19 Temmuz 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28712

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünden:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Bursa-Osmangazi Kaymakamlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünden:

Enstitümüzde açık bulunan 2. derecedeki doçent kadrosuna “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı” alanında 1 adet doçent alınacaktır.

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel koşulları taşıyan ve “Doçent” unvanını almış olan isteklilerin; başvuru dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ( Uluslararası İlişkiler Teorileri, Avrupa Birliği, Balkanlar Güvenlik ve Terörizm konularında araştırma, yayın ve benzeri çalışmaları olan adaylar tercih sebebidir) ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Müdürlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Duyurulur.

ADRES:

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

85 Nolu Cad.  No: 8 Yücetepe/ANKARA

Tel: Santral 231 73 60 / 1403-1404

6250/1-1


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

İsveç vatandaşı 62947658 nolu pasaport hamili Basem ALDEMİ tarafından 08.07.2010 tarihinde İpsala Gümrük Müdürlüğünden 10220500T59689 sayılı taşıt kaydına istinaden 04.01.2011 tarihine kadar yurtta kalma süresi bulunan ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığınca 09.12.2011 günü ele geçirilen ve süre ihlali nedeni ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünce 14.12.2011 gün ve 2011/03 sayı ile tasfiye ambarına alınan US26341 plakalı Peugeot 405 marka VF34EDJY271429472 şasi nolu (16 DF 428 sahte plakalı) taşıt ile alakalı olarak Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği" (Seri No: 1) nin 19/1. maddesi hükmü ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi gereğince 08.05.2012 tarihli 896 Sayılı Para Cezası Kararında belirtilen toplam 596 TL nin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bursa Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenmesi ve belirtilen bu süre içerisinde araçla ilgili gümrük işlemlerinin tamamlanmak üzere Müdürlüğümüze müracaat edilmesi aksi takdirde aracın gümrüğe terk edilmiş sayılacağı, Basem ALDEMİ'ye ilanen tebliğ olunur.

6241/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İnc. Sor. Değ. Bölümü’nün 01.07.2013 gün ve 23458 sayılı savunma istem yazısı.

Serpil AKSOY - Özel Ankara Nesil Mesleki Eğitim ve Mes. Yet. ve Dil Kursu Usta Öğretici

“Kursiyerlerden, sınav ve sertifika parası ile kurum kurs ücret ilanında belirtilen ücretten fazla para topladığınız” İddiaları ile ilgili olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 130. maddesi gereğince savunma yapmanız gerekmektedir. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda:

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

6245/1-1

—————

İnc. Sor. Değ. Bölümü’nün 01.07.2013 gün ve 23454 sayılı savunma istem yazısı.

Abidin GÜÇ - Özel Ankara Nesil Mesleki Eğitim ve Mes. Yet. ve Dil Kursu Müdürü

1 - Usta Öğretici olarak gösterilen, Nurdan NALBANT, Umay Sima ÖZTEKİN, Fuat MERCİMEK, Süheyla YURDAKADİM, Yeliz AYDOĞAN ve Filiz SARIGÜL’ün kursta hiç görev yapmadıkları, derslere girmedikleri halde, bu kişileri usta öğretici olarak görev yapmış gibi Emine HABİBOGLU'nu ise derslere girmediği halde uzman öğretici olarak görev yapmış gibi gösterilmesine devam ettiğiniz,

2 - Tıp Sekreterliği programında; tüm gruplarda belirlenen gün ve saatler içerisinde yasal süresi kadar hiç ders verilmediği ve kursiyerler kursa devam etmediği halde devam etmiş gibi gösterdiğiniz, İddiaları ile ilgili olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 130. maddesi gereğince savunma yapmanız gerekmektedir. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda:

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

6246/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı

VAKFEDENLER: Mehmet KOCA

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/06/2013 tarih ve E.2013/206 K.2013/257 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Eğitim, sağlık, sosyal yardım, kültür, sosyal ve işletmesi Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait olmak üzere cami ve kuran kursları açarak, insanlığın bilgi, görgü ve eğitimine katkı sağlayıp, ahlaklı, bilgili, sağlıklı ve erdemli nesiller yetiştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000.-(Beşyuzbin)TL nakit

YÖNETİM KURULU: Mehmet Koca, Mustafa Kara, Yalçın Dursun, Sedat Ayyıldız, Hacı Abdil Uşaklı

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı ve hakları mütevelli heyet üye tam sayısının salt çoğunlukla alacağı karar ile en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6266/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, Damla Petrol Ticaret Turizm Limited Şirketi’nin; BAY/455-227/05066 sayılı lisansında belirtilen Bahçekapı Mahallesi, İstanbul Devlet Yolu No:181/A Etimesgut-ANKARA adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 51/C, 06530, Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6247/1-1


