9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28790

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çanakkale Belediyesinden:

Kamu İhale Kurumundan:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikasından:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 10/04/2013 tarihli ve 4360-69 sayılı Kararı ile; Nedim Trans Yağ Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Birecik-Şanlıurfa Karayolu Üzeri 13. Km. Aratdağı Mevkii Birecik / ŞANLIURFA adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 05/01/2011 tarihinde gerçekleştirilen denetim kapsamında, 47 PB 714 plakalı kamyondan söz konusu akaryakıt istasyonuna akaryakıt ikmal edildiği sırada yakalanan 47 PB 714 plakalı kamyondan alınan numunelere ilişkin 25/01/2011 tarih ve M-11/91 numaralı analiz raporunda, bahse konu akaryakıtın marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere aykırı olduğu, akaryakıta ağır ürün karıştırıldığı, ayrıca dağıtıcı dışında akaryakıt ikmali gerçekleştirilmiş olduğu tespit edilmiş, Kurul'un 02.08.2012 tarih ve 3960-115 sayılı Kararı ile akaryakıt istasyonunda gerçekleştirilen denetim kapsamında, 47 PB 714 plakalı kamyondan alınan motorin numunesinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından M-11/91 numaralı analiz raporu ile yapılan analizi neticesinde ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, söz konusu akaryakıta ağır ürün karıştırılmış olması hususunun, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, ayrıca bayi tarafından dağıtıcı firma dışında 47 PB 714 plakalı kamyondan akaryakıt ikmal edilmiş olması hususunun ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle konu ile ilgili yazılı savunma alınması uygun görülmüş, bunun üzerine yazılı savunma talep eden yazımız tespit edilen iki farklı adrese posta yoluyla gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden 27.12.2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmi Gazete'de ilanen yayınlanmak suretiyle tebliğ edilmiş olmasına karşılık Kurumumuza ulaşan bir yazılı savunma olmamış, bu suretle konu Kurulun 10.04.2013 tarihli toplantısında ele alınmış olup; yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiği sonucuna varılarak, Nedim Trans Yağ Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında toplam 295.866,–TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 295.866,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8393/1/1-1

—————

Kurul’un 17.04.2013 tarih ve 4370-46 sayılı Kararı ile; Osman Peltekoğulları Turizm Petrol Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin Karşıyaka M. Gap C. No:39 Karaköprü Beldesi Şanlıurfa adresinde kurulu ve 11.01.2013 tarihli ve 1314 sayılı Kurul Kararı ile süresi içerisinde dağıtıcı değişikliği yapmaması nedeniyle sona erdirilen, 12.03.2005 tarihli ve BAY/454-71/03381 numaralı bayilik lisansına kayıtlı tesisten 05.03.2012 tarihinde alınan benzin numunesinin İNÖNÜ PAL tarafından 17.10.2012 tarihli ve Benzin 2012-0599R numaralı analiz raporu tanzim edilmek suretiyle gerçekleştirilen analizi neticesinde teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı olduğu tespit edilmiş, ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın konu ile Osman Peltekoğulları Turizm Petrol Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/2/1-1

—————

Kurul’un 25/07/2013 tarihli ve 4521/15 sayılı Kararı ile; Zahter Oto Aksesuar Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı fıkranın (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince uyarınca toplam 231.073,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/3/1-1

—————

Kurul’un 23/05/2013 tarihli ve 4421/47 sayılı Kararı ile; 2012 yılı içerisinde lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca BAY/939-82/30991 numaralı bayilik lisansı sahibi Alkent Petrol Gıda ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8393/4/1-1

—————

27/10/2009 tarih ve 2293/148 sayılı Kurul kararı ile 03.02.2005 tarihli ve BAY/432-278/01208 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 10/04/2008 tarihli ve 1409 sayılı Başkanlık Olur’u ile iptal edilen Olgaç Nakliyat Petrol İnşaat Ticaret Turizm Limited Şirketi’nin; yeterli şart ve seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, mezkûr şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “18 inci maddenin ihlali” için belirlenen 600.000-TL idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 120.000-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/5/1-1

