9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28790

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KÖMÜR SATINALMA İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


İNCEBEL HES’ E AİT 2 ÜNİTELİK ELEKTROMEKANİK TEÇHİZATIN MONTAJ TEST VE DEVREYE ALMA İŞİDİR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğünden:


SAF ETİL ALKOL SATIŞ İHALESİ DÜZELTME İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEME ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


AKARYAKIT (MOTORİN) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden:


MOTOR PARÇALARININ DEMONTE, YIKAMA, TEMİZLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


1.300.000 ADET PLASTİK TELLİ DOSYA KLASÖRE TAKILABİLEN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 6 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK İŞ GÜVENLİĞİ TEÇHİZATLARI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kırklareli İli, Kavaklı Belediye Başkanlığından:


B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


5 ADET 154 KV. TRAFO MERKEZİNİN (AKÇAKALE, FEVZİPAŞA, SURUÇ, YARDIMCI VE KIRLIK ) İŞLETİLMESİNİN (BAKIM VE GÜVENLİK HİZMETLERİ HARİÇ) HİZMET ALIMI YOLU İLE YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kozlu Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


2 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE 1 ADET JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara - Gölbaşı Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÖMÜR SATINALMA İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kömür alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013/142887

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Telefon ve faks numarası             :  0442 631 38 46/ faks: 0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzurumseker@turkseker.gov.tr.

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Kömürü alımı

                                                            Kömürü miktarı 140 Ton, 6.700-7.000 kcal/kg. Tane büyüklüğü 90-110 mm

b) Teslim yeri                                   :  Erzurum Şeker Fabrikası Ziraat Bölge Şeflikleri.

 

Bölge Adı

İstenen özellik

Miktar Ton

Bayburt

6700-7000 kcal/kg Tane büyüklüğü    90-110mm

20

Çayırlı

6700-7000 kcal/kg Tane büyüklüğü    90-110mm

15

Hasankale

6700-7000 kcal/kg Tane büyüklüğü    90-110mm

60

Horasan

6700-7000 kcal/kg Tane büyüklüğü    90-110mm

30

Mercan

6700-7000 kcal/kg Tane büyüklüğü    90-110mm

15

 

TOPLAM

140

 

c) Teslim tarihleri                             :  31.10.2013 – 15.11.2013 Tarihleri arası.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                              :  21/10/2013 Pazartesi Günü Saat: 10:30

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00¨ karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [21/10/2013], saat [10:30]’e kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - İş bu kömür alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

8422/1-1

 


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.272,45-TL ile en çok 44.569,17- TL arasında değişen; 23.10.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 127,24- TL, en çok 4.456,91- TL arasında olup, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B.Oto, Kapalı Kasa Kamyon, Kapalı Kasa Kamyonet, Kamyon, Kamyonet ve Motorsuz Romörk cinsi 13 adet araç; açık artırma suretiyle, Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği Liman Mahallesi Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 24/10/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00- TL. bedel karşılığı Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8433/1-1

 


İNCEBEL HES’ E AİT 2 ÜNİTELİK ELEKTROMEKANİK TEÇHİZATIN MONTAJ TEST VE DEVREYE ALMA İŞİDİR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğünden:

İHALE KAYIT NO: 2013/145139

1 - Teşekkülümüz taahhüdünde olan ve ERZURUM ilinde bulunan İNCEBEL HES’e ait 2 ünite elektromekanik teçhizatının montaj, test ve devreye alma işleri yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait ihale dokümanları Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16, Yenimahalle/ANKARA (Tel: 0312 – 397 55 75 Dahili: 289) Kuruluşumuzun Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’nden 100,00 TL (KDV dahil) bedel karşılığında temin edilebilir.

3 - İsteklilerin ihale dökümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını en geç 24 Ekim 2013 Perşembe günü Saat 14.30’a kadar yukarıdaki adreste Genel Müdürlüğümüz genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi olmayıp, bahis konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü şeklinde yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, işi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

8416/1-1

 


SAF ETİL ALKOL SATIŞ İHALESİ DÜZELTME İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

07/10/2013 Tarih ve 28788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eskişehir Alkol Fabrikamızda üretilecek ±%20 toleransı satıcı opsiyonunda asgari %96 lık 6.000.000 litre denatüre edilmemiş tarımsal kökenli saf etil alkol satış ihalesi ilanında, İstanbul İrtibat Bürosunun adresi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

Duyurulur.

