1 Eylül 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28752

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


BASINÇLI HAVALI TESTERE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


SÜLFÜRİKASİT SİRKÜLASYON POMPASI ALIMI YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


BASINÇLI SU VE VİDANJÖR İLE TEMİZLİK HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünden:


MÜESSESEMİZ TINAZ-BAĞYAKA OCAKLARINDAN 250.000 m3 KÖMÜR KAZI, YÜKLEME VE YEAŞ BUNKERLERİNE İŞ MAKİNESİ İLE BESLENMESİ

HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMALLAR SATILACAKTIR

Bayraklı Belediyesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2013/2014 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmeti alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013 / 117918

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Eski Erzurum Yolu 8. Km AĞRI

b) Telefon ve faks numarası   :  0 472 215 38 45           0 472 215 35 80

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  18 Adet İşçi ± %20 Toleranslı 30 Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ağrı Şeker Fabrikası

b) İşin Süresi                          :  2013/2014 Kampanya Dönemi süresince (01.10.2013-30.10.2013)

c) Tarihi ve saati                     :  13/9/2013 - 14:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 59,00 (Ellidokuz TL.) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 13.09.2013 Cuma günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7382/1-1


BASINÇLI HAVALI TESTERE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  BASINÇLI HAVALI TESTERE alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/116667

Dosya no                                   :  1322540

1 - İDARENİN                         : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2

                                                     67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İHALE KONUSU MALIN : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Basınçlı havalı testere ; 1 kalem (8 adet)

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür.

3 - İHALENİN                          : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

                                                     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  19.09.2013 Perşembe günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 19.09.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7292/1-1


SÜLFÜRİKASİT SİRKÜLASYON POMPASI ALIMI YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2013/112980

1 - İhalenin Konusu: 1 Adet Sülfürikasit Sirkülasyon Pompası Alımı İşidir.

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No :1/A Keçiören/Ankara Tel : 0312 294 22 31)

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 İzmir Tel : 0232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray / İstanbul, Tel: 0212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma Tel: 0266 721 31 00) adreslerinden 50,00 TL karşılığı temin edilebilir.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 60,00 TL

Şartname bedeli Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 7122 4555 29 IBAN nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 19.09.2013 Perşembe günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İSTEKLİLER;

6.1.Teklif Mektubunu,

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.9. Teklifle birlikte;

• İstekliler teklif ettikleri pompaların marka ve menşeini tekliflerinde belirteceklerdir.

• Pompalar; Direkt akuple motor, şase, kaplın veya kayış-kasnaklı ve muhafazalarını kapsayacak şekilde komple teklif edilmelidir.

• Firmalar tekliflerinde pompaların karakteristikleri ile ilgili hususlara ayrıntılı cevap vermelidir. Tekliflerine ilgili pompanın karakteristiklerini gösteren diyagramları eklemelidir.

• Firmalar pompalarla birlikte 1 adet fan, 1 adet mil, 1 adet salmastra kitini yedek olarak verecektir. Bu malzemelerin fiyatları pompa teklif kapsamı içinde olacak olup, bunlar için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. Bu durum teklifte belirtilecektir.

• Pompaların Emme-Basma bağlantısı flanşlı olacak, flanş ölçüleri PN16 ’ya göre DIN 2501 normuna uygun olacak olup, teklifte Giriş-Çıkış çapları belirtilecektir.

• Teklif edilecek pompalar ve pompalara ait diğer ekipmanların katalog ve kalite belgeleri teklif dosyasına eklenerek önerilen tip bu kataloglarda işaretlenmelidir.

• Teklif edilen pompalar ve pompalara ait ekipmanların uluslararası ISO-9000 kalite belgeleri olmalı ve bu belgeler veya belge numaraları teklife eklenmelidir.

• Önerilen pompanın tüm parçalarının görüleceği ve malzeme kalitelerinin de gösterildiği kesit resmi teklif dosyasında bulunmalıdır.

• Pompaya ait tüm özelliklerin belirtildiği data sheet’ler teklif dosyasında olmalıdır. Ayrıca pompaların monte edileceği alanda gerekli akuplasyonların yapılabilmesi amacıyla pompa ve şase ölçüleri teklifle birlikte verilecektir.

• Teklif edilen pompaya ait kapasite ve verim eğrileri teklif dosyasında bulunmalıdır.