—————

29/04/2010 tarih ve 2546-83 sayılı Kurul kararı ile 03.02.2005 tarihli ve BAY/432-278/01208 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 10/04/2008 tarihli ve 1409 sayılı Başkanlık Olur’u ile iptal edilen Olgaç Nakliyat Petrol İnşaat Ticaret Turizm Limited Şirketi’nin; yeterli şart ve seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, mezkûr şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “18 inci maddenin ihlali” için belirlenen 600.000-TL idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 120.000-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/6/1-1

—————

20/05/2010 tarih ve 2569-117 sayılı Kurul kararı ile 03.02.2005 tarihli ve BAY/432-278/01208 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 10/04/2008 tarihli ve 1409 sayılı Başkanlık Olur’u ile iptal edilen Olgaç Nakliyat Petrol İnşaat Ticaret Turizm Limited Şirketi’nin; zorunlu sigorta yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 15 inci maddesi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasını ihlal ettiği anlaşıldığından, söz konusu şirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği belirlenen 50.000-TL idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 10.000-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/7/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/133 sayılı Kararı ile; Birlik Mah. 9. Cadde No:42/7 Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Ortu Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 24.01.2008 tarih ve EÜ/1471-4/1067 sayılı Üretim lisansına sahip Giresun ilindeki tesisi için Eylül 2009 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/8/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/273 sayılı Kararı ile; Gaziantep 1. Kısım OSB 83120 no.lu cad No:7 PK 27027 Başpınar Şehitkamil Gaziantep adresinde faaliyet gösteren Gaziantep OSB Elektrik Üretim A.Ş.’nin, 07.06.2011 tarih ve EÜ/3262/1973 sayılı Üretim lisansına sahip Gaziantep ilindeki tesisi için Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/9/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/184 sayılı Kararı ile; Cinnah Cad. 27/9 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Yüceyurt Enerji Üretim Tic. Ve San. A.Ş.’nin, 24.02.2011 tarih ve EÜ/3094-8/1842 sayılı Üretim lisansına sahip Trabzon ilindeki tesisi için Temmuz 2011 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/10/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/301 sayılı Kararı ile; Merkez Mah. Güngören Cad. No: 69 Bağcılar-İstanbul adresinde faaliyet gösteren Özşah Örme Sanayii A.Ş.’nin, 16.02.2006 tarih ve EO/658-3/614 sayılı Otoprodüktör lisansına sahip İstanbul ilindeki tesisi için Ocak 2010, Mayıs 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/11/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/99 sayılı Kararı ile; Cinnah Cad. No:27/9 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Bolsu Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 13.12.2007 tarih ve EÜ/1406-10/1031 sayılı Üretim lisansına sahip Bolu ilindeki tesisi için Mayıs 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/12/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/100 sayılı Kararı ile; Cinnah Cad. No:27/9 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Bolsu Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 13.12.2007 tarih ve EÜ/1406-11/1032 sayılı Üretim lisansına sahip Bolu ilindeki tesisi için Mayıs 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/13/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/231 sayılı Kararı ile; Kayseri Yolu üzeri 6. km K.Maraş adresinde faaliyet gösteren Sason Elektrik Üretim Ticaret ve San. Ltd. Şti.’nin, 01.12.2011 tarih ve EÜ/3519-32/2159 sayılı Üretim lisansına sahip Batman ilindeki tesisi için Temmuz 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/14/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/142 sayılı Kararı ile; Hoşdere Cad. No:157 Y. Ayrancı/ANKARA adresinde faaliyet gösteren İçkale Enerji Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.’nin, 01.04.2009 tarih ve EÜ/2041-8/1453 sayılı Üretim lisansına sahip Erzincan ilindeki tesisi için Eylül 2009 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/15/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/93 sayılı Kararı ile; Sedat Simavi Sokak No:20/9 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Silen Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, 12.09.2007 tarih ve EÜ/1309-1/943 sayılı Üretim lisansına sahip Erzurum ilindeki tesisi için Ocak 2011, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir

8393/16/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/94 sayılı Kararı ile; Sedat Simavi Sokak No:20/9 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Silen Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, 12.09.2007 tarih ve EÜ/1309-2/944 sayılı Üretim lisansına sahip Erzurum ilindeki tesisi için Ocak 2011, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/17/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/251 sayılı Kararı ile; Ziaurrahman cad. 13/2 GOP ANKARA adresinde faaliyet gösteren Aktaş Grup Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.’nin, 23.02.2012 tarih ve EÜ/3703-14/2253 sayılı Üretim lisansına sahip Düzce ilindeki tesisi için Temmuz 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/18/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/89 sayılı Kararı ile; Cinnah Cad. Bükreş Sok. No:19/8 06680 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Aksiyon Elektrik Üretim ve İnşaat Anonim Şirketi’nin, 03.05.2007 tarih ve EÜ/1179-5/849 sayılı Üretim lisansına sahip Giresun ilindeki tesisi için Temmuz 2011, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/19/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/144 sayılı Kararı ile; Uzayçağı Cad. No:7 Ostim Yenimahalle Ankara adresinde faaliyet gösteren Taştan Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.’nin, 04.06.2009 tarih ve EÜ/2116-7/1488 sayılı Üretim lisansına sahip Giresun ilindeki tesisi için Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/20/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401/187 sayılı Kararı ile; Karyağdı sok. No:13/1 Çankaya ANKARA adresinde faaliyet gösteren Tekkale Elektrik Üretim Tic. San. A.Ş.’nin, 03.03.2011 tarih ve EÜ/3103-7/1858 sayılı Üretim lisansına sahip Artvin ilindeki tesisi için Temmuz 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu Kurumumuza sunmamasından dolayı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/21/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401-329 sayılı Kararı ile, “Büyükesat mah. Kaptanpaşa sok. No:11/5 Çankaya ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Enersa Elektrik Enerjisi Toptan Satış Limited Şirketi’nin;

a) 2012 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim sözleşmesini süresi içinde imzalayıp Kuruma göndermemesinin, 4628 sayılı eski Elektrik Piyasası Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı bendinin (d) sayılı alt bendine ve Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği,

b) Yazılı savunmasının Kuruma intikal etmediği,

anlaşıldığından, lisans sahibine eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, yeni 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için 30 (otuz gün) süre verilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın bu süre içinde düzeltmesi yönünde ihtarda bulunulmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak alınan Kurul Kararı uyarınca, mevzuata aykırı durumunuzun 30 günlük süre içerisinde giderilmesi, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak giderilmemesi halinde, eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, yeni 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen idari para cezasının uygulanacağının bilinmesi ve yapılan işlemler hakkında süre sonuna kadar Kuruma ulaşacak şekilde yazılı bilgi verilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/22/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401-332 sayılı Kararı ile, “Yenişehir mah. Dedepaşa cad. No:19 Pendik/İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren Mac Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’nin;

a) 2012 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim sözleşmesini süresi içinde imzalayıp Kuruma göndermemesinin, 4628 sayılı eski Elektrik Piyasası Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı bendinin (d) sayılı alt bendine ve Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği,

b) Yazılı savunmasının Kuruma intikal etmediği,

anlaşıldığından, lisans sahibine eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, yeni 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için 30 (otuz gün) süre verilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın bu süre içinde düzeltmesi yönünde ihtarda bulunulmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak alınan Kurul Kararı uyarınca, mevzuata aykırı durumunuzun 30 günlük süre içerisinde giderilmesi, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak giderilmemesi halinde, eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, yeni 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen idari para cezasının uygulanacağının bilinmesi ve yapılan işlemler hakkında süre sonuna kadar Kuruma ulaşacak şekilde yazılı bilgi verilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/23/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401-334 sayılı Kararı ile, “Zeytinlik mah. Ebuziya cad. No:54/4 Bakırköy/İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren Saon Toptan Elektrik Enerji Satış Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi‘nin

