15 Ağustos 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28736

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Rekabet Kurumundan:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 
Milli Savunma Bakanlığından:

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rekabet Kurumundan:

REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

1) (15) adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,

2) (5) adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,

3) (5) adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik, İstatistik bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı sonucunda, Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak,

3) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

4) Son başvuru tarihi itibariyle 2012 veya 2013 Kamu Personel Seçme Sınavından:

a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P49, KPSS P55 veya KPSS P73 puan türlerinin herhangi birinden en az (85) puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (300) kişi,

b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; KPSS P11 veya KPSS P20 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (100) kişi,

c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1, KPSS P5 veya KPSS P25 puan türlerinin herhangi birinden en az 85 puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunulması gerekmektedir (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir).

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.

SINAVLAR

Kurumumuzca yapılacak giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.

1 - Yazılı Sınav: Bu sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecek ve sınava giriş belgeleri adayların adreslerine ya da elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Sınav 15/09/ 2013 günü Ankara’da adaylara gönderilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.

Sınav Konuları: Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki konuları kapsar:

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı Dil.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil.

- İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik.

- HUKUK: Medeni Hukuk (Genel Hükümler ve Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku), İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler).

- İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve Pazarlama.

- BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri.

- YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.

Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi konularının her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir.

2 - Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı %40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayıları uyarınca toplam (25) kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır

SINAVA BAŞVURU

Sınava katılmak isteyen adayların www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan “Sınav Duyurusu” başlıklı bölümdeki “Başvuru Formu”nu doldurup çıktısını en geç 23/08/2013 tarihi mesai saati sonuna kadar ulaşacak şekilde Kuruma şahsen veya posta yoluyla teslim etmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (Yönetmeliğin 8 nci maddesinde belirtilen belgeler sınavlarda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

Giriş sınavına katılmaya hak kazanamayan adayların listesi kurum internet sitesinde ilan edilecek ve bu adayların başvuru formunda belirttikleri e-posta adresine bildirim yapılacaktır.

ADRES :                                                                                   TELEFON

Rekabet Kurumu Başkanlığı                                      (0 312) 291 42 12 -13 - 64- 65

Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde

No: 9    06800 Bilkent/ANKARA

6961/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3. Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

AÇIKLAMA

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hast.

1

Psoriasis hastalığında genetik polimorfizmler ve eklem tutulumu konusunda çalışmaları olmak.

6995/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 06.06.2013 gün ve 987/2071 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.07.2013 gün ve 1937/4294 sayılı kararı ile onaylanan 84231/Ek-1 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Ergazi Mahallesi; 61003 ada 2 ve 3 parseller ve 61011 ada 2 nolu parseller.

6997/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Adları aşağıda yazılı Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi ile bu Kanunun Geçici 3 üncü maddesi 2 nci fıkrası delaletiyle, mülga 832 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

MUHASEBE BİRİMİNİN ADI

HESABIN YILI

ADI VE SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

Mustafa Kemal Üniversitesi D.S.S.

2008

Mehmet AYDIN

Yrd. Doç. Dr.

Hatay M.K.Ü. BESYO Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi D.S.S.

2010-11

M. Ali UL

Fen Bilim. Enst. Müdürü

İzmir Ege Üniversitesi- Diğer Sorumlu

Ege Üniversitesi D.S.S.

2010-11

Savaş AKSOY

Fen Bilim. Enst. Mutemedi

İzmir Ege Üniversitesi- Diğer Sorumlu

Ege Üniversitesi D.S.S.

2012

Savaş AKSOY

Fen Bilim. Enst. Mutemedi

İzmir Ege Üniversitesi- Diğer Sorumlu

6992/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

09/05/2013 tarihli ve 4401-36 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Emirdağ-Sivrihisar Karayolu 13. Km. Aşağıkepen Köyü Avcıören Mevkii (Pafta: 56, Parsel: 1999) Sivrihisar-Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 20/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27741 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Alışık Petrol Nakliye Gıda Turizm Madencilik İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan 27/05/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın 9825-001, 9825-002 sayılı analiz raporlarına göre, istasyonda tağşişe yarayan ürün bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, Alışık Petrol Nakliye Gıda Turizm Madencilik İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 815.555-TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 163.111-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/1/1-1

—————

Kurulun 09.05.2013 tarihli ve 4401-352 sayılı Kararı ile; “Uncubozköy Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı (İzmir-Bursa Yolu) No:183/A Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere 14.02.2008 tarihli ve BAY/939-82/23826 sayılı bayilik lisansı alan Altınak Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 13.12.2012 tarihinde BAY/939-82/29642 sayılı bayilik lisansı sahibi Kamen Petrol Ürünleri Ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmal ettiği ve bu nedenle yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Altınak Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6962/2/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-88 sayılı Kararı ile, MYĞ/2559-4/27696 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Apeks Petrokimya Akaryakıt Nakliye ve Hurda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/3/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-51 sayılı Kararı ile, MYĞ/697-5/16273 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Arai Gres Yağ Kimya ve Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/4/1-1

—————

Kurul’un 02/05/2013 tarihli ve 4390/76 sayılı kararı ile 14.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30708 sayılı bayilik lisansı sahibi Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; TÜBİTAK MAM’da yapılan analiz neticesinde düzenlenen 17.09.2012 tarihli ve 1220P00801001, 1220P00801002 sayılı analiz raporlarından numunelerin kerosen özelliği gösterdiğinin anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu istasyonda 08.08.2012 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6962/5/1-1