Mebusan Yokuşu Caddesi Abisa İş Merkezi No:16 Fındıklı /İstanbul

Tel: 0-212-251 64 04 (5 Hat)

Faks: 0-212- 249 46 41

8424/1-1

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

E.L.İ Müessese Müdürlüğü Dereköy stok sahalarından 600.000 ton kömür ün yüklenmesi Soma B Termik Santralinin 1-4 Ünitesine (balcı kapı-Yırca kapı döküm noktalarına) taşınması ve boşaltılması hizmet alım işi, aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No:111 45500 Soma / MANİSA

a) Telefon ve faks numarası       :  (236) 613 23 26 (4 hat)       Fax 612 20 13 – 613 20 13

b) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

N i t e l i ğ i- T ü r ü – M i k t a r ı

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

E.L.İ Müessese Müdürlüğü Dereköy stok sahalarından 600.000 ton kömürün yüklenmesi Soma B Termik Santralinin 1-4 Ünitesine (balcı kapı-Yırca kapı döküm noktalarına) taşınması ve boşaltılması hizmet alım işi

2013/142651

2013-1793

24/10/2013 saat:14:00

200 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                              :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No:111 45500 Soma/ Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene mh. 78 sk. No.3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

8360/1-1


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEME ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası             :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

A- a) Dosya No                               :  2013/73

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  CEBRİ ÇEKME FANI GÖVDESİ İMALATI (5 Adet)

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                 :  Teslim Süresi en geç 120 (yüzyirmi) gündür.

e) Şartname bedeli                            :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                        :  31/10/2013 Perşembe Günü Saat: 14.00

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

     yatırılacak yer                              :  Ziraat Bankası Afşin Şubesi

                                                            Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40

                                                            Vakıfbank Afşin Şubesi

                                                            Hesap No : TR870001500158007287757271

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

8377/1-1


AKARYAKIT (MOTORİN) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/143109

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0232 463 16 00/2391 - Faks: 0232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi         :  izmirlimansatinalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale Tarihi ve Saati:

a) İhale Tarihi                            :  23.10.2013

b) İhale Saati                              :  14:00

3 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Akaryakıt (Motorin) Alımı 450.000 Lt

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 23/10/2013 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisi’nde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden KDV dahil 100,00.-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8411/1-1


MOTOR PARÇALARININ DEMONTE, YIKAMA, TEMİZLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/143085

1 – İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 16 kalem muhtelif motor parçalarının demonte, yıkama ve temizliği; teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  25/10/2013 - Saat 14:30

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 25/10/2013 günü saat 14:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8412/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

MAHALLESİ              : Karahasanlı

MEVKİİ                       : Yellice

CİNSİ                           : Arsa

PAFTA NO                  : M22a16b3c

ADA NO                      : 302

PARSEL NO                : 3

YÜZÖLÇÜMÜ            : 7.327,00 m²

HAZİNE PAYI            : Tam

TAHMİNİ BEDELİ     : 1.648.575,00.-TL

GEÇİCİ TEMİNATI    : 164.858,00.-TL

AÇIKLAMA: Taşınmaz, imar planında Küçük Sanayi Alanı olarak ayrılmıştır. Hali hazırda boştur.

Yukarıda tapu kaydı bilgileri ile tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın 22.10.2013 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:30’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satışı yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili şartname ve özel şartlar mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri Katma Değer Vergisinden, bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler de her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2013 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim ederek ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

7975/1-1


1.300.000 ADET PLASTİK TELLİ DOSYA (KLASÖRE TAKILABİLEN) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı olan 1.300.000 adet Plastik Telli Dosya (Klasöre Takılabilen), teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla  birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25/10/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8423/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 6 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2013/141375

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) telefon ve faks numarası           :  Tel : 0-372-259 47 94 – 84

                                                         Fax : 0-372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i            :  Malzemenin Cinsi                                            Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1 - Kontaktör (230 V 50 Hz, 30.5 kW ve

                                                            63 A - 3TF47-22-OAPO)                            10 Adet

                                                         2 - Tristör (NO131SH160)                             50 Adet

                                                         3 - Adaptör (KA-123/220-12 V ve 3A)          50 Adet

                                                         4 - Devre Kesici 400 A (3VL9400-4TA30)    10 Adet

                                                         5 - Devre Kesici 600 A (3VL9500-4TA30)    10 Adet

                                                         6 - Vakum Kontaktörü                                     20 Adet

b) Teslim yeri                               :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.

c) Teslim süresi                            :  Firmalar siparişi takiben malzemeleri 45 iş günü içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  05.11.2013 Salı – saat 15.00

c) Dosya no                                  :  1315063

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4 -1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Firmalar teklifleri ile birlikte TSE uygunluk belgelerini vereceklerdir.

