17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28710

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


MOTORLU ASMA İSKELE SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Eskipazar Malmüdürlüğünden:


TEŞEKKÜLÜMÜZE AİT TEK MERMER SAHASI OLAN VE 34 YILLIK RUHSAT SÜRESİ BULUNAN BALIKESİR MARMARA ADASINDAKİ 178,55 HEKTAR ALANA SAHİP İR.73997 SAYILI MERMER SAHASININ RUHSAT HAKKININ 3. ŞAHIS VEYA ŞİRKETLERE DEVRİ İHALESİ, FİRMA VEYA ŞAHISLARIN VERECEKLERİ

TEKLİFLER ÜZERİNDEN AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İYİLEŞTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kırklareli İli, Kavaklı Belediye Başkanlığından:


1 ADET KABİNSİZ DENEME PARSEL MİBZERİ DAHİLDEN VEYA İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


AFYONKARAHİSAR MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. VE 2. FABRİKALARDA KONVEYÖRLER DE ŞİŞELERİN TAKILMADAN

KAYDIRILMASI AMACI İLE BANT KAYDIRICI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


ATEŞ TUĞLASI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:


KAYNAK ELEKTRODLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


90.000 ADET AFEREZ TROMBOSİT SETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TADİLAT VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


MUĞLA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İMTİYAZ HAKKININ DEVRİ YOLUYLA İHALE YAPILACAKTIR

Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İletme Birliğinden:


KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Malatya Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

2013/2014 Kampanya dönemi Karayolu pancar nakliye hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013/93835

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2      15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                     :  2013/2014 Kampanya dönemi Karayolu pancar nakliye ihalesi

b) Niteliği ve miktarı               :  Tahmini 255.000 ton pancarın karayolu ile aşağıda adları yazılı kantarlardan kampanya süresince (tahmini 100 gün) Fabrikamıza taşınması

 

Pancarın Tesellüm

Bölge Adı

Yükleme Yapılacak.

Kantar Adı

Sevk Edilecek

Fabrika Adı

Nakliyeci Tarafından

Taşınacak Pancar Ton

Dazkırı

Dazkırı

Burdur

5.500

 

Beylerli

Burdur

8.900

 

Evciler

Burdur

600

Dinar

Dinar

Burdur

5.000

 

Akgün

Burdur

11.500

 

Alpaslan

Burdur

13.000

 

Gümüşsu

Burdur

4.000

 

Irgıllı

Burdur

4.500

 

Tatarlı

Burdur

16.000

 

Y.Hüyük

Burdur

9.000

Elmalı

Düden

Burdur

36.000

 

Çavdır

Burdur

15.700

 

Gölhisar

Burdur

21.500

 

İbecik

Burdur

3.000

 

Söğüt

Burdur

14.800

Senirkent

Esendere

Burdur

17.000

Tefenni

Tefenni

Burdur

15.000

 

Kağılcık

Burdur

5.000

 

Karamanlı

Burdur

7.000

Yeşilova

Yeşilova

Burdur

12.700

 

Akçaköy

Burdur

4.900

 

Alagöz

Burdur

19.900

 

Kelekçi

Burdur

4.500

TOPLAM

255.000

 

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri                          :  Yukarıda adları yazılı pancar kantarları ile Fabrikamız arası

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer                   :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer       :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil)   :  TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                   :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                       :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                :  29/07/2013 Pazartesi günü

d) İhale (son teklif verme) saati                 :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6166/1-1


MOTORLU ASMA İSKELE SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

2 (iki) adet motorlu asma iskelenin (tüm ekipmanları ile birlikte) alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İKN                                        :  2013/91916

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  P.K. 9    17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 4353370 - 286 4353375

c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Teknik şartname esasları dahilinde; 2 (iki) adet motorlu asma iskelenin (tüm ekipmanları ile birlikte) alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi.

b) Teslim yeri                         :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 75 takvim gününde teslim edilecektir.

