29 Ağustos 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28750

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


60.000 KG KATRAN ESASLI CER MOTORU DİŞLİ KUTUSU YAĞININ 1/2 KG.LIK POLİETİLEN TORBALARDA (120.000 PAKET) PAKETLETTİRİLMESİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığından:


1 ADET 4X2 TURBO PANELVAN TİPİ HASTA NAKİL AMBULANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SERVER, SERVER İŞLETİM LİSANSI, VERİ TABANI LİSANSI VE VERİ TABANI REPLİKASYON YAZILIMI LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MİCROSOFT KURUMSAL LİSANS ANLAŞMA YENİLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MASAÜSTÜ, DİZÜSTÜ VE SUNUCU BİLGİSYARLARDA KULLANILACAK OLAN İŞLETİM SİSTEMİ, OFİS UYGULAMALARI, SUNUCU VE KULLANICI ERİŞİM YAZILIMLARI VE LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AĞ CİHAZLARI VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


NETWORK DONANIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET MR CİHAZI (1.5 TESLA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME CİHAZI) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SİNEMA SİSTEMİ EKLİ LİSTEDE BELİRTİLEN MARKA/MODELİNE UYGUN OLARAK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


YHT SETLERİNE 32 ADET RÖMORK 16 ADET DİŞLİ TEKERLEK TAKIMININ MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:


TÜRBİN İZLEME VE VERİ KAYIT SİSTEMİNİN TEMİNİ, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ - MAL ALIMI YAPILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILIGÜMRÜK MEVZUATI İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 10. ve 16. MADDESİNE GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Sincan Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karabük Belediye Başkanlığından:


PANCAR TOPRAĞI VE ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


10 T/H - 10 BAR SKOÇ TİP ALEV DUMAN BORULU DOYMUŞ BUHAR KAZANI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


İKMAL ENH YAPIM İŞİ KAPALI ZARF TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Adıyaman-Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Şanlıurfa İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


JEOTERMAL ARAMA RUHSATI VERİLECEKTİR

Eskişehir İl Özel İdaresinden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


60.000 KG KATRAN ESASLI CER MOTORU DİŞLİ KUTUSU YAĞININ 1/2 KG.LIK POLİETİLEN TORBALARDA (120.000 PAKET) PAKETLETTİRİLMESİ

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığından:

İhale Kayıt No                                        :  2013/111615

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  TEL: 0312 309 05 15/4199 - FAX:0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  60.000 Kg. Katran esaslı Cer Motoru Dişli Kutusu yağının 1/2 Kg.lık polietilen torbalarda (120.000 paket) paketlettirilmesi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım ihale Komisyonu Başkanlığına 20/09/2013 günü saat 14.30'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokumanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şubesi Müdürlüğü bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez veznesinden KDV Dahil 50,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7357/1-1


1 ADET 4X2 TURBO PANELVAN TİPİ HASTA NAKİL AMBULANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı, 1 adet 4x2 turbo panelvan tipi hasta nakil ambulansının, Ofisimizce hazırlanan 12.06.2012 tarih ve A-11.j sayılı “4x2 Turbo Dizel Panel Van Tipi Ambulans Teknik Şartnamesi”ne uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur.

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11.09.2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda süresiz geçici teminat verilecektir.

7 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

7328/1-1


SERVER, SERVER İŞLETİM LİSANSI, VERİ TABANI LİSANSI VE VERİ TABANI REPLİKASYON YAZILIMI LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Muğla Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ihtiyacı Server, Server İşletim Lisansı, Veri Tabanı Lisansı ve Veri Tabanı Replikasyon Yazılımı Lisansı kuruluşça hazırlanan şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi. Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 10/09/2013 günü. saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz. III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3"ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7361/1-1


MİCROSOFT KURUMSAL LİSANS ANLAŞMA YENİLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan Microsoft Kurumsal Lisans Anlaşma Yenilemesi alımı işinin kuruluşça istenen teknik şartnamesine ve marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09.09.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7362/1-1