• Yüklenici firma pompalarla birlikte, pompaların montaj, devreye alma, işletme ve bakım kataloglarını kapsayacak dokümanlarını İşletmemize verecek olup, bu husus teklif kapsamı içinde olacaktır.

• Teklif edilen pompaların Türkiye’de yetkili servisi olacaktır ve tekliflerinde belirteceklerdir.

• Pompalar devreye alınmadan 2 gün önce pompa firmasına bilgi verilecek, firma gerekli kontroller için sahaya teknik elemanını görevlendirecek ve devreye almayı İdare ve firma birlikte gerçekleştirecektir. Bu husus teklif kapsamında olacaktır.

• İstekliler tekliflerinde önerdikleri pompanın birim enerji tüketim değerini verecek olup ayrıca 1 yıllık enerji tüketim (24 saat ve 330 gün çalışma şekline göre) değerlerini de ekleyeceklerdir. Enerji tüketimi teklif değerlendirmede dikkate alınacaktır.

• Yüklenici temin etmiş olduğu tüm pompa ve parçalar için devreye alma tarihinden itibaren iki yıl (24 ay) sure ile (Mekanik salmastra için 1 yıl) çalışma garantisi verecektir. Yüklenici, garanti kapsamında meydana gelebilecek her türlü arızayı süresi içerisinde gidermekle sorumludur. Garanti hususu ve kapsamı teklifte açıkça belirtilecektir.

teklif zarfına koyacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 19.09.2013 Perşembe günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak-Haberleşme ve Arşiv İşlemleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

7343/1-1


BASINÇLI SU VE VİDANJÖR İLE TEMİZLİK HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2013/114868

1 - İhalenin Konusu : 01.10.2013 - 31.12.2013 Tarihleri arasında Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesindeki fabrikalarda bulunan; Çeşitli çap ve boyda boru, serpantin, borulu ve plakalı tip eşanjör, açık ve kapalı tip kanal vb. ekipmanların basınçlı su ile temizliği ile Pis su hatları, fosseptik ve atık su çukurları ile açık kanalların vidanjör ile açılması ve temizliklerinin yapılması işidir.

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Keçiören/ANKARA Tel : 0 312 294 22 31)

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No :1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray/İstanbul, Tel : 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 50,00 TL karşılığı temin edilebilir.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli : 60,00 TL

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 7122 4555 29 nolu hesaba yatırılabilir.

3-İhalenin yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat : 17.09.2013 Salı günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İSTEKLİLER;

6.1.Teklif Mektubunu,

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.10. İş Deneyim Belgesini,

- Benzer iş olarak kabul edilecek işler, endüstriyel temizlik işleridir.

6.11. Referanslarını, kataloglarını ve yapacakları iş esnasında kullanacakları basınçlı su pompası, basınçlı hava tabancası ve vidanjör özelliklerini teklif zarfına koyacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 14. Maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 17.09.2013 Salı günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

7344/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2013/2014 Kampanya Dönemi Susurluk Şeker Fabrikası Kantarlarından Eskişehir Şeker Fabrikasına Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013/117445

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bursa Karayolu Üzeri 6. Km. Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası   :  : 0 266 865 19 40 (4 Hat) - 0 266 865 26 05

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2013/2014 Kampanya Döneminde 95.000 Ton pancarın Susurluk Şeker Fabrikası Kantarlarından Eskişehir Şeker Fabrikasına Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir.

                                                  Bölge ve Kantar Adı                                  Taşınacak Pancar (Ton)

                                                  Susurluk – Fabrika                                                  4.000

                                                  Burhaniye – Altınova                                               1.300

                                                  Karacabey – Karacabey                                           28.700

                                                  Karacabey – Orhaneli                                               1.500

                                                  Karacabey - Y. Sarıbey                                            1.200

                                                  Manyas – Gönen                                                     4.400

                                                  Manyas – Haydar                                                    2.100

                                                  M. K. Paşa-M. K. Paşa                                            3.300

                                                  M. K. Paşa – Tepecik                                              14.000

                                                  Yenişehir – Barçın                                                  15.500

                                                  Yenişehir – İnegöl                                                   9.000

                                                  Yenişehir – Yenişehir                                             10.000

                                                  TOPLAM                                                               95.000

b) Yapılacağı yer                    :  Nakliye hizmeti. Fabrika, Altınova, Karacabey, Orhaneli, Y. Sarıbey, Gönen, Haydar, M. K. Paşa, Tepecik, Barçın, İnegöl ve Yenişehir kantarlarından Eskişehir Şeker Fabrikasına yapılacaktır.

c) İşin süresi                           :  2013/2014 Kampanya süresince

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu Susurluk/BALIKESİR

b) Tarihi ve saati                     :  17/09/2013 Salı günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.7 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 - L2, R1 - R2 ve K1 dir.)