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                     :  01/08/2013 - 14.00

4. İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/ ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr veya www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 20,00 TL bedel karşılığı satın almaları zorunludur. İhale dokümanı idaremizden satın alınabileceği gibi aynı zamanda İşletme Müdürlüğümüzün Halk Bankası Çan Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04 hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekontun, talebinizi belirten üst yazı ekinde 0 286 435 33 75 no’lu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilmek kaydıyla kargo yolu ile ödemeli bir şekilde gönderilebilir.

5. Teklifler 01/08/2013 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6041/1-1


DÜZELTME İLANI

Eskipazar Malmüdürlüğünden:

16.07.2013 tarihli ve 28709 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, taşınmaz satış ilanımızın D (a) maddesi hatalı yayınlanmış olup aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

D - İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici teminat bedelinin Mal Müdürlüğümüze Yatırıldığına dair makbuzu (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilenlerden herhangi biri olabilir). Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.

İlgililere duyurulur.

6066/1-1


TEŞEKKÜLÜMÜZE AİT TEK MERMER SAHASI OLAN VE 34 YILLIK RUHSAT SÜRESİ BULUNAN BALIKESİR MARMARA ADASINDAKİ 178,55 HEKTAR ALANA SAHİP İR.73997 SAYILI MERMER SAHASININ RUHSAT HAKKININ 3. ŞAHIS VEYA ŞİRKETLERE DEVRİ İHALESİ, FİRMA VEYA ŞAHISLARIN VERECEKLERİ

TEKLİFLER ÜZERİNDEN AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Teşekkülümüze ait aşağıda detayları verilen tek mermer sahası olan ve 34 yıllık ruhsat süresi bulunan Balıkesir Marmara Adasındaki 178,55 hektar alana sahip İR.73997 sayılı mermer sahasının ruhsat hakkının 3. şahıs veya şirketlere devri ihalesi, firma veya şahısların verecekleri teklifler üzerinden açık ihale usulü ile yapılacaktır.

1 - İdarenin:

a) Adresi                       :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1\A 06010 Keçiören/ANKARA

b) Telefon No               :  0312 294 20 00/27 17

c) Faks No                    :  (312) 230 71 84

2 - İhalenin Konusu      :  Balıkesir Marmara Adasındaki İR.73997 sayılı mermer sahasının ruhsat hakkının, firma veya şahısların verecekleri teklifler üzerinden açık ihale usulü ile 3. şahıs veya şirketlere devridir.

3 - Ruhsat Sahası ile İlgili Bilgiler:

A - Sahanın Hukuki Durumu:

İli                                  :  Balıkesir

İlçesi                             :  Marmara

Köy/Mevkii                   :  Marmara Adası, Saraylar Beldesi

Ruhsat (Sicil) No          :  İR.73997

Ruhsat Gurubu             :  II. Gurup

Ruhsat Tarihi                :  15.05.1987

Ruhsatın Bitiş Tarihi     :  15.05.2047

Alanı (Ha)                     :  178,55

Maden Cinsi                 :  Mermer

Ulaşım                          :  Balıkesir Erdek İlçesi veya Tekirdağ üzerinden ulaşım mümkündür.

B - Rezerv Durumu: MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 18.582.000 m3 görünür, 27.900.000 m3 muhtemel olmak üzere toplam 46.482.000 m3 rezerv bulunduğu rapor edilmiştir. Ancak bu bilgiler ihaleye iştirak edene bilgi verilmesi açısından konulmuştur. Teşekkülümüzü bağlayıcı bir yanı yoktur.

4 - İhalenin Yapılacağı Yer: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1\A 06010 Keçiören/ANKARA

5 - İhalenin Tarih ve Saati: 14.08.2013 Çarşamba günü, saat: 14.00

6 - İhale Dokümanının Görüleceği Yerler: İhale dosyası, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Maden Hakları Birimi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1\A 06010 Keçiören/ANKARA, İstanbul Lojistik Müdürlüğü (Atatürk Bulvarı No: 156 Aksaray/İSTANBUL), İzmir Lojistik Müdürlüğü (Halit Ziya Bulvarı No:1 Konak/İZMİR) adreslerinde görülebilir.

