31 Ağustos 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28751

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TEMİZLİK VE NAKLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


16 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TBMM BAŞKANLIĞI BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI İHTİYACI ROBOTİK KONTROLLÜ KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MUCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ARSA VE ÜZERİNDE MEVCUT BİNALAR SATILACAKTIR

Kocaeli Körfez Belediye Başkanlığından:


ARTROSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinden:


MUHTELİF TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Taşköprü Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEMİZLİK VE NAKLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Çamur ve Kül Havuzunda bulunan Toplam 22.588 m3 Toprak ve Kül Malzemenin Temizliği ve Nakliyesi işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*              :  2013/117691

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sorgun-Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası   :  0 354 441 10 10 - 0 354 441 10 18

c) Elektronik posta adresi       :  yozgatseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamız Çamur ve Kül Havuzlarının Temizliği ve Çıkan Malzemenin Taşınması işi olup ±%20 Toleranslı 22.588 m3’dür

b) Yapılacağı yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşme imzalanmasından sonra idarece verilecek program dahilinde işe başlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Yozgat Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  13.09.2013 Cuma günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Tebligata esas adres beyanı; Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4 - Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu,

4.1.5 - Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.7 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8 - Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.9 - İş ortaklığı beyannamesi

4.1.10 - Ortaklık Hisse Durumu

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - İş deneyim belgeleri;

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirdiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ait Sözleşme bedelinin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye bağlı iş deneyim belgesi.

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel Sektörde yapılan İhale Konusu iş veya her türlü hafriyat işleri kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL. Bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 13.09.2013 Cuma günü, saat 14:00’e kadar Yozgat Şeker Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için teklif birim fiyat üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30(Otuz)Takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İhale konusu hizmet alımı ( Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7370/1-1


16 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen 16 kalem laboratuvar cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 -Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20/09/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dökümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7399/1-1


TBMM BAŞKANLIĞI BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI İHTİYACI ROBOTİK KONTROLLÜ KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Basın, Yayın ve Halka İlişkiler Başkanlığı ihtiyacı robotik kontrollü kamera sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 10.09.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik özelliklerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7398/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 966.97 TL. ile en çok 26.550 TL. arasında değişen; 11/09/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 96,70 TL., en çok 2.655 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Uçak Aksamı, mp3 player, para kasası, ayakkabı, saat, bebek arabası vs. cinsi 12 (oniki) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 12/09/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7393/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- Satışa esas bedeli en az 178,66 TL. ile en çok 2.645.076,81- TL. arasında değişen; 05/09/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 18,00.- TL., en çok 264.508,00.- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, filmaşin, muhtelif oto parçası, kimyevi madde, madeni yağ, muhtelif elektronik aksam, Muhtelif Kullanılmış bilgisayar parçası, karton, hurda demir ve rulo sac v.s 44 grup eşya; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze- KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 06/09/2013 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7407/1-1


ARSA VE ÜZERİNDE MEVCUT BİNALAR SATILACAKTIR

Kocaeli Körfez Belediye Başkanlığından:

Körfez Belediyesi Atalar Mahallesi, 1252 ada, 5 nolu 7628,18 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerinde mevcut binalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesine göre Kapalı İhale usulü ile satılacaktır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Sanayi Alanında kalan taşınmazın muhammen bedeli 9.579.017,00 ¨ ve geçici teminatı 287.370,51 ¨’dir. İhale Belediye Encümeni toplantı odasında 11/09/2013 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü, saat 15:00'da yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminat makbuzları ile ihaleye katılabilmek için gerekli tüm evraklarını, ihale günü saat 12:00'a kadar Belediye İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Şefliği'ne teslim etmeleri gerekmekte olup, ihale şartnamesi 1000 ¨ karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Şefliği'nden temin edilebilir.

İhaleye katılabilmek için;

a- İkametgah belgesi (resimli)

b- Nüfus cüzdanı sureti (resimli)

c- Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz

d- Şirketler, Ticaret odası faaliyet belgesi, imza sirküleri, yetki belgesini ibraz etmek zorundadır.

e- İhaleye vekaleten katılınılıyorsa vekaletname (noterden)

f- İstenen belgelerin aslı veya noterden onaylı suretleri kabul edilecektir

g- Belediye Gelir Şefliği'nden borcu yoktur yazısı

Posta ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez.

İlanen duyurulur.