—————

Kurul 02/05/2013 tarih ve 4390/103 sayılı Kararı ile, 14.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30708 sayılı bayilik lisansı sahibi Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,

1) 19.07.2012 tarihinde yapılan denetimde;

a) Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali fiili suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL,

b) Akaryakıt istasyonunda bulunan gizli düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 13.592.-TL,

c) Dağıtıcı dışında akaryakıt ikmali fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL,

2) 01.06.2012 tarihinde yapılan denetimde;

a) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 163.111.-TL,

b) Akaryakıt istasyonunda bulunan bölmeli gizli tankı vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 13.592.-TL,

olmak üzere toplamda 516.517.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 516.517.-TL (Beşyüzonaltıbinbeşyüzonyedi TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/6/1-1

—————

Kurul 02/05/2013 tarih ve 4390/105 sayılı Kararı ile, 14.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30708 sayılı bayilik lisansı sahibi Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,

1) 03.04.2012 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 163.111-TL,

2) 09.05.2012 tarihinde yapılan denetimde,

a)                Akaryakıtın tağşiş edilmesi, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali fiili ve tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111-TL,

b) Dağıtıcı dışında akaryakıt ikmali fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111-TL,

c) Akaryakıt istasyonunda bulunan gizli düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 13.592-TL,

olmak üzere toplamda 502.925.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 502.925.-TL (Beşyüzikibindokuzyüzyirmibeş TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/7/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-91 sayılı Kararı ile, MYĞ/2566-1/27731 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/8/1-1

—————

Kurulun 10/04/2013 tarihli ve 4360/16 sayılı Kararı ile; Kargı Vergi Dairesinin 27563055834 TC numaralı Mükellefi Cihangir BAŞKAYA’nın Eğriyar Mevkii Hacıhamza Kasabası No:10 Kargı ÇORUM adresinde bulunan akaryakıt istasyonunda lisansız akaryakıt satış faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca ilgili tesis bünyesinde yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için akaryakıt bayilik lisansı almayarak “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Cihangir BAŞKAYA’nın yazılı savunmasının karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kuruma gönderilmesi ve süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6962/9/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-145 sayılı Kararı ile, MYĞ/2552-6/27682 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Biz-Bio Alternatif Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihine kadar Kuruma ibraz etmekle yükümlü olmasına rağmen, söz konusu raporu 02/08/2012-12/11/2012 tarih aralığında Kuruma ibraz etmiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/10/1-1

—————

Kurul 09/05/2013 tarih ve 4401/47 sayılı Kararı ile, 27.08.2010 tarihli ve BAY/939-82/28207 sayılı bayilik lisansı sahibi Cihaner Petrol ve Petrol Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM’da yapılan analiz neticesinde düzenlenen 05.04.2012 tarihli ve 1220P00320003, 1220P00320004, 1220P00320005 sayılı analiz raporlarından numunelerin yağ ve/veya solvent özelliği gösterdiğinin anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu istasyonda 22.03.2012 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle Petrol Piyasası Kanunu’nun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Cihaner Petrol ve Petrol Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 163.111- idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111-TL (Yüzaltmışüçbinyüzonbir TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/11/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-98 sayılı Kararı ile, MYĞ/2671-1/28058 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Efa Otomotiv-Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/12/1-1

—————

Kurulun 09.05.2013 tarihli ve 4401-348 sayılı Kararı ile; “Düzçalı Mevkii Selimiye Köyü İzmir Yolu 20. Km. (Pafta:İ19B04A Parsel:2355) Balıkesir” adresinde faaliyette bulunmak üzere 13.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29618 sayılı bayilik lisansı alan Egemar Petrol Gıda Nakliye Tarım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 10.10.2012 tarihli ve A-035612 seri nolu fatura ile BAY/939-82/28436 sayılı bayilik lisansı sahibi HB Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt (gazyağı) ikmal ettiği ve bu nedenle yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Egemar Petrol Gıda Nakliye Tarım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6962/13/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-124 sayılı Kararı ile, MYĞ/3304-3/29697 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/14/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-55 sayılı Kararı ile, MYĞ/1130-8/21651 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Hidropet Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/15/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarihli ve 4401-15 sayılı Kararı ile, Ballıkuyumcu Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca toplamda 394.184,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 394.184,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/16/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarihli ve 4401-27 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/27628 numaralı bayilik lisansı sahibi Ersen Akaryakıt Oto Aksesuar Madeni Yağ Petrol ve Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 67.962,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/17/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarihli ve 4401/32 sayılı Kararı ile; Murathan Madeni Yağ Taşımacılık Akaryakıt Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca 163.111,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/18/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarihli ve 4401-67 sayılı Kararı ile, MYĞ/2566-7/27737 numaralı madeni yağ lisansı sahibi Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/19/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarihli ve 4401-30 sayılı Kararı ile, Sezikler Grup Oto Aksesuar Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, lisanssız dağıtım faaliyeti gerçekleştirmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince 815.555,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/20/1-1

—————

Kurul’un 27/02/2013 tarihli ve 4299/5 sayılı Kararı ile; 14/06/2012 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, madeni yağ üretiminde kullanılmak üzere madeni yağ lisansı kapsamında temin ettiği baz yağı hiçbir işleme tabi tutmadan başka bir isim altında ikmal etmesi sebebiyle, Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Eta Madeni Yağ Müstahzarları Ve Kimyevi Maddeler İthalat İhracat İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6962/21/1-1

