11 Temmuz 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28704

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Samsun, Canik Belediye Başkanlığından:


HASSAS KONTROLLÜ KLİMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


1 ADET X-IŞINI DİFRAKSİYON CİHAZI (XRD) SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


TZK PALETLİ ZİNCİR SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


242 ADET İŞYERİ YAPTIRILACAKTIR

Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden 34113-İSTANBUL:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


3 KALEM MAL (CİHAZ, SİSTEM) SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


2 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


HÜMİK ASİT ÜRETİM TESİSİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Seydişehir Malmüdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Silivri Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:


GÖZ İÇİ LENS SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Samsun, Canik Belediye Başkanlığından:

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 06/09/2012 tarih ve 15/50 sayılı, 06/03/2013 tarih ve 6/17 sayılı kararları ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (g) bendine dayanılarak, mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda imar durumu ve niteliği belirtilen taşınmazlar satışa sunulmuştur.

 

Dosya No

Ada/Parsel

Alanı(m²)

Hisse Durumu

İmar Durumu

1

10623/13

8366,85

Tam

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planlarında, Samsun İli, Canik İlçesi, Devgeriş Köyü F36C03A3B Pafta 10623 ada, 13 nolu parsel. İmar Planında Konut Alanı,E=1.40 ve imar yoluna isabet etmekte olup 8366,85m² alana sahip olan arsa niteliğindeki taşınmaz. Yola isabet eden kısmından dolayı inşaat hakkı kaybı bulunmamaktadır.

2

6404/50

1456,76

Tam

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planlarında, Samsun İli, Canik İlçesi,, F36B23D-1D Pafta, 6404 ada, 50 Parsel imar Planında Ticaret alanı, Bitişik nizam, E=2.00 isabet etmektedir. 1456,76m² alana sahip olan arsa niteliğindeki taşınmaz.

 

Yukarıda çizelge halinde belirtilen arsa niteliğindeki 2 (iki) adet taşınmaz dosya sıra no’larına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir/temin edilebilir.

İHALENİN YAPILACAĞI YER/ADRES: İhale, Samsun Canik Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır /Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1    55080 Canik/SAMSUN

İHALE TARİHİ VE SAATİ: İhale, 24/07/2013 Çarşamba günü saat:14.00’da yapılacaktır.

İHALE USULÜ: 2886 Sayılı devlet İhale Kanunu 35/a maddesi; Kapalı Teklif Usulü

MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT: Taşınmazların tespit edilen muhammen bedelleri ve geçici teminatları çizelgede gösterilmiştir. (1 ve 2 numaralı dosyalar için KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV’ den istisnadır.)

 

Dosya No

Ada/Parsel

Alanı (m²)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1.

10623/13

8366,85

878.519,25 TL.

26.500,00 TL.

2.

6404/50

1456,76

728.380,00 TL.

22.000,00 TL.

Geçici teminatlar 24/07/2013 Çarşamba günü saat:13.00’a kadar, yatırılmış olacaktır.

Teminatlar her bir dosya için ayrı ayrı yatırılmış olacaktır.

Teminat makbuzlarında dosya no ve ada parsel no belirtilecektir.

İstekliler sadece bir dosyanın ihalesine teklif verebilecekleri gibi ayrı ayrı olmak üzere iki dosyanın ihalesine teklif verebilirler.

7 - İSTENEN BELGELER:

a) Nüfus cüzdanı sureti

b) İkametgah Belgesi

c) Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge

d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu

e) Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

f) İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge

g) İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.

h) İhaleye beraber katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin aralarındaki ortaklığı belirten noter onaylı belge. (Hak ve yükümlülükler için ayrıca bir oran belirtilmediyse, taşınmaza ilişkin tüm hak ve yükümlülükler ortaklar arasında eşit oranda kabul edilecek ve tapu tescili buna göre yapılacaktır.)

8 - TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No: 1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Kamuoyuna duyurulur.

