13 Ağustos 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28734

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BUHAR TÜRBİNİ VİRÖRÜNE AİT KAVRAMA YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


E 68 000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN MUHTELİF ÜNİTE VE ÜNİTE PARÇALARI İMALAT MALZEMELERİ VERİLEREK YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


HELEZON BURGU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


460 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (ULTRABOOK) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4500 ADET KİŞİSEL BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


16 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI II. ÜNİTE YANGIN HASARI GİDERİLMESİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


AĞRI İL ÖZEL İDARESİ’NİN DİYADİN JEOTERMAL TURİZM SERACILIK VE TİCARET A.Ş. NEZDİNDEKİ 2.550 ADET HİSSESİ SATILACAKTIR

Ağrı İl Özel İdaresi İl Encümeni (İhale Komisyonu) Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Şanlıurfa İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BUHAR TÜRBİNİ VİRÖRÜNE AİT KAVRAMA YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İKN                                           :  2013/108388

Teknik şartname esasları doğrultusunda 2 adet buhar türbini virörüne ait SSS Kavrama Yedekleri Temini ve İşletme Müdürlüğü’ne teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  P.K.9 17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası      :  0 286 4353370 – 286 4353375

c) Elektronik posta adresi          :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Teknik şartname esasları dahilinde; 2 adet buhar türbini virörüne ait SSS Kavrama Yedekleri Temini ve İşletme Müdürlüğü’ne teslimi işi

b) Teslim yeri                            :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 70 takvim günü içinde İşletme Ambarına teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                        :  29/08/2013 – 14:00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 29/08/2013 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6878/1-1


E 68 000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN MUHTELİF ÜNİTE VE ÜNİTE PARÇALARI İMALAT MALZEMELERİ VERİLEREK YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/109596

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

    türü ve miktarı                       :  5 adet E 68000 tip lokomotifin (27 kalem) muhtelif ünite ve ünite parçaları imalat malzemeleri şirketimizce verilerek teknik şartnameleri ve teknik resimlerine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  27/08/2013 saat: 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 27/08/2013 günü saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6915/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 56,00 TL ile en çok 2.517.810,00 TL arasında değişen; 19.08.2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6,00 TL, en çok 22.751,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen granit, plastik çanta, demonte yarı römork, amonyum nitrat, graphite electrode, enjeksiyon kalıbı ve muhtelif eşyalar vb. 55 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 20.08.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (274 28 52) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6916/1-1


HELEZON BURGU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı                                    :  Helezon burgu alımı, 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013/105819

Dosya No                               :  1326079

1 - İdarenin                             : 

a) Adresi                                 :  BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN SOYAK SOKAK NO: 2    57090-ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale konusu malın            : 

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Helezon burgu 3 kalem

b) Teslim yeri                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı - ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlamasına müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin                             : 

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

                                                  Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  27.08.2013 – 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,………

6 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

7 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 27.08.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6913/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından işlemleri yürütülen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 00927.STZ.2011-1 No’lu SANTEZ projesi için gerekli olan [1 Adet Su Destekli Enjeksiyon Sistemi ve Sarf Malzemeleri] alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki esaslarının 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edilecektir. [ Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. ] İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2013 / 107686

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380 Umuttepe / KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 262 303 11 09 – 10 Faks: 0 262 303 11 23

c) Elektronik posta adresi                       :  bilimselarastirma@kocaeli.edu.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının

görülebileceği internet adresi (varsa)      :  -

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  1 adet Su Destekli Enjeksiyon Sistemi ve

                                                                  Sarf Malzemeleri

b) Teslim Yeri                                        :  Teklas Kauçuk A.Ş. Barış Mahallesi Koşuyolu Sokak No : 94 Gebze / KOCAELİ

c) Teslim Tarihi                                      :  Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                    :  Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük İhale Toplantı Salonu Umuttepe Yerleşkesi 41380 Umuttepe / KOCAELİ

b) Tarihi ve saati                                     :  03.09.2013 Saat:14:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

4.1.2-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3 - Ön yeterlik başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ,

4.1.4 - Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, aday adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5 - Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler

a - İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

b - İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler, istenecektir.