a) 2012 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim sözleşmesini süresi içinde imzalayıp Kuruma göndermemesinin, 4628 sayılı eski Elektrik Piyasası Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı bendinin (d) sayılı alt bendine ve Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği,

b) Yazılı savunmasının Kuruma intikal etmediği,

anlaşıldığından, lisans sahibine eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, yeni 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için 30 (otuz gün) süre verilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın bu süre içinde düzeltmesi yönünde ihtarda bulunulmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak alınan Kurul Kararı uyarınca, mevzuata aykırı durumunuzun 30 günlük süre içerisinde giderilmesi, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak giderilmemesi halinde, eski 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, yeni 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen idari para cezasının uygulanacağının bilinmesi ve yapılan işlemler hakkında süre sonuna kadar Kuruma ulaşacak şekilde yazılı bilgi verilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8393/24/1-1


Çanakkale Belediyesinden:

KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ

“YEŞİL”

KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SONUÇ İLANI

Belediyemizce düzenlenen Kent Meydanı Ve Çevresi Düzenlemesi “Yeşil” Kentsel Tasarım Proje Yarışması 14.06.2013 tarih ve 28677 sayılı Resmi Gazete’de, günlük bir gazetede ve İdaremizin www.canakkale.bel.tr web adresinde ilan yayımlayarak sonuçlar açıklanmıştır.

Yarışma Seçici Kurulunda;

Danışman Jüri Üyesi olarak; Ülgür GÖKHAN (Çanakkale Belediye Başkanı), Özleyiş ÇETİN (İmar ve Şehircilik Müdürü, Şehir Plancısı), Aydın BÜYÜKSARAÇ (Jeofizik Müh. Doç. Dr.), Hülya AYBEK (Dr. Y.Mimar, Yeşil Bina Uzmanı – LEED AP), Sevil URAL (Mimar),

Asli Seçici Kurul Üyesi olarak; Ülkü ALTINOLUK (Mimar, Prof. Dr. (Jüri Başkanı)), Emre AYSU (Mimar, Prof. Dr.), Harun BATIRBAYGİL (Mimar, Prof. Dr.), Bahar BAŞER KALYONCUOĞLU (Peyzaj Mimarı – Yard. Doç. Dr.), Ferda ORAL (Mimar)

Yedek Seçici Kurul Üyesi olarak; M. Kemal ALBAYRAK, Meral HARPUT (Mimar), Mustafa KURT (Mimar),

Raportör olarak:, Aynur ATAN, Seyyide GÜLTEKİN, Suzan DEMİR, yer almışlardır.

Söz konusu yarışma kapsamında, 20 adet şartname, alınmış; Yarışma Raportörlüğüne 9 adet proje teslim edilmiştir. Yarışma sonuçları, Seçici Kurul’un 04 Ekim 2013 tarihinde Çanakkale’de gerçekleşen değerlendirme toplantıları sonucunda belirlenmiştir. Jüri Raporu uyarınca; verilen ödüller ve sahipleri aşağıdaki listede yer almaktadır.

 

1.ÖDÜL:

5 SIRA NUMARALI, 74789 RUMUZLU PROJE

Bülent TARIM - Prof. Dr. Y.Mimar - Ekip Başı

Köksal AKSOY - Y. Mimar

Bülent ÇETİN Y. Mimar

Hakan ÖZBEK - Y. Mimar

Mustafa Alper AYKAL - Mimar

Başak TAŞ ÖZDEMİR - Peyzaj Mimarı

Ozan Can ÖZÜBAL - Şehir Plancısı

 

2. ÖDÜL:

