13 Ağustos 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28734

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Turkish Petroleum International Co. Ltd. Şti.’nin Diyarbakır ve Adıyaman İlleri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/TPI/5040 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Geçici 1 ve 3 üncü ile mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 üncü maddelerine istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 31.07.2013 tarihli oluruyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

6895/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Siirt, Van, Şırnak ve Hakkari İlleri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3909, 3910, 3911, 3912, 4140, 4141, 4142, 4143 ve 4462 hak sıra numaralı  9 adet petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Geçici 1 ve 3 üncü ile mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 üncü maddelerine istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 31.07.2013 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

6896/1-1

—————

Foinavon Energy Inc.’in Van İli sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/FNV/4878, 4879 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Geçici 1 ve 3 üncü ile mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 üncü maddelerine istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 31.07.2013 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

6897/1-1


Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından:

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

- Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 2.000 adet.

- KPSS Puan Türleri ve Taban Puan: KPSS'de herhangi bir puan türünden 80 ve üzeri puan alanlar.

- KPSS Puanının Yılı: 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavları

- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulünde ÖSYM tarafından yapılır. ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

- Giriş Sınavı yazılı bölümü tüm alanlarda, 28 Eylül 2013 (Cumartesi günü) tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, sabah 09:30'da başlayacaktır. Sınavın süresi ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

- Sınava başvuran adaylar için ÖSYM tarafından, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile edinecektir.

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01 Ocak 1978 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.) olmak.

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

- 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden, herhangi bir puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.

- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

- Sınava başvurular 12 Ağustos 2013 Pazartesi günü başlayıp 23 Ağustos 2013 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.

- Sınava başvuracak adaylar başvuru tarihlerinde; Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve Internet bankacılığı yoluyla ve PTT İş Yerlerinden 150,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Sınav ücreti kredi kartı ile de yatırabilecektir. Adaylar sınava başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır. Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile yapacaklardır.

- Adaylar başvuruda mezuniyet alanlarına uygun olarak hangi alanda sınava katılacaklarını belirteceklerdir.

- Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

- Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.

- Başvuru işlemi sonrası ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) ilk kez dâhil olan adaylara ücretsiz olarak şifre verilmektedir. Şifresini unutan adayların şifrelerini yeniden edinebilmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sayfasında bulunmakladır.

V - SINAV KONULARI:

- Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler uygulanacaktır.

- Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İktisadi ve İdari Bilimler Alan Testi, tek bir soru kitapçığında bulunacak ve testte, Maliye (Maliye teorisi, maliye politikası, vergi teorisi, Türk vergi sistemi ve kamu maliyesi), İktisat (Mikro iktisat, makro iktisat, iktisadi düşünceler tarihi, para teorisi, para politikası, Türkiye ekonomisi, uluslararası iktisat ve uluslararası iktisadi kuruluşlar), Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları, idari yargı, ceza hukuku, ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, medeni hukuk -aile hukuku ve miras hukuku hariç-, borçlar hukuku -genel hükümler-ticaret hukuku -deniz ticaret ve sigorta hukuku hariç) ve Muhasebe (Genel muhasebe, şirketler muhasebesi, maliyet muhasebesi ve mali tablolar analizi) konularından sorular yer alacaktır.

- Hukuk Alan Testi, tek bir soru kitapçığında bulunacak ve testte anayasa hukuku, idare hukuku, idarî yargılama usulü, hukuk yargılama usulü, borçlar hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç) ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hariç) vergi hukuku ve vergi usul hukuku konularından sorular yer alacaktır.

- Mühendislik Alan Testi, 4 alt grup testten oluşacaktır.

1) Kimya-Malzeme Mühendislik Grubu Testi

2) Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendislik Grubu Testi

3) Makine-imalat-Endüstri Mühendislik Grubu Testi

4) İnşaat ve Yer Bilimleri Mühendislik Grubu Testi

Her alt grup testi ayrı bir soru kitapçığı olacaktır. Adaylar başvuruda belirttikleri alt testten sınava alınacak ve kendilerine bu alt teste ait soru kitapçığı verilecektir.