İş ortaklığı oluşturanlardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.

4.2.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları :

İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların ,fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalleri ile teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ön yeterlik dokümanı Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380 Umuttepe / KOCAELİ adresinde görülebilir ve Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Veznesine 120,00 TL yatırılarak, ibraz edilen makbuz karşılığı Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380 Umuttepe / KOCAELİ adresinden temin edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak isteklilerin ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri en geç 03.09.2013 günü, saat 14:00’e kadar Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380 Umuttepe/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6859/1-1


460 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (ULTRABOOK) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 460 adet dizüstü (ultrabook) bilgisayarın teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen Samsung ‘ATIV Book NP900X3F-K01TR’ veya Lenovo ‘ThinkPad X1 Carbon’ modellerinden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, istenilen markaları, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21/08/2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen 460 adet dizüstü (ultrabook) bilgisayarın teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen Samsung ‘ATIV Book NP900X3F-K01TR’ veya Lenovo ‘ThinkPad X1 Carbon’ modellerinden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6920/1-1


4500 ADET KİŞİSEL BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacı, 4500 adet Kişisel Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve ekine, idari şartnameye ilave edilecek kodlandırma hükümlerine ve Kuruluşça istenilen DELL, LENOVO, HP, CASPER ve EXPER markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ve eki, idari şartnameye ilave edilecek kodlandırma hükümleri, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23.08.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve ekine, idari şartnameye ilave edilecek kodlandırma hükümlerine ve Kuruluşça istenilen DELL, LENOVO, HP, CASPER ve EXPER markalarından birine uygun olarak uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6921/1-1


16 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen tıbbi malzemeler, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire Başkanlığı'nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

b) İhaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

 

T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği

İhtiyacı Malzeme Listesi

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ

ÖLÇÜ BİRİMİ

MİKTAR

İHALE DOKÜMAN BEDELİ

1

Tansiyon Aleti

ADET

25

Muaf

2

Steteskop

ADET

25

Muaf

3

Ateş Ölçer (Dijital/Temassız)

ADET

40

Muaf

4

EKG Cihazı

ADET

10

70,00 TL

5

Ambu Seti

ADET

5

Muaf

6

Laringoskop

ADET

5

Muaf

7

Nebulizatör

ADET

20

Muaf

8

Soğuk Buhar Cihazı

ADET

5

Muaf

9

Tromel

ADET

20

Muaf

10

İnfüzyon Pompa Cihazı

ADET

60

100,00 TL

11

Yenidoğan İçin Tartı

ADET

2

Muaf

12

Enjektomat

ADET

10

50,00 TL

13

Muayene Lambası

ADET

5

Muaf

14

Defibrilatör

ADET

5

70,00 TL

15

Kan ve Serum Isıtıcı

ADET

2

Muaf

16

Ameliyat Lambası

SET

6

130,00 TL

 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/08/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, akabinde teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda da belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartname yönüyle de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarında belirtilecektir.

6 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

7 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup; Ofis, satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6919/1-1


AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI II. ÜNİTE YANGIN HASARI GİDERİLMESİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2013/91298

Dosya No                                        :  TDB-DT-2013/13-HİZ-2202

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                          :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                         :  0312 212 69 00-2680

d) Faks numarası                             :  0312 212 17 48

d) Elektronik posta adresi                : 

2 - İhale konusu hizmetin adı,

Niteliği ve türü                                 :  Afşin-Elbistan B Termik Santralı II. Ünite Yangın Hasarı Giderilmesi Danışmanlık Hizmet Alımı işleri.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  Afşin-Elbistan B Termik Santralı Elbistan/K.MARAŞ

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  İşin süresi 600 gündür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhalenin ait olduğu Mevzuat         :  Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

b) İhale Usulü                                  :  Açık ihale usulü

c) İhale Dokümanı bedeli                 :  236,00-TL (KDV dahil)