İhale dosyası, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesine veya TEŞEKKÜL’ün T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki 37712245-5001 hesap numaralı, TR080001001745377122455001 İBAN Nolu TL hesabına dosya başına 200,- TL (KDV dahil) yatırılmasını müteakip, ödenti makbuzunun ibraz edilerek, yukarıda belirtilen adreslerden temin edilebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin ihale dosyası satın almaları ve ihale için teklif dokümanı/zarfı hazırlamaları gerekmektedir.

7 - Geçici Teminat Miktarı: İstekliler teklif ettikleri fiyatın % 5’i kadar geçici teminat vereceklerdir.

8 - Tekliflerin Verileceği Yer: Teklifler, 14.08.2013 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar kapalı zarfla ve zarfın üzerine “İR.73997 sayılı mermer sahasına ait tekliftir” yazılarak Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü–Genel Evrak Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta ile de gönderilebilir (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır).

5694/2-2


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İYİLEŞTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İYİLEŞTİRİLMESİ işinin anahtar teslim yapımı, mevcut tesise entegrasyonun sağlanmasından sonra 6 ay tüm tesisin işletilmesi, işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleri ihale dosyasındaki esaslar dahilinde kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7 Başpınar/GAZİANTEP

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak,  atıksu arıtma tesisinin iyileştirilmesi, idari şartnamede ayrıntılı olarak belirtilen (Dengeleme Havuzları-Çamur Ünitelerinin ve çamur susuzlaştırma-Giriş Yapısı İyileştirme ve Koku Gideriminin Yapımı, Havalandırma havuzu iyileştirme(hava debisi-atıksu debisi ayarlanması ve difüzör değişimi), Fosfor Giderme (EPBR) tankları, Mevcut Giriş Yapısı Koku Hatlarının İyileştirilmesi, Debi Ayar Vana odası, Renk Giderimi yapılması,  anahtar teslim,  Geçici Teslim den sonra 6 ay, Geçici Kabulden sonra Kesin kabule kadar 6 ay işletilmesi; işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir.

b) Yapılacağı yer                       :  GAZİANTEP

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 12 (oniki) aydır.

e) Teklif Bedeli                          :

f) Geçici Teminatı                      : Teklif Bedeli üzerinden %8

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu GAZİANTEP

b) Tarihi ve saati                        :  30.07.2013  Saat  10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASI YA DA ESNAF VE SANATKAR ODASI VEYA İLGİLİ MESLEK ODASI belgesi

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzeri işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirdiğini gösteren, en az 10.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 30.000 m3/gün kapasiteli Evsel (Aktif Çamur ve damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi komple ( inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesinin aslını sunması zorunludur. Bu İş Deneyim Belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a- İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b- Anahtar Teknik Personel

Anahtar teknik personelin, ihale tarihinden en az üç ay öncesi işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 10 yıl olma şartı aranmaktadır

6) Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) 5.000.000,00 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge noter onaylı taahhütname.

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az Teklif Bedeli üzerinden %8 Geçici Teminat.

F) İsteklinin; yerli istekli olduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeler.

G) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu.

H) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller.

İ) Performans Garanti Beyannamesi.

I) İşletme ve bakım giderleri ile kimyasal katkı maddeleri ve elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler.

J) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

K) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

L) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.)

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 09.00’a kadar, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (G), (I) ve (N) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

6 - Bu ihalede İş Deneyim Belgesi yerine İş Yönetme ve İş Denetleme ve Diploma Kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7 Başpınar/GAZİANTEP adreslerinde görülebilir veya 2.500,00 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nolu cad No:7 Kat: 1 Evrak Kayıt odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini; teklif birim fiyat üzerinden her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30(Otuz) takvim günü olmalıdır.

11 - “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 4374 Sayılı Kamu İhale Kanununa Tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu gibi işi istediğine verip vermemekte serbesttir.

