15 Ağustos 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28736

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


9.000 TON YARI MAMUL (TORBALI) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


323 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMET ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. ALIM YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI KAPALI TEKLİF USULÜ İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nallıhan Belediye Başkanlığından:


5.290 TON LİMON (İNTERDONATO) 170 TON KIRMIZI GREYFURT VE 30 TON NAVELİNA PORTAKAL MAHSULÜ PARTİLER HALİNDE (PARSEL PARSEL) TOFUR OLARAK SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Trabzon Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Mardin Valiliği Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.000 TON YARI MAMUL (TORBALI) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 44 Yaş Çay Fabrikamızdan Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğümüze 9.000 ton Yarı Mamul (torbalı) kuru çay nakliyesi hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.08.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler çay fabrikası bazında, sevk edilecek yarı mamul (torbalı) çayın tamamına teklif vermek koşuluyla kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6863/1-1


323 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihtiyacı 323 adet masaüstü bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/08/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7000/1-1


FABRİKAMIZ KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMET ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. ALIM YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                :  2013/108265

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070 KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2013/2014 Kampanya dönemi süresince (Tahmini 55 Gün, ±%20 toleranslı) istihsal edilecek tahmini 26.600 ton (±%20 toleranslı) Kristal Şekerin, her vardiyada 9 kişi olmak üzere toplam 27 kişi ile ambalajlama ünitesinde 50 kg’lık Polipropilen torbalara doldurulup, torba ağzının dikilerek şeker ambarına verilmesi. Ambalajlama malzemesi olan torba ile dikiş ipliğinin fabrika malzeme ambarından yüklenici tarafından ambalajlama ünitesine taşınması. Oluşan ambalaj atıklarının toplanarak idarece gösterilen yerlere istif edilerek atılması. Üretim esnasında oluşan avarya şekerlerin ayrılması, istiflenmesi, taşınması ve tarif edildiği şekilde eritme işleminin yapılması.

b) Yapılacağı yer                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Kampanya dönemi boyunca ± %20 toleranslı 55 (Ellibeş) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  26.08.2013 - 10:00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6976/1-1


KAT KARŞILIĞI KAPALI TEKLİF USULÜ İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nallıhan Belediye Başkanlığından:

1. İşin Yeri                             :  İlçemiz Hacıbey Mahallesi 333 ada 4 nolu parselde bulunan 2.624 m2 alandaki arsa

2. İşin Adı                              :  Kat karşılığı inşaat yapılması.

3. Ada No/Parsel No              :  333/4

4. Karar ve No                        :  04.03.2013 tarih ve 15 nolu Meclis Kararı ve 16.07.2013 tarih ve 31 nolu Encümen Kararı

5. İdarece İstenen Bölümler    :  4 nolu Fuaye Alanı, 5 nolu Düğün Salonu, 6 nolu Toplantı Salonu, 13 nolu Konferans Salonu, 9-11-15-16-17-18 Nolu Ticari Alan, 48-49-50 nolu Kafe ve Teras

6. Muhammen Bedel              :  9.224.586,00 TL (dokuzmilyonikiyüzyirmidörtbinbeşyüz- seksenaltı Türk Lirası) + 10.000,00 (onbin) TL’dir. (KDV dahildir.)

7. Geçici Teminat %3 (TL)     :  276.737,58 TL (ikiyüzyetmişaltıbinyediyüzotuzyedilira)

8. İhale İçin Son Müracaat      :  03/09/2013 Salı günü, saat 09:30

    Tarih, Saat ve Yeri                 Nallıhan Belediye Başkanlığı

9. İhale Tarih, Saat ve Yeri     :  03/09/2013 Salı günü, saat 10:00

                                                  Belediye Meclis Toplantı Salonu

10. Şartname Bedeli (TL)       :  250,00 (ikiyüzellilira)

11. İrtibat Adresimiz ve

     Telefon Numarası              :  Nallıhan Belediye Başkanlığı Aliağa Mahallesi Bursa Cd. No: 34 Nallıhan/Ankara