MASAÜSTÜ, DİZÜSTÜ VE SUNUCU BİLGİSYARLARDA KULLANILACAK OLAN İŞLETİM SİSTEMİ, OFİS UYGULAMALARI, SUNUCU VE KULLANICI ERİŞİM YAZILIMLARI VE LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan masaüstü, dizüstü ve sunucu bilgisayarlarda kullanılacak olan işletim sistemi, ofis uygulamaları, sunucu ve kullanıcı erişim yazılımları ve lisans, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markasına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ Z.ARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ve istenilen marka ile, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10/09/2013 günü. saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz. III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup. kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale. Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup. Ofis. İhale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7363/1-1


AĞ CİHAZLARI VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacı Ağ cihazları ve kesintisiz güç kaynakları, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09.09.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7364/1-1


NETWORK DONANIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda kullanılmak üzere network donanımı, teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla  birlikte hazırlanan teknik şartname, marka, ticari şartname ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09.09.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, istenilen teknik şartnameye ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7365/1-1


1 ADET MR CİHAZI (1.5 TESLA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME CİHAZI) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet MR Cihazı (1.5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı), Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/09/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dökümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7366/1-1


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SİNEMA SİSTEMİ EKLİ LİSTEDE BELİRTİLEN MARKA/MODELİNE UYGUN OLARAK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen muhtelif cins ve miktar sinema sistemi ekli listede belirtilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN CİNSİ

İHALE EVRAK

BEDELİ

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

4K Dijital Sinema Gösterici Sistemi, 3D Sinema Oynatıcı Sistemi, Dijital Sinema Yardımcı Malzemeleri ve Sinema Perdesi (1. Kısım)

100,00 TL

09/09/2013

2K Dijital Sinema Gösterici Sistemi, 3D Sinema Oynatıcı Sistemi ve Dijital Sinema Yardımcı Malzemeleri (2. Kısım)

100,00 TL

09/09/2013

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09/09/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların ise iç zarfları aynı gün açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7367/1-1


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

BSL-3 LABORATUVAR SİSTEMİ alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013/116137

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 212 60 40-2193 - 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

ç) Ön yeterlilik dokümanının

    görülebileceği web adresi             :  www.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın        

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Mal Alımı, BSL-3 Laboratuvar sistemi

b) Malın teslim edilme/işin

    yapılma yeri veya yerleri              :  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

c) İşin süresi                                    :  180 (yüzseksen) takvim günüdür.

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                              :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi, 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  19.09.2013 saat: 14.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

g) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,

4.1.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Adaylar ihale konusu iş veya benzer işlerde; son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler verecektir.

4.3.2. İş deneyim belgesinin tutarı en az 2.000.000,00 TL olacaktır.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. Adaylar en az bir adet BSL-3 seviyesinde bir tesis yapmış olacak ve bu tesis uluslararası geçerliliği olan bir biyogüvenlik standardı (DSÖ, EN, US/NIH) şartlarına uygun olarak sertifikalandırılmış veya sertifikalandırma sürecinde olacaktır. Halen sertifikalandırma sürecinde olan adaylar bu durumu üstlendikleri işe ait teknik şartname ve/veya sertifikasyon yetkili kurumu veya uzmanı’na ait beyan ile ispatlamakla yükümlüdürler.

5 - İhale yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 150,00 TL (Yüzelli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 19.09.2013 saat 14.00’de kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7349/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Kablosuz Erişim Sistemi alımı işi için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 19. maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013/119303

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 2976136 - 0312 2976138

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

1 - Kablosuz Erişim Sistemi

1

sistem

 

1.1 - Kablosuz Kontrol Cihazı (Wireless Controller)

1

adet

 

1.2 - Ana Omurga Anahtarı

1

adet

 

1.3 - Dahili Antenli Bina İçi Kablosuz Erişim Cihazı

64

adet

 

1.4 - Kenar Anahtarı-48 Bağlantı Noktalı (Full PoE)

17

adet

 

1.5 - Kenar Anahtarı-8 Bağlantı Noktalı (PoE)

1

adet

 

1.6 - Kesintisiz Güç Kaynağı (Tip 1)

5

adet

 

1.7 - Kesintisiz Güç Kaynağı (Tip 2)

2

adet

b) Teslim [yeri]                                :  Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Yerleşkesi

c) Teslim [tarihi]                              :  Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde teslim edilecektir.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                              :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Birimi Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati                              :  18.09.2013 Çarşamba günü saat 14.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