5921/1-1


HASSAS KONTROLLÜ KLİMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için merkezi kumanda ve enerji odasının hassas kontrollü klima üniteleri ile soğutulması amacıyla montajının ve bağlantılarının yapılıp çalışır hale getirilmesi işi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 100 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 25 Temmuz 2013 Perşembe günü saat 14.30 olup, isteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

5843/1-1


1 ADET X-IŞINI DİFRAKSİYON CİHAZI (XRD) SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

1 adet X-Işını Difraksiyon Cihazı (XRD) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                            :  2013/87287

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                :  0 372 257 40 10 / 1478 Faks: 0 372 257 4579

c) Elektronik posta adresi                    :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  http://w3.beun.edu.tr/

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 adet X-Işını Difraksiyon Cihazı (XRD) alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kozlu/ ZONGULDAK

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs Memur Yemekhanesi

b) Tarihi ve saati                                 :  24.07.2013 Çarşamba günü Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamenin 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer ala belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Teklif veren firmalar TSE “Teknik Servis Hizmet Yeterlik Belgesine” sahip olmalı ve bu belgenin noter tasdikli örneklerini İhale dosyasında sunmalıdır.

4.4.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;

4.4.2.1. Tedarik edilecek ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog, kullanım kılavuzu v.b. belgeler orijinalleri ile birlikte sunulacaktır.

4.4.2.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.2.3. Teklif veren firmalar, Garanti süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 (On) yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti etmelidir.

Yukarıda sayılan belgeler İhale dosyasında sunulacaktır.

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türk lirası) karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 24/07/2013 Çarşamba günü Saat: 14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5877/1-1


TZK PALETLİ ZİNCİR SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı: TZK PALETLİ ZİNCİR alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/88293

Dosya No                                  :  1326072

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN SOYAK SOKAK NO:2 57090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi:

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  TZK PALETLİ ZİNCİRİ: 7000 ADET

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği /ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  29.07.2013 - 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

5 - İdari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler en geç 29.07.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

12.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

12.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5851/1-1


242 ADET İŞYERİ YAPTIRILACAKTIR

Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi Sitesine ait 242 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  A.Menderes Mah. Sanayi Sitesi İdari Binası OSMANİYE

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  242 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  OSMANİYE

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile)   :  125.682.552.- TL

f) Geçici Teminatı                      :  8.797.778,64 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  01/08/2013 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının A.Menderes Mah. Sanayi Sitesi İdari Binası OSMANİYE adreslerinde görülebilir veya 750.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5927/2-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden 34113-İSTANBUL:

Posta gönderilerinin dağıtım hizmetlerinin 694 işçi personelle yürütülmesine dair hizmet alımı işi, 16.05.2008 tarih 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2013/81806

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No: 25   34113 Sirkeci-İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası   :  Telf : 0 212 527 05 74

Faks: 0 212 512 09 49

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Posta gönderilerinin 694 işçi personelle dağıtımının yürütülmesine dair hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer                    :  İSTANBUL

c) İşin süresi                           :  01.09.2013 - 31.12.2013 ( 4 ay süreli)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi. No: 25   34113 Sirkeci-İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                     :  23/07/2013 Salı günü saat: 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler teklifleri kapsamında sunulur.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Teklif mektubu,

d) Geçici teminat,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname.

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

i) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Teklif edilen fiyatın ikimilyon TL’nin altında olması halinde bilanço ibrazı zorunlu değildir.

Bilançonun ibraz edilmesi halinde;

1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın en az 0,50 olması,

2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının en az 0,10 olması,

3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

4) Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilir. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir. Bu takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin belgelerin ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”

5) Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

6) Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilir.

7) Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az 1,25 olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

8) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin yüzde elliden fazla olduğu durumlarda pilot ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterlidir.

9) İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde sayılan bilanço oranlarını karşılayan açılış bilançosunun verilmesi yeterli olup bu bilançoların da ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

Sunulacaktır.

(2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler verilecektir.

(4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

(5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

(7) İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve özellikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yazılı esas ve usullere göre düzenlenen ve değerlendirilen; yüklenici iş bitirme belgesidir.

(8) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde;

Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Gönderilerinin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

8 - İhale dokümanı Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, Malzeme Müdürlüğü, Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No: 25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde görülebilir ve KDV Dahil 118,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 23/07/2013 Salı günü saat: 10.30’ a kadar Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No: 25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde bulunan Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5855/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2013/2014 DÖNEMİ KAMPANYA DAHİLİ MEYDAN HİZMETLERİ açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt no                          :  2013 / 88659

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası   :  0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 353 0222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya Döneminde (tahmini ± % 20 toleranslı 130 gün ) oluşan 96.200 Ton (± % 25 toleranslı) Atık Malzemenin fabrika sahasından kepçe ile toplanarak Yüklenici firmanın belediyeden alacağı izin belgeli bir yere kamyonlarla nakledilmesi ve fabrika içerisindeki nakliye işleri.

b) Yapılacağı yer                    :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  23.07.2013 Salı Günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

g) Atıkların dökülebileceği yere ilişkin Büyükşehir Belediyesi veya diğer Belediyelerden onaylı izin belgesi.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri :

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek  bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

İhale uhdesinde kalan firma aşağıda özellikleri belirtilen araçları işe başladığı gün fabrikamızda bulundurmak zorundadır.

