17 Eylül 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28768

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 ADET TREYLER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZIN ŞEKER AMBARI TAHM. TAHL. HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZIN MUHTELİF KISIMLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAPAKLAR, NOHUTOVA VE ÖKSÜZKÖY’DE FİGÜRE HALİNDEKİ 55.000M3 BALASTIN VAGONLARA YÜKLENMESİ İŞİ

İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


BÖLGEMİZ MINTIKASINDA YAPILACAK ELEMELİ YOL TAMİRATI İHTİYACINA BİNAEN MUSTAFAYAVUZ’DA 20.000 M3 VE KELEŞ’DE 20.000 M3 OLMAK ÜZERE TOPLAM 40.000 M3 BALAST ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:


KURBAN KESİMİ KAPSAMINDA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA AİT DERİ-SAKATAT VE YAN ÜRÜN SATIŞ İLANI

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 


YHT ARAÇ BAKIM ONARIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN YHT SETLERİNİN BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET ELEKTRONİK KART TAMİRİ İÇİN ELEKTRONİKÇİ ÇALIŞMA MASASI, 1 ADET İZOLASYON ÖLÇÜM CİHAZI, 1 ADET PENS AMPERMETRE, 1 ADET TOPRAKLAMA ÖLÇÜM CİHAZI VE 1 ADET KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI İŞİ

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:

 


2 ADET KANAL AÇMA EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


71 KALEM SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MERKEZ BANKASI İHTİYACI 19 ADET FOTOKOPİ MAKİNASI İHTİYAÇ SAHİBİ KURULUŞÇA HAZIRLANAN TEKNİK ŞARTNAMESİNE VE EKLİ LİSTEDE

BELİRTİLEN MARKA MODEL LİSTESİNE UYGUN OLARAK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET LEİCA MARKA SCANSTATION P20 MODEL 3 BOYUTLU

LAZER TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İŞ SÜREKLİLİĞİ VE SİSTEM ALTYAPISI İÇİN MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MİCROSOFT KURUMSAL LİSANSLAMA ANLAŞMASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


1-6 ÜNİTELER SOĞUTMA KULESİ-KONDENSER ARASI SİRKÜLASYON SUYU HATLARINA KATI AYIRICI FİLTRASYON SİSTEMİ KURULMASI VE GEREKLİ TESTLERİN YAPILARAK TESLİMİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZIN MUHTELİF TESİS VE BORULARINDAKİ EKSİK VE DEFORME OLMUŞ İZOLASYONLARIN TAMİRATININ YAPILMASI VE YENİLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 ADET TREYLER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı, 2 adet treyler, Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25.09.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda süresiz geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği istekliye vermekte serbesttir.

7726/1-1


FABRİKAMIZIN ŞEKER AMBARI TAHM. TAHL. HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın Kampanya Dahili ve Harici Şeker Ambar Tahml. Tahl. hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013/131033

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Yeni Mah E80 Karayolu Sok No:114 AZİZİYE/ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası             :  0 442 631 38 46/ 0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız Kampanya Dahili 43 işçi, Kampanya Harici 10 işçi ile Şeker Ambarı Tahml. Tahl. işi.

b) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) İşin süresi                                    :  Fabrikamız Kampanya dönemi 2 Ay; Kampanya Harici 10 Aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                              :  27.09.2013 Saat: 14:30

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 ¨  karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [27.09.2013], saat [14:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir

12 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

7807/1-1


FABRİKAMIZIN MUHTELİF KISIMLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2013/130694

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Yeni Mah E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası             :  0 442 631 38 46/0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamızın 2013/2014 kampanyası süresince Pancar Analiz Lab. 3 vardiya 21 kişi, Meydan Temizlik ve Pancar Yüzdürme hizmeti 3 vardiya 24 işçi, Kristal şeker ambalajlama hizmeti 3 vardiya 33 işçi, Kireç ocağının taş ve kok kömürü doldurulması hizmeti 3 vardiya 24 işçi, Toplam 102 işçi çalıştırılması işi.

b) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  2013-2014 Kampanya dönemi tahmini 63 takvim gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                              :  27.09.2013 Saat: 10:30

Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya dönemi Pancar Analiz Lab, Meydan Temizlik ve Pancar Yüzdürme, Kristal şeker ambalajlama, Kireç ocağının taş ve kok doldurulması kısımlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 ¨ karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [27.09.2013], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

7783/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAPAKLAR, NOHUTOVA VE ÖKSÜZKÖY’DE FİGÜRE HALİNDEKİ 55.000M3 BALASTIN VAGONLARA YÜKLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/123608

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A  35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  kom3@outlook.com.

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği İnternet Adresi: www.tcdd.gov.tr www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Kapaklar, Nohutova ve Öksüzköy’de Figüre Halindeki 55.000 m3 Balastın Vagonlara Yüklenmesi İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 01.10.2013 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7590/1-1


BÖLGEMİZ MINTIKASINDA YAPILACAK ELEMELİ YOL TAMİRATI İHTİYACINA BİNAEN MUSTAFAYAVUZ’DA 20.000 M3 VE KELEŞ’DE 20.000 M3 OLMAK ÜZERE TOPLAM 40.000 M3 BALAST ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/126294

1 – İdarenin                               :

a) Adresi                                    :  Ziyapaşa Mah. 67014 Sok. No: 10 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354/4249- 0322 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu Hizmetin adı ve miktarı: Bölgemiz Mıntıkasında Yapılacak Elemeli Yol Tamiratı ihtiyacına Binaen Mustafayavuz’da 20.000 m3 ve Keleş’de 20.000 m3 olmak üzere toplam 40.000 m3 Balastı alımı.

3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10.10.2013 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7678/1-1


KURBAN KESİMİ KAPSAMINDA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA AİT DERİ-SAKATAT VE YAN ÜRÜN SATIŞ İLANI

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuz Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum ve Yozgat Et Kombinası Müdürlüklerince, 2013 Yılı Kurban Bayramında aşağıda yaklaşık miktarları belirtilen büyükbaş kurban kesimi yapılacaktır.

KOMBİNA ADI                             KESİLECEK KURBAN MİKTARI (BAŞ)

AĞRI                                                                  750 (Yediyüzelli)

BİNGÖL                                                                  400 (Dörtyüz)

DİYARBAKIR                                                        400 (Dörtyüz)

ERZURUM                                                         1.300 (Binüçyüz)

YOZGAT                                                                 400 (Dörtyüz)

2 - Kesimi yapılacak olan büyükbaş kurbanlık hayvanlardan elde edilecek deri, sakatat ve yan ürünler teklif toplamak suretiyle satılacaktır.

3 - Sırttan düşme büyükbaş hayvan derilerinin ihalesi 01 Ekim 2013 Salı günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz merkezinde, sakatat ve yan ürünlerin ihalesi ise 01 Ekim 2013 Salı günü saat 14:30’da Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Yozgat Et Kombina Müdürlüklerinde yapılacaktır.

4 - Sakatat ihalesi ile ilgili şartnameler adı geçen Kombinalarımızdan, sırttan düşme büyükbaş hayvan derisi ile ilgili şartnameler ise Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığından 50,00 TL karşılığında alınacaktır.

5 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabii olmadığından, söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

7784/1-1


YHT ARAÇ BAKIM ONARIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN YHT SETLERİNİN BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET ELEKTRONİK KART TAMİRİ İÇİN ELEKTRONİKÇİ ÇALIŞMA MASASI, 1 ADET İZOLASYON ÖLÇÜM CİHAZI, 1 ADET PENS AMPERMETRE, 1 ADET TOPRAKLAMA ÖLÇÜM CİHAZI VE 1 ADET KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI İŞİ

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/130474

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/1737        Fax: 0312 309 05 75

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 10/10/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7782/1-1


2 ADET KANAL AÇMA EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 1 adet kombine kanal açma ve temizleme (basınçlı su ve vakum sistemi ile) ekipmanı ile 1 adet kuka kanal açma (basınçlı su sistemli) ekipmanı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27.09.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda süresiz geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği istekliye vermekte serbesttir.