Adayın iş ortaklığı olması halinde olması halinde (4.1.1), (4.1.2.), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.3.1 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekli, alım konusu Kesintisiz Güç Kaynaklarını teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dokümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - İhale Ön Yeterlik Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosunda görülebilir ve 100.-TL karşılığı (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 18.09.2013 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu’na elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunamaz.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7359/1-1


YHT SETLERİNE 32 ADET RÖMORK 16 ADET DİŞLİ TEKERLEK TAKIMININ MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2013 /118234

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 309 05 15 / 1737 Fax: 0312 309 05 75

c) Elektronik Posta Adresi                     :

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  YHT Setlerine 32 adet römork ve 16 adet dişli tekerlek takımın malzemesinin Teknik Şartnameye Göre Alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 17/09/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 250 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7358/1-1


TÜRBİN İZLEME VE VERİ KAYIT SİSTEMİNİN TEMİNİ, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ - MAL ALIMI YAPILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI - KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali 4 ve 5. Üniteler Türbin yataklarında mevcut bulunan vibrasyon, genleşme alıcılarının değiştirilmesi, işletme değerlerinin anlık olarak izlenebilir ve kayıt altına alınabilir duruma getirilmesi ile 4 ve 5. Üniteler Kazan Besleme Pompaları(KBP) işletme vibrasyon değerlerinin anlık olarak izlenebilir ve kayıt altına alınabilir duruma getirilmesi işidir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2013/118853

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Türbin İzleme Ve Veri Kayıt Sisteminin Temini, Montajı ve Devreye Alınması İşi - Mal alımı

b) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim süresi                                :  FİRMA ile sözleşme imzalanmasından sonra en geç 100 (yüz) içerisinde malzemeler işletme ambarına teslim edilecektir. Malzemelerin ambarımıza teslimi ile birlikte, 4. Ünite için çalışma şartları uygun olduğu takdirde FİRMA çalışmalarına başlayacaktır. Bundan sonra en geç 30 (otuz) gün içerisinde çalışmalar bitirilecektir. 4. Ünite çalışma şartlarının uygun olmaması halinde, bu ünitede yapılacak çalışma 2014 yılındaki revizyon süresi içerisinde gerçekleştirilecektir. 5. Ünitenin revizyonunun 01.09.2013-15.10.2013 tarihleri arasında olması öngörülmektedir. Firma 5. Ünite için olan çalışmalarını bu süre içerisinde gerçekleştirecektir. Revizyon tarihlerinde bir değişiklik olması durumunda EÜAŞ Firma’ya en az 7 (yedi) gün önceden bu durumu yazılı olarak bildirecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  18.09.2013, saat 15:00

4 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 50,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler en geç 18.09.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - İhaleye katılacak firmalar Euro bazında fiyat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verilecektir.

10 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

11 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

12 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

7334/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 134 TL ile en çok 104.340 TL arasında değişen; 05.09.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 14 TL, en çok 10.434 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen seperatör aksamı, granit, çelik ve ağaç kapı, elektronik eşya ve muhtelif eşyalar vb. 49 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk.No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 06.09.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(274 28 52) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7336/1-1


4458 SAYILIGÜMRÜK MEVZUATI İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 10. ve 16. MADDESİNE GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 680,43.- TL ile en çok 59.000.- TL arasında değişen; 16/09/2013 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 68,00.- TL en çok 5.900.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 38 adet eşya/araç (B.Oto, Otobüs, Katamaran, Kamyonet, Kamyon, Tekne, Tanker ve Arazi Taşıtı v.b) açık artırma suretiyle, Osmangazi Belediye Spor Kulübü Akpınar Kültür Sanat ve Spor Merkezi Akpınar Mah. 1050 Konutlar Osmangazi/BURSA adresindeki ihale salonunda 17/09/2013 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7338/1-1


KAT KARŞILIĞI İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Sincan Belediye Başkanlığından:

1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin:

a) Adı                                  :  Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi                             :  Tandoğan Mah. Billur Sokak No: 8   06930 Sincan/ANKARA

c) Telefon numarası             :  0 312 271 12 69-444 4 762

ç) Faks numarası                 :  0 312 271 12 72

d) Elektronik posta adresi    :  sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.

e) İlgili personel                  :  Abdulkadir SAĞLAM-Hamdi DİLEK-Yasemin Serap İŞLEYEN

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İHALENİN ADI VE KONUSU:

2.1. İhalenin adı: 697 Ada 1 Parsel Üzerine Yatay Kat Karşılığı İkmal İnşaatı Yapımı İşi

2.2. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Temelli Bölgesi İmarın 697 Ada 1 parselini teşkil eden taşınmaz üzerine yapılacak İkmal İnşaatının, ihale şartnamesi, ilanda belirtilen şartlar ve sözleşme hükümleri gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile Kat Karşılığı inşaat yaptırılması işidir.