7395/1-1


ARTROSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinden:

Madde 1 - İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş Sahibi İdarenin

a) Adı                                           :  Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi

b) Adresi                                      :  Karakurt Mah. Taşkapu Medrese Sok. No: 7 Meram / KONYA

c) Telefon Numarası                     :  0 332 351 41 00

d) Faks Numarası                         :  0 332 351 97 02

f) İlgili Personelin Adı Soyadı      :  Emine TAŞPINAR

İstekliler ihaleye ilişkin bilgiler yukarıdaki adres ve numaralardan ilgili personelle irtibat kurmak suretiyle temin edilebilir.

Madde 2 - İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale Konusu İşin

a) Adı: Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesine Artroskopik Görüntüleme Seti Alımı

 

Sıra No

Malzeme Adı

Miktar

1

Artroskopik Görüntüleme Seti

1 Adet

 

b) Yapılacağı Yer: Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi / KONYA

Madde 3 - İhaleye İlişkin Bilgiler

a) Tarih ve Saat: 17.09.2013 - 10:00

b) İhale Dokümanı Türk Kızılayı Özel, Ticaret Borsası Hastanemizden dosya bedeli olan 50,00 TL + KDV. ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.

c) Derneğimiz 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7390/1-1


MUHTELİF TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan muhtelif tarım ve hayvancılık işçilikleri hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili işletme müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının %6’sı oranında olacaktır.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 12.09.2013 Perşembe günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

A D R E S :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

7385/1-1


ARAÇ KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere (Makam Aracı) 1 (Bir) adet araç kiralanması teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Teklifler en geç 06.09.2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

7387/1-1


TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 Çuval (1 Çuval = 50 Kg) Toz Şeker alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 09.09.2013 Pazartesi günü saat 14.00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 09.09.2013 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

7388/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Taşköprü Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi : 13.09.2013 14:00                                                                                                            İhale Yeri : Taşköprü İşl. Müd. Satış Salonu

 

Sıra No

Deposu

Cinsi

Parti Adedi

Adet

M3

Ster

Muh. Bed.

Teminat

1

Ardıçlık-Topçupınarı

2 SUB Çs Tom.Kln

2

 

90,000

 

255,00

690,00

2

Ardıçlık-Topçupınarı

2 SUB Çk Tom.Kln

2

 

90,000

 

270,00

730,00

3

Ardıçlık-Topçupınarı

2 SNB Çs Tom.Kln

4

 

180,000

 

245,00

1.324,00

4

Ardıçlık-Topçupınarı

2 SNB Çk Tom.Kln

4

 

180,000

 

260,00

1.408,00

5

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SUB Çs Tom.İnc

8

 

360,000

 

180,00

1.952,00

6

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SUB Çk Tom.İnc

8

 

360,000

 

170,00

1.840,00

7

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SUB Çs Tom.Kln

8

 

360,000

 

225,00

2.432,00

8

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SUB Çk Tom.Kln

8

 

360,000

 

200,00

2.168,00

9

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Çs Tom.İnc

20

 

900,000

 

150,00

4.060,00

10

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Çk Tom.İnc

129

 

5805,000

 

145,00

25.284,00

11

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Çs Tom.Krşk

4

 

180,000

 

180,00

976,00

12

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Çk Tom.Krşk

4

 

180,000

 

175,00

948,00

13

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Çs Tom.Kln

21

 

945,000

 

200,00

5.691,00

14

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Çk Tom.Kln

148

 

6660,000

 

185,00

37.000,00

15

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SKB Çs Tom.İnc

8

 

360,000

 

135,00

1.464,00

16

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SKB Çk Tom.İnc

22

 

990,000

 

130,00

3.872,00

17

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SKB Çs Tom.Krşk

2

 

90,000

 

145,00

392,00

18

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SKB Çk Tom.Krşk

14

 

630,000

 

140,00

2.660,00

19

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SKB Çs Tom.Kln

8

 

360,000

 

150,00

1.624,00

20

Ardıçlık-Topçupınarı

2 SUB Kök.Tom.Kln

7

 

315,000

 

215,00

2.037,00

21

Ardıçlık-Topçupınarı

2 SNB Kök.Tom.Kln

8

 

360,000

 

200,00

2.168,00

22

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SUB Kök.Tom.İnc

4

 

180,000

 

160,00

868,00

23

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SUB Kök.Tom.Krşk

2

 

90,000

 

180,00

488,00

24

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SUB Kök.Tom.Kln

23

 

1035,000

 

190,00

5.911,00

25

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Kök.Tom.İnc

19

 

855,000

 

140,00

3.610,00

26

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Kök.Tom.Krşk

2

 