6093/2-2


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2013/2014 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2013/93893

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası                :  0388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi                    :  Yok

 ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu hizmetin                   

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  2013/2014 Kampanya döneminde Toplam 184.000 ton pancarın kantarlardan fabrikamıza karayoluyla nakliyesi. Nakliye yapılacak kantarlar ve sevk programı ihale dokümanı ekinde verilecektir.

b) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası (İhale dokümanında belirtilen kantarlardan)

c) İşin süresi                                       :  İşin süresi Kantarlarda Pancar alımının başlamasından itibaren 110 (Yüzon) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  01.08.2013 Perşembe günü - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ğ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yok

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.3.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6129/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kırklareli İli, Kavaklı Belediye Başkanlığından:

 

Mevkii

Pafta

Parsel

Yüzölçümü

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Korualtı

8

7033

21.100,00 M2

Tam

Turizm (Motel), Sosyal, Kültürel Tesis Alanı. (Özel Öğrenci Yurtları, Özel Rehabilitasyon Merkezi, Özel Güçsüzler Evi, Özel Yetiştirme Yurdu)

 

Muhammen

Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale

Saati

İhalenin Yapılacağı Yer

4.020.000,00.TL

120.600,00.-TL

23.08.2013

14.00

Kavaklı Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

1 - Yukarıda ayrıntısı belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait tarla vasfındaki taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

- Gerçek kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

b) İkametgah belgesinin aslı,

c) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

d) Temsil durumunda, noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

e) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

- Tüzel kişiler,

a) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

b) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

d) Şirketlerden; noter tasdikli imza sirküsü,

e) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

f) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,

g) Temsil durumunda, noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

h) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

- Ortak girişim,

a) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

b) 2013 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2013 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

e) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

3 - İhaleye katılacak isteklilerin 500,00.-TL. şartname bedeli yatırarak şartname alması zorunludur.

4 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve diğer evraklar ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar idareye teslim etmeleri zorunludur.

5 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

6 - İhale onayının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale bedelinin tamamının Belediye veznesine veya Belediye banka hesabına yatırılması zorunludur.

7 - İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

8 - Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesi gereğince K.D.V. alınmayacaktır.

9 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

10 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Kırklareli İli, Kavaklı Belediye Başkanlığı Tel: 0.288.2461007

İlan olunur.

6073/1-1


1 ADET KABİNSİZ DENEME PARSEL MİBZERİ DAHİLDEN VEYA İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 1 adet kabinsiz deneme parsel mibzeri dahilden veya ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Türkiye Halk Bankası Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan TR300001200945200013000060 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için teklif edilen tutarının %3’ü kadar geçici teminat verilecektir.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 14/08/2013 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

ADRES:                                            

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel  : 90 (312) 417 00 47

Fax : 90 (312) 425 59 55

6182/1-1


AFYONKARAHİSAR MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. VE 2. FABRİKALARDA KONVEYÖRLER DE ŞİŞELERİN TAKILMADAN

KAYDIRILMASI AMACI İLE BANT KAYDIRICI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü 1.ve 2. fabrikalarda konveyörlerde şişelerin takılmadan kaydırılması amacı ile bant kaydırıcı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Merkezimizden “Laleli Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad. No: 18 Fatih/ İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “İhsaniye-Gazlıgöl” adresindeki Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Üretim Yönetimi Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 05 AĞUSTOS 2013 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 05 AĞUSTOS 2013 saat 14:30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6181/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

MAHALLESİ           :  Karahasanlı

MEVKİİ                    :  Yellice

CİNSİ                        :  Arsa

PAFTA NO               :  M22a16b3c

ADA NO                   :  302

PARSEL NO             :  3

YÜZÖLÇÜMÜ         :  7.327,00 m²

HAZİNE PAYI         :  Tam

TAHMİNİ BEDELİ  :  1.648.575,00.-TL

GEÇİCİ TEMİNATI :  164.858,00.-TL

AÇIKLAMA             :  Taşınmaz, imar planında Küçük Sanayi Alanı olarak ayrılmıştır. Hali hazırda boştur.

Yukarıda tapu kaydı bilgileri ile tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın 31.07.2013 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 16.30’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satışı yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili şartname ve özel şartlar mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri Katma Değer Vergisinden, bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler de her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2013 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim ederek ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

5730/1-1


ATEŞ TUĞLASI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası                :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  afsin@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A - a) Dosya No                                 :  2013/53

b) Niteliği, türü ve miktarı                   :  ATEŞ TUĞLASI ALIMI

c) Teslim yeri                                      :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                              :  100,00.-TL

e) İhale tarihi ve saati                          :  01.08.2013    Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer  :  Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 5800 7287 7572 71 Afşin Ziraat Bankası Şb.: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 no’lu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

6117/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Mülkiyeti Üniversitemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

2 - Satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Konferans salonunda 30/07/2013 tarih Salı günü saat 10:00'da İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır.

