20 Temmuz 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28713

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SUNUCU, VERİ DEPOLAMA, YEDEKLEME SİSTEMLERİ BİLEŞENLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:


PERSONEL SERVİS HİZMETİ İLE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINMASI İHALESİNİN İPTALİ

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Biriminden:


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Çeşme Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 120 ADET 2,4 TONLUK OCAK ARABASI KAZANI VE ŞASESİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


65 ADET İŞYERİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Hınıs Nur Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Ayancık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUNUCU, VERİ DEPOLAMA, YEDEKLEME SİSTEMLERİ BİLEŞENLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Kamu İhale Kurumu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan Sunucu. Veri Depolama, Yedekleme Sistemleri Bileşenleri hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29/07/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 av süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6307/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Çınar İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda bilgileri sunulan taşınmazlar ihale yoluyla 06.08.2013 Salı günü Saat 10.00’da Çınar Belediyesi Plan Proje Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

BELEDİYE TİCARET MERKEZİ

S. NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

DURUMU

ALAN

MUHAMMEN BEDEL           (KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Gazi Mahalle

225

8

1. Bodrum Kat (Dükkan)

56,07 m2

90.000,00

2.700,00

2

Gazi Mahalle

225

8

Zemin Kat (Büro)

122,46 m2

110.214,00

3.306,00

3

Gazi Mahalle

225

8

3. Kat (Büro)

122,19 m2

109.971,00

3.299,00

4

Gazi Mahalle

225

8

3. Kat (Büro)

122,46 m2

110.214,00

3.306,00

5

Gazi Mahalle

225

8

4. Kat (Büro)

126,06 m2

113.454,00

3.403,00

6

Gazi Mahalle

225

8

5. Kat (Büro)

129,96 m2

116.964,00

3.508,00

7

Gazi Mahalle

225

8

5. Kat (Büro)

122,46 m2

110.214,00

3.306,00

 

1 - Taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100 TL. karşılığında temin edebilirler.

3 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon veya varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, bulunan adres beyanı

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sürküsü

d) İhaleye iştirak edecek tarafından imzalanmış şartname.

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

f) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az % 3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

g) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz.

g) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

4 - Söz konusu satış ihalesi 06.08.2013 Salı günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Plan Proje Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır. İkinci ihale 21.08.2013 Çarşamba günü, saat 10.00’da Çınar Belediyesi Plan Proje Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 06.08.2013 Salı günü Saat 09.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Geçici teminat satış bedeli üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) tutarı yukarıdaki tabloda belirtilen şekildedir. İhale komisyonu ihale sırasında %3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

6 - Ödeme: Peşin alımlarda % 5 (yüzde beş) indirim yapılır. Normal ödeme planı ise: Peşinat % 40’tır. Kalan % 60’ı ise her ay % 10 (yüzde on) olmak üzere altı ayda ödemenin tamamı yapılacaktır.

İhale bedeli ve masrafların tamamı ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır.

7 - Bu ihaleden doğacak KDV ve her türlü vergi resim harç, bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup;

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

6243/1-1


PERSONEL SERVİS HİZMETİ İLE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINMASI İHALESİNİN İPTALİ

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

10 Temmuz 2013 tarih 28703 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve zarf teslim tarihi 29 Temmuz 2013 saat: 10:00 ve 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarf açma tarihi 30 Temmuz 2013 saat: 14:30 olarak duyurulmuş olan Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi, Çapa Kan Bağış Merkezinde çalışan personel için Personel Servis Hizmeti ile 5 araçlı 10 şoförlü Araç Kiralama Hizmeti Alınması ihalesi iptal edilmiştir. İlgililere duyurulur.