                                                  Telefon ve faks numarası : 0312 785 10 11 - 0312 785 45 60

                                                  Fen İşleri Müdürlüğü

                                                  Elektronik posta adresi : belediye@nallihan.bel.tr

Yukarıda muhammen bedeli ve dayanak kararı belirtilen Belediyemize ait İlçemiz Hacıbey Mahallesi 333 ada 4 nolu parselin ihale ile kat karşılığı Ticaret Merkezi ve Düğün Salonu Projesi için hazırlanan Avam Proje esas alınarak hazırlanan yaptırılacak olan inşaatta bağımsız bölümlerden 4 nolu Fuaye Alanı, 5 nolu Düğün Salonu, 6 nolu Toplantı Salonu, 13 nolu Konferans Salonu, 9-11-15-16-17-18 Nolu Ticari Alan, 48-49-50 nolu Kafe ve Teras Alanları bağımsız bölümler Nallıhan Belediyesine bırakılacak şekilde kat karşılığı inşaat yaptırılması işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereği kat karşılığı kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

4 nolu Fuaye Alanı, 5 nolu Düğün Salonu, 6 nolu Toplantı Salonu, 13 nolu Konferans Salonu, 9-11-15-16-17-18 Nolu Ticari Alan, 48-49-50 nolu Kafe ve Teras Alanları bağımsız bölümler Nallıhan Belediyesine bırakılmak üzere, muhammen bedele ilave olarak istenilen 10.000,00 TL. bedelin üzerinden artırımı şeklinde gerçekleşecektir.

1 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Nallıhan Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale Şartnameleri ve ekleri 08:00 - 17:00 saatleri arasında Nallıhan Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Fen İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir veya bedeli mukabilinde temin edilebilir.

3 - İhaleye katılabilmek için teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

4 - Bu ihaleye ortak girişim olarak teklif verilebilir. İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

A - İÇ ZARF : İç zarfa aşağıdaki belgeler konulacaktır.

a) 4 nolu Fuaye Alanı, 5 nolu Düğün Salonu, 6 nolu Toplantı Salonu, 13 nolu Konferans Salonu, 9-11-15-16-17-18 Nolu Ticari Alan, 48-49-50 nolu Kafe ve Teras Alanları bağımsız bölümler Nallıhan Belediyesine bırakılmak ve muhammen bedele ilave edilen 10.000,00 TL. bedelin üzerine ilave olarak verilecek miktarı belirtir teklif mektubu.(EK-1)

 b) Pay (Puan) Cetveli taahhütnamesi(EK-2)

 Bu belgeler iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ve kanuni ikametgaha esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfı yapıştırılacak yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

B - DIŞ ZARF : Dış zarfın içerisine aşağıdaki belgeler konulacaktır.

a) İç zarf

b) Kanuni ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için muhtarlıktan alınmış belge, tüzel kişiler için adres bildirgesi verilmesi zorunludur.)

c) Türkiye’de yasal tebligat ve yazışma adresini gösteren belge.

d) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası.

e) 2013 yılı içerisinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınacak belge. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birine ait belge.

f) Noter tasdikli imza sirküleri.

g) Nallıhan Belediye Başkanlığı adına alınmış, limitiçi süresiz 276.737,58 TL (ikiyüzyetmişaltıbinyediyüzotuzyedilira) tutarındaki (%3) geçici teminat.

h) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

ı) Teknik Personel Taahhütnamesi.

i) Vergi borcu olmadığına dair, Vergi Dairesinden son üç ay içerisinde alınmış belge ile prim borcu olmadığına dair SGK ‘dan yine son üç ay içerisinde alınmış belge ibraz edilecektir.

j) İş Deneyim Belgesi. Son 10 (on) yıl içinde tek bir sözleşmeye ait muhammen bedele ilave olarak verilen teklif toplamının %15’i oranında iş deneyim belgesi. Benzer işler Bina işleri.

k) Gerçek ve Tüzel kişilerin ihaleye ait şartname ve eklerini satın aldığına dair 250,00,-TL (ikiyüzelliTürklirası) makbuzun aslı. İhale Şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamazlar.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda puan cetveli dikkate alınarak teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birinde uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

5 - İsteklilere ihale tarihinden önce yeterlik belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar listesi, hazır bulunan istekliler önünde ihale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan geri verilecektir.

6 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - İhale komisyonu gerekçesini açıklamak kaydıyla, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi seçmekte serbesttir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

İlan olunur.