—————

Kurul’un 25/04/2013 tarihli ve 4380/57 sayılı Kararı ile; 07/12/2012 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, Akstrol Petrokimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nden akışkanlık düzenleyici katık adı altında bazyağ temin etmesi sebebiyle, Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Eta Madeni Yağ Müstahzarları Ve Kimyevi Maddeler İthalat İhracat İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6962/22/1-1

—————

Kurul’un 25/04/2013 tarihli ve 4380/56 sayılı Kararı ile; 23/11/2012 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, madeni yağ üretiminde kullanılmak üzere madeni yağ lisansı kapsamında temin ettiği bazyağı hiçbir işleme tabi tutmadan başka bir isim altında madeni yağ lisansı sahibi Duka Petrol Ürünleri Madeni Yağ Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmesi sebebiyle, Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, MYĞ/2594-3/27818 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi Petrosan Endüstriyel Kimyasalları İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6962/23/1-1

—————

Kurul 09/05/2013 tarih ve 4401/58 sayılı Kararı ile, 03.02.2005 tarihli ve BAY/432-279/01209 sayılı bayilik lisansı sahibi Kalafat Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 20.02.2012 tarihinde yapılan denetimde,

• VTM Akaryakıt Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi olmasına rağmen Kargalıkhanbaba Köyü, D-100 Hendek / Sakarya adresindeki istasyonunda ve fiyat panosunda Altınbaş Petrol ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait amblemleri bulundurarak Petrol Piyasası Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL,

• Yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal ederek Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket etmesi suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL

- Söz konusu lisans sahibinin süresinde savunma yapmadığı,

anlaşıldığından, Kalafat Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında toplamda 326.222.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 326.222.-TL (Üçyüzyirmialtıbinikiyüzyirmiiki TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/24/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-99 sayılı Kararı ile, MYG/2711-3/28166 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Maytem Petrol Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/25/1-1

—————

Kurulun 09.05.2013 tarihli ve 4401-347 sayılı Kararı ile; “Baklacı Yolu Üzeri 9. Km Tepeköy (4 Pafta - 172 Parsel) Alaşehir Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere 10.03.2009 tarihli ve BAY/939-82/25713 sayılı bayilik lisansı alan Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin söz konusu lisansının 18.10.2010 tarihinde lisans sona erdirilmiş olmasına rağmen 12.10.2012 tarihli ve A-065541 seri nolu sevk irsaliyesi ile HB Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt (gazyağı) ikmal ettiği ve bu nedenle lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6962/26/1-1

—————

Kurulun 09/05/2013 tarihli ve 4401/361 sayılı Kararı ile; Güngören Vergi Dairesi’nin 9490389302 nolu vergi mükellefi 32806275924 TC kimlik numaralı Neşet YENİKARDAŞ’in 2011 yılında, dağıtıcı lisansı olmamasına rağmen Hangül Petrol Ürünleri Gıda Tarım Ürünleri Turizm İnşaat Tekstil Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne 109 adet belge karşılığı akaryakıt satışı yapmak suretiyle dağıtım faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil etmesi hususunda 18/10/2013 tarih ve 4083/12 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunması istenmesine rağmen süresi içinde yazılı savunma yapılmaması nedeniyle, konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkalığının görüşü değerlendirilmiş olup; Neşet YENİKARDAŞ’in, 2011 yılında, dağıtıcı lisansı olmamasına rağmen dağıtım faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği, konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunma yapılmadığı anlaşıldığından, Neşet YENİKARDAŞ hakkında, Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 739.666,-TL idari para cezası uygulanmasına Karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6962/27/1-1

—————

08/11/2012 tarihinde yapılan tespite göre; “Bilecik-Adapazarı Karayolu 21.Km (H24.A.21.B.A Pafta, 1281 Parsel) / BİLECİK” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 07.05.2007 tarihli ve BAY/939-82/21993 sayılı bayilik lisansı alan Orhanlar Petrol Ürünleri Turizm Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, istasyonda otomasyon sistemi kurulu olmadığı halde akaryakıt satışı gerçekleştirmek suretiyle 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 20/03/2013 tarih ve 4322-19 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Orhanlar Petrol Ürünleri Turizm Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi gerektiği, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/28/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-90 sayılı Kararı ile, MYĞ/2566-7/27737 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/29/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-85 sayılı Kararı ile, MYĞ/2522-3/27559 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Ortadoğu Madeni Yağları İthalat İhracat Nakliyat Alternatif Enerji ve Petrol Ürünleri İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/30/1-1

—————

“Ata Mahallesi, Astim Hurdacılar Sitesi, No:7/AYDIN” adresinde faaliyet gösteren 20.05.2009 tarih ve BAY/939-82/26034 sayılı Bayilik Lisansı alan Öz Atahan Petrol Madencilik Tekstil İnşaat Nakliyat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda 28/03/2012 tarihinde tespit edildiği üzere, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde, Göktaşoğulları Petrol Nakliye İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt almasının, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın mezkûr lisans sahibinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi gerektiği, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/31/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-48 sayılı Kararı ile, MYĞ/565-43/14720 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Sarıkaya Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Boya İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/32/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401-365 sayılı Kararı ile, 14/02/2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12520 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Yurdum Petrol Ürünleri Dinlenme Tesisleri Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 19/04/2012 tarihli tespite göre, LPG otogaz istasyonunda "LPG Yetkili Personel" belgesi sahibi olmayan personel çalıştırdığının tespit edilmesinin 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile aynı Kanunun 15 inci maddesine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olması sebebiyle, anılan lisans sahibi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, –TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/33/1-1

