31 Ağustos 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28751

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sosyal Güvenlik Kurumundan:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1 - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 65 kişi,

- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 50 Müfettiş Yardımcısı,

- Tıp fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 5 müfettiş yardımcısı,

- Eczacılık fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 5 Müfettiş Yardımcısı,

- Endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 5 Müfettiş Yardımcısı,

Alınacaktır.

- Geçerli KPSS sınavları: 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları

- Yazılı Sınav Tarihi: 26-27 Ekim 2013 (Cumartesi ve Pazar Günleri)

- Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 09 Eylül 2013 tarihinde başlayıp, 20 Eylül 2013 tarihinde sona erecektir.

- Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

- Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No: 23 Çankaya/ANKARA), başvurular, şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda evrakların 20 Eylül 2013 günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Sınav Giriş Başvuru Formu: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden ya da www.sgk.gov.tr web sitesinden temin edilebilir.

Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, sınav zamanı ve yerini belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınav giriş belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadırlar. Sınava katılabilme şartlarını haiz olmayanlara sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

- Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne katılma hakkını elde eden adayların, yazılı bölümü kazanan adayların ve giriş sınavını kazanan adayların listesi www.sgk.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır.

2 – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,

- Giriş sınavının yapıldığı 2013 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

- En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp ve eczacılık fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olduğuna dair yazılı beyan,

- Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan,

- ÖSYM tarafından 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);

a- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için; KPSSP118 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak (2012 ve 2013 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

b- Tıp fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP12 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 25 kişi içerisinde bulunmak (2012 ve 2013 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

c- Eczacılık fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP12 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 25 kişi içerisinde bulunmak(2012 ve 2013 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

d- Endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP13 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 25 kişi içerisinde bulunmak (2012 ve 2013 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

(b), (c) ve (d) bentlerinden yapılacak başvuru sayısının, (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kişi sayısından az olması halinde, (a) bendinde belirtilen sınava çağrılacak kişi sayısı, eksik başvuru sayısı kadar arttırılacaktır.

- Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak,

şartları aranır.

3 – YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI

- Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.

- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, ortalama en az 70 puan almak gerekir.

- Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan alması şarttır. Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.

4 – YAZILI SINAV KONULARI

a) Kompozisyon: Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular

b) Kamu Maliyesi: Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

c) Ekonomi: Ekonomi Teorisi, Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi, Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar,

ç) Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku,

d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi,

e) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.

Mühendislik (elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, işletme, yazılım ve bilgisayar), tıp ve eczacılık fakülteleri/bölümleri mezunlarından alınacak müfettiş yardımcıları adayları için belirlenecek sorular, yukarıda sayılan kompozisyon ve yabancı dil alanından aynı, diğer konuların ise genel esasları ve genel bilgileri ile mesleki alanlarına ilişkin konulardan hazırlanır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.

İlanen duyurulur.

7264/1-1


 


 


 

7396/1-1


 

7408/1/1-1

—————

7408/2/1-1

—————

7408/3/-1

—————

7409/1-1

—————

7410/1-1

—————

7411/1-1

—————

7412/1-1

—————

7413/1-1

—————

7414/1-1

—————

7415/1-1

—————

7416/1-1

—————

7417/1-1

—————

7418/1-1

 


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 üncü ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Kanserli hastalarda Koroner Bypass Cerrahisi üzerine çalışmaları olmak.

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

1

D vitamini ile ilgili çalışmaları olmak.

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Anastrozolun rat testisi üzerine etkisi alanında çalışması olmak.

4

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Endotelyal progenitör hücreler ve kardiyovasküler hastalıklar üzerine çalışmaları olmak.

5

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Yeni Türk Edebiyatı anabilim dalında doçent unvanını almış olup, roman türü üzerine çalışmaları olmak.

6

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Halk Bilimi alanında doktora yapmış olup, karşılaştırmalı Türk destanları üzerine çalışması olmak.

7

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup, âşıklık geleneği üzerine çalışmaları olmak.

8

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Siyasal modernleşme ve seçkinler konuları üzerine çalışmaları olmak.

9

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Bulanık kaba cebirsel yapılar üzerine çalışmaları olmak.

10

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı

Yardımcı Doçent

4

1

Ekolojik odun anatomisi, odun fiziği ve mekaniği üzerine çalışmaları olmak.

11

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalında doktora yapmış olmak.

12

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Karadeniz Havzası, Balkanlar ve Kafkasya üzerine çalışmaları olmak.

13

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Programı

Yardımcı Doçent

2

1

Antioksidanlar ve metal halid komplekler üzerine çalışmaları olmak.

7378/1-1