2 Adet Lastik tekerlekli yükleyici: Her bir yükleyici en az 175 hp (129 kw) gücünde, kepçe hacmi en az 2,3 m3, bakımlı ve en çok 10 yaşında olacaktır. İki yükleyici de fabrika sahasında 24 saat sürekli arızasız, aktif olarak bulundurulacaktır.

5 Adet Damperli Kamyon: Her biri 20-25 ton’luk kapasiteye sahip ve en çok 10 yaşında olacaktır. Damperli kamyonların 5’i de 24 saat kesintisiz olarak kullanıma hazır bir vaziyette fabrika sahası içerisinde bulundurulacaktır.

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kamyon ve kepçe ile yapılan her türlü tahmil-tahliye ve nakliye işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 23.07.2013 Salı günü Saat 14:00’de kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

5854/1-1


3 KALEM MAL (CİHAZ, SİSTEM) SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 3 kalem mal alımı işinin (cihaz, sistem) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 212 4400017– Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi                  :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale Konusu malın :

a) Niteliği, türü

Miktarı

İhale Tarihi

İhale Saati

1-) Gama Spektroskopi Sistemi

İhale kayıt no: 2013/89101

1 adet

19.7.2013

10:00

2-) Radon Sistemi

İhale kayıt no: 2013/89107

1 adet

19.7.2013

10:30

3-) Sıvı Azot Saklama Sistemi

İhale kayıt no: 2013/89111

1 adet

19.7.2013

11:00

                                                              

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri :          

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü.Fen Fakültesi Fizik Bölümü

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü.Fen Fakültesi Fizik Bölümü

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi

3 - İhalenin

a)Yapılacağı Yer: İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6.  İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması :

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00,- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No:25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yin e aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

5983/1/1-1


2 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 2 kalem cihaz alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (f) bende ile geçici 4 maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  1 - 2013/77138

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası         :  0 212 440 00 17 - 0 212 440 00 19

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@istanbul.edu.tr.’dir.

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1 - SPECT/BT (Spect Gama Kamera/Bilgisayarlı Tomografi Hibrid Görüntüleme Sistemi ve Spect gama kamera) 1 adet

b) Teslim yeri                               :  1- CİP-İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

c) Teslim tarihi                              :  1 - Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 120 (yüzyirmi) takvim günü içinde yüklenecektir.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi İhale Odası

b) Tarihi ve saati                           :  1 - 19/07/2013 Cuma günü saat 11:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

4.2.2 - Bilanço veya eşdeğer belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin yoksa buna eşdeğer belgelerin sunulması zorunludur.

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veya taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların sunulması zorunludur.

Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında yapılmış olan mal satışlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

Yukarıdaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Aday veya isteklinin ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği mal satışlarının parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler :

Teklif edilen bedelin %30’ undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur.

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesi sunulabilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler;

Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır.

(Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların ,fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü tıbbi ve/ veya laboratuvar cihazı ismini içeren iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

5 - Teknik şartname Madde 10’da belirtilen SPECT gama kamera sistemi yerine SPECT yazılım ve donanım özellikleri aynı olan, 360 derecelik bir tam rotasyonda kesit alabilen ve BT tarafı tek başına kullanılabilen bir SPECT/BT sistemi teklif edilmesi durumunda kesit sayısına göre nispi puanlar aşağıdaki gibi olacaktır.