—————

Kurul’un 23/05/2013 tarihli ve 4421/11 sayılı kararı ile DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;

a) 27.07.2012 ve 27.11.2012 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, Bayisi olan 15.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/30959 sayılı bayilik lisansı sahibi Adapark Akaryakıt Lpg Gıda İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda bulunan amblemlerin Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol etme ve istasyonda dağıtıcıya ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine, aynı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bendine,

b) Bayisi olan 15.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/30959 sayılı bayilik lisansı sahibi Adapark Akaryakıt Lpg Gıda İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 27/07/2012 tarihinde gerçekleştirilen denetimde otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (11) inci bendine,

aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6962/34/1-1

—————

Kurul’un 09/02/2013 tarih ve 4269/39 sayılı Kararı ile Şerifali Mah. Kıble Sok. No: 22 Ümraniye/İSTANBUL adresinde 01.03.2012 tarih ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Z Petrol Enerji Nak.San.ve Tic. Ltd. Şti’nin, dağıtıcı değişikliğini lisansına 17.06.2011 tarihinde derç ettirerek, anılan tarihten itibaren bayisi olarak faaliyet gösteren 17.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı bayilik lisansı sahibi Alko Petrol Ürünleri San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti., dağıtıcı değişikliğini lisansına 05.06.2012 tarihinde derç ettirerek, anılan tarihten itibaren bayisi olarak faaliyet gösteren 10.02.2012 tarihli ve BAY/939-82/30574 sayılı bayilik lisansı sahibi Mera-Pet Petrol Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve dağıtıcı değişikliğini lisansına 08.06.2012 tarihinde derç ettirerek, anılan tarihten itibaren bayisi olarak faaliyet gösteren Sulas Petrol Nakliye Taahhüt Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonlarındaki kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 27.06.2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmasının alınmasına 09.02.2012 tarihli Kurul toplantısında karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/35/1-1

—————

21/02/2013 tarihli ve 4289-65 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Şerifali Mahallesi Kıble Sokak No:22 Ümraniye İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin kendi bayisi olan 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28744 sayılı bayilik lisansı sahibi Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nde 18/09/2012 tarihinde yapılan denetimde, kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın Denetim Sistemine ilişin Usul ve Esasların düzenlendiği 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının, (ç) ve (g) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6962/36/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 19JIV pafta, 7316 parsel üzerindeki 588048 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13432 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hayrettin GÜÇLÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19857, Oda Sicil No:56547), Erkan KAYIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61488) sorumlu denetim elemanları Suat SIKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10130, Oda Sicil No:10788), Osman SALKIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10174, Oda Sicil No:22281) ve Selçuk BECERİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67981) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.07.2012 tarihli ve 28366 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6541 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/1/1-1

—————

Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 19LIII pafta, 232 ada, 1 parsel üzerindeki 562388 ve 589094 YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13432 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hayrettin GÜÇLÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19857, Oda Sicil No:56547), Erkan KAYIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61488) sorumlu denetim elemanları Suat SIKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10130, Oda Sicil No:10788), Osman SALKIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10174, Oda Sicil No:22281) ve Selçuk BECERİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67981) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.07.2012 tarihli ve 28366 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6542 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/2/1-1

—————

Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 263 ada, 14 parsel üzerindeki 595272 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3652-4139 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 122 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Celal KOCAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:653, Oda Sicil No:28131), Ahmet Lütfü AKDUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi:654, Oda Sicil No:22845), sorumlu denetim elemanları Ahmet Murat ÜLKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4146, Oda Sicil No:16235), İbrahim ÇIRPAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,  Denetçi No:13469, Oda Sicil No:25099) ve Hüseyin Alp GÖNÜLDİNǒin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:55535) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6543 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/3/1-1

—————

Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 18İI pafta, 187 ada, 16 parsel üzerindeki 597441 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3652-4139 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 122 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Celal KOCAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:653, Oda Sicil No:28131), Ahmet Lütfü AKDUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi:654, Oda Sicil No:22845), sorumlu denetim elemanları Ahmet Murat ÜLKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4146, Oda Sicil No:16235), İbrahim ÇIRPAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,  Denetçi No:13469, Oda Sicil No:25099) ve Yıldız AKDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19101) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 16.06.2011 tarihli 4357 sayılı ve 01.08.2013 tarihli 6543 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulmuş olan, 122 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 122 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6544 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/4/1-1

—————

Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 18İI pafta, 187 ada, 16 parsel üzerindeki 597443 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3652-4139 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 122 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Celal KOCAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:653, Oda Sicil No:28131), Ahmet Lütfü AKDUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi:654, Oda Sicil No:22845), sorumlu denetim elemanları Ahmet Murat ÜLKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4146, Oda Sicil No:16235), İbrahim ÇIRPAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,  Denetçi No:13469, Oda Sicil No:25099) ve Yıldız AKDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19101) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 6544 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6545 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/5/1-1