9 SIRA NUMARALI, 10963 RUMUZLU PROJE

Oktan NALBANTOĞLU - Dr. Peyzaj Y. Mimarı - Ekip Başı

Tuğba AKYOL - Peyzaj Mimarı

Ufuk ERTEM - Mimar

Alper TÜFEKÇİOĞLU - Peyzaj Y. Mimarı

Burçak ERKMEN - Peyzaj Mimar ve Kensel Tasarımcı

Koray KALAY - Peyzaj Mimar ve Kentsel Tasarımcı

Burcu AYAN SONKUR - Peyzaj Mimarı

Mehmet Cemil AKTAŞ - Peyzaj Mimarı

Kemal ELBEYLİ - Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı

Çağlar Burak YAYLA - Peyzaj Mimarı

Serap KETBOĞA - Şehir Plancısı

Esat Can MEKER - Endüstri Ürünleri Tasarımcısı ve 3 Boyutlu Modelleme Uzmanı

Duygu PERÇİN - Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrenci

Hande GÜNDEL - Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrenci

 

3.ÖDÜL:

4 SIRA NUMARALI, 82539 RUMUZLU PROJE

Baran YARDIMCI - Mimar

Mehmet Zafer ÜNAL - Y. Mimar

Recep SEMİZOĞLU - Y. Mimar

Ümit Tarık YAŞAR - Peyzaj Mimarı

Faruk ALTUN - Şehir Plancısı

Jülide KÖSTEM - Öğrenci

Hakan GÖZLÜKLÜ - Mimar

Kübra NURBAŞ – Mimar

 

MANSİYONLAR

1.MANSİYON

1 SIRA NUMARALI, 14759 RUMUZLU PROJE

Duygu CİHANGER - Şehir Plancısı

Emre KAYGUSUZ - Şehir Plancısı

Ender PEKER - Şehir Plancısı

Yiğit ACAR - Mimar

Neslihan KULÖZÜ - Peyzaj Mimarı

 

2.MANSİYON

3 SIRA NUMARALI, 19754 RUMUZLU PROJE

Yasin ÇAĞATAY - Dr. Y. Mimar

Tolga SAYIN - Dr. Y. Mimar

Firidin ÖZGÜR - Dr. Y. Şehir Plancısı

Nazire PAPATYA SEÇKİN - Dr. Peyzaj Y. Mimar

Gökçer OKUMUŞ - Şehir Plancısı

Erkan PİLGİR - Mimar

Ali SEİFLOO

Saadet KÖK

Aycan KIZILKAYA

Seda ARSLAN

Zehra Hande GÖNÜLLÜ

Alican KUNT

Mehmet Emin BAYRAKTAR

Reşat ÇOBAN

Sinem GÜREVİN

 

3.MANSİYON

2 SIRA NUMARALI, 42816 RUMUZLU PROJE

Selim VELİOĞLU - Y.Mimar - Ekip Başı

Erce FUNDA - Mimar

Orkun ÖZÜER - Y. Mimar

Ersen GÖMLEKSİZ - Mimar

Mehmet Ali YÜZER - Dr. Y. Şehir Plancısı

Onur YÜZER - Peyzaj Mimarı

Muhterem EROĞLU - İnşaat Mühendisi

Cafer AKTÜRK - Makine Mühendisi

Hayri AYDIN - Elektrik Mühendisi

 

SATIN ALMA

8 SIRA NUMARALI, 67070 RUMUZLU PROJE

Ali ÖZER - Mimar

Emrah ALTINOK - Şehir Plancısı

Özhan AKAY - İnşaat Mühendisi

Habibe ADUŞ - Peyzaj Mimarı

Mustafa ÜNAL - Makine Mühendisi

Ahmet ELMALI - Elektrik Mühendisi

 

7 SIRA NUMARALI, 29316 RUMUZLU PROJE

Elvan ENDER – Peyzaj Mimarı – Ekip Başı

Kübra ŞAHİN - Peyzaj Mimarı

Fadime AYDIN - Mimar

Berfu GÜLEN GÜLEY - Şehir Plancısı

8436/1-1


Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kamu İhale Kurumuna giriş sınavı sonuçlarına göre üç gruptan toplam 30 (otuz) kamu ihale uzman yardımcısı alınacaktır.

 

GRUP

PUAN

TÜRÜ

FAKÜLTE / BÖLÜM

KADRO

SAYISI

YAZILI SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI

1.Grup

KPSSP103

Hukuk Fakültesi

8

160

2.Grup

KPSSP67

İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri

16

320

3.Grup

KPSSP5

İnşaat Mühendisliği

6

120

 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, Kurumumuz tarafından 23 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sözlü sınav tarihi yazılı sınavı kazanan adaylara bilahare bildirilecektir.