                                           Teklif edilen fiyat

Efektif Fiyat = ------------------------------------------------------

                                       (1+Topladığı Nisbi Ağırlık/100)

 

   2 ve/veya 4 kesit için nispi puan……………………...%20

   6 ve 8 kesit için nispi puan…………………………....%39

   16 ve daha fazla kesit için nispi puan…………………%40

 

Teknik şartname

10.1. SPECT/BT’nin teknik arıza durumunda, hizmetlerin aksamaması için SPECT/BT’NİN SPECT kısmının aynı teknik ve yazılım özelliklerine sahip, gerektiğinde aynı özelliklerde SPECT/BT’e upgrade edilebilecek, füzyon yeteneği de olan bir gama kamera olmalıdır.

10.1.1. Bu gama kameranın ayrıca LEHR ve HE kolimatörleri de olmalıdır.

10.1.2. Sistemin ayrıca 1 çekim, 1 process (işlemleme) bilgisayarı da bulunmalıdır.

6 - İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması :

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00,- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No:25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

5983/2/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin;

a) Adresi                                 :  TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon No                         :  0274 614 10 07

c) Faks No                              :  0274 614 59 94

d) Elektronik Posta Adresi     :  glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhalenin;

 

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer

d) Teslim Süresi/ İşin Süresi

1 - PH elektrikli ekskavatör yedekleri

(İKN:2013/78295)

242-GLİ/2013-490

2 Kalemde 30 adet

GLİ Tunçbilek

Tesellüm Ambarı

150 takvim günü

2 - Komatsu, Wabco, Euclid kamyon yedekleri

(İKN:2013/78394)

246-GLİ/2013-491

26 kalemde 1958 adet, 145 takım

GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarı

120 takvim günü

3 - General motor yedekleri

(İKN:2013/78509)

246-GLİ/2013-492

36 kalemde 763 adet, 104 takım

GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarı

  90 takvim günü

4 - Seksiyonel kapı

(İKN:2013-78617)

672-GLİ/2013-493

1 kalemde 6 adet

GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarı

  30 takvim günü

5 - Fermuarlı makaron

(İKN:2013-78680)

210-GLİ/2013-494

13 kalemde 790 adet

GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarı

  60 takvim günü

6 - Bant ekleme malzemesi

(İKN:2013/78719)

101-GLİ/2013-495

5 kalemde 120 kutu,  40 takım, 75 adet

GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarı

  45 takvim günü

7 - MGM 118 kablo

(İKN:2013/79934)

114-GLİ/2013-509

1 kalemde 2500 metre

GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarı

  60 takvim günü

8 - Konveyör çeki zinciri

(İKN:2013-81217)

261-GLİ/2013-523

1 kalemde 1000 Adet

GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarı

  75 takvim günü

9 - Vidalı kompresör

(İKN:2013/85517)

550-GLİ/2013-552

 

1 kalemde 1 adet

GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarı

  20 takvim günü

3 - İlanın;

 

a) Konusu

b) İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif Verme Saati

d) İhale Saati

e) İhale Doküman Bedeli

1 - PH Elektrikli ekskavatör yedekleri

24.07.2013

ÇARŞAMBA

14.00

14.00

40,00 TL

2 - Komatsu,Wabco, Euclid kamyon yedekleri

24.07.2013

ÇARŞAMBA

15.00

15.00

40,00 TL

3 - General motor yedekleri

24.07.2013

ÇARŞAMBA

16.00

16.00

40,00 TL

4 - Seksiyonel kapı

25.07.2013

PERŞEMBE

14.00

14.00

40,00 TL

5 - Fermuarlı makaron

25.07.2013

PERŞEMBE

15.00

15.00

40,00 TL

6 - Bant ekleme malzemesi

26.07.2013

CUMA

14.00

14.00

40,00 TL

7 - MGM 118 kablo

26.07.2013

CUMA

15.00

15.00

40,00 TL

8 - Konveyör çeki zinciri

29.07.2013

PAZARTESİ

14.00

14.00

40,00 TL

9 - Vidalı kompresör

29.07.2013

PAZARTESİ

15.00

15.00

40,00 TL

 

f) Yapılacağı Yer                    :  Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g) Teklif Türü                         :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h) Sözleşme Türü                   :  Birim Fiyat Sipariş Mektubu

4 - İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini:

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını yukarıda konu karşılığında belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur.

b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer:

TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

5 - Teklifler:

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile vidalı kompresör ihalesi için 30 gün, diğer ihalelerde ise 60 takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler.

11 - İhale konusu işler, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12 - Yukarıda belirtilen ihalelerde (Seksiyonel kapı, MGM 118 kablo, konveyör çeki zinciri ve vidalı kompresör hariç) kalem bazında kısmi teklif verilebilecektir.