4.2.2. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir. Marka ve model belirtilmeyen kalemler için teklifler geçersiz sayılacaktır.

4.2.3. Elektrik malzemeleri 2 (iki) yıl süre ile garantili olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda teknik değerler ve erken teslim süresi dikkate alınacaktır.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 05.11.2013 Salı – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8405/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                                                                                                                          DOSYA NO: 2003/8

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusunun hayat portföyü ile sigortacılık yapma hak ve yetkisinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 29/11/2012 tarih ve 2012/317 sayılı kararı ile oluşturulan “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLU

Rumeli Hayat Sigorta A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 29/11/2012 tarih ve 2012/317 kararı ile oluşturulan “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; Rumeli Hayat Sigorta A.Ş.nin hayat portföyü ile sigortacılık yapma hak ve yetkisinden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 50.000.- (Ellibin) TL’dir.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Gayrettepe Şubesi nezdinde bulunan IBAN: TR76 0001 0009 1506 2864 3853 64 no.lu TL hesabına 5.000.-(Beşbin) TL teminatın “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ancak nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 04/11/2013 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 05/11/2013 tarihinde saat 14.00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. “Katılımcılar” 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte istenilen şartları sağlayabileceklerine ilişkin taahhütte bulunacak olup, işbu “Kanun ve “Sigortacılık/Reasürans Yönetmeliği”nde aranan tüm şartlara haiz olduklarını gösteren belgeleri Hazine Müsteşarlığı onayından önce tamamlayacaklardır.

2. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

3. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamaz.

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin "Fon"un T. Ziraat Bankası A.Ş Gayrettepe Şubesi nezdindeki IBAN: TR98 0001 0009 1506 2864 3853 56 no.lu TL hesabına “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 1.000.-(Bin) TL yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 08/11/2013 tarihinde saat 14.00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1. İhale bedeli, ihale sonucunun “Nihai Alıcı”ya bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2. İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3. “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4. “Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 04/11/2013 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5. İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Rumeli Hayat Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No:143

34394 Esentepe – İstanbul

Tel        : 0 212 340 20 58

               0 212 340 20 57

               0 212 340 23 58

Fax       : 0 212 288 49 63

8426/1/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                                                                                                                          DOSYA NO: 2003/8

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusunun sigortacılık yapma hak ve yetkisinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 29/11/2012 tarih ve 2012/318 sayılı kararı ile oluşturulan “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLU

Rumeli Sigorta A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 29/11/2012 tarih ve 2012/318 kararı ile oluşturulan “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; Rumeli Sigorta A.Ş.nin sigortacılık yapma hak ve yetkisinden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 100.000.- (Yüzbin) TL’dir.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Gayrettepe Şubesi nezdinde bulunan IBAN: TR76 0001 0009 1506 2864 3853 64 no.lu TL hesabına 10.000.- (Onbin) TL teminatın “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ancak nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 04/11/2013 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 05/11/2013 tarihinde saat 11.00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. “Katılımcılar” 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte istenilen şartları sağlayabileceklerine ilişkin taahhütte bulunacak olup, işbu “Kanun ve “Sigortacılık/Reasürans Yönetmeliği”nde aranan tüm şartlara haiz olduklarını gösteren belgeleri Hazine Müsteşarlığı onayından önce tamamlayacaklardır.

2. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

3. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamaz.