SINAVA KATILIM KOŞULLARI:

1) ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında tabloda belirtilen puan türlerinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava kabul edilecektir),

2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının tabloda belirtilen fakülte / bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Sağlık yönüyle ilgili görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

5) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1978 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (Müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az süresi kalmış olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilir).

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

2) 2012 veya 2013 KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

3) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 X 6 ebadında iki adet fotoğraf,

4) Sınav Başvuru Formu (Başvuru formu, www.ihale.gov.tr internet adresinden temin edilebilir).

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular 21 Ekim 2013 tarihinde (saat: 09:00) başlayacak olup, 01 Kasım 2013 tarihi mesai bitiminde (saat: 18:00) sona erecektir.

Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, “Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat/Ankara” adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar tarafından Kurumun resmi internet sitesinde yer alan “Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı” modülünden temin edilecek olup, adaylara ayrıca Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınav Giriş Belgelerinde yazılı sınavın yapılacağı yer, adres ve tarih ile sınav saatlerine ilişkin bilgilere yer verilecektir.

Adayların yazılı sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI:

1) 1. ve 2. gruptan (Hukuk/İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri) sınava girecek adaylar için alan bilgisi sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:

a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Ceza Usul Hukuku,

b) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku,

c) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi,

d) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

e) İşletme ve Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, İşletme İktisadı,

2) 3. gruptan (İnşaat Mühendisliği) sınava girecek adaylar için sınav konuları; ilgili mühendislik müfredatı kapsamında yer alan konulardan oluşacaktır.

YAZILI SINAV:

Yazılı sınav, sınav konuları itibarıyla klasik sınav şeklinde yapılacaktır.

1. veya 2. gruptan sınava girecek adaylar, sınav müracaatları sırasında belirleyecekleri (a, b, c, d ve e) soru gruplarından en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere toplam üç grubun sorularını cevaplamak zorundadır. Adaylar sadece Sınav Başvuru Formunda işaretledikleri soru grubundan sınava katılabilirler.

Yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden verilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi sınav konularının her birinden en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

SÖZLÜ SINAV:

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Her grup için son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava çağrılan adayların isimleri, sözlü sınavın nerede ve ne zaman yapılacağı Kurum internet sitesinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.

SINAV SONUCU:

Giriş Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve giriş sınav duyurusunda fakülte / bölüm itibarıyla belirtilen uzman yardımcılığı kadro sayısı dikkate alınarak sıralamaya tabi tutar.

Sınavda başarılı olanların sayısı fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilerek asil aday olarak belirlenir.

Ayrıca başarılı olmak şartıyla, giriş sınavında fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren altı ay içerisinde yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Tlf: (312) 218 48 43

Faks: (312) 218 48 83

Not: Kamu ihale uzman yardımcılığı giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.ihale.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

8439/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Encümeninin 29/08/2013 tarih 189 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 26/092013 tarih 2535 sayılı kararı ile onaylanan, Pursaklar 1. Etap kapsamında bulunan imarın 95330/7, 95350/1 ve 95350/2 no.lu ada/parselleri kapsayan 90000/37 no.lu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda 09/10/2013 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8437/1-1


 


 


 


 


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan/Müdür onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

 

BİRİM - ANABİLİM DALI

PROFESÖR

DOÇENT

ARANAN NİTELİKLER

Kadro

Kadro

Kadro

Kadro

Adedi

Derece

Adedi

Derece

KİMYA-METALURJİ FAK.

Kimya Mühendisliği

1

1

 

 

Mikro/mezo gözenekli zeolit ve benzeri malzemeler üzerine çalışmaları olmak

MADEN FAKÜLTESİ

Cevher Hazırlama Mühendisliği

 

 

1

1

Kömür su karışımları alanında çalışmaları olmak

MAKİNA FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği

1

1

 

 

Gözenekli ortamlarda ısı geçişi ve akışı alanında çalışmaları olmak

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Şehir ve Bölge Planl.