3 - İstekliler teklif dosyalarını ihale tarih ve saatine kadar teslim alındı belgesi karşılığında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na vereceklerdir.

4 - Satışı yapılacak Arsanın bilgisi:

Sıra No

İlçesi

Köyü

Durumu

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Muhammen Bedeli (TL.)

% 20 Geçici Teminat (TL.)

1

Melikgazi

Erenköy

Arsa

7824

1

5.589,33 m2

1.600.000,00

320.000,00

5 - Arsanın tespit edilen muhammen bedeli yukarıdaki fiyat olup parselin en az iki tam yıldan fazla Üniversitemiz mülkiyetinde olması nedeniyle Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden istisnadır.

6 - Satışı yapılacak arsanın ihale ile ilgili şartnamesi idarede (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) bedelsiz görülebilir ve temin edilebilir.

7 - Bu ihaleye katılmak isteyenlerden;

İstenecek Belgeler

a) Tebligat için adres beyanı,

b) Gerçek kişi olması halinde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden 2013 yılında alınmış ikametgâh ilmühaberi, T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı,

c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a,b,c,d,e) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) Bu şartnamede belirtilen Geçici teminat (Teminat mektubu süresiz olmalıdır),

ı) Yer görme belgesi,

i) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

İlan olunur.

5713/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Listeleme, Eğitim, Saha Çalışması, Veri Girişi İş Paketleri için Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 02/04/2004 tarihli 2004/7113 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2013/95132

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  0312 2976136-0312 2976138

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Listeleme, Eğitim, Saha Çalışması, Veri Girişi İş Paketleri için Hizmet Alımı

                                                         a - Listeleme Paketi                     40 gün            40 kişi

                                                         b - Eğitim Paketi                         15 gün          190 kişi

                                                         c - Saha Çalışması Paketi            55 gün          131 kişi

                                                         d - Veri Girişi Paketi                  50 gün            17 kişi

b) Teslim yeri                               :  Hacettepe Üniversitesi

c) Teslim tarihi                              :  İşin süresi 5 aydır

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosu Toplantı Odası.

b) Tarihi ve saati                           :  25.07.2013 Perşembe günü saat 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgesi;

Teklif Sahibi son beş yılda tek bir kontratla en az 1.000.000 Türk Lirası veya eşdeğer tutarda bir araştırma projesini ana yüklenici sıfatı ile tamamlamış olmalıdır.

Teklif sahibi son beş yılda Kamu Kuruluşları, Üniversiteler, TÜBİTAK, OECD, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği vb kurumlarca finanse edilen, sosyal araştırmalar, istatistik veya alandan veri toplama süreçlerini içeren bir AR-Ge projesini, pilot veya ortak şeklinde tamamlamış olmalıdır.

4.2.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler;

Teklif Sahibi en az 10 yıl tecrübeye sahip ve en az son 24 aydır kadrolu çalışan bir İstatistikçi veya demograf veya sosyoloğu istihdam ediyor olmalıdır.

4.3.3. Teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye yada TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 25.07.2013 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu’na verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 02/04/2004 tarihli 2004/7113 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

6184/1-1


KAYNAK ELEKTRODLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Kaynak Elektrodları 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/90825

Dosya no                                   :  1321073

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2     67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kaynak Elektrodları (14 kalem)

b) Teslim yeri                            :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBAR ŞEFLİĞİDİR.