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin "Fon"un T. Ziraat Bankası A.Ş Gayrettepe Şubesi nezdindeki IBAN: TR98 0001 0009 1506 2864 3853 56 no.lu TL hesabına “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 1.000.- (Bin) TL yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 08/11/2013 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1. İhale bedeli, ihale sonucunun “Nihai Alıcı”ya bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2. İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3. “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4. “Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 04/11/2013 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5. İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Rumeli Sigorta Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No:143

34394 Esentepe – İstanbul

Tel    : 0 212 340 18 65

           0 212 340 20 57

           0 212 340 23 58

Fax   : 0 212 288 49 63

8426/2/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK İŞ GÜVENLİĞİ TEÇHİZATLARI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel:0-372.252 40 00 (70 hat) Fax:0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  İŞ GÜVENLİĞİ TEÇHİZATLARI, 2 Kalem (1kalem)

b) Teslim yeri                               :  Yerli yükleniciler için: Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı

Yabancı yükleniciler için: Sipariş şartlarına bağlı olarak FOB limanı veya C+F Türkiye Limanı

c) Teslim tarihi                              :  120 takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  06.11.2013 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                  :  946–TTK/ 1401

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1 - Çoklu gaz ölçer, kömür tozu patlayabilirlik test cihazı için Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş Grup-1 (metan) gazlı ortamda çalışmaya uygun ATEX I M1 EEx ia I veya dengi sertifika verilecektir.

2 - Çoklu gaz ölçer için CE sertifikası verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 06.11.2013 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No.2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8406/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kırklareli İli, Kavaklı Belediye Başkanlığından:

 

Mevkii

Pafta

Parsel

Yüzölçümü

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Korualtı

8

7033

21.100,00 M2

Tam

Turizm (Motel), Sosyal, Kültürel Tesis Alanı. (Özel Öğrenci Yurtları, Özel Rehabilitasyon Merkezi, Özel Güçsüzler Evi, Özel Yetiştirme Yurdu)

 

Muhammen

Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

İhalenin Yapılacağı Yer

3.568.000,00.TL

107.040,00.-TL

22.10.2013

15.00

Kavaklı Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

1 - Yukarıda ayrıntısı belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait tarla vasfındaki taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

- Gerçek kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

b) İkametgah belgesinin aslı,

c) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

d) Temsil durumunda,  noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

e) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

- Tüzel kişiler,

a) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

b) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Şirketlerden; noter tasdikli imza sirküsü,

d) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

e) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,

f) Temsil durumunda, noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

g) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

- Ortak girişim,

a) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

b) 2013 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2013 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

e) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

3 - İhaleye katılacak isteklilerin 500,00.-TL. şartname bedeli yatırarak şartname alması zorunludur.

4 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve diğer evraklar ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar idareye teslim etmeleri zorunludur.

5 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

6 - İhale onayının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale bedelinin tamamının Belediye veznesine veya Belediye banka hesabına yatırılması zorunludur.

7 - İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

8 - Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesi gereğince K.D.V. alınmayacaktır.

9 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

10 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Kırklareli İli, Kavaklı Belediye Başkanlığı   Tel: 0.288.2461007

İlan olunur.

8408/1-1


B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/142204

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr

                                                     (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

UIC 60’lık raya uygun, W-14 tipi elastik bağlantılı, öngerme-önçekmeli bağlantı malzemesi üzerinde B70 beton travers (Teknik şartnameye göre- TCDD B. Çobanlar İstasyonu 30.000 adet, TCDD Sultandağı İstasyonu 20.000 adet ve TCDD Gölçayır istasyonu 25.000 adet teslim alınmak üzere toplam 75.000 adet) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 07/11/2013 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8384/1-1


5 ADET 154 KV. TRAFO MERKEZİNİN (AKÇAKALE, FEVZİPAŞA, SURUÇ, YARDIMCI VE KIRLIK ) İŞLETİLMESİNİN (BAKIM VE GÜVENLİK HİZMETLERİ HARİÇ) HİZMET ALIMI YOLU İLE YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

5 Adet 154 kV. Trafo Merkezinin (Akçakale, Fevzipaşa, Suruç, Yardımcı ve Kırlık ) İşletilmesinin (bakım ve güvenlik hizmetleri hariç) hizmet alımı yolu ile yapılması işi, TEİAŞ’nın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2013/143479

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Bahaaddin Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Fevzi Çakmak PK:18 27001 Ş.Kamil /GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası      :  0 342 329 28 28 – 0 342 329 08 73

c) Elektronik posta adresi          :  12grup.satinalma@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa)               :

