2 Temmuz 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28695

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KASTAMONU İLİ ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ EVİ BİNASININ İNCE İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


A.S.O. 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇERİSİNDE KAZI, DOLGU VE BETONARME İMALAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığından: ANKARA


TAMİR VE KAPLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


2.000 TON KONTAMİNE OLMUŞ MALZEMELERİN SATIŞI YAPILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi EGO Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

1 ADET SEM (TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU) CİHAZI SATINALINACAKTIR

Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


BOLU BELEDİYESİ TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ İŞLETMECİLİĞİNİN İŞLETMESİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:


4 ADET GMC YUKON DENİM XL JEEP SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALANACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA


TTK İHTİYACI OLARAK MADENCİLİK KABLO ADAPTÖRÜ VE KABLO FİŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


1 ADET MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVAR SİSTEM, DONANIM VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


İNŞAAT YAPIMI KARŞILĞI İŞLETİM İHALESİ YAPILACAKTIR

Genç Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KASTAMONU İLİ ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ EVİ BİNASININ İNCE İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kastamonu İli, Çatalzeytin İlçesi, Merkez Mahallesi, Sahil Mevkii, 48-48- G-c pafta, 9 ada, 9 parselde kayıtlı 212 m2 yüz ölçümlü taşınmaz üzerine bodrum+zemin+asma kat+4 normal kat+çatı katı olmak üzere toplam 1460 m2 kapalı alanlı kaba inşaatı tamamlanan, natamam durumdaki binanın öğrenci evi olarak anahtar teslimi götürü bedel ile ince inşaat işleri yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3'ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, "Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul" adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarım en geç 12 AĞUSTOS 2013 günü saat 10:00'a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu "Teklif ve Teminat Mektubu" zarfı 13 AĞUSTOS 2013 günü saat 14:30'da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5639/1-1


A.S.O. 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇERİSİNDE KAZI, DOLGU VE BETONARME İMALAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığından:

ANKARA

1 - Kantar Sahası Yapılması İşi kapsamında;

İMALATIN ADI                                                 MİKTARI

1) Kazı ve naklinin yapılması                                 3.640 m³

2) Dolgu yapılması                                                 1.500 m³

İşleri ile betonarme imalatlar yaptırılacaktır.

2 - İhale şartnamesi Ankara-Ayaş Karayolu 25. km Sincan adresinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlüğünden KDV dahil 50.00 TL (Elli TürkLirası) karşılığı temin edilebilir.

3 - İhale evraklarının, 15.07.2013 tarihinde, en geç saat 14.00’e kadar Bölge Müdürlüğü binasında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

5 - Bilgi için Bölge Müdürlüğü

Tel    : 0 312 267 00 00 (Pbx 7 hat)

Fax   : 0 312 267 00 09

web   : aosb.org.tr

5600/1-1


TAMİR VE KAPLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Baca gazı arıtma tesisinde, gaz ısıtıcı bölgesinde, kirli gaz ve temiz gaz kanallarında hasar gören metal aksamın Teknik Şartname esaslarında açık ihale usulü ile ihale edilerek tamirinin yapılıp, flakeline uygulaması ile kaplanması işidir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/81555

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL: 0 252 572 5191          FAX: 0 252 572 5384

c) Elektronik posta adresi          :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Baca gazı arıtma tesisinde, gaz ısıtıcı bölgesinde, kirli gaz ve temiz gaz kanallarında hasar gören metal aksamın tamirinin yapılıp, flakeline uygulaması ile kaplanması işidir.

b) Teslim yeri                            :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                           :  Her revizyon için ayrı ayrı 15 (Onbeş) Takvim Günü olmak üzere toplamda 30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                        :  23/07/2013 - 14:00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 - Teklifler, 23/07/2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5497/1-1


2.000 TON KONTAMİNE OLMUŞ MALZEMELERİN SATIŞI YAPILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi EGO Genel Müdürlüğünden:

1 - Kuruluşumuzca; 2.000 ton kontamine olmuş malzemelerin 16/07/2013 tarih ve saat 14.00de 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35 (a) maddesi uyarınca kapalı teklif usulüne göre, fiyat ve teklif alma yolu ile, anılan yasanın 36.37.38.39. ve 40 Maddeleri ve aynı yasanın diğer ilgili madde hükümlerine göre satışı yapılacaktır.