6308/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 13,28,-TL ile en çok 60.395,40,-TL arasında değişen; 29.07.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,33,-TL, en çok 6.039,54,-TL arasında olup, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı şartname eki listede gösterilen Oto (lastik-jant), Konteyner, CNC ucu, oyuncak, saç şekillendirici, jonta ve yağ filitresi, satış standı, kondisyon ve deniz bisikleti, cep telefonu, eşantiyon reklam malzemesi, muhtelif oto yedek parçası, devre elemanı ve elektrik kablosu, iş elbisesi ve iş gereçleri, gliserin, el aletleri, amfilikatör, telemetre, motor beyni, çay v.b ’den oluşan 21 grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Mahallesi Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 30/07/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6284/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Kablosuz Erişim Sistemi alımı işi için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 19. maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2013/98214

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  0312 2976136 - 0312 2976138

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

1 - Kablosuz Erişim Sistemi

1

sistem

1.1 - Kablosuz Kontrol Cihazı (Wireless Controller)

1

adet

1.2 - Ana Omurga Anahtarı

1

adet

1.3 - Dahili Antenli Bina İçi Kablosuz Erişim Cihazı

64

adet

1.4 - Kenar Anahtarı-48 Bağlantı Noktalı (Full PoE)

17

adet

1.5 - Kenar Anahtarı-8 Bağlantı Noktalı (PoE)

1

adet

1.6 - Kesintisiz Güç Kaynağı (Tip 1)

5

adet

1.7 - Kesintisiz Güç Kaynağı (Tip 2)

2

adet

b) Teslim [yeri]                             :  Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Yerleşkesi

c) Teslim [tarihi]                           :  Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde teslim edilecektir.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin  

a) Yapılacağı yer                           :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Birimi Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati                           :  13.08.2013 Salı günü saat 11.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

Adayın iş ortaklığı olması halinde olması halinde  (4.1.1), (4.1.2.), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.3.1 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekli, alım konusu Kesintisiz Güç Kaynaklarını teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2 - Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına ilişkin belgeler

- İstekli adına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.3 - Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

4.3.3.1. Kalite Yönetim Sistem Belgesi ISO 9001

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dokümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - İhale Ön Yeterlik Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosunda görülebilir ve 100.-TL karşılığı (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 13.08.2013 Salı günü saat 11.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu’na  elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunamaz.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

6309/1-1


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Çeşme Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi, 7966 ada, 1 parselde kayıtlı: 25.142,00 m2 yüzölçümlü imar parseli; üzerine imar planının gerektirdiği imar koşullarına, idari ve eki teknik şartnameye uygun ve bedelsiz olarak Belediyemiz adına ve Belediyemiz mülkiyetinde kalacak şekilde “Turizm Termal Kür Merkezi” inşa etmek ve bu amaçla kullanmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi gereği 29 yıl süreyle kiraya verilecektir.

MUHAMMEN BEDEL İLK BİR YIL İÇİN: 5.355.000,00-TL (Beş milyon üç yüz elli beş bin Türk Lirası)

GEÇİCİ TEMİNAT: 160.650,00-TL (Yüz altmış bin altı yüz elli Türk Lirası)

İHALE TARİHİ VE YERİ: İhale Çeşme Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu, 03.10.2013 tarihinde, saat:14:30

İHALE ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE GÖRÜLEBİLECEĞİ VE HANGİ ŞARTLARDA TEMİN EDİLECEĞİ: İhale şartname ve ekleri, resmi çalışma saatleri içerisinde Çeşme Belediyesi Hukuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif vereceklerin, ihale saatine kadar ihale dokümanının onaylı bir suretini, 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında temin etmesi zorunludur.

Teklifler iç ve dış olmak üzere iki zarftan oluşacaktır. İsteklinin ihaleye katılabilmesi için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında iç zarf ile birlikte dış zarfta sunmaları gerekmektedir:

Katılımcı gerçek kişi ise:

1 - İkametgah belgesi (İhale tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar ilgili makamdan alınmış mernis adresi olmalıdır.)

2 - Kimlik fotokopisi (Aslı, zarfın tesliminde yetkiliye gösterilecektir.)