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  5 Adet 154 kV. Trafo Merkezinin (Akçakale, Fevzipaşa, Suruç, Yardımcı ve Kırlık) İşletilmesinin (bakım ve güvenlik hizmetleri hariç) hizmet alımı yolu ile yapılması

b) Yapılacağı yer                       :  Akçakale-Ş.Urfa, Fevzipaşa/İslahiye-G.Antep, Suruç-Ş.Urfa, Yardımcı/Merkez-Ş.URFA, Viranşehir-Ş.Urfa

c) İşin süresi                              :  3 (Üç) yıl (1095 Gün)

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                        :  23/10/2013 – 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine (T.Vakıfbank Gaziantep Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu hesaba ) yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.1.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.1.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.1.4. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.1.5. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.1.6. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.1.6.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.1.6.2. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.1.6.3. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.1.6.4. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabi personelin sayısı

 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ

PERSONEL SAYISI

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ

3 Trafo Merkezli bir grup için

12

12 x 45 = 540

4 Trafo Merkezli bir grup için

16

16 x 45 = 720

5 Trafo Merkezli bir grup için

20

20 x 45 = 900

6 Trafo Merkezli bir grup için

24

24 x 45 = 1080

Grup Mühendisi

1 (*)

1 x 45 = 45

 

(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer alan trafo merkezlerini ayda en az 2 defa sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

4.1.7. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir.

4.1.8. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “ Gerilim seviyesi asgari 154 kV. Olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

7 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00 (yüzelli) Türk Lirası karşılığı satın alınabilir. “İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil, 160,00 (yüzaltmış) Türk Lirası doküman bedelini T.Vakıfbank Gaziantep Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar B.Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Fevzi Çakmak PK:18 27001 Ş.Kamil /GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

13-1. Bu hizmet alımı ihalesinde birden fazla grup olması halinde her bir grup için kısmi teklif verilebilir.

13-2. Grup içerisinde yer alan trafo merkezlerinin tamamı bir kısım olarak değerlendirilecektir.

8378/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kozlu Belediye Başkanlığından:

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZ MALIN

Sıra No

Mahallesi

Cadde / Sokak

Pafta Ada

Parsel

Yüz

Ölçümü M2

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli

(TL)

Geçici Teminatı

(TL)

İhale Tarihi

İhale

Saati

1

GÜNEY

Hürriyet Caddesi

16 / 242

2

2306,97 m2

ARSA

(BL – 5) Ticaret

 + Konut Alanı

2.087.807,85

62.634,24

21.10.2013

15.00

 

1) Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz malın 2886 Sayılı Yasanın 35/a. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile karşısında gösterilen tarih ve saatte Kozlu Belediyesi Encümen Salonunda satışı yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı yatırdıklarına dair banka makbuzu veya ihale tarihinden itibaren en az 90 gün süre geçerli geçici teminat mektuplarını,

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz,

e)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifle bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastık edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

f)İhaleye katılacak istekliler, Belediyeye borcu bulunmadığını gösterir belgeyi İhale Komisyonuna ibraz etmek zorundadır.

3)  Tebliğ tarihinden itibaren, ihale bedelinin tamamı 21 takvim günü içinde peşin olarak ödenecektir.

4) İhale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer tüm gideler alıcıya aittir.

5) Kapalı teklif usulünde teklifler, yazılı olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 ve 38'nci madde hükümlerine göre yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, aynı hükümler çerçevesinde uygun olarak düzenle-yecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

6)  İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 1.000,00 TL ücret karşılığında satın alınabilir.

7) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8410/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZ MALIN

Sıra

No

Dosya

No

İli

İlçesi

Mahalle/

Köyü

Cinsi

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(M2)

Hazine

Hissesi

İmar

Durumu

Tahmini

Satış

Bedeli TL

Geçici

Teminat Bedeli TL

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

63010112455

Şanlıurfa

Merkez

Yenişehir Mahallesi

Arsa

1606

1

1.211,61

Tam

10 Kat Konut Alanı

2.622.403,00

524.480,60

23.10.2013

09.30

2

63010112456

Şanlıurfa

Merkez

Yenişehir Mahallesi

Arsa

1606

3

741,61

Tam

10 Kat Konut Alanı

1.594.792,00

318.958,40

23.10.2013

09.45

3

63010112457

Şanlıurfa

Merkez

Yenişehir Mahallesi

Arsa

1606

4

884,10

Tam

10 Kat Konut Alanı

1.924.313,00

384.862,60

23.10.2013

10.00

4

63010111228

Şanlıurfa

Merkez

Dağeteği Köyü

Arsa

357

12

3.023,39

Tam

A-5 Konut Alanı

2.116.373,00

423.275,00

23.10.2013

10.15

5

63010112516

Şanlıurfa

Merkez

Küçükler Köyü

Arsa

374

4

4.567,28

Tam

Ticaret Alanı

1.826.912,00

365.382,40

23.10.2013

10.30

6

63010104118

Şanlıurfa

Merkez

Karaköprü Köyü

Bağ

 