—————

Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 19LII pafta, 245 ada, 13 parsel üzerindeki 584939 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3652-4139 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 122 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Celal KOCAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:653, Oda Sicil No:28131), Ahmet Lütfü AKDUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi:654, Oda Sicil No:22845), sorumlu denetim elemanları Ahmet Murat ÜLKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4146, Oda Sicil No:16235), İbrahim ÇIRPAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,  Denetçi No:13469, Oda Sicil No:25099) ve Yıldız AKDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19101) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 6544 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6546 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/6/1-1

—————

Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 19LII pafta, 245 ada, 13 parsel üzerindeki 584945 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3652-4139 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 122 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Celal KOCAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:653, Oda Sicil No:28131), Ahmet Lütfü AKDUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi:654, Oda Sicil No:22845), sorumlu denetim elemanları Ahmet Murat ÜLKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4146, Oda Sicil No:16235), İbrahim ÇIRPAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,  Denetçi No:13469, Oda Sicil No:25099) ve Yıldız AKDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19101) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 6544 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6547 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/7/1-1

—————

Burhaniye Lider Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 19LII pafta, 732 ada, 1 parsel üzerindeki 596197 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1641 Ticaret Sicil No ile Burhaniye Ticaret Odasına kayıtlı 52 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burhaniye Lider Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Coşkun TÜRKMEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:356, Oda Sicil No:889), sorumlu denetim elemanları Ahmet KORKMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,  Denetçi No:3782, Oda Sicil No:6912) ve Ilgın ATAK (UYGUR)’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53709) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Burhaniye Lider Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6548 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/8/1-1

—————

BDB Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 19LII pafta, 207 ada, 14 parsel üzerindeki 561663 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5255-5810 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 192 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BDB Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Adnan KAV (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6689, Oda Sicil No:31925), Mustafa Selçuk ÜNER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60983), sorumlu denetim elemanları İbrahim ALTUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1298, Oda Sicil No:17001), Ömer KUZU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2931, Oda Sicil No:31407) ve Fikri KARAGÖZ’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72428) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

BDB Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.06.2013 tarihli ve 28689 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6549 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/9/1-1

—————

Akpınar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kilis ili, Merkez ilçesi, 2404 ada 6 parsel üzerindeki 834555 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3693 Ticaret Sicil No ile Kilis Ticaret Odasına kayıtlı 1396 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akpınar Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Gamze UYGUR (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:27595),Fatma Aslı TEZEL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:27575) sorumlu denetim elemanları Levent KANAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17903, Oda Sicil No:21780), Mehmet Akif KERETLİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10552, Oda Sicil No:19602), Necmettin BAYKAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5866, Oda Sicil No:26789) ve Ünal GÜDEMEZ’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6927, Oda Sicil No:14913) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6550 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/10/1-1

—————

Demyap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Kozluk İlçesi, L46C10C pafta, 657 ada, 2 nolu parsel üzerindeki 794719 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5717 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 1043 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Demyap Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Bayram DEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17569, Oda Sicil No: 21727), Habib IRMAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89513), sorumlu denetim elemanları Atilla TAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19368, Oda Sicil No:51152), Mehmet Zeki ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8972, Oda Sicil No:8160), ve Seyyithan ŞAHİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:86965) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6551 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/11/1-1

—————

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kepez ilçesi, 5426 ada 2 parsel üzerindeki 85906 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Hasan KESKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1567, Oda Sicil No:17506), Erol SOYDAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7796, Oda Sicil No: 10069), Ziya EDİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi Denetçi No:1550, Oda Sicil No: 17942) ve Esmeray ÖZKURŞUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:51115) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6552 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/12/1-1

—————

Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli İli, Merkez İlçesi, 246 ada, 1 parsel üzerindeki 110369 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin c) ve (g)  fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 22007 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 413 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile birlikte sorumlu denetim elemanları sorumlu denetim elemanları Süleyman KOCADAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10458, Oda Sicil No: 15632), Metin COZA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6939, Oda Sicil No:7021), Fikret SERÇE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8486, Oda Sicil No:37225) ve Abdülkadir SURAHİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63512) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Söz konusu yapıda denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12.fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan 25601 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 610 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavikent Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.  ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Zeki BOZKIR ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67898) sorumlu denetim elemanları Metin COZA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6939, Oda Sicil No:7021) ve Arif AY’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11503, Oda Sicil No: 14395) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.‘nin yapı denetim izin belgesi 05.11.2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 06.01.2010 tarihli 27454 sayılı ve 16.03.2013 tarihli 28589 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 610 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavikent Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 610 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6553 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/13/1-1

—————

Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli ili, Buldan ilçesi, 377 ada, 5 parsel üzerindeki 610241 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 22007 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 413 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Süleyman KOCADAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10458, Oda Sicil No:15632), Kadir SÜYÜN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6968, Oda Sicil No:19899), Mustafa AKYIL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13397, Oda Sicil No:15897), Bekir BAYIR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3503, Oda Sicil No:6110), Ahmet KÖMÜRCÜOĞLU (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9444, Oda Sicil No: 50965), Hüseyin Emre KELCİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77587) ve Mehmet Nuri KOLAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66306) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.‘nin yapı denetim izin belgesi 05.11.2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6554 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/14/1-1