Bursa-Osmangazi Kaymakamlığından:

Bursa İli Osmangazi İlçesi Belediyesinde görevli İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Ahmet DONBALOĞLU, Ruhsat ve Denetim Müdürü Süleyman ERTÜRK, Zabıta Müdürü Erkan ALBAYRAK ve Yapı Kontrol Müdür Vekili Müjdat CANLI haklarında, 4483 sayılı Kanun gereğince Kaymakamlığımızca verilen 03.05.2013 tarih ve 2013/45 sayılı Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin karar, Müşteki Kenan TUNǒa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve 30. Maddeleri uyarınca ilan tebliği olunur.

6240/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 04/03/2013 gün ve 117 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2013 tarih ve 1057 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Tunahan Mahallesi imarın 47577 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 19/07/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6177/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle 62061/1, 62062/1, 62063/1, 62064/1, 62065/1, 62066/1, 62067/1, 62068/1, 62068/2, 62069/1, 62070/1, 62071/1, 62072/1, 62073/1, 62074/1 ve 62075/1 ada/parsellere yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6226/1-1

—————

60652 ada 1 ve 2 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6227/1-1

—————

43441 ada 1 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6228/1-1

—————

Yenimahalle 60588 ada 3 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6229/1-1

—————

42857 ada 3 parselin çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6230/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aladdin Middle East Ltd., TBS Petrol Arama Üretim ve Danışmanlık Tic. A.Ş. ile Sonar Petrol Arama Üretim Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin sahip bulunduğu ve arama ruhsatnamesi asli defterinin 3242 inci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda hak sıra numarası ruhsat numarası ve yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 11.07.2013 tarihinde tadil edilmiştir.

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatının:

 

Hak Sıra No. Su

Ruhsat No.su

İntikalden Sonraki Yüzölçümü (H)

AR/AME-TBS-SNR/5124

3242

49.938

6232/1-1

—————

Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin sahip bulunduğu ve arama ruhsatnamesi asli defterinin 3255 inci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda hak sıra numarası ruhsat numarası ve yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 11.07.2013 tarihinde tadil edilmiştir.

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatının:

 

Hak Sıra No. Su

Ruhsat No.su

İntikalden Sonraki Yüzölçümü (H)

AR/GMŞ/5068

3255

48.525

6233/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.07.213        Karar No:6694

HAK SAHİBİ ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI                           :  Güney Yıldızı Petrol Üretim, Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.

- MERKEZ ADRESİ                          :  Adıyaman Kahta Karayolu 17.km Uludam Köyü Zeynel Sahası Arama Üretim Tesisleri Bitişiği Adıyaman

- TEBLİGAT ADRESİ                      :  Söğütözü Cad. No: 86, 06520, Balgat-Ankara

HAK TESİSİ YAPILACAK ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                           :  Madison Turkey LLC.

- MERKEZİ                                        :  3500 South Dupont Highway, City of Dover, State of Delaware, 19901, USA

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ              :  İran Caddesi, Karum İş Merkezi, No: 21/394, 06680 Kavaklıdere, Çankaya-Ankara

TESİS VE TESCİL EDİLECEK

PETROL HAKKININ MAHİYETİ   :  GüneyYıldızı Petrol Üretim, Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret A.Ş.’nin sahip bulunduğu İR/GYP/81-723 ve İR/GYP/83-724 hak sıra no.lu 2 adet petrol işletme ruhsatı üzerinde aşağıda (a), (b) maddelerinde belirtilen hususların Madison (Turkey) LLC Şti. lehine bir hak, Güney Yıldızı Petrol Üretim, Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili.

- MÜRACAAT TARİHLERİ            :  29.03.2013, 03.04.2013, 17.04.2013

KARAR:

Güney Yıldızı Petrol Üretim, Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret A.Ş.’nin sahip bulunduğu İR/GYP/81-723 ve İR/GYP/83-724 hak sıra no.lu 2 adet petrol işletme ruhsatı üzerinde;

a) Madison Turkey LLC. Şirketine İR/GYP/81-723 ve İR/GYP/83-724 hak sıra no.lu 2 adet petrol işletme ruhsatının Petrol Sicili’nde kayıtlı tarif ve tasviri belirtilen sahalar için iş bu ruhsatların mevcudiyeti müddetince üretilecek petrolden % 4 kar hissesi tesis (ORRI) ettirileceği.