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olamaz.

4.2.2 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7313/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 12/9/2013                                                      İhale Yeri: Satış Sal./14.00

 

Depo

Cinsi

M3

Parti

Muh. Bed

Teminat

  1

Gökçeağaç

1 SUB Çk Tom.Kln

30.000

1

360

325

  2

Gökçeağaç

1 SNB Çk Tom.Kln

30.000

1

340

307

  3

Gökçeağaç

2 SUB Çs-Çk Tom.Kln

180.000

6

Muhtelif

1.422

  4

Gökçeağaç

2 SNB Çs-Çk Tom.Kln

120.000

4

Muhtelif

912

  5

G.Ağaç-K.çay

3 SUB Çs-Çk Tom.İnc-Kln

1.520.000

33

180

9.259

  6

G.Ağaç-K.çay

3 SNB Çs-Çk Tom.İnc-Kln

1.560.000

39

Muhtelif

8.349

  7

Gökçeağaç

2 SUB Gök.Tom.Kln

80.000

2

215

518

  8

Gökçeağaç

2 SNB Gök.Tom.Kln

80.000

2

200

482

  9

G.Ağaç-K.çay

3 SUB Gök.Tom.İnc-Kln

950.000

20

Muhtelif

5.255

10

G.Ağaç-K.çay

3 SNB Gök.Tom.İnc-Kln

1.040.000

26

Muhtelif

5.234

11

Gökçeağaç

3 SNB Kn.Tom.İnc-Kln

60.000

2

Muhtelif

208

12

Gökçeağaç

Çam Tel Dir 9 Boy

80.000

2

230

554

13

G.Ağaç-K.çay

Çam Mad.Dir.İnc-Kr-Kln

610.000

17

Muhtelif

2.303

14

G.Ağaç-K.çay

Çam Kağıtlık M3

580.000

16

90

1.582

15

G.Ağaç-K.çay

Göknar Kağıtlık M3

490.000

13

90

1.336

16

Gökçeağaç

Kayın Kağıtlık(M3)

170.000

5

100

515

17

Kuzaluç

Meşe Lif Yonga Od

327

2

45

442

18

Kuzaluç

Kayın Lif Yon Od

100

1

55

166

19

G.Ağaç-K.çay

Yapraklı Yak Odun

568

18

50

867

Toplam

7.580.000

210

40.036

 

1 - İşletmemiz Depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı 210 Parti Orman Emvali 12/09/2013 tarihine rastlayan Perşembe 14.00 de Açık Artırma suretiyle İşletme Müdürlüğümüz Komisyonu huzurunda satılacaktır.

2 - İhalesi kesinleşen İBRELİ-YAPRAKLI Emvaller %40 ı vergi ve fonlar peşin %60’ı 9 ay vadeli, İBRELİ, YAPRAKLI kağıtlık ve lif yonga odunlarında enval % 30 u vergi ve fonlar peşin % 70 i 9 ay vadeli olarak satılacaktır. Emvallerde 9 aylık % 5,4 vade faizi mektuba ilave edilebilir.

3 - Müşterinin Adresine gönderilen tebligat aldığı Tarihden itibaren 15 Gün içinde satışı Yaptırmak zorundadır. Tebliğatı 7 Günlük Posta hizmeti süresinde alma zorunlu olup eğer bu süre içinde Tebliğatı almamış ise İşletme Müdürlüğümüzün Tebliğatı Postaya veriş tarihinden itibaren 22 Gün içinde satış yaptırmak zorundadır. Postada geciken süreler yasal bir hak tanımadığı gibi 15 Gün içinde satış Yaptırmak Kaydı ile %1,2 Enval gecikmesini + KDV ve Teminatını %6 ya Çıkararak satış yaptırabilir.

4 - Alıcı Taahüdünden dönerse Şartnamenin 14.Maddesi gereği % 9,50 Kanuni Faiz ve İki İhale arası meydana gelen zarar müşteriden alınacaktır.

5 - Vadesi biten Teminat mektubu 30 Gün İşl. Müd. 60 Gün Bölge Müd.den izin alarak Aylık %1,2 Gecikme + KDV sini Peşin Yatırarak süre uzaltımı isteyebilir.