—————

Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 983 ada, 18 parsel üzerindeki 212901 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16408 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa PINAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 799, Oda Sicil No:10365), Cevher KUMRAL (İnşaat Mühendisi, Proje Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5944, Oda Sicil No:13420), Macit PALAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7663, Oda Sicil No:17591) ve Sadettin BAYRAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:8383) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6555 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/15/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer ilçesi, 59 ada 07 parsel üzerindeki 165687 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları İsmet AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:294, Oda Sicil No:7982) ve Ali Cem ATASOY’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65984) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü,  26.07.2008 tarihli 26948 sayılı, 19.06.2010 tarihli 27616 sayılı, 05.01.2011 tarihli 27806 sayılı, 29.06.2011 tarihli 27979 sayılı, 07.10.2012 tarihli 28434 ve 22.02.2012 tarihli 28212 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç ve daha fazla süre ile geçici olarak durdurulan, ayrıca 02.10.2009 tarihli ve 27364 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tasfiye işlemi gerçekleştirilen, 13 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6556 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/16/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer ilçesi, 246 ada 1 parsel üzerindeki 125235 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 6. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 6556 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6557 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/17/1-1

—————

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Gazipaşa ilçesi, 407 parsel üzerindeki 554540 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (l) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Erol SOYDAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7796, Oda Sicil No: 10069), Şükrü ŞENDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4292, Oda Sicil No:16025), Adil ERKEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9798, Oda Sicil No:26925) ve Uğur KAHRAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68047) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6558 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/18/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Elmalı ilçesi, 80 ada 10 parsel üzerindeki 262446 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Şevket AŞIK’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551,Oda Sicil No:6416) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6559 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/19/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, 1244 ada 5 parsel üzerindeki 507933 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6560 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/20/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 6208 ada 17 parsel üzerindeki 536946 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6561 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/21/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 4505 ada 3 parsel üzerindeki 267071 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6562 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/22/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 2615 ada 2 parsel üzerindeki 535803 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6563 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/23/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, 345 ada 9 parsel üzerindeki 266737 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6564 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/24/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, 1313 ada 13 parsel üzerindeki 267338 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6565 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/25/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 6736 ada 4 parsel üzerindeki 266392 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6566 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/26/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 12103 ada 3 parsel üzerindeki 541429 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6571 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/27/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 5. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 5889-6883 Ticaret Sicil No ile Karabük Ticaret Odasına kayıtlı 983 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bautek Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı Doğan Engin OTURAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61683) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6567 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/28/1-1

—————

Bursa Uzman Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 4335 ada, 18 parsel üzerindeki 544996 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),(g) fıkraları ve 3.maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.,6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49818 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 272 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bursa Uzman Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Kadri ERSAVAŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1859, Oda Sicil No:924), Atilla GİRGİÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2973, Oda Sicil No:7507), Mahmut AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1821, Oda Sicil No:1754) sorumlu denetim elemanı Yunus KERİMOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13236, Oda Sicil No:12732) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Bursa Uzman Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 05.05.2013 tarihli ve 28638 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6568 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/29/1-1

—————

Bursa Uzman Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 770 ada, 4 parsel üzerindeki 618520 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.,6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49818 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 272 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bursa Uzman Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Kadri ERSAVAŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1859, Oda Sicil No:924), Atilla GİRGİÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2973, Oda Sicil No:7507), Mahmut AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1821, Oda Sicil No:1754) sorumlu denetim elemanları Selçuk AFACAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8042, Oda Sicil No:10001) ve Haydar BOZTEPE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:17014) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Bursa Uzman Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 05.05.2013 tarihli ve 28638 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6569 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/30/1-1

—————

Spi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, 22L-4D pafta, 440 ada, 2 parsel üzerindeki 684914 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5736 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 1080 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Spi Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Orhan AKTAĞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39655), Hüseyin OĞUZCAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33997) sorumlu denetim elemanları Ozan GÖKDEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17711, Oda Sicil No:54734), Erdal CANPOLAT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17708, Oda Sicil No:65848) ve Hamza AKTAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:85220) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6570 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6944/31/1-1


 


 


 

—————


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/07/2013 ve 17/07/2013 tarihli Kararlarıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Aykut Petrol Orman Ürünleri Turizm İnşaat Nakliyat Yakacak Maddeleri Madencilik, Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (satış)

03/07/2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 10 yıl

2

KARYAGAZ Isıtma Sistemleri Doğalgaz Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (iletim ve dağıtım)

17/07/2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 yıl

6991/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/07/2013 ve 17/07/2013 tarihli Kararıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

YERİ

PROJE ADI

KURULU GÜCÜ (MW)

TÜRÜ

SÜRESİ

1

Mavisu Elektrik Üretim Ltd. Şti.

Artvin ili

İskale Reg. ve HES

10,82 MWm/10,50 MWe

Üretim Lisansı

03/07/2013 tarihinden itibaren 47 yıl, 8 ay, 18 gün

2

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Muş ilinde

Alpaslan I HES

167 MWm / 160 MWe

Üretim Lisansı

17/07/2013 tarihinden itibaren 49 yıl

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

YERİ

PROJE ADI

TÜRÜ

Lisans Tarihi ve Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Elda Elektrik Üretim Ltd. Şti.