2 - Söz konusu, satışla ilgili şartname; ücreti mukabilinde Emniyet Mah Hipodrum cad.No:5 A Blok Yenimahalle /ANKARA adresindeki Satınalma Dairesi Başkanlığı, Ticaret Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek isteklilerin şartnameye göre hazırlayacakları, ihale evraklarını en geç 16/07/2013 günü saat 14.00’e kadar, EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrakına vermeleri veya anılan saatte aynı adreste olacak şekilde posta ile göndermeleri şart olup. ihale zarfları saat 14.00’de açılacaktır.

4 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta, bir bölümünü veya tamamını yapmakta veya işletme yararı ve güven devamlılığı bakımından yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

5 - İstekliler teklif fiyatını, her hangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde rakamla ve yazı ile belirteceklerdir.

6 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıda ki şartlar aranır:

a - İsteklinin Kanuni ikametgâhının bildirilmesi,

b - Türkiye’ de tebligat için adres beyan etmesi,

c - İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi,

d - Tüzel kişi olması halinde, Şirketin noter tasdikli imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına ihaleye katılacak olan kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletnamelerini teklif dosyası ekinde vermesi,

e - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

f - Bu şartnamenin 11/f maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,

g - İhale şartname dosyasının satın alındığına dair Alındı Makbuzunu başvuru dosyasına eklemesi,

h - İstekliler Çevre ve Şehircilik (Orman ) Bakanlığından kontamine olmuş aşağıda kod numaralı belirtilen malzemelere ait toplama belgesini teklifi ekinde vereceklerdir. (Toplama yetkisi olmayan istekliler ihaleye katılamazlar.)

1

12.01.01

5

17.02.01

2

17.04.01

6

17.02.03

3

17.04.02

7

17.04.07

4

17.02.02

8

17.04.05

ı - Fiyatların KDV hariç olarak teklif edilmesi,

i - Şartnamenin; istekli tarafından imzalanarak teklif ekinde verilmesi

j - İsteklinin 2886 sayılı Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyan yazısı vermesi, (2886 sayılı Kanununa göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar) gerekmektedir.

 

Dosya No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Tahmini Bedeli TL

Geçici Teminat Tutarı TL.

Şartname Bedeli (TL)

3-2013/ B.B

Kontamine Olmuş Malzeme

2000 TON

1000.000

3000. TL

100,00

5485/1-1


DÜZELTME İLANI

1 ADET SEM (TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU) CİHAZI SATINALINACAKTIR

Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

1 Adet SEM (TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU) Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2013/75350

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Bozok Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü Merkez/ YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası      :  0 354 242 10 78 – 0 354 242 10 84

c) Elektronik posta adresi          :  idari.mali@bozok.edu.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Adet SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) Cihazı Alımı

b) Teslim yeri                            :  DAP/Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi Lab. Merkez/YOZGAT

c) Teslim tarihi                           :  Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren işe başlanıp cihaz 180 (yüzseksen) takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Merkez / YOZGAT

b) Tarihi ve saati                        :  11.07.2013 Perşembe günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur,

4.1.8. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.9. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20 den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler;

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait orijinal doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik şartnameye cevap beyanı (şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak verilecektir),

4.2.5. Kalite, Standart ve Sertifikalara ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi teklif dosyası içerisinde sunulacaktır. Ayrıca istenilen belgeler cihaza ait teknik şartnamede belirtilmiştir. İstekliler teknik şartnamede istenilen ulusal veya uluslararası standartlara uygunluk belgelerinin asılları ya da aslı idare veya noter tarafından onaylanmış fotokopilerini teklif dosyası kapsamında sunmak zorundadır. Ancak teknik şartnamede herhangi bir belge belirtilmemiş ise teklif edilen cihaz için ulusal veya uluslararası standartlara uygunluk belgelerinden biri (TSE, ISO, CE) teklif dosyası kapsamında sunulacaktır.