b) Madison Turkey LLC. Şirketi lehine tesis edilen hakkın mahiyeti, hesaplanış şekli ve diğer ilgili tüm detayların taraflar arasındaki 12.08.2011 tarihli sözleşme ile düzenlendiği. hususlarının tarafların aralarında imzaladıkları 12.08.2011 tarihli İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında, Petrol Kanunu’nun 34/2 (c, d), 35, 36 maddelerine istinaden Madison Turkey LLC. Şti. lehine bir hak, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili için 29.03.2013, 03.04.2013 ve 17.04.2013 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Milli menfaatler ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 14.06.2013 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin sahip bulunduğu İR/GYP/81-723 ve İR/GYP/83-724 hak sıra no.lu 2 adet petrol işletme ruhsatı üzerinde yukarıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen hususların Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi, ve taraflar arasında 12.08.2011 tarihinde imzalanan “İmtiyaz Sözleşmesinin” kendi aralarında geçerli olması şartıyla, Madison (Turkey) LLC. lehine bir hak, Güney Yıldızı Petr. Ür. Sond. Müt. ve Tic. A.Ş. aleyhine bir takyit olarak tesisine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 11.06.2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 ncü maddesine istinaden, mülga 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 34, 35 ve 36 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

6234/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 08.07.2013       Karar No: 6687

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                           :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş

- MERKEZ ve TÜRKİYE’DEKİ

ADRESİ                                             :  Dumluca Sokak No:19  06530 Beysukent- ANKARA

- MÜRACAAT TARİHLERİ            :  09.05.2013-13.05.2013

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                                     :  Sahadan kısmı terk

- KAPSADIĞI İLLER                       :  Konya, Aksaray

- TADİLDEN SONRAKİ

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  42.549 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI               :  AR/ARR/4074

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş Konya ve Aksaray İlleri dahilinde 11.09.2005 tarih 2742 sayılı petrol arama ruhsatıyla iktisap etmiş olduğu 46.526 hektarlık arama sahasından, 3.977 hektarlık “A” parçasının kısmi terki için müracaat etmiş ve terk Petrol Kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince 10.06.2013 tarihinde kesinleşmiştir.

Adı geçen şirket 10.06.2013 tarihinde kesinleşen terk sonucunda arama sahasının son durumunun tarif ve tasvirinin;

1/25.000 ölçekli L31-d2 haritasındaki 934,6 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-64° 00’ doğrultuda ve 2.850 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 13.870 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 2.922 metre doğuda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 13.870 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 3.658 metre batıda (e)’ye doğru çizgi, (e)’den 7.243 metre kuzeyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 5.483 metre batıda (g)’ye doğru çizgi, (g)’den 7.243 metre güneyde (h)’ye doğru çizgi, (h)’den 12.804 metre batıda (i)’ye doğru çizgi, ( i) köşesi 1/25.000 ölçekli L30-c3 haritasındaki 1.075,2 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-216° 30’ doğrultuda ve 570 metre uzaklıktadır.(i)’den 3.699 metre kuzeyde (j)’ye doğru çizgi (j)’den 2.925 metre doğuda (k)’ye doğru çizgi, (k)’den 24.041 metre kuzeyde (l)’ye doğru çizgi, (l)’den 16.042 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi ile kapanan ruhsatın iç kenarlarının anlatımı;

1/25.000 ölçekli L31-d1 haritasındaki 970,1 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-121° 45’ doğrultuda ve 1.120 metre uzaklıktaki (m) köşesinden başlayarak 6.319 metre güneyde (n)’ye doğru çizgi, (n)’den 5.116 metre batıda (o)’ya doğru çizgi, ( o) köşesi 1/25.000 ölçekli L31-d4 haritasındaki 1.036 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-223° 30’ doğrultuda ve 1.640 metre uzaklıktadır. (o)’dan 6.319 metre kuzeyde (p)’ye doğru çizgi (p)’den 5.112 metre doğuda başlangıç noktası olan (m)’ye doğru çizgi, şeklinde tadil edilmesini talep etmiştir.

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin sahadan kısmı terk suretiyle arama sahasının tadili hakkındaki evrakı incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra 11.06.2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 ncü maddesine istinaden, mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince sahanın tadiline karar verilmiştir.

6235/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.07.2013       Karar No: 6695

HAK SAHİBİ ŞİRKETLERİN:

- TİCARİ UNVANLARI                      :  1) Aladdin Middle East Ltd.

2) Güney Yıldızı Petr. Ür. Sond. Müt. ve Tic. A.Ş.

