgah belgesi

b) Türkiye Cumhuriyeti’nde yasal tebligat ve yazışma adresi

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi)

d) Tüzel kişi olması halinde;

dl) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2) Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d3) Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara, (dl-d2) göre temin edecekleri belge.

e) İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri

g) İlanda belirtilen geçici teminatı vermesi

h) İhale dokümanına göre teklifte bulunulması.

g) İsteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda bulunması gerekmektedir.

6) İhaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale zarflarını 31/10/2013 saat 14:00’e kadar Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir.

7) Bu işe ait ilan bedelleri ve proje bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa'ten tahsil edilecektir.

8565/1-1


50 KW GÜNEŞ PANELİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

50 kW Güneş Paneli Sistemi alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013/149091

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 2976136 - 0312 2976138

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  50 kW Güneş Paneli Sistemi 1 sistem

b) Teslim yeri                                   :  H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                                 :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü içinde.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  H.Ü Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı Odası.

b) Tarihi ve saati                              :  25.10.2013 Cuma günü saat 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

4.3.1.1. Üretici firmaya ait Kalite Yönetim Sistem Belgesi.

a) TS EN ISO 9001:2008 b) TS EN ISO 14001:2004 c) TS OHSAS 18001:2007

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.1.2 Teklif edilen ürüne ait CE Belgesi veya CE Uygunluk Beyanı

İş ortaklıklarında, teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 25.10.2013 Cuma günü saat 15.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır

8533/1-1


1 ADET FAGOT, 1 ADET KONTRAFAGOT SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

1 adet Fagot, 1 adet Kontrafagot alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013/149094

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 2976136-0312 2976138

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fagot                   1 adet

                                                            Kontrafagot          1 adet

b) Teslim yeri                                   :  H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                                 :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 480 takvim günü içinde

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosu Toplantı Odası.

b) Tarihi ve saati                              :  25.10.2013 Cuma günü saat 15.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 25.10.2013 Cuma günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8534/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36.  Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 24/10/2013 Perşembe günü Saat: 14:00’da Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

 

S. No

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktar

Adresi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

G. Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

…

…

1991

Orhanlı

3054.52 m2

Orta Mahalle Burgaz Caddesi

Akaryakıt

3.054.520.00 TL+KDV

91.635.60 TL

24/10/2013

14:00

Kapalı Teklif

 

2 - Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 150,00 TL karşılığında satın alınabilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin:                                       Şahısların:

a) Şartname Dosyası                        a) Şartname Dosyası

b) İmza Sirküleri,                             b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,                    c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici Teminat.                            d) Geçici Teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8429/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünden:

 

İhale Tarihi :

24.10.2013

İhale Yeri :

Belediye Satış Sal./Saat:14.00

Sıra No

Deposu

Cinsi

M3

Parti

Muh.Bed.

Teminat

1

Gökçeağaç-Küreçay

1 SUB Çk Tom.Kln

20.000

1

360,00

220

2

Gökçeağaç-Küreçay

1 SNB Çk Tom.Kln

40.000

2

340,00

410

3

Gökçeağaç-Küreçay

2 SUB Çs Tom.Kln

20.000

1

255,00

160

4

Gökçeağaç-Küreçay

2 SNB Çk Tom.Kln

30.000

1

260,00

240

5

Gökçeağaç-Küreçay

3 SUB Çk-Çs Tom.İnc-Kln

240.000

8

Muhtelif

1.490

6

Gökçeağaç-Küreçay

3 SNB Çs-Çk Tom.İnc-Kln

1.020.000

36

Muhtelif

5.540

7

Gökçeağaç-Küreçay

3 SKB Çk Tom.Kln

60.000

2

160,00

290

8

Gökçeağaç-Küreçay

2 SUB Gök.Kb.T.Kln

60.000

2

200,00

370

9

Gökçeağaç-Küreçay

2 SUB Gök.Tom.Kln

60.000

2

210,00

380

10

Gökçeağaç-Küreçay

2 SNB Gök.Kb.T.Kln

60.000

2

190,00

350

11

Gökçeağaç-Küreçay

2 SNB Gök.Tom.Kln

60.000

2

200,00

370

12

Gökçeağaç-Küreçay

3 SUB Gök.Kb.T.İnc-Kln

140.000

4

Muhtelif

720

13

Gökçeağaç-Küreçay

3 SUB Gök.Tom.İnc-Kln

1.020.000

21

Muhtelif

5.790

14

Gökçeağaç-Küreçay

3 SNB Gök.Kb.T.İnc-Kln

140.000

4

Muhtelif

650

15

Gökçeağaç-Küreçay

3 SNB Gök.Tom.İnc-Kln

830.000

17

Muhtelif

4.060

16

Gökçeağaç-Küreçay

3 SKB Gök.Kb.T.İnc-Kln

160.000

4

Muhtelif

640

17

Gökçeağaç-Küreçay

3 SKB Gök.Tom.İnc-Kln

160.000

4

Muhtelif

660

18

Gökçeağaç-Küreçay

3 SNB Kn Tom.Kln

60.000

2

125,00

230

19

Gökçeağaç-Küreçay

Çam Tel Dir (9 Boy)

120.000

4

210,00

760

20

Gökçeağaç-Küreçay

Çam Mad.Dir.İnc-Krşk-Kln

220.000

11

Muhtelif

850

21

Gökçeağaç-Küreçay

Çam Kağıtlık (M3)

1.320.000

44

90,00

3.610

22

Gökçeağaç-Küreçay

Göknar Kağıtlık (M3)

660.000

22

90,00

1.810

23

Gökçeağaç-Küreçay

Kayın Kağıtlık (M3)

90.000

3

100,00

280

24

Hanönü-Kuzalıç

Yap. Lif Yonga Od.