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  30.07.2013 Salı günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4 - 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4. 2.1 - TSE Uygunluk Belgeleri, ISO Belgesi, İmalatlarıyla ilgili 2 takım tanıtıcı katalog ve/veya broşürleri.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 30.07.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6163/1-1


90.000 ADET AFEREZ TROMBOSİT SETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan 90.000 adet Aferez Trombosit Seti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 16 AĞUSTOS 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarfı aynı gün saat 11:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6208/1-1


TADİLAT VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Ankara ili, Çankaya İlçesi, Konur Sok. No: 29 adresinde bulunan Türk Kızılayı Teftiş Kurulu Başkanlığına ait binada tadilat ve onarım işi yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih / İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 19 AĞUSTOS 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 19 AĞUSTOS 2013 günü saat 16:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6209/1-1


MUĞLA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İMTİYAZ HAKKININ DEVRİ YOLUYLA İHALE YAPILACAKTIR

Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İletme Birliğinden:

1. MUKAD-BİR (Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği) üyesi olan Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun aşağıda yer verilen 14. ve 15. Maddeleri'nin kendilerine vermiş olduğu katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, değerlendirilemeyen nihai atıkların bertarafı ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi için gereken çalışmaların yapılması yetkisini Birlik Tüzüğü'nün 5. Maddesi çerçevesinde, Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliğine (İdare) yetki devrinde bulunmuşlardır. Bu düzenlemeler doğrultusunda Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği, MUĞLA EKAY (Muğla Entegre Katı Atık Yönetimi) Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi İşi için İmtiyaz Hakkı Verilmesi İhalesi İşini İmtiyaz Hakkı verilmesi hususunu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile ihale edecektir.

2. İdari Şartname hükümlerine göre yapılacak olan ihale, Katı Atık Toplama ve Nakli ile İdare adına, Muğla Merkez Akkaya Köyü Sarıotluk Mevkiinde bulunan ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünden 5, 6, 20, 21 pafta ve 2871, 2872, 2873 parsel numaralı taşınmazlar ile 20 pafta ve 246 parsel numaralı taşınmazlar ile kamulaştırılan ve mülkiyeti idaremize ait olan 20 pafta ve 191, 192 parsel numaralı, 21 pafta 182, 183, 184, 185 parsel numaralı, 6-20 pafta 193 parsel numaralı, 5-20-21 pafta 186 parsel numaralı taşınmazlardan oluşan ve toplamda yaklaşık 24,5 hektarlık taşınmaz üzerinde kurulacak olan ve maliyeti Yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle EKAY (Entegre Katı Atık Yönetim ) Sistemi Tesisi inşaası ile bunların, imtiyaz süresince her türlü kar ve zararı Yüklenici'ye ait olmak üzere 29 (yirmidokuz) yıl süresince işletilmesi; bakım onarım ve yenilenmelerinin muntazaman yapılması ve imtiyaz süresi sonunda bütün tesislerin her türlü borçtan ari, bakımlı ve kullanılabilir durumda, bedelsiz olarak İdareye devrini kapsamaktadır.

3. İhale 20/08/2013 Salı günü saat 14.00'de Muğla Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Odası'nda yapılacaktır.

4. İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde MUKAD-BİR, Şeyh Mah. Belediye Sok. No: 6 Muğla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Merkez/MUĞLA adresinde bulunan Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği odasından ücretsiz olarak görülebilir ve KDV dahil 2.000,00 (ikibin Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

5. İdare tarafından tahmin edilen yatırım bedeli 50.500.000,00 (ellimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) TL'dir.

6. İstekliler İdarece öngörülen yatırım bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat mektubu vereceklerdir.

7. İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için, aşağıda yazılı belgeleri 20/08/2013 Salı günü saat 14:00'e kadar, MUKAD-BİR, Şeyh Mah. Belediye Sok. No: 6 Muğla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Merkez/MUĞLA adresinde bulunan Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği odasından ihale dizi pusulası karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

8. Türkiye’de tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

9. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

10. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

11. İdari Şartnamenin Madde 10’unda (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

12. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

13. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

14. İdari Şartname’nin Madde 18’i çerçevesinde var ise alt yükleniciye yaptırılması öngörülen işlerin listesi.

15. İhale konusu yatırım bedelinin %10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunu/mektuplarının verilmesi zorunludur. Bu maddedeki koşullar isteklilerin ortaklarından biri, bir kaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

16. İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 2.000.000,00 TL (ikimilyon Türk Lirası) olması zorunludur.