- MERKEZLERİ                                    :  1) 123 South Market Wichita Kansas 67202 USA

2) Adıyaman-Kahta K.yolu 17.Km. Uludam Köyü Zeynel Sahası Ara. Üre. Tesisleri Bitişiği, ADIYAMAN

- TÜRKİYE’DEKİ

ADRESLERİ                                         :  1) İran Caddesi, Karum İş Merkezi, F Blok, No:21/394, 06680 Kavaklıdere, Çankaya-ANKARA

2) Söğütözü Caddesi No: 23, 06520 Söğütözü/ Ankara

HAK TESİS EDİLECEK ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                              :  Madison (Turkey) LLC

- MERKEZİ                                           :  3500 South Dupont Highway, City of Dover, State of Delaware, 19901, USA

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ                 :  İran Caddesi, Karum İş Merkezi, No: 21/394, 06680 Kavaklıdere, Çankaya-ANKARA

TESİS VE TESCİL EDİLECEK PETROL

HAKKININ MAHİYETİ                         :  ARİ/AME-GYP/2569-2479/3215-3170 hak sıra no.lu birleştirilmiş petrol işletme ruhsatları üzerinde evvelce Genel Müdürlüğümüzün 30.12.2008 tarih ve 5772 sayılı Petrol Hakkına Müteallik Kararı ile Petrol Siciline tescil olunan hakların terkin edilmesi ve yeni hak tesisi.

MÜRACAAT TARİHLERİ                  :  29.03.2013, 17.04.2013

KARAR:

Aladdin Middle East Ltd. (Aladdin), Güney Yıldızı Petr. Ür. Sond. Müt. ve Tic. A.Ş. (Güney Yıldızı) ve Madison (Turkey) LLC. Şti.’nin, Aladdin ve Güney Yıldızı Şirketlerinin müştereken sahip bulundukları ARİ/AME-GYP/2569-2479/3215-3170 hak sıra no.lu birleştirilmiş petrol işletme ruhsatlarında;

Evvelce söz konusu ruhsatlar üzerinde 30.12.2008 tarih ve 5772 sayılı petrol hakkına müteallik kararla tescil olunan hakların terkin edilmesini bununla birlikte,

ARİ/AME-GYP/2569-2479/3215-3170 hak sıra no.lu birleştirilmiş petrol işletme ruhsatlarının müracaat dosyasında tarif ve tasvirleri belirtilen (A), (B) ve (C) kısımları üzerinde;

a) Madison (Turkey) LLC. Şirketine dosyasında tarif ve tasviri belirtilen (A) işaretli çekirdek sahada ve (B) ve (C) işaretli sahalar dışında, mevcut kuyulardan yapılacak üretimde % 4 ve çekirdek saha dışında yeni açılacak kuyulardan yapılacak üretimden % 6 kar hissesi tesis (ORRI) ettirileceği,

b) Madison (Turkey) LLC. lehine ARİ/AME-GYP/2569-2479/3215-3170 hak sıra no.lu birleştirilmiş petrol işletme ruhsatları üzerine tesis edilecek hakkın, ruhsatların mevcudiyeti sürdüğü müddetçe geçerli olacağı,

c) Madison (Turkey) LLC. Şirketi lehine tesis edilen hakkın mahiyeti, hesaplanış şekli ve diğer ilgili tüm detayların taraflar arasındaki 12.08.2011 tarihli sözleşme ile düzenlendiği, hususlarının tarafların aralarında imzaladıkları 12.08.2011 tarihli “İmtiyaz Sözleşmesi” çerçevesinde, Madison (Turkey) LLC. Şirketi lehine bir hak, Aladdin ve Güney Yıldızı Şirketleri aleyhine birer takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili için mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 34/2(c, d), 35, 36 ve Petrol Tüzüğü’nün 31, 32/C ve 49/D maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 14.06.2013 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

- Evvelce söz konusu ruhsatlar üzerinde 30.12.2008 tarih ve 5772 sayılı petrol hakkına müteallik kararla tescil olunan hakların terkin edilmesine,

- Ayrıca ARİ/AME-GYP/2569-2479/3215-3170 hak sıra no.lu birleştirilmiş petrol işletme ruhsatları üzerinde; yukarıda (a), (b), (c) maddelerinde belirtilen hususların Madison (Turkey) LLC. Şirketi lehine bir hak, Aladdin ve Güney Yıldızı Şirketleri aleyhine bir’er takyit olarak tesisine ve Petrol Siciline tescil edilmesine, tarafların 12.08.2011 tarihinde imzaladıkları “İmtiyaz Sözleşmesi”nin kendi aralarında geçerli olması ve Devlete hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartlarıyla, 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 ncü maddesine istinaden, mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

6236/1-1