 

 

1

1

Kentsel kimlik, tasarım ve evrensel tasarım konularında çalışmaları olmak

DENİZCİLİK FAK.

Temel Bilimler

 

 

1

1

Denizcilik kimyası üzerinde çalışmaları olmak

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ

Bilişim Uygulamaları

1

1

 

 

Elektronik haberleşme alanında regülasyonları alanında deneyimli ve elektromanyetik alanında çalışmaları olmak

AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Katı Yer Bilimleri

 

 

1

3

Jeodinamik modelleme alanında çalışmaları olmak

TOPLAM

3

 

4

 

 

8388/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

Başvuru süresi ilanın Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER :

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini,  nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

DOÇENTLER :

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENTLER :

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT :

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvan

Derece

Adet

Açıklama

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Profesör

1

1

Doktora ve doçentliğini ilgili anabilim dalında almış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yardımcı Doçent

1

1

Doktorasını ilgili anabilim dalında tamamlamış ve muhasebe denetimi alanında çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Psikiyatrisi

Yardımcı Doçent

1

1

 

İkisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

İstatistik

Yardımcı Doçent

3

1

İstatistik alanında çalışmaları olmak.

8386/1-1


Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemiz birimlerine,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların ilgili Dekanlıklara şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı doçent adayları (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların,  başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya halinde vereceklerdir.

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

* Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (AKADEMİK PERSONEL İLANI)

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Prof.

1

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Kardiyak anestezi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAK.

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

Mikrobiyoloji

Prof.

1

1

Mikrobiyoloji alanında Doçentlik Unvanına sahip olmak. Kanatlı virüsleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE

Maliye

Prof.

1

1

Maliye teorisi alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Sağlık ekonomisi ve vergi uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doç.

3

1

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Büyüme, Kalkınma ve Uluslar arası iktisat konularında çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAK.

TEMEL BİLİMLER

Histoloji ve Embriyoloji

Doç.

3

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında Doçentlik unvanına  sahip olmak.  Alt solunum yollarındaki mast hücreler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAK.

ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME

Zootekni

Doç.

3

1

Veteriner fakültesi Lisans mezunu olmak. Zootekni alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ

Çayır Mera Yem Bitkileri

Doç.

3

1

Çayır Mera ve Yem Bitkileri alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Buğdaygil yem bitkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİYOTEKNOLOJİ

Hayvan Biyoteknolojisi

Doç.

3

1

Ziraat Fakültesi Lisans mezunu olmak. Zootekni ve Hayvan Besleme  alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Hayvan genetiği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİYOSİSTEM MÜH.

Arazi ve Su Kaynakları

Doç.

3

1

Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Sulama şebekelerinde performans analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAK.

BİYOLOJİ

Botanik

Doç.

3

1

Botanik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Buğdaygiller familyası üzerine taksonomik çalışmalar yapmış olmak.

ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜH.

Biyomalzeme

Doç.

3

1

Kimya alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. "Teşhis veya Tedavi Amaçlı Kullanılan Radyofarmasötikler, Biyomalzemeler ve Tıbbi Görüntüleme Sistemleri konusunda çalışmış olmak.

VETERİNER FAK.

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

Parazitoloji

Yrd.Doç.

1

1

Veteriner fakültesi Lisans mezunu, Parazitoloji alanında doktora yapmış olmak. Trichinella spiralis enfeksiyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAK.

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

Viroloji

Yrd.Doç.

1

1

Veteriner Fakültesi Lisans mezunu, Viroloji alanında doktora yapmış olmak. Maedi-Visna Enfeksiyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAK.

ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME

Genetik

Yrd.Doç.

2

1

Zootekni alanında doktora yapmış olmak. Kanatlı hayvan ıslahı konusunda çok özellikli BLUP yöntemiyle seleksiyon çalışmaları yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAK.