4.2.5.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;

Teklif verecek firmaların benzer iş olarak; “Vakum teknolojisine sahip SEM, TEM vb. yüksek teknolojili araştırma cihazı alımı” işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT adresinde görülebilir ve 150,00 Türk Lirası (Posta Yolu Satış : 170,00 TL, Yurtdışı Satış : 200,00 TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 11/07/2013 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5509/1-1


BOLU BELEDİYESİ TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ İŞLETMECİLİĞİNİN İŞLETMESİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:

İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Madde 1:

Bolu ili, Merkez ilçesi, Aşağısoku Mahallesi, 534 nolu paftanın kuzey kısmında bulunan 510 m²’lik Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin her türlü idari, teknik işin yapılması şartıyla 10 (On) yıl süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiralanması ihalesidir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

Madde 2:

Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 500,00 (Beşyüz) TL’si bedelin ödenmesi şartıyla alınabilir.

İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI:

Madde 3:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi A bendi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 12/07/2013 tarihinde Saat: 15.00’de Bolu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Madde 4:

Söz konusu işin tahmin edilen ihale bedeli 3.058.333,00 (Üçmilyonellisekizbin üçyüzotuzüç) TL’dir. İdareye verilecek, %10 (Yüzdeon) aylık ciro payının artırımı şeklinde yapılacaktır. İşin geçici teminatı 150.000,00 (Yüzellibin) TL’sıdır.

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER:

Madde 5:

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

5.1. Yasal ikametgah olması,

5.2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

5.3. Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi (2013 yılına ait)

5.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.(2013 yılına ait)

5.3.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2013 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığıncaonaylanması gerekir.)

5.4. İmza sirküleri vermesi.

5.4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

5.4.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.5. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.6. Bu idari şartnamenin 7. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, grubun bütün ortakları KİRALAYAN İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

5.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

5.9. İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde ortakların her birinin vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi başkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,

5.10. İhale Dosyası Alındı Belgesi,

5.11. İstekli tarafından; söz konusu Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletmesinin firmasının uhdesinde kalması durumunda aşağıda belirtilen işlemlerin yapılacağına dair noter onaylı taahhütname verilmesi gerekmektedir.

• Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisin işletmeye alındığı ilk günden itibaren en az Teknik Şartnamede belirtilen sayıda ve özellikteki Teknik Personel ile Tıbbi Atık Taşıma Aracı çalıştıracağına dair taahhütname,

• Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi kurulmadan önce ‘’Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’’ gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" ve buna istinaden alınacak Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya ‘’Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’’ kararı alınacağına dair taahhütname,

• Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin faaliyete başladığı günden itibaren Tıbbi Atık Taşıma Araçlarının Tıbbi Atık Taşıma Lisansınsa sahip olacağı hakkında taahhütname ile Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin faaliyete başladığı günden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine Çevre izin ve Lisans belgeleri ve ‘’Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında alınması gereken (emisyon, deşarj, vb.) tüm izinlerin alınacağına dair taahhütname,

• Tesisin her çalışma yılı için % 90 çalışma garantisini vereceği taahhütnamesi,

5.12. Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi,

TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

Madde 6:

6.1 - Teklifler sıra numaralı alındılar karşılığında 12/07/2013 tarih ve Saat: 14.50’ye kadar Bolu Belediyesi Encümen kalemine verilecektir.

6.2 - Verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınmaz.

6.3 - Zaman tespitinde, TRT’nin verdiği saat ayarı esas alınır.

İlanen duyurulur.

5312/1-1


4 ADET GMC YUKON DENİM XL JEEP SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce Başbakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı, 4 adet GMC Yukon Denim XL Jeep teknik özellik listesi doğrultusunda ve Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlara uygun olarak açık teklif isteme usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofis web sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek firmaların şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik özellik listesi ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - TekIifler 11.07.2013 günü saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının son teklif verme günü saat 14.00'te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda süresiz geçici teminat verilecektir.

7 - Söz konusu ihale. Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup. Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte kısmen etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

5605/1-1


ARAÇ KİRALANACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI - KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere sürücüsüyle birlikte 3 adet aracın 1 yıllığına kiralanması işi

İhale Kayıt Numarası                       :  2013/86344

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53 - 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere sürücüsüyle birlikte 3 adet aracın 1 yıllığına kiralanması işi - Hizmet alımı

b) İşin yapılacağı yer                        :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin süresi                                    :  1 yıl

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  16.07.2013, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 16.07.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

5608/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK MADENCİLİK KABLO ADAPTÖRÜ VE KABLO FİŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)     Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev'i             :                     Malzemenin Cinsi                          Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Madencilik Kablo adaptörü ve Kablo Fişi       4 KALEM

b) Teslim yeri                               :  Yerli yükleniciler için: TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır

                                                         Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                              :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür.

