1 Ekim 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28782

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1987/163 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

8172/1-1


Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Mehmet TASYÜREK isimli şahıs adına kayıtlı 2008 model, WAF KM 276 plakalı, Jaguar marka araç, 24/07/2012 tarihinde Müdürlüğümüzden 12070100T52 tescil sayıya kayden yurda girişi yapılmış olup, kanuni yurtta kalma süresi 31/07/2012 tarihinde sona ermesine rağmen söz konusu aracın halen yurt dışına çıkarmadığı, Müdürlüğümüzde kullanılmakta olan 1 no’lu taşıt takip programından yapılan sorgulamada tespit edilmiştir.

Adı geçen şahsın müdürlüğümüzde işlem gören dilekçesinde yazılı adresine aracım yurt dışı etmesi için tebligat çıkarılmış, ancak şahıs belirtilen adreste bulunamadığından tebliğ edilememiştir. Kolluk birimince yapılan araştırmada’da şahsa ve araca ulaşılamamıştır.

Söz konusu aracı halen yurt dışı edilmemesi nedeniyle, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 19/1. maddesine ihlali nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi gereğince tanzim edilen 17/05/2013 tarihli, 251 sayılı ceza kararında aracın 40.000,-TL CIF kıymeti üzerinden 4.000,-TL gümrük vergisi, 52.000,-TL ÖTV ve 17.280,-TL Katma Değer Vergisi olmak üzere vergilerin tutarı olan toplam 73.280,-TL'nin dörtte bir miktar olan 18.320,-TL para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün, içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddelerine ile Tebligat Tüzüğünün 49. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8173/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

MUHATABI   :  Zafer KOÇAK

ADRESİ          :  Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: 1685 Çankaya/ANKARA

K 436 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 10.07.2013 gün ve 01/0020 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 5.720,22.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 16.07.2013 tarih ve 4235,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 22.08.2013 gün ve 4541,26 sayılı kararı Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 16.07.2013 gün ve 4235,26 sayılı karar ile 22.08.2013 gün ve 4541,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8041/1/1-1

—————

MUHATABI      :  Ali BEKTAŞ

ADRESİ              :  Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA

K 434 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 10.07.2013 gün ve 01/0018 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 5.720,22.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 16.07.2013 tarih ve 4236,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 22.08.2013 gün ve 4540,26 sayılı kararı Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması ve kayıtlanmızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 16.07.2013 gün ve 4236,26 sayılı karar ile 22.08.2013 gün ve 4540,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8041/2/1-1

—————

MUHATABI      : Ömer ÇİÇEK

ADRESİ              :  Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA

K 436 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 10.07.2013 gün ve 01/0022 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 2.966,04.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 16.07.2013 tarih ve 4230,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 22.08.2013 gün ve 4542,26 sayılı kararı Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alman olunan 16.07.2013 gün ve 4230,26 sayılı karar ile 22.08.2013 gün ve 4542,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8041/3/1-1

—————

MUHATABI   :  Letafet SAKİNCİ

ADRESİ          :  Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: 1682 Çankaya/ANKARA

K 434 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 10.07.2013 gün ve 01/0017 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 5.720,22.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 16.07.2013 tarih ve 4232,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 22.08.2013 gün ve 4537,26 sayılı kararı Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alman olunan 16.07.2013 gün ve 4232,26 sayılı karar ile 22.08.2013 gün ve 4537,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8041/4/1-1

—————

MUHATABI   : Durmuş ALTUN

ADRESİ          :  Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: 1679 Çankaya/ANKARA

K 434 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 10.07.2013 gün ve 01/0016 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 9.491,33.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 16.07.2013 tarih ve 4231,26 sayılı karan ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 22.08.2013 gün ve 4543,26 sayılı karan Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 16.07.2013 gün ve 4231,26 sayılı karar ile 22.08.2013 gün ve 4543,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8041/5/1-1

—————

MUHATABI   :  Osman KESKİN (Müteahhidi)

                            ASV Yapı Denetim Ltd. Şti. (Fenni Mesulü)

ADRESİ          :  Bilinmiyor.