13 - İhalelere tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

14 - Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaralar

T.C. ZİRAAT BANKASI  : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI           : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK                    : TR390001500158007293619845

İlgilenenlere duyurulur.

5999/1-1


HÜMİK ASİT ÜRETİM TESİSİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2013/91535

1) İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                     :  Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara

Telefon ve Faks                      :  Tel (0312)540 10 00 Faks (0312)540 16 60

Elektronik Posta Adresi          :  tkisatinalma@tki.gov.tr

2) İhale Konusu Hizmetin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Ilgın Linyitleri İşletmesinde kurulu bulunan hümik asit üretim tesisinin 17 kişi ile 6 ay çalıştırılması işi.

b) Yapılacağı Yer                   :  ILİ İşletme Müdürlüğü Ilgın/KONYA

c) İşin Süresi                          :  Sözleşme imzalandıktan sonra 10 takvim günü içinde işin yapılacağı işyerinin yer teslimi yapılır.

3) İhalenin Yapılacağı Yer      :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/ANKARA

4) İhale Tarih ve Saati             :  31/07/2013 - 14:00

5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Kat: 11 Oda   No: 1108 Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir.

b) İhale dokümanı bedelsizdir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

6) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliği zemin kat oda no: DZ-25 Hipodrom Cad. No: 12   06330 Yenimahalle/Ankara adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

9) İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tâbi değildir.

5980/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Seydişehir Malmüdürlüğünden:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN

S. No

Mah./Köy/Kas.

Cinsi

Pafta No

Ada No

Parsel No

Miktarı

m2

Hazine

Hissesi

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmini

Bedeli (TL)

Teminatı (TL)

İhalenin

Tarihi

Saati

1

Alaylar İki Mah.

Arsa

 

1567

1

172.742,22

Tam

Organize ahır ve besicilik alanı

Boş

1.722.422,00

516.726,60

02.08.2013

10:00

2

Alaylar İki Mah.

Arsa

 

1570

1

332.342,44

Tam

Organize ahır ve besicilik alanı

Boş

3.323.424,00

997.027,20

02.08.2013

10:30

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen 2 adet taşınmaz malın satış ihalesi 2886 Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Seydişehir Malmüdürlüğü Odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

2 - Satışı yapılan taşınmaz mallardan KDV alınmayacaktır.

3 - Satışı yapılan taşınmaz mallar satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

4 - Satışı yapılan taşınmaz mallardan satış bedeli belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçtiği takdirde, talep üzerine bedelin 1/4 peşin kalan kısmı yıllık kanuni faizi uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

6 - Şartname ekleri idaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

7 - Satışı yapılacak olan taşınmazlardan işgalli olan taşınmazların satışından doğabilecek her türlü iftilaflar alıcısına aittir.

8 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http;www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

9 - İhaleye katılabilmek için;

a) İsteklilerin geçici teminata ait belge ile birlikte Nüfus Müdürlüğünce tasdikli nüfus kayıt örneği ve ikametgah ilmühaberi, gerçek kişilerin T.C tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri. (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.)

b) Özel Hukuk Tüzel kişiliklerinde 2013 yılı vizeli Ticaret Odası veya Meslek Odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

c) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküsü,

d) Kamu tüzel kişilerin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve kendisine ait resmi kimlik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6005/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Silivri Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tabloda belirtilen, Mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait, 1-12 sıra nolu, 12 (oniki) adet taşınmaz malın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulüyle, 25.07.2013 Perşembe günü Saat 10:00 itibarıyla başlayarak sırasıyla hizalarındaki Muhammen Bedeller üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Binası, Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır.