225

1

60,00

410

25

Kuzalıç-G.ağaç-Küreçay

Yapraklı Yak.Odun

1.015

10

50,00

790

Toplam

6.590.000

210

31.080

 

1 - İşletmemiz Depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı 210 Parti Orman Emvali 24/10/2013 tarihine rastlayan Perşembe 14.00 de Açık Artırma suretiyle İşletme Müdürlüğümüz Komisyonu huzurunda satılacaktır.

2 - Alıcı taahüdünden dönerse şartname gereği sorumlu olaca ve vadesi biten teminat mektubu 30 Gün İşl. Müd. 60 Gün Bölge Müd.den izin alarak Aylık %1,2 Gecikme + Kdv sini Peşin Yatırarak süre uzaltımı isteyebilir.

3 - Satış şartnamesi İşl Müd ücretsiz temin edilebilir. İlanımız,Sinop,Ayancık,Durağan,Türkeli,Küre,Karadere,Taşköprü,Kastamonu,Araç,Daday Or.Gen. Müd. ve Kastamonu Bölge Müd. görülebilir. Global İstifler Satıştan 1 Gün önce Hazır olup, Parti adeti veya envalin miktarı %20 Eksik veya %30 Fazlası Olabilir.

4 - Müşteriler kanuni ikametlerini Ticaret odası kaydını vergi kayıt numarasını gösteren belgeyi yanında getirmeleri ayrıca şirket adına katılanlar imza sirkülerini vekaleten girenler vekaletnamelerini noterden tastikli birer örneğini getirmeleri getirmeyenler ihaleye alınmayacaktır.

TEL:0366 497 50 12 FAKS:0366 497 54 75 HANÖNÜ ZİRAAT BANKASI :TR89 0001 0017 0325 3795 1050 01 HANÖNÜ OR.İŞL.MÜD.

8502/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğü         : Bolu                                                                                                                 İhale Tarihi          :  31/10/2013

İşletme Müdürlüğü       :  Bolu                                                                                                                İhale Yeri             :  İşletme İhale Salonu

                                                                                                                                                                 İhale Saati            :  14:00

PARTİ

MİKTARI

MUH.BED.

TEM.%3

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

ADEDİ

BOY

M3.DM3

STER

TL

TL

AÇIKLAMA

Ç.Gölcük

3.SNB.İN.KT.KN.TOM.

1

T.İRAT

11,977

160.00

58,00

2013

Muhtelif

Kayın Kağ.Odun

6

Global

125,000

120.00

456,00

2013

Soğuksu

3.SUB.KL.KT.ÇS.TOM.

1

Global

50,000

140.00

338,00

2013

Muhtelif

3.SNB.KL.KT.ÇS.TOM.

6

Global

310,000

215.00

2005,00

2013

Ç.Gölcük

3.SNB.,KL.KT.ÇK.TOM.

5

Global

170,000

195.00

998,00

2013

Ç.Gölcük

3.SNB.KL.KT.ÇK.TOM.

2

İND

66,189

180.00

359,00

2013

Ç.Gölcük

3.SNB.İN.KT.ÇK.TOM.

2

Global

50,000

175.00

264,00

2013

Ç.Gölcük

3.SKB.KL.KT.ÇK.TOM.

1

Global

15,000

165.00

75,00

2013

Soğuksu

2.SNB.KL.KT.GÖK.TOM.

2

Global

50,000

260.00

392,00

2013

Soğuksu

3.SUB.KL.KT.GÖK.TOM.

2

Global

260,000

210.00

1640,00

2013

Muhtelif

3.SNB.KL.KT.GÖK.TOM.

17

Global

745,000

205.00

4594,00

2013

Muhtelif

3.SNB.İN.KT.GÖK.TOM.