17. İdari şartnamenin 7.3.3 Maddesinde belirtilen taahhütname.

18. İhale konusu işler veya işlerin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, donanım, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan "en az 250 ton/gün tonajına sahip bir kentin evsel katı atık (çöp) toplama ve taşıma işini yapmış olduğunu ve tıbbi atık sterilizasyon tesisi yapmış ve işletmiş olduğunu ve katı atık düzenli depolama tesisi ve kompost tesislerini de içeren en az 250 ton/gün kapasiteli bir adet Katı Atık Bertaraf Tesisi inşaatını yapmış ve işletmiş olduğunu ve evsel katı atıkların düzensiz olarak depolandığı alanlarının rehabilitasyonunu yapmış olduğunu” gösteren belgeler idareye sunulacaktır. Bu maddede benzer iş olarak sayılan işlerin, İstekliler tarafından yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde yapılmış olması ve bunlara ait iş deneyim belgelerini sunmaları yeterli kabul edilecektir. İsteklilerin ortakları ile bu ortaklardan birinin ve/veya bu ortakların iştiraklerinin ve/veya ortaklarından birinin bağlı bulunduğu (ortaklarından birini kontrol eden) ana şirketin veya o ana şirketin doğrudan ve/veya dolaylı kontrol ettiği bağlı işletmelerinden herhangi birinin yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde yapmış olduğu yukarıda sayılan işlere ilişkin iş deneyim veya yeterlilik belgeleri yeterli kabul edilecektir. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin olması halinde ortaklardan en az %51 hisse sahibi olan birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir.

19. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

20. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuzun aslı.

21. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan ilgili takvim yılında temin edilecek belgeler.

22. Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan; kullanılacak teknolojilerin tanımları, ürün tanımları, girdi-çıktı öngörüleri, proses atıklarının öngörüsü, istihdam öngörüsü ve iş takvimi öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar.

23. TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve TS EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

24. İsteklilerin halen bünyelerinde çalışmakta olan iki adet Katı Atık Yönetimi konusunda en az beş yıl tecrübeli Çevre Mühendisi bulunduğuna dair belge, (Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.)

25. En az 3 yıl deneyimli 3 adet Çevre Mühendisi, en az 3 yıl deneyimli 1 adet Makine Mühendisi, en az 3 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi, en az 3 yıl deneyimli 1 adet İş Güvenliği Uzmanı, en az 3 yıl deneyimli 1 adet Elektrik Mühendisi, en az 3 yıl deneyimli 1 adet Bilgi İşlem Uzmanı istihdam edileceğine dair taahhütname.

26. Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille tasdik şerhi” taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

27. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

28. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece bir tek başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

29. Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak açılmadan iade edilecektir.

30. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

31. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6141/1-1


KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Malatya Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2013/2014 Kampanya Döneminde Karayolu ile Pancar Nakliye hizmetinin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013/92717

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Özalper Mah.Karakavak Mevkii MALATYA

b) Telefon ve faks numarası   :  0422 212 10 44 0422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi       :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2013/2014 Kampanya Döneminde Yazıhan, Akçadağ, Doğanşehir ve Bostankaya Kantarlarından Malatya Şeker Fabrikasına Karayolu ile 49.000 Ton Pancar Nakliyesi,

b) Yapılacağı yer                    :  Yazıhan, Akçadağ, Doğanşehir ve Bostankaya Kantarlarından Malatya Şeker Fabrikasına Karayolu ile Pancar Nakliyesi,

c) İşin süresi                           :  01/10/2013 - 15/11/2013 Tarihler Arası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  30/07/2013 Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Bu Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

4.1.7 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.9 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, standart forma uygun belge sunulması zorunludur.

4.1.10 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1 - İş Deneyim Belgeleri :

5.1.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

5.1.2 - İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

5.1.3 - İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’ undan az olamaz. İş deneyimiyle ilgili hususlar detayı Tip İdari Şartnamenin 7.4.1.maddesinde belirtilmiştir.

6 - Benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

7 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir

10 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11 - Teklifler, 30/07/2013 Salı Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

13 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

15 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6116/1-1