3 - Vekil vasıtasıyla ihaleye gireceklerin vekaletnameleri,

4 - Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

5 - İç zarf (Teklif mektubu)

Katılımcı tüzel kişilik ise:

1 - Tüzel kişiliğe ait son tebliğ adresini gösteren oda sicil kaydı, imzaya yetkili kişiyi ve yetki süresini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya aynı bilgileri içeren noterde düzenlenmiş imza sirküleri,

2 - Yetkili kişiye ait kimlik fotokopisi (Aslı, zarfın tesliminde yetkili kişiye gösterilecektir.)

3 - Vekil vasıtasıyla ihaleye gireceklerin vekaletnameleri,

4 - Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu.

5 - İç zarf (Teklif mektubu)

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; yukarıda istenen belgeler her bir ortak için ayrı ayrı hazır edilerek, bunlara ilave olarak ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ibrazı şarttır.

Hem gerçek hem de tüzel kişiler için aranan belgeler:

1 - Mali durum bildirimi ve banka referans mektubu (Tahmini bina değeri olan 59.583.800,00-TL’nin en az %20’si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisine ilişkin ilgili bankanın genel müdürlüğü teyitli yazısı). Banka referans mektubu Belediyemize hitaben düzenlenecektir.

2 - İsteklinin son beş yıla ait ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge. Kollektif şirketlerde ortaklardan her birinin vergi borcu olmadığını ayrı ayrı belgelendirmeleri gerekmektedir. Komandit Şirketlerde ise sınırsız sorumluluğa sahip ortakların her birinin ayrı ayrı vergi borcu olmadığına dair belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

3 - İlan tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge.

4 - Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

5 - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Belediyemiz yetkilisinden alınmış belge.

6 - İhale dokümanının alındığına dair makbuz.

İstenilen evrakların tamamı asıl veya noter tasdikli suret olarak ihale gün ve saatine kadar sunulacaktır. İhale dosyasına sunulan belgeler ihalenin sonunda iade edilmeyecektir. Yabancı yatırımcıların Türkiye’de şubesi bulunmaması halinde istenen belgeleri, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğuna onaylatılması gerekmektedir.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Çeşme Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığının İnkılap Caddesi, No: 2 Çeşme İzmir adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme halinde teklif geçersizdir. Bu nedenle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Çeşme Belediye Başkanlığından ilanen duyurulur.

6290/1-1


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif hurda malzemeler;

- Kırıkkale Hurda Müdürlüğü sahasında 2013KKALE164 satış rumuzlu ± %20 toleranslı 15.000.000 Kg. Muhtelif cins araç (ÖTA) hurdası,

- Aliağa Hurda Müdürlüğü sahasından 2013ALİAĞA128 satış rumuzlu ± %10 toleranslı 1.800.000 Kg. Muhtelif N1-M1 ömrünü tamamlamış araç hurdaları,

- Aliağa Hurda Müdürlüğü sahasından 2013ALİAĞA179 satış rumuzlu ± %10 toleranslı 2.000.000 Kg. Muhtelif N1-M1 ömrünü tamamlamış araç hurdaları ve

- İzmir/Milli Emlak Müdürlüğü Ege Demir Çelik fabrika sahasından 2013YERSAT11 satış rumuzlu 1.799.000 Kg. İzabelik Demir Çelik hurdası,

kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihte satışa arz edilmiştir.

  İHALE TARİHİ            İHALE SAATİ                     İHALE YERİ

31 TEMMUZ 2013                  14.00                       MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ             : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                  : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.             : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                 : 02623413797/124-126

6126/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 120 ADET 2,4 TONLUK OCAK ARABASI KAZANI VE ŞASESİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2013/93648

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                         Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel : 0 372 259 47 94 - 84

                                                         Fax : 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i            :                    Malzemenin Cinsi                          Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  2.4 tonluk ocak arabası kazanı ve şasesi         120 Adet

                                                         (Bandaj hariç, tamponu ve koşum

                                                         takımı ile birlikte, komple)

b) Teslim yeri                               :  TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahasıdır.