ç) Dokümanın görülebileceği ve

   satın alınabileceği yer                    :  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Kat:13 Oda No:20 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Çankaya/ANKARA

d) Ön yeterlilik başvurusu

    son tarih ve saati                          :  12.09.2013 Perşembe günü, saat: 14:00

e) Ön yeterlilik başvuru

    zarflarının verileceği yer               :  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret Daire Başkanlığı Zemin Kat C Blok Oda No:C1 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) Ön yeterlilik başvuru

    zarflarının açılacağı yer                :  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret Daire Başkanlığı Zemin Kat İhale Komisyonu Toplantı Salonu Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Çankaya/ANKARA

g) Ön yeterlilik başvuru

     zarflarının açılış tarihi ve saati     :  12.09.2013 Perşembe günü, saat: 14:00

h) İhale dokümanına

    ulaşılabilecek internet adresi         :  www.euas.gov.tr

6941/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 3.015,00 TL ile en çok 35.968,10 TL arasında değişen; 21/08/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 301,50 TL, en çok 3.596,81 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Toplam 18 Adet Binek Oto ile Arazi Taşıtı; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah. Okul Sk. No:7 Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 22/08/2013 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04), (05), (06), (07) dahili 131 - 153 -162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6894/1-1


AĞRI İL ÖZEL İDARESİ’NİN DİYADİN JEOTERMAL TURİZM SERACILIK VE TİCARET A.Ş. NEZDİNDEKİ 2.550 ADET HİSSESİ SATILACAKTIR

Ağrı İl Özel İdaresi İl Encümeni (İhale Komisyonu) Başkanlığından:

Madde 1:

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:

Ağrı İl Özel İdaresinin ortağı bulunduğu, Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık ve Ticaret A.Ş.’nin toplam 5.000 adet (% 100) olan hisselerinden 4.020 adedi (toplam şirket hisselerinin % 80,40’ı) Ağrı İl Özel İdaresi’ne ait olup, bu hisselerden (toplam şirket hisselerinin % 51’ne, Ağrı İl Özel İdaresi’nin Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık ve Ticaret A.Ş.’deki toplam hisse payının % 63.4328’ine tekabül eden) 2.550 adet hissesi, aşağıda yazılı muhammen satış bedeli üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacak ihale ile satılarak özelleştirilecektir.

Madde 2:

İHALEYE ESAS MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Satış ihalesi yapılacak olan, Ağrı İl Özel İdaresi’nin Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık ve Ticaret A.Ş.’deki toplam hisse payının % 63.4328’ine tekabül eden 2.550 adet hissesinin satışına esas muhammen ihale bedeli 5.100.000,00 TL olup, geçici teminat bedeli ise 153.000,00 TL’dir.

Madde 3:

İHALENİN YAPILACAĞI YER, İHALE TARİHİ VE SAATİ:

Satış ihalesi 28/08/2013 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00’da, İl Encümen Toplantı Odası, Erzurum Cad., T.C. Ağrı İl Özel İdaresi, 04100/AĞRI adresinde yapılacaktır.

Madde 4:

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI VE ŞEKLİ:

İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

İhaleye katılacak kişiler, bizzat, 4. maddede istenilen belgelerle birlikte 28/08/2013 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00’a kadar, İl Encümen Toplantı Odası, Erzurum Cad., T.C. Ağrı İl Özel İdaresi, 04100/AĞRI adresine gelerek, ihaleye katılacaklardır.

Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5:

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar, ihale kendisinde bırakılsa bile ihale iptal edilir, geçici veya kesin teminatı irat kaydedilir. Gerekiyorsa ilgililer hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununa ve 2886 Sayılı D.İ.K’na göre soruşturma yapılır.

Madde 6:

İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER:

İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeler şunlardır:

a- Gerçek kişiler için, Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir yazılı beyanı (İrtibat için telefon numarası ile faks numarası ve varsa elektronik posta adresi), üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı sureti,

b- Tüzel kişi olması halinde; ilgilisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2013 yılında alınmış, yeni tarihli, Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesinin ve noter imza sirküsü örneklerinin aslı ya da noter onaylı suretleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

c- Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

d- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarda belirtilen belgeler,

e- 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince İdare tarafından hazırlanarak ihaleye katılacak kişilere verilecek teklif mektubu örneğinin tarih atılmış, kaşe basılmış ve imzalanmış hali. (İdare tarafından hazırlanarak katılımcılara verilecek olan matbu teklif mektubu haricinde başka bir teklif mektubu örneği kabul edilmeyecektir) ve ihaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

f- İhaleye katılacak olanlar tarafından, yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat, Ağrı İl Özel İdaresi’nin T.C. Ziraat Bankası Ağrı Merkez Şubesindeki 31034041/5001 nolu hesabına yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edilecektir.