6 - İlanımız, Sinop, Ayancık, Durağan, Türkeli, Küre, Karadere, Taşköprü, Kastamonu, Araç, Daday Or. Gen. Müd. ve Kastamonu Bölge Müd. görülebilir.

7 - Müşteriler kanuni ikametlerini Ticaret odası kaydını vergi kayıt numarasını gösteren belgeyi yanında getirmeleri ayrıca şirket adına katılanlar imza sirkülerini vekaleten girenler vekaletnamelerini noterden tastikli birer örneğini getirmeleri getirmeyenler ihaleye alınmayacaktır.

8 - Satış şartnamesi İşl. Müd. ücretsiz temin edilebilir. Global İstifler Satıştan 1 Gün önce Hazır olup, Parti adeti veya envalin miktarı % 20 Eksik veya % 30 Fazlası Olabilir.

TEL: 0366 497 50 12      FAKS: 0366 497 54 75

BANKA HESAP NO: 25379510 5001 Hanönü Ziraatbank

IBAN NO : TR89 0001 0017 0325 3795 1050 01

7405/1-1


MÜESSESEMİZ TINAZ-BAĞYAKA OCAKLARINDAN 250.000 m3 KÖMÜR KAZI, YÜKLEME VE YEAŞ BUNKERLERİNE İŞ MAKİNESİ İLE BESLENMESİ

HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

İhale kayıt No                         :  2013/117529

İhale Dosya No                      :  GELİ/2013-929

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 8.Km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  (0 252) 572 59 05 Faks: (0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi       :  gelisatinalma@geli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği türü miktarı            :  Müessesemiz Tınaz ve Bağyaka Ocaklarından 250.000 m3 Kömür Kazı, Yükleme ve YEAŞ Bunkerlerine iş makinesi ile beslenmesi işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Tınaz ve Bağyaka ocakları Yatağan/Muğla

c) İşin Süresi                          :  İşe başlama tarihinden itibaren 150 (yüzelli) Takvim günüdür.

                                                  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde yer teslimi yapılıp işe başlanacaktır.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer   :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve Saati                     :  17.09.2013 – 14.00

4 - İhale dokümanları :

- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah.78. Sok. No: 3 Bornova/İZMİR

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü Yatağan - Milas Karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 100,00 (Yüz) TL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler Teklif ettiği bedelin %10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi yada gayri nakdi kredisini yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu vermek zorundadırlar.

6 - İstekliler ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri sunmak zorundadırlar.

7 - İstekliler ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu sunmak zorundadırlar.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin verilmesi zorunludur.

11 - Kamu ve özel sektörde geçekleştirilen her türlü Dekapaj, kömür kazı, yükleme ve nakliye işleri ile taş, kum, çakıl kazı ve Yükleme işleri veya dolgu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

12 - Teklifler; 3. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

13 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.

16 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir

17 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr

7320/1-1


TAŞINMAZMALLAR SATILACAKTIR

Bayraklı Belediyesinden:

 

S. NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALANI (M2)

TOPLAM İNŞAAT ALANI (M2)

CİNSİ

FİİLİ DURUMU

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

YAMANLAR

25877

6

10.728,35

18.841,92

ARSA

BOŞ

5.375.000,00 TL

161.250,00 TL

17.09.2013

14:00

2

YAMANLAR

25877

7

10.728,34

18.841,92

ARSA

BOŞ

5.375.000,00 TL

161.250,00 TL

17.09.2013

14:30

 

Yukarıdaki taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesi uyarınca ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Bayraklı Belediyesi Osmangazi Şubesinde bulunan Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

1) Satış ihalelerinde alıcıları tarafından ihale bedeli 2886 Sayılı Kanunun 57. Maddesine göre peşin ödenecektir.

2) İhaleye ait genel şartlar ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

3) İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini 17/09/2013 Salı günü saat 13:30 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

4) İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 13:30’a kadar Belediyemiz hesabına yatırmak zorundadır.

5) Satış ve devirlerle ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu ve harçlarla diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

6) İhaleye girmek isteyen;

1 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin:

2 - Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, geçici teminat makbuzu.

3 - Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

4 - Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (4) ve (5)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5 - İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

7) İstekliler İhale Komisyonuna geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir

8) KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ

1 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

2 - Komisyon (Encümen) Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

3 - Kapalı teklif zarfları istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları 17.09.2013 tarih 13:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

9) Komisyon (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7296/1-1