20 Temmuz 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28713

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ANKARA’da yapılacaktır.

2013/2.Dönem YMM Sınav Tarihi    : 28 Eylül - 7 Ekim 2013

* Son başvuru tarihi                            : 19 Ağustos 2013

Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

a) 3568 sayılı Kanun’ un 4.maddesinde sayılan genel koşullara sahip olmak,

b) En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış olmak,

c) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak, yahut da görevinin gerektirdiği sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak gereklidir.

16 Ocak 2005 günü Resmi Gazete’de yayımlanan Sınav Yönetmeliğine göre katılacak olan adaylar için; Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı,

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2) Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı,

konularında yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Söz konusu koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)

2) Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi, (son 6 ay içinde alınmış) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3) İkametgah belgesi (son 6 ay içinde alınmış ),

4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği (son 6 ay içinde alınmış.),

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6) Lisans diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denkliği onaylı belgesi),

7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi(bağlı bulunduğu oda tarafından onaylanacak),

8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,

9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge”

11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ve affa uğramış olsalar dahi vergi kaçakçılığından dolayı ceza almadığına dair belge,

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerin yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortaklığını, yönetim kurulu üyeliğini ya da müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve yetkisinin devamını gösterir imza sirkülerinin aslı yada noter onaylı örneği,

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; büro sahibinin faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; çalıştıkları iş yerinin oda kayıt belgesi, şirketin kuruluşunun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; İşe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi((A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve genel imza sirküleri,

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet çizelgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda         yer alan 7, 8,10’uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer   alan 7, 8, 10’uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.),

Birlikçe gerekli görülen hallerde başkaca belgeler de istenebilir.

Anılan Yönetmeliğin 23. maddesinde yer alan hükme göre Yeminli Mali Müşavirlik sınavına gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için; ders 105,00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklardan toplam 1.050,00 TL’nin Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269 veya ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde üç sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65 puandan az not alınan konuları kapsar.

Daha önce açılan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılıp da başarılı olamayan meslek mensubu adayların, başvuru için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (dilekçe örneğini http://www.tesmer.org.tr adresimizden edinilebilirler.)

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu düzenli olarak doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru günü çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği- Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cd. No: 562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3) Sınav yeri ve programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları, Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve http://www.tesmer.org.tr adresi aracılığı ile duyurulacaktır.

4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır

7) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur.

6267/1-1


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 06 Ağustos 2013 Salı günü mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.

b) Uygulama tezleri; tez konularının teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecektir.

c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu,       06 Ağustos 2013 Salı günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 14 Ağustos 2013 Çarşamba gününe kadar incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda yönetim kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 16 Ağustos 2013 Cuma günü duyurulacaktır.

d) Oda TEMDEM kurulunun, 23 Ağustos 2013 Cuma günü Saat: 10.00 da Ankara’da yapacağı mesleki değerlendirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alınacak ve değerlendirme sınav sonuçları 26 Ağustos 2013 Pazartesi günü Oda internet sayfasında ilan edilecektir.

e) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.

1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirme sınavını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.

2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar

f) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 28 Ağustos 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yatırılacaktır.

g) Sınav giriş belgeleri, adaylara 04 Eylül 2013 Çarşamba gününe kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

ğ) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Sınav günleri: 21 Eylül 2013 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

22 Eylül 2013 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

b) Sınav başlama saati: 09.30

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

6262/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Cerrahi Tıp Bil.

Anest. Rean.

Profesör

1

1

 

Acil Tıp

Profesör

1

1

Temel Tıp Bil.

Anatomi

Profesör

1

1

Dahili Tıp Bil.

Nöroloji

Doçent

2

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Mekatronik Müh.

 

Profesör

1

1

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

İç Mimarlık

İç Mimarlık

Doçent

2

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Türk Dili ve Ed.

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

İşletme

Muhasebe ve Finasman

Profesör

1

1

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

2

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Sahne Sanatları

Dramatik Yazarlık

Profesör

1

1

GAZANFER BİLGE MYO

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Pazar. Reklam.

Halkla İlişkiler

Doçent

2

1

6283/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşulları sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

 

 

Birim/ Bölüm/Anabilim Dalı

Kadro Unvanı / Adet

Açıklama

 

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

 

ARDA MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

1

Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 eğitim-öğretim yılı ders verme tecrübesine sahip olmak.

 

 

 

 

1

Kimya veya Fizikokimya alanında doktora yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 eğitim-öğretim yılı ders verme tecrübesine sahip olmak.

 

DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

 

1

 

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

 

 

1

 

 

PERİODONTOLOJİ

 

 

1

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

KLASİK ARKEOLOJİ

 

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

 

PREHİSTORYA

 

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

 

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARK.

 

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ

 

 

1

Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.

 

EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

1

Fizik veya Elektronik alanında doktora yapmış olmak. En az 10 Eğitim-Öğretim yılı ders verme tecrübesine sahip olmak.

FEN FAKÜLTESİ

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

 

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK

 

1

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

DİN BİLİMLERİ

 

 

1

Dinler Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

İSLAM FELSEFESİ

 

 

1

Felsefe alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

 

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

 

 

2

Alanında doktora yapmış olmak.

HEMŞİRELİK ESASLARI

 

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

IÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 

1

 

 

KADIN SAĞLIĞI VE HAST. HEMŞ.