c) Teslim süresi                            :  Firmalar teslim süresini 150 takvim gününü aşmayacak şekilde teklifinde belirtecektir. TTK bu süreye karşı teklifte bulunabilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  19.08.2013 Pazartesi - saat 15.00

c) Dosya no                                  :  1317048

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 19.08.2013 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6257/1-1


PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2013/2014 Kampanya Dönemi Karayolu ile Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşi T.Ş.F A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013/93948

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Mimar Sinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27 ERZİNCAN

b) Telefon ve Faks numarası  :  0.446.223 95 00(4 Hat) 0.446 223 91 67

c) Elektronik Posta Adresi      :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Erzincan Şeker Fabrikasına Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar Kantarlarından Erzincan Şeker Fabrikasına 105.000 Ton Pancar Nakliyesi

b) Yapılacağı yer/yerleri         :  Erzincan Şeker Fabrikasına Merkez Altınbaşak, Kelkit, Akıncılar Karaağaç ve Şiran Kantarlarından Pancar Nakliyesi.

c) İşin süresi                           :  Fabrika Kampanya Süresi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  31/07/2013 Çarşamba günü Saat 14:00

4 - İhaleye Katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

4.1.1 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yada ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret sicil gazeteleri veya, bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Bu Şartnamenin 7.4 ‘üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan İş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya yeminli mali müşavir yada Serbest muhasebeci mali müşavir veya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son Bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

4.1.10. Karayolu Taşıma yönetmeliğince belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgelerinin C2,L1-L2,R1-R2, ve K1 dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş Deneyim Belgeleri:

5.1.1. İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin her bir kısım için %30 oranından az olmamak üzere, İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.) (İş deneyimi ile ilgili diğer hususlar tip idari şartnamemizde belirtilmiştir.)

6 - Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu kara yolu taşıma yetki belgesi kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6.1. Benzer iş olarak, Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

7 - İhale dokümanı; Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 (Yüz. TL) karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 31.07.2013 Çarşamba günü 14:00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisini verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. ( Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6170/1-1


65 ADET İŞYERİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Hınıs Nur Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Erzurum Hınıs Nur Küçük Sanayi Sitesine ait 65 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Aşağı Kayabaşı Mah. Hastahane Karşısı No: 49 Hınıs/ ERZURUM

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  65 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Hınıs/ERZURUM

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile)   :  6.390.323.-TL

f) Geçici teminatı                       :  447.322,61.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154     8. Kat Toplantı Salonu  Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  15/08/2013 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154     8. Kat 826 nolu oda Söğütözü- ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Erzurum Hınıs Nur Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Aşağı Kayabaşı Mah. Hastahane Karşısı No: 49 Hınıs/ERZURUM adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6292/2-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Ayancık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi : 02.08.2013                                                 Saati : 14.00                                                              İhale Yeri : Satış Sal./Saat:14.00

 

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat Tut.

  1

Karaçalı

3.SNBKI.Çs Tom.

4-5

1.686

 

1280,097

22

190,00

7.306,00

  2

Fidanlık

3.SNBKI.Çs Tom.

3-3,5-

626

 

271,159

7

205,00

1.672,00

  3

Karaçalı

3.SNBİn Çs Tom.

Tem.

296

 

89,002

4

140,00

375,00

  4

Karaçalı

3.SNBİn Çs Tom.

3-3,5-

910

 

184,048

7

160,00

886,00

  5

Fidanlık

3.SNBİn Çs Tom.

3-4-5

1.699

 

556,531

14

170,00

2.846,00

  6

Karaçalı

1.SUBKL Göknar Tom.

6

143

 

122,453

3

220,00

810,00

  7

Karaçalı

2.SUBKL.Gök.Tom.

6

546

 

494,430

9

250,00

3.712,00

  8

Karaçalı

2.SUBKL.Gök.Tom.

6

674

 

607,413

10

260,00

4.743,00

  9

Fidanlık

3.SUBKl.Gök.Tom.

Tem.