7809/1-1


71 KALEM SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı:

71 kalem spor malzemesi, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

NO

MALZEMENİN CİNSİ

İHALE DOKÜMAN BEDELİ

1

71 kalem spor malzemesi

100.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/09/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumcça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilememesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7777/1-1


MERKEZ BANKASI İHTİYACI 19 ADET FOTOKOPİ MAKİNASI İHTİYAÇ SAHİBİ KURULUŞÇA HAZIRLANAN TEKNİK ŞARTNAMESİNE VE EKLİ LİSTEDE BELİRTİLEN MARKA MODEL LİSTESİNE UYGUN OLARAK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihtiyacı 19 adet fotokopi makinası ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve ekli listede belirtilen marka model listesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/9/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların ise iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7778/1-1


DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET LEİCA MARKA SCANSTATION P20 MODEL 3 BOYUTLU LAZER TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Denizli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı 3 Boyutlu Lazer Tarayıcı teknik şartnamesine ve marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler,25/09/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7779/1-1


İŞ SÜREKLİLİĞİ VE SİSTEM ALTYAPISI İÇİN MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı olan iş sürekliliği ve sistem altyapısı için muhtelif cins ve miktar donanım ve yazılım kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve yazılımların ayrıca istenilen markalarına uygun uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/09/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve istenilen markalara uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7780/1-1


MİCROSOFT KURUMSAL LİSANSLAMA ANLAŞMASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ihtiyacı muhtelif cins ve miktar kurumsal lisans, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, istenilen marka, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/09/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, istenen marka ve modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7781/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında aşağıda bilgileri verilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

İLÇE

MEVKİİ

ALAN

(Hektar)

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Niğde İli Çiftlik İlçesi

Sultanpınarı Köyü

4.900,00

15.000,00 TL+KDV

450,00 TL

02.10.2013

10:30

2

Niğde İli Merkez İlçesi

Kömürcü

Köyü

4.900,00

15.000,00 TL+KDV

450,00 TL

02.10.2013

10:35

3

Niğde İli Merkez İlçesi

Ağaçaşar

Köyü

4.600,00

15.000,00 TL+KDV

450,00 TL

02.10.2013

10:40

4

Niğde İli Çiftlik İlçesi

Kitreli

Köyü

4.900,00

15.000,00 TL+KDV

450,00 TL

02.10.2013

10:45

 

Niğde İli Çiftlik İlçesi Sultanpınarı Köyü sınırları içerisinde 4.900 hektar alana sahip,

L33-d1/d4 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

0632000

0639000

0639000

0632000

Yukarı (X)

4226000

4226000

4219000

4219000

 

Niğde İli Merkez İlçesi Kömürcü Köyü sınırları içerisinde 4.900 hektar alana sahip,

L33-a4/d1 paftalarında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

0632000

0639000

0639000

0632000

Yukarı (X)

4239000

4239000

4232000

4232000

 

Niğde İli Merkez İlçesi Ağaçaşar Köyü sınırları içerisinde 4.600 hektar alana sahip,

L33-a3/b1/b4 paftalarında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

0652000

0655000

0657000

0658000

0654000

Yukarı (X)

4246000

4250000

4246000

4238000

4238000

 

Niğde İli Merkez İlçesi Kitreli Kasabası sınırları içerisinde 4.900 hektar alana sahip,

L32-c1/c2/c3/c4 paftalarında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar.

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

0617000

0624000

0624000

0617000

Yukarı (X)

4224000

4224000

4217000

4217000

 

İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenen belgeleri en geç 02.10.2013 günü ihale saatine kadar İl Encümenine (ihale komisyonuna) teslim edeceklerdir.

