29 Ağustos 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28750

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kastamonu Güven Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “08.07.2013” ifadesinin çıkarılarak “26.07.2013” ifadesinin eklenmesi, aynı Resmi Gazetede yer alan Yetkin Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Ali Onur ÇİNÇİN” ifadesinin çıkarılarak “Ali Onur ÇİNÇİNOĞLU” ifadesinin eklenmesi 14.08.2013 tarihli ve 6950 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

7332/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Birecik'e Hizmet Vakfı, Birecik Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.05.2013 tarihinde kesinleşen, 24.06.2013 tarih ve E:2008/21, K:2008/27 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7324/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 01.08.2013 gün ve 1275/2773 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.08.2013 gün ve 2179/4823sayılı kararı ile onaylanan 84317/1 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Ergazi mahallesi; 13369 ada 21, 22, 23, 24 parseller, 15270 ada 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 15271 ada 1, 2 parseller, 15273 ada 1 parseller, 15276 ada 1, 2 parseller, 15277 ada 1 parsel, 15279 ada 4 parsel, 15280 ada 2 parsel, 63787 ada 1 parsel, 63788 ada 1 parsel, 63789 ada 1 parsel, 63790 ada 1, 2 parseller, 63791 ada 1 parsel, 63792 ada 1 parsel, 63793 ada 1, 2 parseller, 63794 ada 1, 2, 3 parseller, 63795 ada 1 parsel, 63796 ada 1 ve 2 nolu parseller.

7353/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşulları sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir

 

BİRİM/BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI/ADET

AÇIKLAMA

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

 

1

Keman alanında sanatta yeterlilik belgesine sahip olmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK

 

 

1

Grafik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

1

1

 

 

UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

1

Kooperatifçilik alanında çalışmaları olmak Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesi bulunmak.

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

 

 

1

Bankacılık ve Sigortacılık veya Muhasebe- Finansman alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

7333/1-1