 

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

ODYOLOJİ

 

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

 

1

 

 

ÇOCUK CERRAHİSİ

1

 

 

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

 

1

Çocuk Hematolojisi Onkolojisi yandal uzmanlık belgesine sahip olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

 

1

Pediatrik Gastroenteroloji yandal uzmanlık belgesine sahip olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

 

1

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yandal uzmanlık belgesine sahip olmak.

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

 

 

1

Bankalarda Kredi - Risk Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

6287/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Derece

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk Din Musikisi

Yrd. Doç.

1

3

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

-

Doçent

1

2

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-

Yrd. Doç.

1

3

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Derece

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

-

Yrd. Doç.

2

3

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

-

Yrd. Doç.

1

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kent ve çevre Bilimleri

Doçent

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

-

Yrd. Doç.

1

3

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

-

Yrd. Doç.

1

4

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

-

Yrd. Doç.

1

3

Sağlık Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

-

Yrd. Doç.

3

3

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

-

Yrd. Doç.

2

3

Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler

-

Yrd. Doç.

1

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yrd. Doç.

1

1

6289/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörler için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçentler için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakültesi

Bölüm/Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Açıklama

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku/İdari Hukuku

Öğretim Üyesi

(Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent)

1

 

Kamu Hukuku/Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Öğretim Üyesi

(Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent)

1

 

Özel Hukuk/Medeni Hukuk

Öğretim Üyesi

(Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent)

1

 

Özel Hukuk/Milletlerarası Özel Hukuk

Öğretim Üyesi

(Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent)

1

 

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/İngilizce Öğretmenliği Programı

Yardımcı Doçent

2

Yükseköğretim Kurumlarında en az 10 yıl çalışmış olmak.

6291/1-1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Zigana Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, 24a-3a pafta, 1253 ada, 40 parsel üzerindeki 563868 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 649124 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 794 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zigana Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa DİL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9248, Oda Sicil No:11731) ve Nihat YARAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14814, Oda Sicil No:4460) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.07.2013 tarihli ve 5840 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6270/1/1-1

—————

Gözlem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, 24 pafta, 1518 parsel üzerindeki 679756 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 464508/412090 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 92 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yılmaz ONARLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1375, Oda Sicil No:6450), Recep SİVRİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8150, Oda Sicil No:36859) ve Hande YAYMACI’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41686) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.07.2013 tarihli ve 5841 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6270/2/1-1

—————

Nokta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, 24c3d pafta, 2832 ada, 13 parsel üzerindeki 576444 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 626306 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 694 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nokta Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Sırriye Çiğdem GİRİT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9914, Oda Sicil No:14376), Altan KOCAALP (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2413, Oda Sicil No:7942), Aydın KÜLEKÇİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4848, Oda Sicil No:25535), Mehmet YAZICI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6921, Oda Sicil No:3780) ve Ahmet ÖZGÜZEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69097) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.07.2013 tarihli ve 5842 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6270/3/1-1

—————

Ataer Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 14 pafta, 245 ada, 3 parsel üzerindeki 621569 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 489692/437274 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 331 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ataer Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nuray KIRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5585, Oda Sicil No:10895), Ali SOYYİĞİT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19191, Oda Sicil No:12484), Fazıl ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12925, Oda Sicil No:21319), Ayşe ÖZDİL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13838, Oda Sicil No:34489) ve Orçun ÇÖLKESEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65869) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.07.2013 tarihli ve 5843 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6270/4/1-1

—————

Harika Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, 211 pafta, 1238 ada, 21 parsel üzerindeki 698009 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35306 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1270 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Harika Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Nazım MARAŞLI (Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14730, Oda Sicil No:35910) sorumlu denetim elemanları Mustafa GÜLER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18487, Oda Sicil No:19508) ve Mehmet Akif OKUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58112) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı, 24.02.2013 tarihli ve 28569 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulmuş olan, 1270 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Harika Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1270 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 11.07.2013 tarihli ve 5844 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6270/5/1-1

—————

MK Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kepez ilçesi, 1312 ada 63 parsel üzerindeki 274756 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 56679-58941 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 101 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MK Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hatice ERUZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6520, Oda Sicil No:6179), Kemal İNCEÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8691, Oda Sicil No:10557) ve Koray ÖZCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61681) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.07.2013 tarihli ve 5833 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6269/1-1

—————

Malatya İli, Arguvan İlçesi, Bahçeli Mahallesi, - ada, 858 parsel üzerindeki 703950 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Tan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı ve yetkilisi Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Yener TANRIVERDİ (Denetçi No:19126, Oda Sicil No:47404) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 07.06.2013 tarihli ve E.2012/1643-K.2013/816 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Yener TANRIVERDİ (Denetçi No:19126, Oda Sicil No:47404) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.07.2013 tarih ve 5825 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6268/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Zeynel BULUT - Özel Bireysel Hedef Dershanesi Eski Müdürü

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 7. Maddesine aykırı olarak, 26.12.2011 - 30.01.2012 tarihleri arasında KOSGEB ve İŞKUR destekli 200 katılımcıya uygulamalı girişimcilik eğitimi programı verdiğiniz hususunun tarafınıza ilanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

6271/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

7374 ada 1 parsele ilişkin Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6297/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 72700 EK/9 nolu kesin parselasyon planı Belediye Encümenimizin 13/6/2013 tarih ve 1032/2216 sayılı kararıyla tasdik edilerek Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Ada/Parsel                            Mevkii

14987/1                                   Yuva

14988/1                                   Yuva

14989/1                                   Yuva

15008/1                                   Yuva

15016/1                                   Yuva

15020/1                                   Yuva

15030/1                                   Yuva

15042/1                                   Yuva

15043/1                                   Yuva

6298/1-1


 


 

—————


 

—————