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Alman Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doç.

3

1

Alman Dili ve Edebiyatı anabilim dalı  Dil Bilim alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAK.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Eski Türk Edebiyatı

Yrd.Doç.

3

1

Eski türk Edebiyatı alanında Doktora yapmış olmak. 18. yy şairi Asaf ve Divanı üzerine çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAK.

MATEMATİK

Uygulamalı Matematik

Yrd.Doç.

3

1

Uygulamalı matematik alanında Doktora yapmış olmak. Populasyon denge denklemi ve kısmi diferansiyel denklemlerin meromorfik çözümleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAK.

ARKEOLOJİ

Klasik Arkeoloji

Yrd.Doç.

2

1

Klasik Arkeoloji alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAK.

DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

Japon Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doç.

4

1

Japon dili ve edebiyatı anabilim dalı Dil Bilim alanında doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Göğüs Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Göğüs hastalıkları alanında uzmanlık yapmış olmak. Uyku hastalıkları ve Akciğer transplantasyonu yoğun bakım konusunda tecrübeli olmak. 

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Fiziksel Tıp ve Rehab.

Yrd.Doç.

1

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında  uzmanlık yapmış olmak. Benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisinde rehabilitasyon uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Göğüs Cerrahisi

Yrd.Doç.

3

1

Göğüs cerrahisi alanında Uzmanlık yapmış olmak.  Videotorakoskopik timektomi cerrahisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd.Doç.

4

1

Kalp ve damar Cerrahisi alanında uzmanlık yapmış olmak. Koroner arter cerrahisinde klemp ve şantın damar endoteline etkileri, Anevrizmalar psödoanevrizmaların cerrahi onarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

1

İç Hastalıkları Alanında uzmanlık yapmış olmak. Hipertansiyon ve Endokronoloji alanında çalışmalar yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

1

İç Hastalıkları Alanında uzmanlık yapmış olmak. Tıbbi Onkoloji Yandal uzmanlığına sahip olmak ve Testis Tümörleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR TAS. VE MİMARLIK FAK.

MİMARLIK

Mimarlık

Yrd.Doç.

4

1

 Yapı Bilgisi alanında doktora yapmış olmak, mimarlıkta bulanık mantık uygulamaları konusunda çalışmaları olmak

GÜZEL SANATLAR TAS. VE MİMARLIK FAK.

MİMARLIK

Mimarlık

Yrd.Doç.

1

1

Mimari Tasarım alanında doktora yapmış olmak, kentsel dönüşüm konusunda çalışmaları olmak. 

GÜZEL SANATLAR TAS. VE MİMARLIK FAK.

PEYZAJ MİMARLIĞI

Peyzaj Mimarlığı

Yrd.Doç.

1

1

Peyzaj Mimarlığı alanında Doktora yapmış olmak. Biyotopların haritalanması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜH.

Konstrüksiyon ve İmalat

Yrd.Doç.

1

1

Konstrüksiyon ve İmalat alanında Doktora yapmış olmak.Akıllı ambalaj malzemeleri üzerine çalışma yapmış olmak.

ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜH.

Yapı Malzemesi

Yrd.Doç.

3

1

Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında Doktora yapmış olmak. Yapı Malzemeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE

Maliye

Yrd.Doç.

3

1

Maliye Teorisi alanında Doktora yapmış olmak. Vergi mevzuatı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası İlişkiler

Yrd.Doç.

1

1

 Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri alanında Doktora yapmış olmak. Uluslararası Güvenlik, Jeopolitik, Enerji Güvenliği ve Jeopolitiği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAMİ BİLİMLER

İslam Hukuku

Yrd.Doç.

1

1

İslam Hukuku alanında Doktora yapmış olmak. İslam Hukukunda Makasıd Düşüncesinin Ortaya Çıkışı ve kaynakları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

Toprak Bilimi

Yrd.Doç.

1

1

Toprak fiziği alanında doktora yapmış olmak. Çöp kompostunun toprak fiziksel özellikleri üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.

TOPLAM

34

 

8415/1-1