Artvin ili

İskale Reg. ve HES

Üretim Lisansı

22/03/2012

EÜ/3741-1/2292

03/07/2013 tarihli ve 4477-1 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6991/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/07/2013 tarihli Kararıyla, Sıvılaştırılmış Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişiye lisans verilmiştir:

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Maksoil Turkaygaz Akaryakıt Tekstil Nakliyat İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

LPG Dağıtıcı Lisansı

17/07/2013 tarihinden itibaren 15 yıl

6991/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/07/2013, 11/07/2013 ve 17/07/2013 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Omc Petrol Ürünleri Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

03/07/2013 tarihinden itibaren 15 yıl

2

Kocaeli Endüstriyel Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

03/07/2013 tarihinden itibaren 18/08/2013 tarihine kadar geçerli

3

Şahinbey Denizcilik Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’

Madeni Yağ Lisansı

11/07/2013 tarihinden itibaren 25.04.2018 tarihine kadar geçerli

4

Teco Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Depolama Lisansı

11/07/2013 tarihinden itibaren 15 yıl

5

Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ticaret Limited Şirketi

Depolama  Lisansı

17/07/2013 tarihinden itibaren 15 yıl

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Sayısı

1

Deskim Destilasyon Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

02.06.2005

MYĞ/491-41/11529

Madeni Yağ Lisansı

03/07/2013 tarihli ve 4479-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Şerif AKÇAY

28/07/2005

MYĞ/529-40/13386

Madeni Yağ Lisansı

11/07/2013 tarihli ve 4492-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Nuroil Petrol Gıda İnşaat Nakliye Hayvancılık Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

21.11.2010

MYĞ/2883-1/28597

Madeni Yağ Lisansı

25/07/2013 tarihli ve 4514-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Ahmet Tokluman - Famer Yağ ve Kimyasal Sanayi

15.12.2005 tarihli ve

MYĞ/594-33/15230

Madeni Yağ Lisansı

25/07/2013 tarihli ve 4514-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6991/4/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

AD TURİZM İNŞ. OTO KİR. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12257

TS 12993

TS 12652

KRİTER 265

06/3690

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AKAY GRUP MED. SİS. VE SAĞ İŞL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12559

TS 12426

06/9386

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AK-ÖZ PET ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KIRIKKALE

TS 11939

06/9403

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ALPARDA MOB. ÜR. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12487

06/2468

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ALPINA MEDİKAL LAB. SİS. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06/8906

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ANKA EĞT. VE DAN. MAD. İNŞ. MÜH. VE MÜŞ. HİZ.-VEYSEL KARTAL

ANKARA

TS 13082

TS 13078

06/9404

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ARSPET 16 PET. ÜR. SAN. VE TİC. A.Ş.-ANKARA ŞUBESİ

ANKARA

TS 11939

06-HYB-8933

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ASYA EĞİTİM TURZ. PRO. NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12257

TS 12652

KRİTER 265

06/8237

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ATLAS 2000 KOMPRESÖR MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12870

06-HYB-9460

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ATSAN ELEKT. ÇEL. GIDA TURZ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 10956

TS 12845

06/7820

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BAŞERLER METAL ÇELİK KAPI ÜR. PAZ. İNŞ. TURZ. TAŞ. MAD. AKAR. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12558

06/9433

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BAŞKENT PERDE SİS. TEKS. MOB. İNŞ. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

KRİTER 5

06/9437

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BİYOTEM SAĞ. MALZ. VE HİZ. PAZ. TURZ. A.Ş.

ANKARA

TS 12426

06/7002

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

CAMUZOĞULLARI TATLI VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 6914

06/4765

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

CANTUR İNŞ. İTH. İHR. TUR. EML. MÜŞ. HİZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12257

06-HYB-484

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

CERİT GÜVENLİK VE SOSYAL HİZ. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12524

06/3659

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ÇIRA ENERJİ TES. PET. TURZ. İNŞ. MALZ. MAD. TEKS. GIDA OTO AL. SAT. YED. PAR. TEM. LOK. İŞL. VE DAY. TÜK. MAM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-ANKARA ŞUBESİ

ANKARA

TS 13230

KRİTER 200

06-HYB-8296

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ÇUKUROVA İTH. VE İHR. TÜRK A.Ş.

ANKARA

TS 13155

TS 12650

TS 8986

TS 12510

TS 12578

06-HYB-269

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DAĞCAN TIBBİ CİH. VE MED. İNŞ. ORM. ÜR. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13193

TS 12426

06/8904

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DAKİK GÜV. VE KOR. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12782

 

06/3687

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DAS CO PET. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12663

TS 11939

06/9384

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

EKSPER MED. BİL. ELEKT. İNŞ. TEM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

 

06/9395

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

EL-DE GIDA VE UNLU MAM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 6914

06/8249

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ERSA OFİS MO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12487

06-HYB-8308

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ESER GRUP PET. TURZ. TAŞ. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12257

06-HYB-9459

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ESMED TIBBİ ÜR. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06/4170

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ET-TAV BESİCİLİK TEMİZLİK GIDA YEMEK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 7037

06/8909

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

EVREN YAYINCILIK VE BASIM SAN. TİC. A.Ş.

ANKARA

TS 11894

06/4756

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

FIRAT ELEKT. VE GSM HİZ.-OSMAN FIRAT

ANKARA

TS 12134

06-HYB-8925

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

FURKAN ELEK. ELEKT. İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12541

06/9391

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GEMPA DIŞ TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13100

06-HYB-1

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GEZGİN İLAÇLAMA TEMİZLİK GIDA İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 8358

14.20.01/HYB-9441

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GÖRAL MOTORLU TAŞITLAR TURZ. TİC. A.Ş.