3. TAŞINMAZIN EVSAFI, MUHAMMEN BEDELİ:

3.1. Ankara İli Sincan İlçesi Temelli Bölgesi 697 Ada 1 Parselde kayıtlı 14.000 m2 arsa alanına sahip 5637,60 m2 inşaat alanı olup projesine göre ; % 38,89’u bitmiştir.

3.2. Muhammen bedeli 2.657.060,00 TL, geçici teminat miktarı 79.711,80 TL’dir.

4 - İHALE TARİH, SAAT VE YERİ:

4.1. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Billur sokak No: 8 2. Kat Belediye Meclis Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 11.09.2013 tarihinde saat: 14:00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar aynı adrese teslim edilecektir. Yapılan ihaleden sonuç alınamaması ve/veya ihaleye katılımın olmaması halinde aynı şartlarla ihale komisyonunca uygun görülmesi halinde; aşağıda belirtilen gün ve saatte istekliler arasında PAZARLIK YÖNTEMİ uygulanacaktır.

İhale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde istekli olması durumunda 25.09.2013 tarihinde, saat 14:00’de Pazarlık Yöntemi uygulanacak olup, talipli olmaması veya sonuç alınamaması halinde ihale iptal edilecektir.

5 - İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ:

5.1. İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylanmış şartnameyi satın alması zorunludur.

a) Şartnamenin görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Tandoğan Mah. Billur Sok. No:8 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sincan/ANKARA

b) Şartname satış bedeli: 250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası)’dır.

6 - İHALEYE KATILABİLME ve YETERLİK ŞARTLARI:

6.1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.

6.1.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.),

b) Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve/veya imza beyannamesi,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname ve İhale dosyasının satın alındığına dair belgenin aslı,

e) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

f) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

6.1.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya diğer resmi makamlardan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Tüzel kişiliğin imza ve yetki sirkülerinin ve/veya tüzel kişilik adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri ve/veya imza beyannamesi,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname ve İhale dosyasının satın alındığına dair belgenin aslı,

6.2. İstekliler, başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) Teklif mektubu

b) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,

c) Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcu olmadığına dair belge,

d) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,

e) Teknik personel taahhütnamesini,

f) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini,

g) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri,

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını,

ı) İş yeri görme belgesini,

i) Müteahhitlik yaptığına dair belge (A Grubu) veya Kamu İhale Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (A) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler III. Grup İşler’e uygun benzer İş Bitirme Belgelerinin aslını sunacaklardır.

j) Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler: İstekliler; ihale konusu iş ile ilgili TSE’den veya Uluslar Arası Akreditasyon Formu karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınmış ISO 9001; 2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin verilmesi idarece tercih sebebi olabilecektir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kalite Belgesi ile OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kalite Belgeleri tekliflerin aynı olması durumunda idarece tercih sebebi olabilecektir.

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

8 - İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

9 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

7330/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karabük Belediye Başkanlığından:

İLİ                       : KARABÜK

İLÇESİ                : MERKEZ

MAHALLESİ     : YENİŞEHİR (PTT YANI KÜTÜPHANE BİNASI)

ADA PERSEL    : 68-47

YÜZ ÖLÇÜMÜ : 1226.90 M2

 

Sıra

No

Arsa

Payı

Kat

No

Bölüm

No

Brüt

M2

Nevi

Satış

Bedeli

Teminatı

İhale

Saati

1

114/1226

ZEMİN

1

383.16

İŞYERİ

1.670.000 TL.

50.100 TL.

15:00

3

17/1226

ZEMİN

3

  57.05

İŞYERİ

   295.000 TL.

  8.850 TL.

15:15

4

112/1226

ZEMİN

4

376.12

İŞYERİ

1.655.000 TL.

49.650 TL.

15:30

5

81/1226

BİRİNCİ

5

271.07

İŞYERİ

   950.000 TL.

28.500 TL.

15:45

 

1 - Yukarıda tapu kaydı ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazların satışı 2886 sayılı yasanın 35/a. maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile 12 Eylül 2013 Perşembe günü yapılacaktır.