                                                         Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  14.08.2013 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                  :  803-TTK/E-69

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c)   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1: Teklif edilecek malzemeler için Avrupa Konseyince onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup-l gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren Alsz Atex sertifikaları teklifle ile birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 14.08.2013 Çarşamba saat 15.00'e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5618/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

“2013/2014 kampanyasında, fabrikamıza pancar getiren araçlardan numune alım makinesi ile numune alınıp, % fire ve % polar şeker varlığının tespiti hizmet alımı” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2013/83875

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası             :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  2013/2014 kampanyasında, fabrikamıza pancar getiren araçlardan numune alım makinesi ile numune alınıp, % fire ve % polar şeker varlığının tespiti hizmet alımı

 

Çalışacak Personel

:

42 kişi X 120 gün

=

5.040 yevmiye

 

Resmi tatil ve bayram günleri

:

42 kişi X     7 gün

=

294 yevmiye

 

TOPLAM

 

 

=

5.334 yevmiye

b) Yapılacağı yer                              :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  120 (Yüz) Takvim Günü (± 20 toleranslı)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  18.07.2013 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5582/1-1


1 ADET MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVAR SİSTEM, DONANIM VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

1 Adet Merkezi Araştırma Laboratuvar Sistem, Donanım ve Ekipmanları alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013/82600

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Kırıkkale Üniversitesi Kampusü Ankara yolu 7. Km. Yahşihan/KIRIKKALE

b) Telefon Numarası                        :  (318) 357 27 15

c) Faks Numarası                             :  (318) 357 27 16

d) Elektronik posta adresi (varsa)    :  bap@kku.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 Adet Merkezi Araştırma Laboratuvar Sistem, Donanım ve Ekipmanları Alımı

b) Teslim yeri                                   :  Kırıkkale Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarları

c) Teslim tarihi                                 : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi İhale Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  18/07/2013 Tarihinde, saat: 10:00’da

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.5. Şekli ve İçeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İstenilmeyecektir.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

4.3.1.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

4.3.1.2. Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden veya distribütörden alınması gerekmektedir)

4.3.1.3. Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyallerin verilmesi gerekmektedir.

4.3.2.2. Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.

4.3.2.3. Sistemin içinde yer alan cihazların marka ve modeli belirtilecektir.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin istenen belgeler

4.3.3.1. Kurulacak tüm laboratuvar sistem ve donanımları için 2 yıl garanti ve garanti sonrasında ise 10 (on) yıl yedek parça garantisi yazılı belge ile teklif ekinde sunulacaktır. Verilen garanti, satıcı, temsilci ve üretici firma tarafından teklif dosyasında ayrı ayrı verilecektir.

4.3.3.1.2. Teklif veren firma cihazda garanti sonu değişmesi muhtemel yedek parçaları kataloglarını vs. isimlerini belirterek garanti sonu 5 yıl geçerli olmak kaydı ile fiyatlarını döviz cinsinden belirtecek ve teklif ekinde sunulacaktır.

4.3.4. İstekliler laboratuvarların mevcut durumunu öğrenmek ve ölçü almak için proje yürütücüsü ile görüşerek gerekli incelemeleri yerinde yapacaktır. Yerinde incelemeleri yaptığını gösterir yer görme belgesi teklif ekinde sunulacaktır.

4.3.5. Teknik Çizimler ve Yerleşim Projeleri” teklif ekinde sunulacaktır. Yerleşim planı 2 farklı olacak şekilde hazırlanmalı; birincisi laboratuvarın mevcut halini, ikincisi ise bunlara ilaveten yerleştirilecek olanları kapsamalıdır.

4.3.6. İstekliler Merkezi Araştırma Laboratuvarı kurulumu konusunda ve akredite araştırma laboratuvarı kurulumu, tezgah, dolap gibi rutin laboratuvar altyapısının yanında temiz oda, laboratuvar gaz tesisat kurulumu, laboratuvar havalandırma sistemleri konularındaki tecrübesi olduğunu gösterir belgeleri ve kamu kurumlarının adlarını ve laboratuvar yöneticisinin iletişim adreslerini dosyaya eklemelidir. Ayrıca sistem kapsamında teklif edilen cihazların Türkiye’de kullanıldığı akredite laboratuvarlar hakkında referans verilecektir.

