24 Eylül 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28775

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BİR ADET LASTİK TEKERLEKLİ LODER KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MASAÜSTÜ PC VE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1000 GR. KAMELYA POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKLAR - SARAYKÖY İSTASYONLARI ARASI YERLİ SİNYAL PROJESİ KAPSAMINDA RAYLARIN İZOLE EDİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


LOKOMOTİF MALZEMELERİ FASON OLARAK İMAL ETTİRİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


2. EL GİYSİ TOPLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


VOLKANİK KÖKENLİ BALAST TAŞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:


13 KALEM MUHTELİF TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


5 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR MALZEMESİ VE TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 ve 5-6 ÜNİTE LUVOLARINDA KULLANILMAK ÜZERE SICAK TARAFA AİT PETEKLERİN VE PETEK TUTUCU KASALARI SATIN ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


AŞAĞIDA CİNSİ NİTELİĞİ VE MİKTARI YAZILI OLAN 21 KALEM İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR

TEİAŞ 15. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


4046 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA (İDARE) TABLODAKİ TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BİR ADET LASTİK TEKERLEKLİ LODER KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Bir yıl süreyle bir adet lastik tekerlekli loder (operatörleri ile birlikte) yakıtı idareye ait olmak üzere kiralama hizmeti alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2013/131533

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  P.K.9   17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 435 33 70 – 0 286 435 33 75

c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Bir yıl süreyle bir adet lastik tekerlekli loder (operatörleri ile birlikte) yakıtı idareye ait olmak üzere teknik şartname esasları dahilinde kiralama hizmeti alımı işi.

b) Yapılacağı Yer                   :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı Kömür Alma Bölgesi

c) İşin Süresi                          :  365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu Çan-ÇANAKKALE

b) Tarihi ve saati                     :  22/10/2013 - 14.00

4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr veya www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 20,00 TL bedel karşılığı satın almaları zorunludur.

İhale dokümanı idaremizden satın alınabileceği gibi aynı zamanda İşletme Müdürlüğümüzün Halk Bankası Çan Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04 hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekontun, talebinizi belirten üst yazı ekinde 0 286 435 33 75 no’lu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilmek kaydıyla kargo yolu ile ödemeli bir şekilde gönderilebilir.

5 - Teklifler 22/10/2013 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7919/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI - KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 3-4-5. Ünite kazan, kazan yardımcıları ve türbin tesisatında meydana gelebilecek boru patlaklarının onarımı, yenileme işleri; kazan, kazan yardımcıları ve türbin tesisatında yapılacak genel kaynak işleri, ayrıca EÜAŞ’ ın uygun görmesi halinde kazan ve türbin revizyonlarında gerçekleştirilecek olan boru değişimleri ile genel kaynak işlerinin hizmet alımı yolu ile yaptırılması işi

İhale Kayıt Numarası                       :  2013/133280

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53 - 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 3-4-5. Ünite kazan, kazan yardımcıları ve türbin tesisatında meydana gelebilecek boru patlaklarının onarımı, yenileme işleri; kazan, kazan yardımcıları ve türbin tesisatında yapılacak genel kaynak işleri, ayrıca EÜAŞ’ın uygun görmesi halinde kazan ve türbin revizyonlarında gerçekleştirilecek olan boru değişimleri ile genel kaynak işlerinin hizmet alımı yolu ile yaptırılması işi - Hizmet alımı

b) İşin yapılacağı yer                        :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin süresi                                    :  1 yıl (365 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  09.10.2013, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 09.10.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

7949/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MASAÜSTÜ PC VE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar masaüstü PC ve monitör, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04/10/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7950/1-1


1000 GR. KAMELYA POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü ihtiyacı 2.100.000 adet 1000 gr. Kamelya Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satınalınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 70,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.10.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7834/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKLAR - SARAYKÖY İSTASYONLARI ARASI YERLİ SİNYAL PROJESİ KAPSAMINDA RAYLARIN İZOLE EDİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/126658

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  kom3@outlook.com.

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği İnternet Adresi: www.tcdd.gov.tr www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Ortaklar - Sarayköy İstasyonları Arası Yerli Sinyal Projesi Kapsamında Rayların İzole Edilmesi İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 09.10.2013 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7694/1-1


LOKOMOTİF MALZEMELERİ FASON OLARAK İMAL ETTİRİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/134488

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  2 kalem Lokomotif Muhtelif Batarya Kutuları; imalat malzemeleri Şirketimizce verilmek suretiyle, teknik şartname ve resimlere göre, EN 15085 CL1 sertifikasına sahip firmalara fason olarak imal ettirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  11/10/2013 - Saat 14:30