 

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLARI GÖSTERİR TABLO

Sıra

No

İlçesi

Mahallesi

Pafta/Ada/

Parsel

Cinsi

Alanı m2

İmar Durumu

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici teminat

% 3 (TL)

  1

Silivri

Alipaşa

2530 Parsel

Tarla

11.250,00

Yol+Park+Günübirlik Turizm ve Rekraasyon Alanı E: 0.05

1.856.250,00

55.687,50

  2

Silivri

Alipaşa

2532 Parsel

Tarla

938,00

Ticaret+Hizmet Tesis Alanı

E: 1.20

154.770,00

4.643,10

  3

Silivri

Alipaşa

2533 Parsel

Tarla

938,00

Ticaret+Hizmet Tesis Alanı

E: 1.20

154.770,00

4.643,10

  4

Silivri

Alipaşa

2535 Parsel

Tarla

8.750,00

Park+Yol+Ticaret+Hizmet Tesis Alanı E: 1.20

1.443.750,00

43.312,50

  5

Silivri

Alipaşa

2537 Parsel

Tarla

7.500,00

Ayrık Nizam 6 Kat Konut Alanı + Yol E: 1.40

1.237.500,00

37.125,00

  6

Silivri

Alipaşa

2538 Parsel

Tarla

1.875,00

Ayrık Nizam 6 Kat Konut Alanı + Yol E: 1.40

309.375,00

9.281,25

  7

Silivri

Alipaşa

2539 Parsel

Tarla

4.000,00

Ayrık Nizam 5 Kat Konut Alanı+Yol E: 1.40 - Ayrık Nizam 6 Kat Konut Alanı+Yol E: 1.40

660.000,00

19.800,00

  8

Silivri

Alipaşa

2540 Parsel

Tarla

9.688,00

Kısmen Yol, Kısmen Sağlık Tesis Alanı, Kısmen de Ayrık Nizam 6 Kat Konut Alanı E:1.40-5 KatE:1.10

1.598.520,00

47.955,60

  9

Silivri

Alipaşa

2542 Parsel

Tarla

2.500,00

Ayrık Nizam 6 Kat Konut Alanı + Yol E: 1.40

412.500,00

12.375,00

10

Silivri

Alipaşa

2546 Parsel

Tarla

3.938,00

Ayrık Nizam 6 Kat Konut Alanı +Yol+Sağlık Tesis Alanı E.1.40

649.770,00

19.493,10

11

Silivri

Alipaşa

6029 Parsel

Tarla

5.000,00

Ayrık Nizam 5 Kat Konut Alanı +Yol+Sağlık Tesis Alanı E.1.10

700.000,00

21.000,00

12

Silivri

Alipaşa

6642 Parsel

Tarla

1.016,82

Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı

E: 0.40

25.420,50

762,62

 

2 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi.

b) 2013 Yılına ait Kanuni ikametgah.

c) 2013 Yılına ait Tasdikli nüfus sureti.

d) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adres beyanı.

e) Gerçek kişiler için 2013 Yılına ait, Noter tasdikli imza sirküleri.

f) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin, Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

g) Gerçek / tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2013 yılı noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküleri.

h) İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve / veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya 2013 yılı Noter Tasdikli sureti.

ı) Her bir taşınmaz için ayrı ayrı yatırılmış ve üzerinde ait olduğu taşınmazın Ada ve Parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

k) Yukarıda b,c,d,e şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.

l) İstekliler verecekleri fiyat tekliflerini yazı ve rakamla okunaklı ve anlaşılır bir şekilde belirteceklerdir. Tekliflerde kazıntı ve silinti olmayacaktır. Ayrıca şartnameyi kabul ve taahhüt ettiklerine dair imzalayarak iç zarfa koyacaklardır.

m) İhaleye katılacakların istenen belgeleri, şartnamenin 10. maddede belirtilen tarihlerde, mesai bitimine kadar, ayrı ayrı, hazırlayacakları kapalı zarf içerisinde, Alındı Belgesi karşılığı, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

3 - Kapalı teklif zarfları; istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları; 24.07.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

4 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - Satış İhalesine ait şartname, taşınmazların tapu kayıtları ve imar durumları, ilan edildikten sonra her gün mesai saatleri içerisinde, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir ve ihale şartnamesi ücretsiz temin edilebilir.

5925/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Lala Hüseyin Paşa (Osmangazi) Mahallesinde aşağıda özellikleri yazılı olan, Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Alanı içerisinde kalan taşınmazların bulunduğu iki adet alanın Kat Karşılığı olarak verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

2.

a) İhale Tarihi / Günü / Saati: 30.Temmuz 2013 SALI 14:30

b) İhalenin Yapılacağı Yer: Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

3. İhalenin Yöntemi: İhalede Belediyede kalacak bağımsız bölümler sabit kalacak, ilave olarak istenen muhammen bedelin artırımı şeklinde gerçekleşecektir.

4.