2 - İhale Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi No: 139 Karabük adresinde Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

3 - Satış bedelleri KDV hariç olup istekli tarafından ayrıca vergi dairesine mevzuattaki katma değer vergisine göre ödenecektir.

4 - 5 Nolu bağımsız bölüm kafeterya olarak faaliyet gösterecektir

5 - İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER

1 - Türkiye de tebligat için adres göstermek.

2 - Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek.

3 - Şartname alındığına dair belge

4 - Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

5 - Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden )

6 - Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2013 yılı içerisinde alınmış

7 - İmza beyannamesi, vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden

8 - Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi veya ilgili meslek odasından 2013 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge

9 - Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden

10 - Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

7 - İhale ile ilgili şartname 20,00TL olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

İş bu ihale ilanı 7 (Yedi) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir.

İlan olunur.

7301/1-1


PANCAR TOPRAĞI VE ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Pancar Toprağı ve Çamur Havuzlarının Temizlenmesi hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013 / 120430

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 -KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamıza ait 1 adet  Çamur havuzunda bulunan tahmini 26.447 m³ Pancar toprağı ve çamuru içeren hafriyatın 2 adet lastik tekerli yükleyici(veya muadili) ve en az 5 nakliye ekipmanı ile temizlenmesi, idarenin göstereceği toprak döküm yerlerine nakledilmesi ve tesviye edilmesi işidir.

b) Yapılacağı Yer                             :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                    :  30 Takvim Günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                              :  10.09.2013 Salı Günü - Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İş deneyim belgesi:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.3. - İş deneyimi gösteren belgeler :

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak Her türlü kazı, hafriyat ve nakliye işleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200-KIRŞEHİR / Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalede, gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7383/1-1


10 T/H - 10 BAR SKOÇ TİP ALEV DUMAN BORULU DOYMUŞ BUHAR KAZANI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

10 T/H - 10 BAR SKOÇ TİP, ALEV DUMAN BORULU DOYMUŞ BUHAR KAZANI (NAKLİYE, MONTAJ VE DEMONTAJ DAHİL, BACA HARİÇ) alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2013 / 120461

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  3862216130 - 3862216138

c) Elektronik Posta Adresi               :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  10 t/h - 10 bar Skoç Tip, Alev Duman Borulu Doymuş Buhar Kazanı (Nakliye, montaj ve demontaj dahil, baca hariç), 1 (Bir) adet

b) Teslim yerleri                               :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Yüklenici firma tarafından buhar kazanının paket olarak bir bütün halinde imalatının bitirilerek nakledilmeye hazır hale getirilmesi 65 (altmışbeş) takvim günü sonunda gerçekleştirilecektir. Buhar kazanının Fabrikamız Malzeme Ambarı tarafından teslim alınmasını müteakip montaj ve devreye alma işleri, yüklenici firmanın süpervizörlüğünde gerçekleştirilecektir. Montaj ve devreye alma işleri en geç 10 (on) takvim günü sonunda bitirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                              :  11.09.2013 Çarşamba Günü - Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - Teklif sahipleri, aşağıda belirtilen belge ve sertifikaları (geçerlilik süreleri dolmamış olacaktır) teklif dosyalarında sunmak zorundadır. İstenilen belge ve sertifikaların eksik olması durumunda teklifleri değerlendirilme dışı bırakılacaktır.

- TSE-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

- Türk Loydu Kaynakçı Sınıflandırma Sertifikası (EN 287-1)

- İmalat sürecinde çalıştıracağı personelinin sertifikaları

- Türk Loydu İşyeri Yeterlilik Belgesi

- TÜV AD 2000-Merkblatt HP O ve EN ISO 3834-2

- TS 377 EN 12953 Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi

4.3.1.1 - Teklif edilecek kazanın tam yükteki ısıl verimi;

Radyasyon kaybı düşüldükten sonra Ekonomizersiz minimum % 88, Ekonomizerli minimum % 92 olacaktır. Hesaplamalarda radyasyon kaybı % 1 olarak kabul edilecektir. Teklif edilecek kazanın Ekonomizersiz ve Ekonomizerli olmak üzere 1/4, 1/2, 3/4 ve tam kapasiteli yüklerdeki verimleri ve saatlik yakıt sarfiyatlarını teklifte belirtilecektir.