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 11/10/2013 günü saat 14:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7979/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 7,57 TL. ile en çok 286.301,93 TL. arasında değişen; 30/09/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00 TL. en çok 28.630,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kapak basma makinası, alkol metre, cep telefonu aksesuar ve aksamı, kol saati, güneş gözlüğü, oto parçaları, elektrik ve elektronik eşya, fotokopi makinası, züccaciye, terazi, çakmak, kumaş, giyim eşyası, oto lastiği, bakır tel, matkap ucu v.b 152 grup eşya açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 01/10/2013 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7947/1-1


2. EL GİYSİ TOPLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuz ihtiyacı olan “2. el giysi toplama hizmeti’’ kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, yıllık taahhüt ettiği asgari bağış miktarının en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih / İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar; ihale zarflarını en geç 11 EKİM 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarf aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7951/1-1


VOLKANİK KÖKENLİ BALAST TAŞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:

Bölgemizin ihtiyacı olan Diyarbakır-Kurtalan Hattı yol yenilemesinde kullanılmak üzere, LEYLEK İstasyonunda fügüre halde bulunan Volkanik kökenli Balast taşı Alımı İşi. Açık ihale Usulü ile ihale edilecektir

İhale Kayıt No                                                 :  2013/130695

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası                                        :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                                            :  0 422 2124816

d) Elektronik Posta Adresi                              :  5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı     :  LEYLEK İstasyonunda fügüre halde, 30.000 M3 Volkanik kökenli Balast taşı Alımı İşi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna; 08.10.2013 tarih, saat: 14.00.’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 100,00.-TL Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7954/1-1


13 KALEM MUHTELİF TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Muhtelif Teçhizat alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2013/135241

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  13 Kalem Muhtelif Teçhizat Alımı

 

  1

Video Mixer Multiviewer Çıkışı 1 Adet

 

  2

Kamera Üzeri Kayıt İçin Memory Card 2 Adet

 

  3

Memory Card Okuyucusu 1 Adet

 

  4

Kameranın Aktüel Kullanımı İçin Li-On Batarya 2 Adet

 

  5

Kameranın Aktüel Kullanımı İçin Batarya Şarj Cihazı 1 Adet

 

  6

İnterkom ve Tally Sistemi 1 Adet

 

  7

8 Kanallı Multiviewer Çıkışlı HD (1080i) 1 M/E 2DVE Video Mixer 1 Adet

 

  8

Kameranın Stüdyo Kullanımı İçin Uzak Kontrol Ünitesi 3 Adet

 

  9

Kameranın Stüdyo Kullanımı İçin Bileşik Kamera Kablosu 3 Adet

 

10

Stüdyo Işık Dimmer Sistemi 1 Adet

 

11

Stüdyo Işık Dimmer Sistemi 1 Adet

 

12

Ses Masası-24 mono Kanal Stereo Giriş Grup Çıkış Aux Çıkış 1 Adet

 

13

Stüdyo İçin Telsiz Yaka Mikrofonu 2 Adet

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  03.10.2013 Perşembe günü, saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 30.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 03/10/2013 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7964/1-1


5 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR MALZEMESİ VE TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Muhtelif Laboratuvar Malzemesi ve Teçhizatı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2013/129077

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma  Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  5 Kalem Muhtelif Laboratuvar Malzemesi ve Teçhizatı Alımı

 

 

1

Penetrant Muayene Malzemesi 2 Adet

 

2

Radyografik Muayene Ünitesi 1 Adet

 

3

Phased Array Ultrasonik Muaye Sistem Seti 1 Adet

 

4

Yüksek Çözünürlüklü ve Dönen ekranlı Portatif Gelişmiş Ultrasonik Muayene Sistem seti 3 adet

 

5

Manyetik Test Ünitesi 1 Adet

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 80 (seksen) takvim  günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  11.10.2013 Cuma günü, saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 11/10/2013 Cuma günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7965/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 ve 5-6 ÜNİTE LUVOLARINDA KULLANILMAK ÜZERE SICAK TARAFA AİT PETEKLERİN VE PETEK TUTUCU KASALARI SATIN ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1-4 ve 5-6 Ünite Luvolarında kullanılmak üzere sıcak tarafa ait peteklerin ve petek tutucu kasaların açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamesindeki özelliklerine göre 1 Takım

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 240 takvim gününde teslim edilecektir.

d) Dos. No                                :  OE SEAS 13/118             2013/131187

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  21.10.2013 pazartesi günü saat 15.00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 150,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 150,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 21.10.2013 Pazartesi günü saat 15:00'a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL üzerinden vereceklerdir.(TL/Takım) İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi ve alternatif teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