İmarın 27078 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 31.03.2011 gün ve 90/4569-4570 sayılı tesbit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince müteahhidi Osman KESKİN adına ve fenni mesulü ASV Yapı Denetim Ltd. Şti. adına Belediye Encümeninin 25.06.2013 gün ve 4094 sayılı kararı hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adreslerinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adreslerinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 25.06.2013 gün ve 4094 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8042/1-1


 


Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi, 2 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları birim, anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar evraklarını Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; Doçent adayları için ilanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde, Yardımcı Doçent adayları için ilanın Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT: - (Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)

- (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

 

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

ALANI

Doçent

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

İstatistik

İstatistik alanında stokastik süreçler konusunda çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

İlk Tunç Çağı konusunda çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Osmanlı Döneminde Hicaz’ın dini ve siyasi yeri konusunda çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belegati

Arap Dili ve Belegati alanında doktora yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf

Ebu Talib el-Mekki ve Gazzali’nin muhabbet anlayışı ile ilgili çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi

Osmanlı Döneminde Yemen’in dini ve siyasi yeri ile ilgili çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Boyabat İkt. ve İdr. Bilimler Fakültesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Pazar araştırmalarında tutum ölçekleri özelliklede likert konusunda çalışmış olmak.

8171/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Osman KARAPEHLİVAN(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8219, Oda Sicil No: 7756)” ifadesinin çıkarılması ve bu ifadenin yerine “Osman KARAPEHLİVAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8219, Oda Sicil No: 7756)” ifadesinin eklenmesi, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kastamonu İklim Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilandaki  “1062 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu İklim Yapı Denetim Ltd. Şti.” ifadesinin sonuna “ile” ifadesinin eklenmesi, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazetede yer alan Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanlarda sehven yazılan “02.09.2013 tarihli ve 7287 sayılı Resmi Gazete ilanı” ifadelerinin çıkarılarak yerine “02.09.2013 tarihli ve 7287 sayılı Makam Oluru” ifadelerinin eklenmesi 18.09.2013 tarihli ve 7765 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

8174/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup bu kadroya başvuran adayların www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde Doçentlik başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri, gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri, gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

5 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI=========>>

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

 

1 - 1

Deri lezyonlarında dermatoskopi uygulamaları ve Lepra konularında çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları

 

1 - 1

Delta Hepatiti ve Hepatik Fibroz konularında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo ve Televizyon

 

1 - 1

İletişim Hukuku alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

 

1 - 1

Sürü Zekası ve Veri Madenciliği alanında Doktora yapmış olmak.

 

1 - 1

Algısal ses kaynak ayrıştırma alanında Doktora yapmış olmak.

Elektrik Tesisleri

 

1 - 1

Küçük HES'lerde akıllı güç kontrolü alanında çalışmaları olmak.

Mekanik (İnşaat Mühendisliği)

 

2 - 1

Yığma yapıların lineer olmayan statik ve dinamik analizi alanında çalışmaları olmak.

Termodinamik (Makine Mühendisliği)

1 - 1

 

Mikrodalga ve Fışkıran yatak kurutma konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

 

1 - 1

Ti Alaşımlarının Plazma Kaynağı alanında Doktora yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Yapı Bilgisi

 

1 - 1

Mimarlık Lisans mezunu olup, Mimarlık Fakültesi Yapı Bilimleri alanında Doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

 

1 - 1

Fizik Eğitiminde bağlam temelli yaklaşım konusunda Doktora yapmış olmak.

Okul Öncesi Eğitimi

 

1 - 1

Sosyal becerlerin kazandırılmasında örtük programın kullanılması alanında Doktora yapmış olmak.

Eğitim Programları ve Öğretim

 

1 - 1

Bireysel zihin haritası ve grupla zihin haritası ile ilgili deneysel çalışmalar alanında Doktora yapmış olmak.

Türkçe Eğitimi

 

1 - 1

Türkçe Eğitimi alanında ve Yazma Eğitimi konusunda Doktora yapmış olmak.

 

1 - 1

Milli Edebiyat Dönemi Türk Romanında Batılılaşma alanında Doktora yapmış olmak.

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

2 - 1

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, edebiyatta psikoanalitik yöntemler alanında çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği Bölümü

 

1 - 1

Spor sektöründe Altı Sigma Yönetim Modelinin Uygulanabilirliği alanında çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İnşaat Bölümü

 

1 - 1

Betonarme yapılarda boyut etkisi alanında çalışmaları olmak.

TOPLAM

 

1

17

 

8163/1-1