228

 

283,377

4

210,00

1.787,00

10

Karaçalı

3.SUBKl.Gök.Tom.

6

2.077

 

976,985

17

180,00

5.282,00

11

Karaçalı

3.SUBKl.Gök.Tom.

6

332

 

263,770

3

200,00

1.583,00

12

Fidanlık

3.SKBKl.Gök.Tom.

2-2,5

6.078

 

1290,135

30

150,00

5.823,00

13

Fidanlık

3.SNBİn.Gök.Tom..

Tem.

827

 

177,745

5

165,00

882,00

14

Fidanlık

2.S.Gök.Md.Dir

3-4-5

5.274

 

1698,115

42

110,00

5.626,00

15

Karaçalı

2.S.Gök.Md.Dir

3-4-5

3.651

 

1113,256

25

120,00

4.021,00

16

Fidanlık

Çam .Kağ.Od.

Tem.

94

 

21,858

1

115,00

76,00

17

Ayancık

Çam .Kağ.Od.

3-4-5

261

 

49,035

2

90,00

133,00

18

Karaçalı

3.SNBİn.Kayın.T.

3-3,5-

266

 

45,603

4

155,00

215,00

19

Kömürgölü

Kestane Lif-Yonga Od

 

 

250

 

1

45,00

338,00

20

Göldağ

Yap.Lif Yon.

 

 

11.373

 

12

65,00

22.187,00

TOPLAM

 

 

25668

11623

9525,012

222

 

70.303,00 -

1 - İşletmemiz Müdürlüğünün son depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı.228.adeti 02.08.2013 tarihine rastlayan Cuma saat 14:00'de işletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurundu açık arttırma suretiyle satılacaktır.

2 - İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği maden direği ve sanayi odununun vadeli açık arttırmalı satışlarında mal bedelinin %40'ı ile vergi, fon ve harç karşılığı peşin olarak alınacaktır. ibreli ve yapraklı kağıtlık odun. lif-yongo odunu, sırık ve yakacak odunun vadeli ve açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır.

3 - Bu satışa ait şartname ve ekleri OGM ve Orman Bölge Müdürlüğümüz ile bağlı işletmelerde görülebilir.

4 - Taleplerin dağıtılan gün ve saate işletmemizde hazır bulunmaları ve geçici teminatlarını 14:00'den önce veznemize yatırmaları şarttır.

5 - Vergi ve fonlar peşin bakiyesi aylık %6 faiz alınmak suretle 9 ay vadeli olarak yapılacaktır. Vade faizi mektup bedeli ile birlikte tahsil edilecektir.

6 - Vade süresi dolan teminat mektuplarının süre uzatımında %1,2 gecikme faizi geç alınacaktır. açık artırmalı satışların süresinde yatırılmaması halinde aylık %1,2 gecikme cezası alınacaktır.

7 - Taleplilerin model şartnamede belirtilen belgeleri ibraz etmeleri şarttır.

8 - Taleplilerin model şartnamede belirtilen belgeler ve Esnaf Sanatkarlar -Ticaret Sanayi odaları belgelerini ve başkası adına ihaleye girenlerin vekâletnamelerini ibraz etmeleri şarttır

9 - Global emvalller %20 -veya + olabilir.

10 - Vade süresi dolan Teminat Mektupları uzatmaları, İşletme Müdürlükleri’nce 30 gün, Orman Bölge Müdürlükleri’nce 30 gün olmak üzere toplam 60 gün uzatabilecektir.

11 - Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen süre için aylık %1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

NOT: Satış ilanlarımız www.ogm-sinopobm-gov.tr adresinden yayınlanmaktadır.

TEL                                              :  0 368 613 10 84 -117

FAX                                             :  0 368 613 19 43

SAYMAN                                   :  0368 613 3494

BANKA HESAP NUMARASI  :  TR 33 0001000229134048625001 No.lu Hs. T.C. Ziraat Bank Ayancık Şb.

VEB ADRESİ                              :  ayancikorman.gov.tr

6251/1-1