7945/1-1


AŞAĞIDA CİNSİ NİTELİĞİ VE MİKTARI YAZILI OLAN 21 KALEM İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR

TEİAŞ 15. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

SATIŞI YAPILACAK MALZEMELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

SIRA

NO

MALZEME ADI VE KAREKTERİSTİĞİ

MİKTARI

BULUNDUĞU YER

TEHLİKELİ

ATIK KODU

1

KLEMENS (ORTA VE YÜKSEK GERİLİM), DÜZ KLEMENS, ALUMİNYUM, ÇAPI: 27x27x27 mm

12  Adet

ERZURUM

 

2

KLEMENS (ORTA VE YÜKSEK GERİLİM), DÜZ KLEMENS, ALUMİNYUM, ÇAPI: 30x30x30 mm

48 Adet

ERZURUM

 

3

KLEMENS (ORTA VE YÜKSEK GERİLİM), LAMA KLEMENS, ALUMİNYUM, ÇAPI: 27x27 mm

24 Adet

ERZURUM

 

4

KLEMENS (ORTA VE YÜKSEK GERİLİM) LAMA KLEMENS, TİP:, ALUMİNYUM, ÇAP: 27x30 mm.

20 Adet

ERZURUM

 

5

KLEMENS (ORTA VE YÜKSEK GERİLİM), LAMA KLEMENS, ALUMİNYUM, ÇAPI: 30 mm

24 Adet

ERZURUM

 

6

KLEMENS - LAMA KLEMENS, ALUMİNYUM, 30X30 mm.

12 Adet

ERZURUM

 

7

HAT HIRDAVATI ÇİFT OLUKLU KELEPÇE (KLEMENS), 795 MCM, ALÜMİNYUM, DIA.

76 Adet

ERZURUM

 

8

KLEMENS (ORTA VE YÜKSEK GERİLİM), YATAY BARA TUTUCU, ALUMİNYUM, ÇAPI: 27 mm

10 Adet

ERZURUM

 

9

AKIM TRANSFORMATÖRÜ, 36 kV, 30+30+30 VA, S:1+3+3, PRM.ANM.AKIMI: 1000 A, SEK.ANM.AKIMI: 5+5+5 A, GEÇİT TİPİ, TRAFO BAŞLIĞI

3 Adet

ERZURUM

 

10

AKIM TRANSFORMATÖRÜ 6.3/0.1 kV. 45 VA., SINIFI: 0.5, YAĞLI HARİCİ TİP,

3 Adet

ERZURUM

 

11

GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ, (31.5/û3)/ (0.1/û3) kV, 120 VA, SINIFI: 1, KURU DAHİLİ TİP,

2 Adet

ERZURUM

 

12

GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ, 33/0.1 kV, 120 VA, ., SINIFI: 0.5, KURU DAHİLİ TİP,

15 Adet

ERZURUM

 

13

KESİCİ, 170 kV, KISA DEV.AKIMI: 10 kA, 800 A, AZ YAĞLI, TEKRAR KAPAMASIZ, 110 V DC-220 V AC, .

3 Adet

ERZURUM

 

14

ENERJİ VE KUMANDA KABLOSU - NV-a (NYA) KABLO, BAKIR, 1 kV. 1 TELLİ, 1X10 mm2.

500 Metre

ERZURUM

 

15

İLETKEN, TURKEY (ACC), ÖRGÜLÜ BAKIR, ORTA GERİLİM İÇİN, 35 mm²

117 Kg.

ERZURUM

 

16

İZOLATÖR, MESNET İZOLATÖRÜ, A-335, 30 kV, ., DAHİLİ, PORSELEN

48 adet

ERZURUM

 

17

İZOLATÖR, MESNET İZOLATÖRÜ, C4-75, 17.5 kV, ., DAHİLİ, PORSELEN

23 Adet

ERZURUM

 

18

ÇELİK TEL HALAT (ÇELİK ÖZLÜ), YUVARLAK DAMARLI TİP, TEL: 1x19, GALVANİZLİ ÇELİK, ÇOK OPERASYONLU, ÇAPI: 17 mm, TEL MUKAVEMETİ: 120 Kg/mm²

2800 Kg.

ERZURUM

 

19

ÇELİK TEL HALAT (ÇELİK ÖZLÜ), YUVARLAK DAMARLI TİP, TEL: 6x31, SİYAH ÇELİK, ÇOK OPERASYONLU, ÇAPI: 15 mm, TEL MUKAVEMETİ: 160 Kg/mm²

2380 Kg.

ERZURUM

 

20

 ÇELİK TEL HALAT (ÇELİK ÖZLÜ), YUVARLAK DAMARLI TİP, TEL: 8x36, SİYAH ÇELİK, ÇOK OPERASYONLU, ÇAPI: 9/16,

5400 Metre

ERZURUM

 

21

380 KV. 2 BANDIL ALÜMİNYUM TEL ÇEKME MAKARASI

18 Adet

ERZURUM

 

 

İHALE TARİH VE SAATİ: 02/10/2013 Çarşamba günü  Saat: 14:00

TELEFON VE FAKS NO: 04422422770 -04422422794

TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ YER:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve KDV Dâhil 20,00 TL (Yirmi TL) karşılığı TEİAŞ 15. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Edipsomunoğlu Mah. Şıh Köyü Yolu üzeri TEİAŞ Sosyal Tesisleri K:3 Oda No: 1415  ERZURUM adresinden alınabilir.

