3 Ekim 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28784

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84016/5 nolu kesin parselasyon planı Belediye Encümenimizin 22.08.2013 tarih ve 1361/2919 sayılı kararıyla tasdik edilerek Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

ADA/PARSEL                MEVKİİ

44982/1                  YENİKENT

44983/1                  YENİKENT

44984/1                  YENİKENT

44985/1                  YENİKENT

44986/1                  YENİKENT

44990/1                  YENİKENT

44991/1                  YENİKENT

8250/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 15.08.2013 gün ve 1311/2816 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.09.2013 gün ve 2420/5202 sayılı kararı ile onaylanan 55800/Ek nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Gazi mahallesi;

ADA                             PARSEL

7356                                 10

8249/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 29.08.2013 gün ve 1377/2986 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.09.2013 gün ve 2470/5365 sayılı kararı ile onaylanan 72700/2 nolu parselasyon planı. Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Ergazi mahallesi;

ADA                             PARSEL

14928                                  1

14929                                  1

8248/1-1

—————

1/1000 ölçekli 131 ada 1 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8247/1-1

—————

1/1000 ölçekli 18097 ada 1 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8246/1-1

—————

Yenimahalle 60303/5, 60302/2, 60309/1, 60310/1, 60310/2, 60310/3, 60308/2, 60308/3, 60307/1, 60311/1, 60315/1, 60315/2, 60312/1, 60316/1, 60316/2, 60314/1, 60314/2, 60317/2, 60317/3 ve 60317/4 ada/parsellerin kullanım kararının değiştirilmesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8245/1-1

—————

Kentkoop Mahallesi 14934 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8244/1-1

—————

Yenimahalle Çakırlar Çiftliği mevkii 43020 ada 2 ve 3 parsellerin güneyinde bulunan genel otopark alanının park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8243/1-1


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

27.09.2013 tarih ve 28778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemize alınacak öğretim üyeleri ile ilgili ilanda İletişim Fakültesi Basın Yayın Tekniği Anabilim Dalı bir adet profesör kadrosu ile Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı bir adet profesör kadrosunun açıklama kısımlarında “Gazetecilik Bölümünde en az 5 (beş) yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak” yazılması gerekirken sehven yazılmadığı anlaşılmıştır. İlanın ilgili bölümü aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

BİRİMİ

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Basın Yayın Tekniği ABD

PROFESÖR

1

Doçentlik unvanını İletişim Bilimleri alanında almış olmak. Gazetecilik Bölümünde en az 5 (beş) yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.

Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği ABD

PROFESÖR

1

Doçentlik unvanını İletişim Bilimleri alanında almış olmak. Gazetecilik Bölümünde en az 5 (beş) yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.

8260/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 4605-2                                                               Karar Tarihi : 12/09/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/09/2013 tarihli toplantısında; TEİAŞ tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2013 yılı 4. çeyreği için 2,03 TL/MWh olarak onaylanmasına,

karar verilmiştir.

8211/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4605-1                                                               Karar Tarihi : 12/09/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/09/2013 tarihli toplantısında;

- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve benzer şekilde diğer mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar nedeniyle, doğal gaz bağlantısı yapılarak bağlantı bedelini ödemiş bir adreste değişiklik olması durumunda;

- Yeniden servis hattı yapımı gerektirmeyen, önceki servis hattı ile bağlantının mümkün olabileceği yeni adreslerde, abone bağlantı bedelinin yeniden ödenmesine lüzum bulunmadığına,

- Yeni bir servis hattı yapılması halinde eski abonelikler iptal edilerek yeniden bağlantı sözleşmesi imzalanması ve abone bağlantı bedeli ödenmesine,

- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve benzer şekilde diğer mevzuattan kaynaklı zorunluluklar nedeniyle, doğal gaz dağıtım şebekesinde değişiklikler olması durumunda, oluşan maliyetlerin yatırım harcamaları kapsamında dağıtım şirketinin tarife hesaplamalarında dikkate alınabileceğine,

karar verilmiştir.

8212/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adıyaman ilinde faaliyet gösteren 1103 dosya nolu 02 Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Ankara ilinde faaliyet gösteren 71 dosya nolu Denge Yapı Denetim ve Müş. Ltd. Şti.’lerinin şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle alınan 23.09.2013 tarih ve 7827 sayılı Makam Olur’una istinaden, söz konusu kuruluşların Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8222/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1912 dosya nolu AYASOFYA Yapı Denetim Ltd. Şti., 1879 dosya nolu ELYAS Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1855 dosya nolu KAFES Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1324 dosya nolu NEHİR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Osmaniye ilinde faaliyet gösteren 1237 dosya nolu MUKAVEMET Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 23.09.2013 tarih ve 7828 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

8223/1-1


 

—————

 


 

 


 

 


 

—————

 


 

—————

 


 

Untitled-1

8254/1-1