4.3.1.2 - Baca gazı emisyon değerleri;

Brülörün tüm ayar sahası içinde, 5491 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince 03 Temmuz 2009 tarih, 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen müsaade edilebilir sınır değerlerin altında olacaktır. Bu değerler teklifte belirtilecektir.

4.3.2 - İsteklinin alım konusu malın imalatçısı veya Yetkili satıcısı olduğunu gösteren belgeleri teklif zarfıyla beraber verilecektir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi,

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş kapasite raporu,

c) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş imalat yeterlilik belgesi. Aday veya isteklinin imalatçı olduğu bu belgelerden birini sunması ile tevsik edilir.

4.3.3 - Yukarıda belirtilen verilmesi zorunlu belgelerin haricinde imalat ve montaj aşamasında verilmesi gerekli ve Teknik şartnamede detayları belirtilen belgeler, projeler, teknik çizimler ve referans listeleri İdaremize sunulacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalede, gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7384/1-1


İKMAL ENH YAPIM İŞİ KAPALI ZARF TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Adıyaman-Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Adıyaman-Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesine ait ikmal enerji nakil hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin

Adresi                                                    :  Hükümet Konağı 02500 Gölbaşı / ADIYAMAN

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  İkmal ENH yapım işi

b) Yapılacağı yer                                    :  Gölbaşı / ADIYAMAN

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  30/11/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2013 Tedaş B.F. ile)     :  450.000.-TL

f) Geçici Teminatı                                   :  31.500.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  12/09/2013 - Saat  10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.     

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu oda Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Adıyaman-Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının, Hükümet Konağı 02500 Gölbaşı / ADIYAMAN adreslerinde görülebilir veya 250.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8.Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7303/2-2


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Şanlıurfa İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati belirtilen Şanlıurfa İl Özel İdaresine ait taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ayrı satılacaktır.

 

İhale

Dosya

No

İli

İlçe

Mahallesi

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Tapu

Vasfı

Fiili

Durumu

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

Miktarı (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

2013/16

Şanlıurfa

Merkez

Yusufpaşa

Köprübaşı

319

3

252,00

Bir Bodrum Bir Zemin ve 6 Normal Katlı Kargir Otel

Özel Hastane Binası ve Büro

5.971.249,20

597.124,92

12.09.2013

11:00

 

2 - İhalenin yapılacağı yer; İhale Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No: 7/A’da bulunan S.G.K. Hizmet Binası 5. Katındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda 12/09/2013 Perşembe günü yukarda belirtilen saatte İl Encümenince yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesinin temin edileceği ve görülebileceği yer; İhaleye ait Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı A Blok 3. katındaki Şanlıurfa İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 1.000,00- TL karşılığında ihale Şartnamesi ve eklerinin aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılmak ve teklif verebilmek için dosya bedelinin ödenmiş olması zorunludur.

4 - İhaleye girebilme şartları;

a) 1.000,00 TL tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzunu,

b) Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; İl Özel İdaresi adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) Tebligata esas açık adresini belirtir yazılı beyanı (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa elektronik posta adresi)

d) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- Nüfus Müdürlüğünden 2013 yılında alınmış ikametgah belgesi,

- Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- İlgisine göre 2013 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge,

- Tüzel kişi adına ihaleye katılacakların teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair tüzel kişiliğin bu konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesini,

g) Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

-İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile isteklinin imza beyannamesi,

h) Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

- Ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

5 - Tekliflerin verileceği yer;

2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 12/09/2013 Perşembe günü saat 11:00’e kadar Şanlıurfa İl Özel İdaresinin (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı A Blok 3. katındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeden İdare sorumlu değildir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderleri ve bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

7 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı D.İ.K. hükümleri uygulanır.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Bilgi İçin :

Şanlıurfa İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Kat:3 ŞANLIURFA

Telefon : 0 414 315 00 90 - 313 22 97 Dahili 130-131-134-138-139 Faks : 0 414 312 2274

www.sanliurfaozelidare.gov.tr

7295/1-1


JEOTERMAL ARAMA RUHSATI VERİLECEKTİR

Eskişehir İl Özel İdaresinden:

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 19 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Eskişehir İl Genel Meclisi Başkanlığı hizmet binasında bulunan toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir.

Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 50 TL karşılığında alınabilir.

 

1) ERİŞİM NO: 3191042

 

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Mihalıççık

Yarıkçı

900

23562,00

706,86,00

10.09.2013

10:00

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

İ24a1

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

375000

378000

378000

375000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4411000

4411000

4408000

4408000

 

 

 

 

 

2) ERİŞİM NO: 3191043

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Beylikova

Yalınlı

1200,00

23562,00

706,86,00

10.09.2013

10:05

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

İ26c1-c2

POL1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

358000

362000

362000

358000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4398000

4398000

4395000

4395000

 

 

 

 

3) ERİŞİM NO:3191045

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Alpu

Uyuzhamam

400.00

23562,00

706,86,00

10.09.2013

10:10

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

İ26d1

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

331000

333000

333000

331000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4396000

4396000

4394000

4394000

 

 

 

 

 

4) ERİŞİM NO: 3191048

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Merkez

Yenisofça

2400.00

37728,00

1131.84

10.09.2013

10:15

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

İ24c1-c2

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

272000

278000

278000

272000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4394000

4394000

4390000

4390000

 

 

 

 

 

5) ERİŞİM NO: 3206225

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Sivrihisar

Yeniköy

5000.00

78600,00

2358,00

10.09.2013

10:20

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

İ26d3-İ26d4-J26a1-J26a2

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

332000

342000

342000

332000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4377000

4377000

4372000

4372000

 

 

 

 

6) ERİŞİM NO: 3206226

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Sivrihisar

Yeniköy

5000.00

78600,00

2358,00

10.09.2013

10:25

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

J26a1-a2

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

342000

342000

332000

332000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4372000

4367000

4362000

4372000

 

 

 

 

 

7) ERİŞİM NO: 3206227

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Mahmudiye

Balçıkhisar

4479,65

70420,00

2112,60

10.09.2013

10:30

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

İ26d3-d4

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

 

 

 

342000

342000

332000

332000

335000

334200

 

 

 

4382000

4377000

4377000

4380000

4380000

4381999

 

 

 

8) ERİŞİM NO: 3211998

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Mahmudiye

Balçıkhisar

4520,45

71061,47

2131,84

10.09.2013

10:35

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

İ26d3-d4

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

 

 

Sağa (Y)

334200

333000

332000

332000

342000

342000

 

 

Yukarı (X)

4381999

4385000

4385000

4387000

4387000

4382000

 

 

 

9) ERİŞİM NO: 3212001

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Mihalıççık

Yarıkçı

3044,11

47853,40

1435,60

10.09.2013

10:40

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

İ27a4

1.ALAN

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

378000

375000

375000

373500

373500

381000

381000

 

Yukarı (X)

4411000

4411000

4408000

4407811

4412000

4412000

4410570

 

2.ALAN

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

375000

378000

378000

381000

381000

378390

378245

373500

Yukarı (X)

4408000

4408000

4411000

4410570

4410350

4405349

4407230

4407811

10) ERİŞİM NO: 3212002

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Alpu

Uyuzhamam

4550,05

71527.00

2146

10.09.2013

10:45

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

İ25c2-İ26d1

1.ALAN

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

333000

331000

331000

326750

326750

332000

336000

335939

Yukarı (X)

4396000

4396000

4394000

4392000

4398000

4398000

4396000

4395755

2.ALAN

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

 

 

Sağa (Y)

3310005

333000

333000

335939

335000

326750

 

 

Yukarı (X)

4394000

4394000

4396000

4395755

4392000

4392000

 

 

 

11) ERİŞİM NO: 3212003

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Alpu

Topkaya

4999,39

78590

2357,70

10.09.2013

10:50

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

İ25c2-İ25c3-İ26d1-İ26d4

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

 

 

Sağa (Y)