575

12.925,93

Tam

A-5 Konut, Yol, Genel Otopark Alanı

4.524.076,00

904.815,20

23.10.2013

10.45

7

63010104534

Şanlıurfa

Merkez

Karaköprü Köyü

Arsa

3212

2

3.800,26

Tam

A-2 Konut Alanı

1.520.104,00

304.020,80

23.10.2013

11.00

1 - Yukarıda özellikleri yazılı olan 7 (Yedi) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizalarında gösterilen gün ve saatte Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Şanlıurfa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

3 - İhaleye katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

d) İşin gereğine göre Defterdarlıkça tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

4 - Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte eşit taksitler halinde de ödenebilir.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir

İlan olunur.

7913/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkâmil İlçesi Beylerbeyi Mahallesinde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm

m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

1

Beylerbeyi

N38c-13c-4b

896

1

18.617,39 m2

Konut

(E:1.80 hmax: Serbest)

550,00.-TL

10.239.564,50-TL

307.186,94.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Satın Alma Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye %3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerin ihalesi 05/KASIM/2013 Salı günü saat 14.00’te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00 ’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2013 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

8145/1-1


2 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE 1 ADET JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 2 adet Jeotermal Kaynak Arama ve 1 adet Jeotermal Kaynak İşletme sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı, 30 yıl süre ile işletme ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile ihale edilecektir.

Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 100 TL karşılığında alınabilir.

İhale 21/10/2013 Pazartesi günü saat 10.00' da Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı salonunda İl Encümeni tarafından 1. sıradan başlayarak yapılacaktır.

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İŞLETME RUHSAT SÜRESİ

2011/3

Aksaray

Merkez

Akin

1500

188.493,60

5654,80

21/10/2013

30 YIL

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak İşletme Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L31b2-L32a1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

591000

593000

588000

586000

Yukarı (X)

4255000

4252000

4252000

4255000

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İŞLETME RUHSAT SÜRESİ

200968 0002

Aksaray

Güzelyurt

998,94

23.561,74

706,85

21/10/2013

3 YIL

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L32b4

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

614087

616629

618025

616125

Yukarı (X)

4239924

4239922

4235405

4235427

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İŞLETME RUHSAT SÜRESİ

2010680009

Aksaray

Gülağaç

Bekarlar

158,2

23.561,74

706,85

21/10/2013

3 YIL

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L32b2

Poligon 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

625000

626876

626251

626000

626000

625000

Yukarı (X)

4250500

4250500

4250000

4250000

4249799

4249000

Poligon 2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

Sağa (Y)

625000

625799

625000

Yukarı (X)

4249000

4248500

4248500

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).

d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik makbuz.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 10.00’a kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 10.00’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler.

İlan olunur.

8356/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara - Gölbaşı Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait 2 (İki) adet parsel ayrı ayrı ihale ile satılacaktır. Birinci sıradaki parselin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile, İkinci sıradaki parselin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre "Kapalı Teklif Açık Artırma Sureti" ile 24/10/2013 Perşembe günü saat 14:00'da başlayarak Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No:3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır. İhalelerle ile ilgili şartnameler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden 100.00.-TL. (YüzTürkLirası) bedeli mukabilinde temin edilir.

 

İHALE EDİLECEK TAŞINMAZ MALIN NİTELİKLERİ

S.NO

MAHALLESİ

İMAR DURUMU

ADA

PARSEL

ALANI

(M2)

HİSSE

(M2)

BİRİM

FİYATI (TL)

TUTARI

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ (TL)

 

1

Karaoğlan

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

(E=0,50, Hmax: 9.50m)

114055

13

5000

TAM

140

700.000,00

21.000,00

2

Koparan

Özel Proje Alanı (E=1,50, Hmax=Serbest)

117867

4

19331

TAM

130

2.513.030,00

75.390,90

8425/1-1