6849/1-1


5.290 TON LİMON (İNTERDONATO) 170 TON KIRMIZI GREYFURT VE 30 TON NAVELİNA PORTAKAL MAHSULÜ PARTİLER HALİNDE (PARSEL PARSEL) TOFUR OLARAK SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2013 yılı üretim tahmini 5.290 Ton Limon (İnterdonato) 170 Ton Kırmızı Greyfurt ve 30 Ton Navelina Portakal Mahsulü Partiler halinde (Parsel Parsel) Tofur olarak İşletme İdare Binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda 27 Ağustos 2013 SALI günü saat 14.00’te açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde İhale 03 Eylül 2013 SALI günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3 - İhaleye ait Ürün Cinsi, Muhammen Fiyatı, Tutarı ve Geçici Teminat Miktarları aşağıda tabloda gösterilmiştir.

 

PARTİ NO

PARSEL ADI

CİNSİ-ÇEŞİDİ

MİKTARI (Kg)

MUHAMMEN FİYATI (TL/Kg)

MUHAMMEN TUTARI (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

  1

Teliçi 1

Limon -İnterdonato

410.000

0,60

246.000,00

49.200,00

  2

Teliçi 2

Limon -İnterdonato

300.000

0,60

180.000,00

36.000,00

  3

Tel içi 3

Limon -İnterdonato

230.000

0,60

138.000,00

27.600,00

  4

Teliçi 4

Limon -İnterdonato

220.000

0,60

132.000,00

26.400,00

  5

Aladağ-1

Limon -İnterdonato

175.000

0,60

105.000,00

21.000,00

  6

Aladağ 2

Limon -İnterdonato

405.000

0,60

243.000,00

48.600,00

  7

Aladağ 3

Limon -İnterdonato

100.000

0,60

60.000,00

12.000,00

  8

Aladağ 4

Limon -İnterdonato

65.000

0,60

39.000,00

7.800,00

  9

Aladağ 5

Limon -İnterdonato

330.000

0,60

198.000,00

39.600,00

10

Aladağ 6

Limon -İnterdonato

465.000

0,60

279.000,00

55.800,00

11

Aladağ 7

Limon -İnterdonato

95.000

0,60

57.000,00

11.400,00

12

Aladağ 8

Limon -İnterdonato

220.000

0,60

132.000,00

26.400,00

13

Aladağ 9

Limon -İnterdonato

225.000

0,60

135.000,00

27.000,00

14

Aladağ 10

Limon -İnterdonato

245.000

0,60

147.000,00

29.400,00

15

Aladağ 11-D

Limon -İnterdonato

55.000

0,60

33.000,00

6.600,00

16

Akçataş 1

Limon -İnterdonato

265.000

0,60

159.000,00

31.800,00

17

Akçataş 2

Limon -İnterdonato

490.000

0,60

294.000,00

58.800,00

18

Akçataş 3

Limon -İnterdonato

435.000

0,60

261.000,00

52.200,00

19

Kargalık 2A+2B+2C

Limon -İnterdonato

230.000

0,60

138.000,00

27.600,00

20

Taş Kesiği 1+2+3

Limon -İnterdonato

330.000

0,60

198.000,00

39.600,00

LİMON TOPLAMI 

5.290.000

 

3.174.000,00

634.800,00

21

Payın 9A

Kırmızı Greyfurt

170.000

0,65

110.500,00

22.100,00

22

Payın 2B+2C

Navelina Portakal

30.000

0,65

19.500,00

3.900,00

GENEL TOPLAM

5.490.000

 

3.304.000,00

660.800,00

 

4 - İhaleye ait Şartname mesai saatleri dahilinde TİGEM’de (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, MERSİN, ANTALYA, MUĞLA ve İZMİR Ticaret Borsalarında, Ege ve Akdeniz İhracatçılar Birliklerinde görülebilir.

TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ya da en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

TEL      : 0 252 692 37 20 (2 Hat)

FAX    : 0 252 692 52 29

İlan olunur.