-Mühendislik alanında yapılacak sınava katılacak adaylar, Mühendislik alanında 4 alt grupta yapılan sınavlardan kendi mezuniyet alanlarına uygun olan sınava başvurabileceklerdir.

-Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarının Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden mezun olan adaylar, Mühendislik alanında 4 alt grupta yapılacak sınavlardan istedikleri herhangi birine girebileceklerdir.

-Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun olan adaylar, talep etmeleri halinde Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler alanından yapılacak sınava katılabilirler.

VI - DEĞERLENDİRME:

 - Yazılı sınav puanları, 100 tam puan üzerinden her bir alan için ayrı ayrı hesaplanıp, en yüksekten en düşüğe göre sıralandıktan sonra;

a) Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabilecek adaylar için atama yapılacak kadro sayısının %55'inin,

b) Hukuk Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabilecek adaylar için atama yapılacak kadro sayısının %20'sinin,

c) Mühendislik Programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabilecek adaylar için atama yapılacak kadro sayısının %25'inin,

iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır.

- Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 65'den az olmaması gerekir.

- Giriş Sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

- Adayların başarı derecesi tespit edilirken, Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

- Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Yazılı sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, ayrıca adayların adresine belge gönderilmeyecektir.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvuracaklardır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılacaklardır. İtiraza ilişkin ayrıntılı bilgi https://osym.gov.tr internet adresinden alınabilecektir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR:

- Adaylar yazılı sınava, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir.

- Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.

- Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler (www.vdk.gov.tr) adresinden temin edilebilir.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

İlan olunur.

6952/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri  doğrultusunda   (daimi statüde) öğretim üyesi  alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz  (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

BİRİMİ

BÖL/ABD/ASD/PROG

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Seyrani Ziraat Fakültesi

Bitkisel Biyoteknoloji

Profesör

1

1

Doçentliğini Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Alanında Almış Olmak.

Fen Fakültesi

Katıhal Fiziği

Profesör

1

2

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları Uzmanı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Olmak.

İlahiyat Fakültesi

Tefsir

Doçent

1

1

Konulu Tefsir ve Sure Tefsirleri Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

Eğitim Fakültesi

Alman Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Alman Dili ve Edebiyatı Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk İslam Düşünce Tarihi

Doçent

1

1

Türk İslam Düşünce Tarihi Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Bilimi Bölümü

Doçent

1

1

Aleviler Konusunda Çalışmaları Olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Doçent

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında Doçentliğini Almış Olmak, Biyomedikal Mühendisliği Alanında Çalışmaları Olmak.

Fen Fakültesi

Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

Doçent

1

1

Matematiğin Temelleri ve Lojik Alanında Çalışmaları Olmak.

6914/1-1


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular "Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri"ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesi'nin web sayfasında (http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan "Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) ve Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

UNVAN

DERECE

ADET

 

TIP FAKÜLTESİ

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

 

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

1

 

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

 

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Nefroloji Yandal Uzmanı Olmak

 

 

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

İşletme

 

 

İşletme

Profesör

1

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

Eczacılık Meslek Bilimleri

 

 

Farmakoloji

Doçent

3

1

 

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

 

Temel Bilimler

 

 

Temel Bilimler

Doçent

1

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

Radyo, TV ve Sinema

 

 

Radyo, TV. ve Sinema

Doçent

3

2

 

6840/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)” uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Profesör

1

1

Çoklu ayırma ve sınıflandırma analizi ile eğitimde öğrencilerin meslek seçimi konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

3

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Eğitim Yönetimi alanında yapmış olup, Doçentliğini aynı alanda almış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

2

1

Matematik ve Geometri eğitimi üzerine yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

Doçent

3

1

Varyasyonel Monte Carlo yöntemi ve Skyrme etkileşme parametreleri ile, nükleer Maddenin ve Nötron Maddesinin enerji hesaplamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makineleri

Doçent

2

1

Doktorasını Aktif Filtreler alanında yapmış olup, Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Alanında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji

Doçent

2

1

Rüzgar ve Güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda çalışmaları olmak.

6922/1-1