5

Global

290,000

175.00

1527,00

2013

Muhtelif

ÇAM KAĞ.ODUN

33

Global

1.070,000

120.00

3885,00

2013

Muhtelif

ÇAM KAĞ.ODUN

10

İND

161,770

105.00

514,00

2013

Muhtelif

GÖKNAR KAĞ.ODUN

54

Global

3.415,000

120.00

12348,00

2013

Muhtelif

GÖKNAR KAĞ.ODUN

3

İND

84,494

105.00

268,00

2013

T O P L A M

150

6.874,430

0

29721,00

 

1 - İşletmemiz depolarında mevcut 150 parti orman emvallerinden; İbreli ve Yapraklı Tomruk, Maden Diregi, Sanayi Odununun %40' ı ile vergiler karşılığı peşin, bakiye kalan kısmı aylık %0,6 vade faizli 9 ay vadeli; İbreli ve Yapraklı Kağıtlık Odunun, %30'u ile vergiler karşılığı peşin, bakiye kalan kısmı aylık %0,6 vade faizli 9 ay vadeli olmak üzere limit dahili süresiz, kat'i banka teminat mektubu karşılığında EK-1,EK-2 No'lu şartnameler uyarınca açık artırmalı olarak satışa çıkartılmıştır.

2 - Açık artırmalı satış 31.10.2013 Perşembe günü 14:00'de Bolu Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda toplanılacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların Muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi Muhammen Bedel üzerinden kabul etmiş sayılırlar. %3 Teminatlar Saat:13:30'a kadar alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - Satış EK. No: 1,2 No'lu Model ile özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup alıcıların son sene vizesi yapılmış kapasite belgesini, Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Vergi Numaralarını, Vekiller Vekaletname ve Yetki Belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

4 - Satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile civar Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğünden temin edilebilir.

5 - Global olarak ihaleye çıkartılan partiler %40 eksik veya fazla olabilir ihale günü kesin miktarlar üzerinden ihale olunacaktır.

6 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte Komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL :          0.374.21 537 40-41'den 240 

FAX :        0.374 21 592 31     MUH.FAX : 0 374 21 517 44

BANKA IBAN NO : TR 38 0001 0000 5035 1587 0050 01 BOLU ZİRAAT BANKASI

İNTERNET : ogm.gov.tr

e-mail : bolusayman @ ogm.gov.tr

8461/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : ALADAĞ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ    : BOLU

 

 

 

 

İHALE TARİHİ : 25/10/2013

       İHALE YERİ : KARACASU

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

MİKTARI

MUH BEDL.

%3   TEMİNATI

AÇIKLAMA

ADET

M3.DM3.

Ster

(TL)

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

25,000

300,00

226,00

2013 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

730,000

215,00

4.721,00

2013 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

Global

510,000

180,00

2.771,00

2013 Üretimi

Sarıalan*

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

T.İrat

52,965

195,00

310,00

2013 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

307,186

195,00

1.800,00

2013 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

Global

95,000

175,00

500,00

2013 Üretimi

Belkaraağaç*

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

90,000

260,00

705,00

2013 Üretimi

Muhtelif

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

70,000

210,00

442,00

2013 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

2.766,050

205,00

17.052,00

2013 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

Global

710,110

175,00

3.741,00

2013 Üretimi

Çaydurt*

2.S.Çs. Maden Direk

Global

60,000

170,00

308,00

2013 Üretimi

Ortakıraç*

2.S.Çs. Maden Direk

T.İrat

34,142

160,00

165,00

2013 Üretimi

Çaydurt*

2.S.Gök. Maden Direk

İndirimli

121,455

130,00

476,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

Global

1.537,422

120,00

5.587,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

İndirimli

656,922

110,00

2.181,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

İndirimli

365,036

105,00

1.155,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

Global

4.476,661

120,00

16.218,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

İndirimli

807,621

110,00

2.677,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

İndirimli

39,548

105,00

125,00

2013 Üretimi

Sultanköy

Kayın Kağıtlık Od.

İndirimli

43,681

110,00

145,00

2013 Üretimi

Sarıalan Orman içi

İbreli Yakacak Odun

Global

40

45,00

55,00

2013 Üretimi

Kökez Orman içi

Yapraklı Yakacak Odun

Global

85

60,00

154,00

2013 Üretimi

        TOPLAM

13.498,799

125

61.514,00

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvalleri açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40 ı, ibreli ve yapraklı kâğıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık % 0,6 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2 - Açık arttırmalı satış 25/10/2013 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00’de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

3 - Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller  (% 50 + -) ihale gününde kesin rakamlar üzerinden ihale olunacaktır.

4 - Teminatlar Saat 13.45’e kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış ek no: 1, 2, 4 ve 6 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekâletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

6 - Bu satış ile ilgili bilgiler Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, civar işletme müdürlükleri ile işletmemiz Şefliklerinde görülebilir.

7 - Teminat olarak banka mektubu vereceklerin banka mektubunun üzerine İşletme adını ve İhale tarihini yazdırmaları şarttır. Eski tarihli mektuplar kabul edilmez. Gecikme faizi aylık % 1,2 dir.

8 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte satış komisyonuna müracaatları ilan olunur.

TEL  : 0374 262 96 60–61 FAX: 0374 262 96 10

         : http www.boluobm.ogm.gov.tr

8402/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.010,00 TL. ile en çok 40.120,00 TL. arasında değişen; 23/10/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 110,00 TL., en çok 4.020,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 40 adet araç; açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 24/10/2013 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araçlar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (432) (2234026) (Dahili: 1172) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8404/1-1