İhale İl Özel İdaresi İl Genel Meclis binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır, İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Niğde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olan;

Gerçek Kişiler;

1) Tebligat için TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi.

2) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

3) Noter Onaylı İmza Sirküleri.

4) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

6) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

7) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

8) İhale dokümanının satın alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu,

9) Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu.

b) Tüzel Kişiler;

1) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular Kanunun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Noter onaylı suretini,

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile imza sirküleri.

4) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

5) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

6) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

7) İhale dokümanının satın alındığına dair 100-TL’lik makbuzunu

8) Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 02.10.2013 yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7756/1-1


1-6 ÜNİTELER SOĞUTMA KULESİ-KONDENSER ARASI SİRKÜLASYON SUYU HATLARINA KATI AYIRICI FİLTRASYON SİSTEMİ KURULMASI VE GEREKLİ TESTLERİN YAPILARAK TESLİMİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1-6 üniteler soğutma kulesi-kondenser arası sirkülasyon suyu hatlarına katı ayırıcı filtrasyon sistemi kurulması ve gerekli testlerin yapılarak teslimi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamesine göre Toplam 6 adet.

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) İşin Süresi                             :  Sistemin kurulacağı ünitenin devre harici olması ardından Montaj süresi de dahil olmak üzere her bir filtrasyon sisteminin imalatı/temini, devreye alınması ve testleri işleri için süre 60 takvim gününde teslim edilecektir.

c) Dos. No                                 :  YAT SEAŞ 13/108 2013/124275

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  08.10.2013 Salı günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ makina holüdür.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve 200-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 200-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 08.10.2013 Salı günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedeli TL veya döviz olarak vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

8.3. İhaleye iştirak edecek isteklilerin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak teklif tutarlarının en az %25’i oranı tutarında iş deneyim belgelerini teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.

- Bu ihalede benzer iş; endüstriyel tip otomatik filtrasyon sistemi imalatı veya imalatı ve montajı, veya ihale konusu iş.

8.4. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

7776/1-1


DÜZELTME İLANI

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca Hek ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtlar ile hurda malzemelerin mübadelesi edileceği ilan edilmiştir. Ancak aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası :

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. Kat Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06100 Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                      :  0 312 462 39 54 – Fax : 0 312 462 39 56

c) Elektronik posta adresi                          :  --

ç) Mübadele dokümanının

    görülebileceği internet adresi                 :  --

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Resmi Gazete tarih ve sayısı                  :  10.09.2013 tarih ve 28761 sayılı Resmi Gazete

b) Gazetenin adı ve tarihi

   (yayımlanmış ise)                                   :  10.09.2013 tarihli Ankara İlke Gazetesi

3 - Düzeltilen madde                                 :  Durumu ve özellikleri: Taşıtlar (0) km 2013 model, Laptop ile Bilgisayar Setleri yeni ve kullanılmamış olacaktır.

7785/1-1


FABRİKAMIZIN MUHTELİF TESİS VE BORULARINDAKİ EKSİK VE DEFORME OLMUŞ İZOLASYONLARIN TAMİRATININ YAPILMASI VE YENİLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız muhtelif tesis ve borularının izolasyonu hizmet işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/129416

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası      :  0356 275 35 30 Pbx.-0 356 275 35 36/39

c) Elektronik posta adresi          :  turhalseker@turkseker.gov.tr.

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamızın muhtelif tesis ve borularındaki eksik ve deforme olmuş izolasyonların tamiratının yapılması ve yenilenmesi işidir.

                                                     Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                       :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek proğrama göre işe başlanacaktır.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                        :  26/09/2013 Perşembe günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi.

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.6 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat.

4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 26/09/2013 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilmeyecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7808/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.034,00 TL ile en çok 68.942,00 TL arasında değişen; 25/09/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 104,00 TL, en çok 6.895,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 40 adet binek otomobil, kapalı kasa kamyonet, kamyonet, yat motoru, motosiklet, motor bloku vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 26.09.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (274 28 52) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7798/1-1