ANKARA

TS 12047

06/6426

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

HÜSEYİN TÜREL-KARDEŞLER TEKNİK

ANKARA

TS 10079

TS 12865

TS 12355

06-HYB-1869

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

İDE SAĞLIK İLETİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-9453

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

İSTANBULPOST HAZIR OTO KILIF TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06-HYB-8956

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

İVME TIBBİ CİH. BİL. TEK. SER. GIDA İŞL. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-5281

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KALYONCUOĞULLARI TURZ. OTOM. TAŞ. EML. İNŞ. GIDA PET. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12257

06/8908

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KILAVUZ MED. TEK. TURZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06/9408

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KÖŞE MİM. PEY. MÜH. İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12868

TS 12867

TS 12866

TS 12706

06/7008

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MARKA ALÜMİNYUM UYGULAMA MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13177

06-HYB-3678

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MEHMET İNCE-İNCE MEDİKAL

ANKARA

TS 12426

06/8962

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MEPET METRO PET. VE TES. SAN. TİC. A.Ş.

KIRIKKALE

TS 12663

TS 11939

06-HYB-2138

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MESNEVİ TURZ. TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12257

TS 12993

TS 12652

KRİTER 265

06/5245

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MİRAY GIDA TEM. TAŞ. TURZ. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 7037

06/6433

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MONTWELL İTH. İHR. PAZ. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-2516

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

NARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 1449

TS 1446

06-HYB-1348

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

OKYANUS YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 8985

06/4174

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

OPAL SU VE GIDA TEK. ÜR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

KRİTER 268

06/8768

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ORPAŞ ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL HİZ. VE ÜR. SAN. TİC. A.Ş.

ANKARA

TS 12524

06/879

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

OTO LPG KLİNİĞİ-SÜREYYA YILMAZ

ANKARA

TS 12664-1

06/9390

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ÖZGÜR MOTOR YENİLEME OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11954

06/6492

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

PUSULA ALÜMİNYUM METAL YAPI SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13177

06-HYB-7068

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

PUSULA ÇEVRE TEK. ARITMA SİS. VE DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13078

06/9383

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

RADON TIBBİ MALZ. İTH. İHR. PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

12426

06/6465

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SERVUS BİLİŞİM TEK. A.Ş.

ANKARA

TS 12498

TS 12643

06/7046

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TAYMEK UNLU MAM. GIDA TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06-HYB-1349

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TEKNOSTORE-ABİDİN AKBAL

KIRIKKALE

TS 12498

TS 10079

TS 12853

TS 10956

06-HYB-2588

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TZF LİFT ASANSÖR İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06/8952

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ÜLGEN ENDÜSTRİYEL SİS. VE TEK. CİH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12540

06/8232

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

VEDAT OTOGAZ-VEDAT ERKUVAN

ANKARA

TS 12664-1

TS 12047

06-HYB-6468

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

YENİ METKAN TURZ. TAŞ. OTOM. İNŞ. TAAH. EML. GIDA TEM. HİZ. KUY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12257

TS 12652

KRİTER 265

06/7799

07.08.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

FOMSAD PET. İNŞ. NAK. TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş.-GÖLBAŞI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA

TS 11939

06-HYB-2937

07.08.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

RE-DA-PA TUR. REK. DAĞ. PAZ. TURZ. NAK. İNŞ. MAK. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12257

TS 12993

TS 12652

KRİTER 265

06/6914

07.08.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

İSOR MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12487

06-HYB-2460

07.08.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

NMT NİDEK MEDİKAL TEKNİK LTD. ŞTİ.-ANKARA ŞUBESİ

ANKARA

TS 12426

06-HYB-2548

07.08.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

TOPLU UN SAN. VE PET. ÜR. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06-HYB-1094

07.08.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

CAMUZOĞULLARI BAK. VE BÖR. UN. MAM. PET. KUL. EML. İNŞ. TURZ. NAK. VE OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 6914

06-HYB-1864

07.08.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÇAĞIR UNLU MAM. İML. GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 6914

06-HYB-1621

07.08.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÇELİK TEKNİK-KADİR ÇELİK

ÇANKIRI

TS 10079

TS 12850

TS 12355

06-HYB-2276

07.08.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

ARDUÇ ELEK. BİL. ENR. TEL. İNŞ. TURZ. İLT. SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13164

06-HYB-1721

07.08.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

CEBECİOĞULLARI AKARYAKIT NAK. TEM. İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KIRIKKALE

TS 11939

06-HYB-3382

07.08.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

OSMA MAK. MÜH. ASAN. YED. PAR. ELEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-2816

07.08.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

BEYAZ SİS. OTOM. VE TİC. A.Ş.

ANKARA

TS 12047

06-HYB-2096

07.08.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

VENTA MAK. İML. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12676

06-HYB-2814

07.08.2013

FİRMA İSTEĞİ

TESTEM TEMSİLCİLİK İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 8985

06-HYB-1955

07.08.2013

FİRMA İSTEĞİ

OKALİN PET. ÜR. NAK. DEP. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KIRIKKALE

TS 11939

06-HYB-2613

07.08.2013

FİRMA İSTEĞİ

ANGORA KURUMSAL YEMEK ÜR. GIDA VE HİZ. SAN. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 8985

06-HYB-1702

07.08.2013

FİRMA İSTEĞİ

TELPA TELEKOMÜNİKASYON TİC. A.Ş.

ANKARA

TS 12134

06-HYB-2672

07.08.2013

FİRMA İSTEĞİ

PETROL-TUR PETROL VE TURZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06-HYB-2162

07.08.2013

FİRMA İSTEĞİ

6996/1-1