Madde 7:

İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a- 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince İdare tarafından hazırlanarak ihaleye katılacak kişilere verilecek teklif mektubu örneğinin tarih atılmış, kaşe basılmış ve imzalanmış hali. (Şartname eklerinde örneği mevcut),

(İdare tarafından hazırlanarak katılımcılara verilecek olan matbu teklif mektubu haricinde başka bir teklif mektubu örneği kabul edilmeyecektir)

b- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış İdari Şartname, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c- Geçici Teminat,

d- Gerçek kişiler için, Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir yazılı beyanı (İrtibat için telefon numarası ile faks numarası ve varsa elektronik posta adresi), üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı sureti,

e- Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi,

f- Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

g- Tüzel kişi olması halinde; ilgilisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2013 yılında alınmış, yeni tarihli, Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesinin ve noter imza sirküsü örneklerinin aslı ya da noter onaylı suretleri ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

h- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarda belirtilen belgeler

i- İhale dokümanlarının satın alındığına alındı makbuzu veya banka dekontu.

(İhale dosyası ve ilgili dokümanlar, 5,000 TL mukabilinde, Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Erzurum Cad., T.C. Ağrı İl Özel İdaresi, 04100/AĞRI adresinden, hafta içi ve mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.)

Madde 8:

TEKLİFLERİN TESLİM EDİLME ŞEKLİ, TESLİM YERİ VE SAATİ:

Satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 28/08/2013 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00’a kadar, İl Encümen Toplantı Odası, Erzurum Cad., T.C. Ağrı İl Özel İdaresi, 04100/AĞRI adresinde İl Encümeni (İhale Komisyonu) sekreterya görevini yapan görevliye sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Madde 9:

ŞARTNAME, SÖZLEŞME TASLAĞI VE EKLERİNİN GÖRÜLMESİ:

İhaleye ilişkin idari şartname, sözleşme taslağı ve ekleri, hafta içi mesai saatleri içersinde Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.

İhaleye katılan kişiler, ihale ilanı ile birlikte, ihale şartnamesini ve sözleşme taslağını da okuyup kabul ettiğini peşinen beyan etmiş olurlar.

Madde 10:

İDARENİN YETKİSİ:

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

Madde 11:

İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ:

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (İhale Komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 12:

HARÇ VE GİDERLER:

İhale üzerinde kalan ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçları ile diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, İdare, protesto çekmeye ve onay almaya gerek kalmaksızın ihaleyi iptal eder ve geçici teminat İdare adına irat kaydedilir.

Madde 13:

ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının, ihale yapılana yukarıda belirtildiği şekilde tebliğ edildiği tarihte veya en geç ertesi gün, ihale kendisinde kalan tarafından, ihale bedelinin tamamı, tek seferde Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nin T.C. Ziraat Bankası Ağrı Merkez Şubesindeki 31034041/5001 nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale üzerinde kalan ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçları ile diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, İdare, protesto çekmeye ve onay almaya gerek kalmaksızın ihaleyi iptal eder ve geçici teminat İdare adına irat kaydedilir. Aksi takdirde ihale kendisinde kalan, vukua gelecek hasar, zarar fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

İhale kararının, ihale yapılana tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 57. maddesi hükmüne göre geçici teminatı kesin teminata çevrilerek Noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi İdareye vermek zorundadır.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde 2886 Sayılı Kanunun 57. maddesindeki hükümler uygulanır.

Madde 14:

İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 58. maddesi gereğince, ihale kendisinde kalan tarafından hisselerin ihale bedelinin tamamı, ihale ve satışa ilişkin vergi, resim, harç ve diğer masrafların tamamı ödendikten sonra, İdare ve alıcı arasında imzalanacak sözleşme ile hisselerin alıcıya devri yapılacaktır.