334000

334000

332000

324000

324000

331790

 

 

Yukarı (X)

4391999

4387000

4387000

4387000

4392000

4391999

 

 

12) ERİŞİM NO: 3212004

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Çifteler

 

1633,48

25678,00

770,34

10.09.2013

10:55

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

J25b2-J25b3-J26a1

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

 

 

Sağa (Y)

325296

332000

332000

328000

326337

324317

 

 

Yukarı (X)

4361999

4362000

4360297

4361605

4356998

4356999

 

 

 

13) ERİŞİM NO: 3212005

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Çifteler

Hayriye

4748,66

74649,00

2240,00

10.09.2013

11:00

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

J25b2-J26a1

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

 

 

Sağa (Y)

332000

332000

325296

325405

322000

322000

 

 

Yukarı (X)

4367000

4362000

4361999

4362555

4362941

4367000

 

 

 

14) ERİŞİM NO: 3212006

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Merkez

Sazova

72,35

23562,00

706,86

10.09.2013

11:05

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

İ24b3

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

281688

283225

282600

281720

 

 

 

 

Yukarı (X)

4405120

4405550

4404690

4404673

 

 

 

 

15) ERİŞİM NO: 3269673

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Alpu

 

4794,81

75374,00

2261,00

10.09.2013

11:10

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

İ25a4

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

326750

326750

321000

322000

327910

327863

329000

332000

Yukarı (X)

4398000

4397998

4398000

4405157

4402355

4402000

4402000

4398000

 

16) ERİŞİM NO: 3286560

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Mahmudiye

 

2125

33405,00

1002,00

10.09.2013

11:15

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

İ26d1-İ26d4

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

334000

335000

336000

339000

336000

335000

338500

334500

334500

4391999

4392000

4396000

4389000

4391000

4390000

4387000

4387000

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

 

 

 

 

 

Sağa (Y)

334500

334000

334000

 

 

 

 

 

Yukarı (X)

4386999

4386999

4387000

 

 

 

 

 

17) ERİŞİM NO: 3294587

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Merkez

Merkez

300

23562,00

706,82

10.09.2013

11:20

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

İ24b3-c2

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

279000

282000

282000

279000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4404000

4404000

4403000

4403000

 

 

 

 

 

18) ERİŞİM NO:

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Günyüzü

Gümüşkonak

4600,00

72312,00

2170,00

10.09.2013

11:25

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

J27b4

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

397000

402750

402750

397000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4357000

4357000

4349000

4349000

 

 

 

 

 

19) ERİŞİM NO:

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - % 3)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Eskişehir

Sivrihisar

H.Karahisar

1400

23562,00

706,86

10.09.2013

11:30

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

J27a2

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

388000

392000

392000

388000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4368000

4368000

4364500

4364500

 

 

 

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 50.-TL’lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).

d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) İhale dokümanının alındığına dair 50.-TL’lik makbuz.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 09:00’a kadar dilekçe ile birlikte İl Genel Meclis Başkanlığı hizmet binasında bulunan Encümen Müdürlüğüne vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 09:00’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler.

İlan olunur.

7142/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No             :  1932

2) Taşınmaza Dair Bilgiler      :

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Kağıthane

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  247DYIA

e) Ada No                               :  6895

f) Parsel No                            :  2

g) Yüzölçümü                         :  2.134,10 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı

ı) Vakfiye                               :  Yok

j) Halihazır                              :  İşgalli

k) İmar Durumu                     :  Konut Alanı. Konut Yapı Kooperatifi dışında kullanış getirilemez.

l) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  Merkez Mah. Kayapınar Sok.

3) Muhammen Bedeli             :  3.414.560.-TL

4) Geçici Teminatı                  :  102.436,80 TL

5) İhale Tarihi ve Saati            :  11 Eylül 2013 - 12:00 Son teklif verme saati: 12:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer      :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü                         :  Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi                  :  Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir. Binbirdirek Mah. Piyarloti Cad. No: 15 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

                                                  Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

9) Şartname Bedeli                 :  100.-TL

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

g) Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmesi için yetkilendirme yapılmışsa noter tasdikli Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

h) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

ı) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (11/09/2013) saat 12:00'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Saraçhane-Fatih-İstanbul adresindeki Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

14) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

7337/1-1