90,000

 

170,00

460,00

27

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Kök.Tom.Kln

45

 

2025,000

 

175,00

10.665,00

28

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SKB Kök.Tom.İnc

2

 

90,000

 

130,00

352,00

29

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SKB Kök.Tom.Krşk

2

 

90,000

 

140,00

380,00

30

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SKB Kök.Tom.Kln

4

 

180,000

 

145,00

784,00

31

Ardıçlık-Topçupınarı

Çam Mad.Dir.İnc

4

 

180,000

 

120,00

652,00

32

Ardıçlık-Topçupınarı

Çam Mad.Dir.Krşk

4

 

180,000

 

125,00

676,00

33

Ardıçlık-Topçupınarı

Çam Mad.Dir Kln

4

 

180,000

 

130,00

704,00

34

Ardıçlık-Topçupınarı

Çam Yuv.San (M3)

4

 

180,000

 

100,00

544,00

35

Ardıçlık-Topçupınarı

Çam Kağıtlık (M3)

82

 

3490,000

 

90,00

9.484,00

36

Ardıçlık-Topçupınarı

Köknar Kağıtlık(M3)

35

 

1400,000

 

90,00

3.815,00

37

 

Yap. Lif Yon. Od.

1

 

 

312

60,00

562,00

38

 

Çam Kab.Kağıtlık

2

 

 

5000

70,00

10.502,00

39

 

Kök.Kab.Kağıtlık

1

 

 

1000

70,00

2.101,00

40

 

Yapraklı Yak.Odun

1

 

 

500

60,00

901,00

TOPLAM

680

0

30.000,000

6.812

 

154.179,00

1 - İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı 680 parti orman emvali 13.09.2013 tarihine rastlayan Cuma 14:00’de açık artırma suretiyle İşletme Müdürlüğümüz komisyonu huzurunda satılacaktır.

2 - İhalesi kesinleşen İBRELİ-YAPRAKLI Emvaller %40’ı vergi ve fonlar peşin %60’ı 9 ay vadeli, İBRELİ, YAPRAKLI kağıtlık ve lif yonga odunlarında emval %30’u vergi ve fonlar peşin %70’i 9 ay vadeli olarak satılacaktır. Emvallerde 9 aylık %5.40 vade faizi mektuba ilave edilecektir.

3 - Müşterinin adresine gönderilen tebligat aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde satışı yaptırmak zorundadır.

Tebligatı 7 günlük posta hizmeti süresinde alma zorunluluğu olup eğer bu süre içerisinde tebligatı almamış ise İşletme Müdürlüğümüzün tebligatı postaya vermiş olduğu tarihinden itibaren 22 gün içinde satış yaptırmak zorundadır. Postada geciken süreler yasal bir hak tanımadığı gibi 15 gün içinde satış yaptırmak kaydı ile %1,2 emval gecikmesi artı KDV ve teminatın %6 ya çıkartılarak satış yaptırılabilir.

4 - Alıcı Taahhüdünden dönerse şartnamenin 14. maddesi gereği %9,50 kanuni faiz ve iki ihale arası meydana gelen zarar müşteriden alınacaktır.

5 - Vadesi biten teminat mektubu 30 gün İşletme 30 gün Bölge Müdürlüğünden izin alınarak aylık %1,2 gecikme +KDV'sini peşin yatırarak süre uzatımı isteyebilir.

6 - İlanımız Antalya, Ayancık, Araç, Adana, Bolu, Boyabat, Bursa, Samsun, Balıkesir, Or.Gen.Müd.ve Kastamonu Bölge Müd. görülebilir.

7 - Müşteriler kanuni ikametlerini ticaret odası kaydını vergi kayıt numarasını gösteren belgeyi yanında getirmeleri ayrıca Şirket adına katılanlar imza sirkülerini vekaleten girenler vekaletnamelerini noterden tasdikli bir örneğini getirmeleri getirmeyenler ihaleye alınmayacaktır.

8 - Satış şartnamesi İşletme Müd. Ücretsiz temin edilebilir. Global istifler satıştan 1 gün önce hazır olup emvaller ve parti adedi %20 eksik veya %30 fazla olabilir.

TEL : 0366 417 11 19 - 417 10 67 - 417 19 51 - FAX : 0366 417 33 57

BANKA HESAP NUMARASI : 9232823  (Taşköprü Ziraat Bankası)

IBAN NO : TR98 0001 0001 5409 2328 2350 01

7288/1-1