6945/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Trabzon Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Boztepe Mahallesi, 428 ada, 181 ve 182 nolu parsellerde (otel, otel müştemilatı ve spor tesisi yapılmak şartıyla) kayıtlı bulunan aşağıda durumu belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı DİK'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

İstekliler tarafından hazırlanan kapalı teklif zarfları, Trabzon Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne 29.08.2013 (Perşembe) günü saat:12.00'ye kadar sıra numarası alındı belgesi karşılığında teslim edilecek olup, Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez, Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

İhale, 29.08.2013 (Perşembe) günü saat 15:30 da Trabzon Belediye Başkanlığı Encümen salonunda yapılacaktır,

Satış ihalesinin iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içerisinde, ihalede belirlenecek olan satış bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.

İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

1 - İmza sirküsü (Asıl)

2 - İkametgâh senedi (Nüfus Md.)

3 - Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Md.)

4 - Geçici teminat bedelinin Belediye veznesine yatırıldığına dair Makbuz. (Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu 2886 sayılı yasaya göre düzenlenmiş ve süresiz olacaktır.)

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekir.

6 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarıda belirtilen belgeler,

7 - 2886 Sayılı Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu ve ihaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

8 - Şartname alındı makbuzu,

9 - Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2013 yılında alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesinin aslı yâda noter onaylı suretleri,

10 - Bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

11 - Trabzon Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İhale şartnamesi istek halinde Trabzon Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde 500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

S. No

Cinsi

Mahalle- Ada -Parsel

M2

Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Taşınmaz

Boztepe Mahallesi, 428, ada, 181 ve 182 nolu parseller

14 996,04

11.000.000,00 TL.

330.000,00 TL.

29.08.2013

15:30

6829/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Mardin Valiliği Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Mardin

Merkez

Nur

864

53

2.292,01

Tam

Arsa

Konut Alanı-Taks: 0,30 Kaks: 1,50 H: 15,50

1.043.000,00

208.600,00

27.08.2013

09:00

Mardin

Merkez

Nur

864

52

3.209,93

Tam

Arsa

Konut Alanı –Taks:0,30 Kaks: 1,50 H: 15,50

1.460.600,00

292.120,00

27.08.2013

09:15

Mardin

Merkez

Nur

865

2

801,40

Tam

Arsa

Konut Alanı-Taks: 030 Kaks: 1,50 H: 15,50

305.000,00

61.000,00

27.08.2013

09:30

Mardin

Merkez

Nur

865

3

1.092,80

Tam

Arsa

Konut Alanı-Taks: 0,30 Kaks: 1,50 H: 15,50

415.500,00

83.100,00

27.08.2013

09:45

Mardin

Merkez

Nur

1097

4

1.546,94

Tam

Arsa

Konut Alanı – Ticaret Alanı E:0,60 H: 6,50

1.547.000,00

309.400,00

27.08.2013

10:00

 

1. Mülkiyeti Hazineye ait, yukarıda tablo halinde belirtilen taşınmaz mallar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

2. İhale, 27.08.2013 Salı günü Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır.

3. Gayrimenkullerin muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a - Tebligat için adres beyanı,

b - Gerçek kişi olması halinde, Nüfus Cüzdan fotokopisi, İkametgah ilmühaberi veya yasal yerleşim belgesi,

c - Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve imza sirküleri.

d - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

e - Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.

f - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

g - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğünün veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde: “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit İçi olması” ve teyit yazısı’nın ibrazı gerekir.

5. Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

6. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep üzerine; İhale bedelinin ¼’ü peşin, kalan kısma Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenebilir.

7. 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü bendi gereğince, Hazineye ait taşınmazların devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harca tabi değildir.

8. Hazine taşınmaz mallarının satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.

9. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca bu ihaleye ilişkin bilgiler, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak gov.tr, www.mardindefterdarliği.gov.tr adreslerinden öğrenilebilinir. (TEL.: 0482 212 12 75)

İlan olunur.

6988/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 37,70 TL ile en çok 1.410.963,53 TL arasında değişen; 22.08.2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,77 TL, en çok 141.096,35 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, ayak kurutma makinesi, tekstil eşyası, kumaş, bayan gecelik-elbise, kol saati, güneş gözlüğü, gözlük kapo, gözlük silme bezi, kömür, havi fişek vb. 30 grup eşya- araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/ Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası /TRABZON adresindeki ihale salonunda 23.08.2013 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6925/1-1