4.3.7. Sistem içinde yer alan Çeker Ocak cihazına ait TSE veya ISO belgesi, teklif mektubu ekinde sunulmalıdır.

4.3.8. İstekliler Homojen (Pur) PVC zemin kaplamasına ait belirtilen standartlara ilişkin belgeleri teklif mektubu ekinde sunacaktır.

4.3.9. İstekliler Homojen (Pur) PVC zemin kaplamasına ait Üretici firmanın, vizesi geçerli ISO 9001 kalite yönetimi sistem belgesi teklif ekinde sunacak olup, bu belgeler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından teyit edildiğini gösteren Belge İnceleme Formlarının aslı veya noter tasdikli sureti ile birlikte geçerli olacaktır.

4.3.10. Laboratuvar tezgahları zemin standartlarına ilişkin sertifikalar teklif mektubu ekinde sunulmalıdır

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. (Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.)

7 - İhale dokümanı Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Kırıkkale Üniversitesi Kampusü Ankara Yolu 7. Km. Yahşihan/KIRIKKALE adresinde görülebilir ve 50.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

8 - İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler 18/07/2013 Tarihinde, saat: 10:00’a kadar Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Kırıkkale Üniversitesi Kampusü, Ankara Yolu 7. Km. Yahşihan/KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5577/1-1


İNŞAAT YAPIMI KARŞILĞI İŞLETİM İHALESİ YAPILACAKTIR

Genç Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

MADDE - 1 -)

Mülkiyeti Belediyemize ait Bingöl İli,Genç İlçesi, Kültür Mahallesi Murat Nehri mevkii 305.ada , 1 parselde kayıtlı bulunan, 17.319,00 m2. miktarındaki, imar planlarımızda ticaret alanı niteliğindeki arsaya, Belediyemiz Meclisinin 02/04/2013 tarih ve 2013/19 sayılı kararı gereğince, Sınırlı ayni hak tahsisi ile Genç Murat Kültür ve Sosyal Yaşam Parkı için gerekli tüm uygulama projelerinin hazırlatılarak Belediye ile diğer kurumların tasdikinden sonra inşaat ruhsatı alınması, inşaatın proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması ve tüm masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla yapımı ve maksimum 30 (otuz) yıl süreyle işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işi, 2886 sayılı D.İ.K.nun 35/a maddesine göre kapalı teklif arttırma usulü ile ihale edilecektir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE - 2 -)

İstekliler, İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Genç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 2.000,00 TL (İkibin Türk Lirası) yatırılarak Fen İşleri Müdürlüğünden alınabilir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

MADDE - 3 -)

İşin ihalesi 17/07/2013 Çarşamba günü saat:10.00 de Genç Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

MADDE - 4 -)

İhaleye konu işin tahmini inşaat maliyeti bedeli 4.391.145,72 TL (Dörtmilyon Üçyüzdoksabirbin Yüzkırkbeştürklirası Yetmişikikuruş) dur. Yapım bedeli, bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

İstekliler Genç Murat Kültür ve Sosyal Yaşam Parkı kira bedeli olarak, işletme süresinin başladığı ilk 24 (yirmidört) ayı için kira bedeli ödemeyecek, 24. aydan itibaren yıllık kira bedeli 2.249,37 (ikibinikiyüzkırkdokuz TL, ottuzyedi Kuruş ) olup (bu süre 28 yıldır), istekliler vermiş olduğu yıllık kira bedeli teklifi üzerinden her yıl %5 kira bedeline zam yapılacak olup yıllık enflasyon oranları ortalaması %5 i geçtiği yıllarda belediye meclisi zammın oranını yıllık ortalama enflasyon oranını geçmeyecek şekilde artırmak sureti ile belirleyebilir. İstekliler yıllık kira bedeli 2.249,37 (ikibinikiyüzkırkdokuz TL, ottuzyedi Kuruş ) üzeriden artış yapacaklardır.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE - 5-)

5.1.) Geçici Teminat: İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 4.391.145,72 TL (Dörtmilyon Üçyüzdoksabirbin Yüzkırkbeştürklirası Yetmişikikuruş) TL’nin %3’ü olan 131.734,38 TL (Yüzottuzbirbinyediyüzottuzdört TL Yetmişiki Kuruş) dur.