Mahalle

Ada/Parsel

Arsa Alanı

Kullanım Şekli

Kat Karşılığı olarak istenen Daire-İşyeri adedi

L.H.P.

Osmangazi

2256/22

19.385,40

Konut

İnşaatın yapılacağı 19.385,40 m²'nin %20 civarı Belediyenin olacak Belediyeye kalacak olan;

A. Tipi Bloklarda;   A. Blok: 7-9-18-20   /   B. Blok: 2-4-11-13

B. Tipi Bloklarda;   B1. Blok:1-8-10-18-20   /   B2. Blok: 3-5-11-13   /   B3.Blok: 3-5-11-13

C. Tipi Bloklarda;   C3. Blok: 4-6-12-14   /   C4. Blok: 8-10-16-18-20   /   C9. Blok: 4-6-12-14

Tevhid ve Parselasyon İşleminden sonra belirlenecektir.

Yaklaşık

7.200,00

Ticaret Merkezi

İnşaatın yapılacağı yaklaşık 7.200,00 m² lik alanda yapılacak olan ve ihaleyi alan YÜKLENİCİ tarafından sunulacak -3- adet Avan Projede İDARE' nin onaylayacağı projeye göre %20 oranına göre seçilmiş bağımsız bölümler (İşyeri),

Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

İşin Geçici Teminatı

Konut Alanında -34- adet DAİRE + Ticaret Merkezinde İDARE'nin onaylayacağı projeye göre %20 oranında İŞYERİ + 50.000,00 ¨  (K.D.V.Hariç) KDV ve Diğer Vergi ve Harçlar yükleniciye aittir.

121.134,30 ¨

 

5. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye girebilme şartları)

Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilebilir.

(a) Tebligata esas adres beyanı,

(b) Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden son üç ay içerisinde alınmış belge ile prim borcu olmadığına dair SGK' dan yine son üç ay içerisinde alınmış belge ibraz edilecektir.

(c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,

i. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

(d) İmza sirkülerini vermesi,

i. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri, (2012-2013 yılları içinde alınmış olması)

ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

(e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

(f) Kütahya Belediye Başkanlığı adına alınmış 121.134,30 ¨ (KDV Hariç) (%3) Geçici Teminat bedellerine ait nakit yatırılması halinde alındı makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,

(g)

i. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler Son 10 yıl içinde Tek sözleşmeye dayalı işin Yüklenici Teklif Bedelinin %75' i kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2013 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğinde belirtilen IV-A Grubu Yapılar başlığında tanımlı konut tipine uygun iş bitirme belgesi, (IV-A Grubu Yapılar başlığında tanımlı konut tipi İskan Ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.)

ii. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,

iii. Vergi durumu bildirisi (son beş yıla ait gelir ve kurumlar vergisi borcu olmadığını belgelemesi)

iv. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,

v. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair beyan,

vi. Mali durum ve belgeleri,

vii. Kullanılmamış Nakit Kredisi işin keşif bedelinin, %25'i ve Teminat Mektubu Kredisinin Keşif Bedelinin %25' inden az olmaması,

(h) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, yukarıda istenilen belgelerin (“G/1” bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak, Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda “G/1” bendinde “Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler” bölümünde belirtilen hususlar ve niteliklerin tamamını, Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin %40'ını sağlaması şarttır.

(i) İhale dosyasının İdare’den satın alındığına dair makbuzun aslını,

- İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 30 Temmuz 2013 tarihinde saat 14.00'e kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecekler. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklif sahibi ENCÜMEN’de hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esas alınır.

- İlanda belirtilen ihale gün ve saatlerde komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini, geçici teminatlarını verip vermediklerini inceler ve kimlerin ihaleye katılabileceklerini bildirir.

- İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletname ile haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler

Daha fazla bilgi ve kat karşılığı yapım şartnamesini almak isteyenlerin, mesai gün ve saatlerde 29 Temmuz 2013 günü saat 17:00'a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisi Belediye Kültür Sarayı 3. Kat KÜTAHYA adresinde görülebilir ve 1.000,00 ¨ (bintürklirası) bedel karşılığında satın alınabilir. İlan olunur.

5853/1-1


GÖZ İÇİ LENS SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezi ve Hastanelerinde ihtiyaç duyulan göz içi lens kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 26 TEMMUZ 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 29 TEMMUZ 2013 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5929/1-1