2 Temmuz 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28695

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetleri ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetleri ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Unvanı

A.B.D.

Drc.

Adet

Aranan Nitelikler

TIP

FAK.

Prof.

(Daimi)

Genel Cerrahi

1

1

Cerrahi Enfeksiyonların genetik tedavisi, cerrahi yoğun bakımı ve deneysel cerrahi konusunda yurt dışı deneyimi olmak.

MÜH-MİM

FAK.

Doç.

(Daimi)

Jeoloji Müh.

1

1

Derin Deniz Kanal Dolgusu Çökelleri ve Kanal-Kıvrım ilişkisi hakkında yayınları bulunmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü Eğitim Fak. Binası Kat. 3 Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 10 85

5614/1-1


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

27.06.2013 tarihinde 28690 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Üniversitemiz Öğretim Üyesi Alımı ile ilgili ilan metninde Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalında "Uygulamalı Jeofizik, Hidrojeofizik alanında uzman olmak" olarak ilan edilen 1 adet Profesör kadrosu iptal edilmiştir. Duyurulur.

5640/1-1


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetleri ve YAS Dairesi Başkanlığından:

KÜTAHYA-PORSUK OVASI YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI

1 - Ekli haritada sınırları belirtilen sahalar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'un 3.maddesine göre "Kütahya-Porsuk Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası" olarak tespit edilmiştir.

2 - Kütahya-Porsuk Ovası İşletme Sahası'nın emniyetli yeraltsuyu işletme rezervi 39,79 hm3/yıl'dır.

3 - Kütahya-Porsuk Ovası'nda 167 Sayılı Yeraltısuları hakkındaki Kanun'un 8. Maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğü'nün 4. Maddesi gereğince 10 metreden derin açılacak her türlü kuyu, tünel vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir.

4 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'a göre açılan su yapılarına yapılan tahsislerde emniyetli yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirtilen sahalarda bu Kanun'un 8. Maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşaasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi yapılmayacaktır.

5 - Bu yeraltısuyu işletme sahasının ilanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın "Onay"ını ve Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

 

5545/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yakacık Mahallesi 1735, 1736, 1737, 1738, 1739 parseller ve muhtelif parseller toplu konut Alanına ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5601/1-1

—————

60284 ada 2 parselde değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Afetzede Yerleşim Alanı Uygulama İmar Planı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5602/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 04/02/2013 gün ve 65 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2013 tarih ve 856 sayılı kararı ile tadilen onanan “Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi İmarın 47266 ada 1 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 02/07/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5510/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 08/03/2013 gün ve 160 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/05/2013 tarih ve 942 sayılı kararı ile onanan “Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Oğuzlar Mahallesi İmarın 47980 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 02/07/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5511/1-1


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetleri ve YAS Dairesi Başkanlığından:

GÜNYÜZÜ OVASI (ESKİŞEHİR) YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI

1 - Ekli haritada sınırları belirtilen sahalar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'un 3. maddesine göre "Günyüzü Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası" olarak tespit edilmiştir.

2 - Günyüzü Ovası İşletme Sahası'nın emniyetli yeraltsuyu işletme rezervi 21 hm3/yıl'dır.

3 - Günyüzü Ovası'nda 167 Sayılı Yeraltısuları hakkındaki Kanun'un 8. Maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğü'nün 4. Maddesi gereğince 10 metreden derin açılacak her türlü kuyu, tünel vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir.

4 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'a göre açılan su yapılarına yapılan tahsislerde emniyetli yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirtilen sahalarda bu Kanun'un 8. Maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşaasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi yapılmayacaktır.

5 - Bu yeraltısuyu işletme sahasının ilanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın "Onay"ını ve Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

 

5546/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————


 


 

—————


 


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört)  takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5. Başvuracak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9. Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 1 Ulus/ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı / Alanı

Ünvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

İşletme Fakültesi

Bankacılık ve Finans

Finansal Ekonometri

Profesör

1

1

Finans sektörlerinde Deregulasyon ve Finans kuruluşlarının performans ve verimlilikleri konularında araştırma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent

4

1

Bilişim teknolojileri, işletme kaynakları ve verimliliği konularında çalışmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Örgütsel Davranış

Yardımcı Doçent

3

1

Örgütsel bilişsellik ve iletişim konularında çalışmış olmak.

İşletme Fakültesi

Pazarlama

Pazarlama

Yardımcı Doçent

4

1

Marka bağımlılığı ve kültür farklılıkları konularında çalışmış olmak.

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Yardımcı Doçent

2

1

İhracat ve rekabet alanında çalışmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

3

1

Girişimcilik, yerel kalkınma ve sanayi kümeleri konularında çalışmış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Klinik Psikoloji alanında, kurumlar üstü model özyeterlilik ve karar verme dengesi, hemodiyaliz hastalarının psikolojik iyilik halleri, ifade edilen duygular ve kaynakların korunum modeli alanında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

1

Emeviler Dönemi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Doçent

2

1

Enerji Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri

 

Doçent

1

1

İş Motivasyonu ve Sosyal Bütünleşme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Doçent

1

1

Zihinsel engelliler, tekerlekli sandalye basketbol, geriatri ve eseneklik ile ilgili Alanlarda yayınları olmak. Tekerlekli sandalye basketbolunda uluslar arası puanlamacı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Renal transplantasyon yeterliliğine sahip olup, aktif olarak yapıyor olmak. Robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

1

Anorektal malformasyonlar ve Çocuk yanıkları konusunda  deneyimli ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Varikosel cerrahisinin antisperm antikorları üzerine etkisi konusunda çalışması olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

1

Deneysel hayvan çalışmaları yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Yardımcı Doçent

2

1

Aile hekimliği Türkiye modeli yönetimi ve uyum eğitimleri konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Yardımcı Doçent

2

1

Aile hekimliği uyum eğitimi ve Türkiye modelinde ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Elektronöromiyografi ve  romatizmal hastalıklar konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

2

1

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda oksitatif stres ve hücresel immünite konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Yardımcı Doçent

2

1

Tıpta uzmanlık eğitimi yapmış olmak. Nörofizyoloji konusunda çalışmaları olmak.

5669/1-1