5.2.) Kesin Teminat: İşin tahmini inşaat maliyet bedeli 4.391.145,72 TL (Dörtmilyonüçyüzdoksanbirbinyüzkırkbeş TL, Yetmişiki Kuruş ) TL ile ihale sonucu oluşacak bedelin %6’sı oranında alınacaktır.

Tesisin sözleşmeye, şartnamelere ve projelere uygun olarak tamamlanıp, kabulünün yapılmasını müteakip, kesin teminatın tamamı iade edilecektir.

5.3.) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları,

5.4.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar Kiralayan İdare tarafından tutulacaktır.

5.5) İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 10.00’a kadar, Belediyemiz Veznelerine yatırmaları veya milli bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat: 10.00 dan sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI

MADDE - 6 -) ihale teklif şartları idari ve diğer şartnamelerde belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

MADDE - 7 -)

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde, Ortak Girişim beyannamesi,

d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeler,

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2013 yılı için tasdikli)

e-1) Gerçek Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

e-3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

f) İmza sirküleri verilmesi,

f-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

f-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f-3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

g) İhaleye katılma belgesi alınması,

İhaleye katılma belgesi alabilmesi için, örneğe uygun dilekçe ile ilanda belirtilen gün ve saate kadar, müracaatta bulunulması ve dilekçesi ile birlikte örneklerine uygun olarak ve ihale şartnamesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda;

g-1) Mali durum bildirisi ve belgelerini vermesi,

g-2) 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması,

g-3) İstekli şirket ise, şirketin son durumunu (şirket ortaklarını, bunların hisse durumunu ve görevlerini içeren) gösteren belge,

h) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

i) Geçici teminat olarak belirtilen bedelin ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair belge,

j) Vergi Dairesinden, vergi borcu olmadığına dair belge,

k) İhale tarihi itibariyle S.G.K. prim borcu bulunmadığına dair belge,

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

MADDE - 8-)

2886 S.D.İ.K.nun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irada kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irada kaydedilir.

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

MADDE - 9 -)

9.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.

9.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 7.maddede istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

MADDE - 10 -)

10.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 17/07//2013 Çarşamba günü saat:10.00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:204’deki Genç Belediyesi Meclis Toplantı Salonuna verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.

10.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

10.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

10.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

MADDE - 11 -) Söz konusu ihale 2886 S.D.İ.K.na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içersinde alınmış olmalıdır.

MADDE - 12 -) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, Sınırlı Ayni Hak Tahsisi ile inşaatın yaptırılması ve maksimum 28+2 yıl süre ile işletilmesi işinde, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

MADDE - 13 -) Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29.maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

5579/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 – Belediyemize ait taşınmazın ihalesi, Belediyemiz Encümen salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. ve 36. Maddesine göre 16.07.2013 Salı günü Saat : 14:00’de Açık ve Kapalı Teklif Usulü ile Arsa satış ihalesi yapılacaktır.

 

S. No

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı

Adresi

İmar Durumu

Tahmin Bedel

G. Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

33

 

7490

Merkez

403.01 m2

Yayla Mahallesi Ova Sokak

Konut

503.762.50 TL.

15.112.88 TL.

16.07.2013

14:00

Açık Teklif

2

235EG1C

5831

3

Merkez

431.25 m2

İstasyon Mahallesi Aycan Sokak

Konut

478.687.50 TL.

14.360.63 TL

16.07.2013

14:00

Açık Teklif

3

G22B17D1A

5887

1

Merkez

1.843.73 m2

Yayla Mahallesi Yayla Yolu Sokak

Konut

1.935.916.50 TL.

58.077.50 TL.

16.07.2013

14:00

Kapalı Teklif

4

G22B14A1C

 

1990

Orhanlı

17.425.92 m2

Orta Mahalle Burgaz Caddesi

Sanayi Alanı

8.712.960.00 TL+KDV

261.388.80 TL

16.07.2013

14:00

Kapalı Teklif

 

2 - Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 150,00 TL karşılığında satın alınabilinir.

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

 

Şirketlerin;                                       Şahıslar;

a) Şartname Dosyası                        a) Şartname Dosyası

b) İmza Sirküleri                              b) Yerleşim Belgesi

c) Ticaret odası belgesi,                    c) İkametgah senedi,

c) Geçici Teminat                             c) Geçici Teminat.

 

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5544/1-1