Madde 15:

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER:

İhale ilanı, idari şartname ve ekleri ile sözleşme taslağında hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Madde 16:

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ:

Satıştan doğan uyuşmazlıkların çözüm yeri Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Madde 17:

TAAHHÜTNAME:

İhaleye katılacak ve teklif verecek olanlar aşağıdaki taahhüdü vermiş sayılırlar:

Bu satış ihalesine ilişkin ihale ilanı, idari şartname ve ekleri ile sözleşme taslağında yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, ihale ilanı, idari şartname ve ekleri ile sözleşme taslağında belirtilen kurallara aynen uyacağımı, aksi halde, ihale ilanı, idari şartname ve ekleri, sözleşme taslağı ve kanunda belirtilen hakkımda uygulanacak cezai işlemler ve müeyyideler ile Ağrı İl Özel İdaresi’nin satışı tek taraflı olarak iptal ve sözleşmeyi tek taraflı fesih yetkisini peşinen kabul ve taahhüt ederim.

Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.

Taahhüt Eden Alıcı veya Vekilinin:

Adı, Soyadı   : ………………………………………………….…..…..

Görevi           : ………………………………………………………….

Yasal Adresi : ………………………………………………………….

………………………………………………………………..…...……

Tarih              : ………………………………………………………….

İmzası            : ………………………

Madde 18:

ŞARTNAMENİN İMZALANMASI VE NOTER TARAFINDAN TASDİKİ:

İhalenin onaylanmasının ardından idari şartname ve ekindeki sözleşme taslağı, taraflarca imzalanacak ve noter tarafından tasdik edilecektir.

Madde 19:

İdari şartname ve ekindeki Teklif Mektubu Örneği ile Sözleşme Taslağı, ihale ilanı ile birlikte, ihalenin şartlarını düzenleyen ayrılmaz parçalarıdır. ....../08/2013

İlan olunur.

6823/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Şanlıurfa İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati belirtilen Şanlıurfa İl Özel İdaresine ait taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ayrı satılacaktır.

 

İhale

Dosya No

İli

İlçe

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Tapu

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

Miktarı (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

2013/8

Şanlıurfa

Merkez

Yusufpaşa

319

3

252,00

Bir Bodrum Bir Zemin ve 6 Normal Katlı Kargir Otel

İş Merkezi

5.971.249,20

597.124,92

22.08.2013

11:00

 

2 - İhalenin yapılacağı yer; İhale Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No: 7/A’da bulunan S.G.K. Hizmet Binası 5. Katındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda 22/08/2013 tarihinde yukarda belirtilen saatlerde İl Encümenince yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesinin temin edileceği ve görülebileceği yer; İhaleye ait Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı A Blok 3. katındaki Şanlıurfa İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 1.000,00- TL karşılığında ihale Şartnamesi ve eklerinin aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılmak ve teklif verebilmek için dosya bedelinin ödenmiş olması zorunludur.

4 - İhaleye girebilme şartları;

a) 1.000,00 TL tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzunu,

b) Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; İl Özel İdaresi adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) Nüfus Müdürlüğünden 2013 yılında alınmış ikametgah belgesi,

d) Tebligata esas açık adresini belirtir yazılı beyanı (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa elektronik posta adresi)

e) Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi,

f) Noter tasdikli imza sirküsü,

g) Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin dışında;

- İlgisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış 2013 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge,

- Tüzel kişi adına ihaleye katılacakların teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair tüzel kişiliğin bu konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesini,

h) Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin dışında;

- İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile isteklinin imza sirküsü,

i) Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin dışında;

- Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

- Ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

j) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

5 - Tekliflerin verileceği yer;

2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 22/08/2013 günü saat 11:00’e kadar Şanlıurfa İl Özel İdaresinin (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı A Blok 3. katındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeden İdare sorumlu değildir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderleri ve bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

7 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı D.İ.K. hükümleri uygulanır.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

Bilgi İçin:

Şanlıurfa İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Kat: 3 ŞANLIURFA

Telefon : 0 414 315 00 90 - 313 22 97 Dahili 130-131-134-138-139     Faks : 0 414 312 2274

www.sanliurfaozelidare.gov.tr

6923/1-1