(Hesap No: Yenişehir Palandöken Ziraat Bankası

TR100001002183377120446408)

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 15. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Edipsomunoğlu Mah. Şıh Köyü Yolu üzeri TEİAŞ Sosyal Tesisleri K:3 Oda No: 1408 ERZURUM adresine verilecektir.

Satış ile ilgili detaylı bilgi, mesai saatleri içinde 242 27 70 (8 Hat) Dahili 1510 numaralı telefondan alınabilir.

7978/1-1


4046 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA (İDARE) TABLODAKİ TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

SATIŞA KONU VARLIK

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ

İHALE

DOKÜMANI

BEDELİ

SON TEKLİF

VERME

TARİHİ

ANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, BALLIKPINAR KÖYÜ, 143 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 36.426,15 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

250.000,00.-TL

300,00.-TL

19/11/2013

17:00

MUĞLA İLİ, BODRUM İLÇESİ, GÖKÇEBEL KÖYÜ, 292 ADA 16 NUMARALI VE 532 NUMARALI PARSELLERDE BULUNAN TOPLAM 483.155 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

3.000.000,00.-TL

1.000,00.-TL

19/11/2013

17:00

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3846, 3847 VE 1639 PARSELLERDE BULUNAN TOPLAM 21.398,38 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

100.000,00.-TL

100,00.-TL

19/11/2013

17:00

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 1700 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 10.701,08 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

50.000,00.-TL

100,00.-TL

19/11/2013

17:00

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 1699 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 14.961,39 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

50.000,00.-TL

100,00.-TL

19/11/2013

17:00

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 1698 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 11.255,91 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

50.000,00.-TL

100,00.-TL

19/11/2013

17:00

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3850 NO.LU PARSELDE BULUNAN 9.992,65 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

50.000,00.-TL

100,00.-TL

19/11/2013

17:00

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3841 NO.LU PARSELDE BULUNAN 15.373,54 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

50.000,00.-TL

100,00.-TL

19/11/2013

17:00

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3854 VE 3855 NO.LU PARSELDE BULUNAN 13.202,85 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

50.000,00.-TL

100,00.-TL

19/11/2013

17:00

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3843 NO.LU PARSELDE BULUNAN 22.102,69 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

50.000,00.-TL

100,00.-TL

19/11/2013

17:00

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3844 NO.LU PARSELDE BULUNAN 1.551,72 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

5.000,00.-TL

100,00.-TL

19/11/2013

17:00

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3842 VE 3848 NO.LU PARSELDE BULUNAN 29.247.92 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

100.000,00.-TL

100,00.-TL

19/11/2013

17:00

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3840 NO.LU PARSELDE BULUNAN 123.257.59 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

150.000,00.-TL

100,00.-TL

19/11/2013

17:00

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3839 NO.LU PARSELDE BULUNAN 46.610.62 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

50.000,00.-TL

100,00.-TL

19/11/2013

17:00

BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, AKÇAY MAHALLESİ, 862 ADA, 490, 497, 129, 130, 131, 502, 504 VE 861 ADA, 488 NUMARALI PARSELLERDE BULUNAN TOPLAM 12.292,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA VE ÜZERİNDEKİ YAPILAR

400.000,00.-TL

250,00.-TL

19/11/2013

17:00

KOCAELİ İLİ, BAŞİSKELE İLÇESİ, YENİKÖY MAHALLESİ 112 ADA, 1 NO.LU PARSEL İLE 113 ADA 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 8.220,88 M2YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

200.000,00.-TL

200,00.-TL

19/11/2013

17:00

KOCAELİ İLİ, KANDIRA İLÇESİ, CEBECİ KÖYÜ, KÖYİÇİ MEVKİİ, 103 ADA 10 NO.LU PARSELDE BULUNAN 3.515,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ

200.000,00.-TL

200,00.-TL

19/11/2013

17:00

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcıların ismi ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

6 - Özelleştirme işlemleri KDV dahil her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7 - Ayrıca 0 312 585 84 52 - 0 312 585 84 53 - 0 312 585 84 47 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

7985/1-1