27 Haziran 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28690

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Meclisinin 08.03.2013 gün 65 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2013 gün 886 sayılı kararı ile onaylanan Pursaklar 95040 ada 1 nolu parselin Dini Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

5471/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 04.01.2013 gün 029 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2013 gün 640 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Pursaklar 1. ve 2. Etap ile Saray 1. ve 2. Etap Uygulama İmar planlarındaki minimum 140 m2 daire büyüklüğü uygulamasına ilişkin plan notu ilavesi değişikliği Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

5472/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Encümeninin 11.04.2013 tarih 112 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 23.05.2013 gün 1310 sayılı kararı ile onaylanan, Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi 1. Etap kapsamında bulunan eski imarın 155 ada/tüm parsellerini, yeni imarın 95105 ada/l, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 parsellerini kapsayan 90000/34 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5473/1-1

—————

Pursaklar Belediye Encümeninin 28.03.2013 tarih 96 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 09.05.2013 gün 1210 sayılı kararı ile onaylanan, Pursaklar İlçesi Saray Mahallesi, imarın 98018/1 ve 98759/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu ada/parselleri kapsayan 90004/24 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda 27.06.2013 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5474/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Eyüp Sabri KOÇ (Müteahhid)

ADRESİ          : Bilinmiyor.

İmarın 27662 ada 6 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 08.02.2013 gün ve 130/6559-6560 sayılı tesbit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince 25.04.2013 gün ve 3135 sayılı karar ile anılan yerin tasdikli projesine uygun hale getirilmesi, yine aynı Kanunun 42. maddesi gereğince 14.02.2013 gün ve 1141 sayılı karar ile adınıza 109.817.07 TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 14.02.2013 gün ve 1141 ile 25.04.2013 gün ve 3135 sayılı kararlar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

4877/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Alacaatlı Mahallesi, 346/1, 347/1, 349/1, 350/1, 351/1, 60174/4, 60175/1, 60176/1, 60180/2 ve Dodurga Mahallesi, 127/1, 128/2, 130/1, 130/2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5460/1-1

—————

Yenimahalle 43161 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5461/1-1

—————

Yenimahalle 60310 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5462/1-1

—————

Yenimahalle 60660 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5463/1-1

—————

Yenimahalle 16481 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5464/1-1

—————

Yenimahalle 41488 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5465/1-1

—————

Yenimahalle 44809 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5466/1-1

—————

Ostim Mahallesi 17921 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5467/1-1

—————

Yenibatı Mahallesi 13393 adanın batısındaki park alanında bulunan doğolgaz hat vanasının yer değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5468/1-1

—————

61143 ada 12 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5469/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIŞMA SINAVI İLE 5431 SAYILI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 25. MADDESİ GEREĞİNCE İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİNE TABİİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 20 ADET “HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI” ALINACAKTIR.

I. GENEL BİLGİLER

Havacılık Uzmanları, 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği” nin 23. maddesindeki yetkilere sahip ve anılan yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle mükellef olan, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii İdari Hizmet Sözleşmeli personeldir.

ALAN                                                                                                           ADET

- Uluslararası İlişkiler, Maliye Bölümü                                                       = 6 Kişi

- Elektrik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği                   = 2 Kişi

- Çevre Mühendisliği                                                                                   = 1 Kişi

- Bilgisayar Mühendisliği                                                                             = 1 kişi

- Uçak Mühendisliği                                                                                    = 2 Kişi

- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği                                                             = 8 Kişi

TOPLAM                                                                                                     20 Kişi

Genel Müdürlük, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı olan aday sayısı kadar eleman alabilir.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

3) En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Uluslararası İlişkiler ve Maliye bölümlerinden, sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümünden, mühendislik fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

4) Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmaya engel hali bulunmamak,

5) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS),

- Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-33 türünden en az 80 puan almış olmak,

- Maliye alanı için KPSSP-24 türünden en az 80 puan almış olmak,

- Elektrik-Elektronik-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanları için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak,

- Çevre Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak,

- Bilgisayar Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak,

- Uçak Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak,

- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanı için KPSSP-3 türünden en az 80 puan almış olmak.

(Yapılacak olan yarışma sınavına katılacak olan aday sayısı, göreve başlatılacak pozisyon sayısının 5 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puana sahip olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.)

6) 07-08/07/2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS’ nin yabancı dil bölümünden (İngilizce) en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Yabancı Dil Sınavından (2011 Mayıs-Kasım, 2012 Mayıs-Kasım, 2013 Nisan) en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

7) Vakıflar Bankası Ulaştırma Bakanlığı Şubesi TR73 0001 5001 5800 7297 0130 69 no’lu hesaba sınav ücreti olarak 25 TL yatırmak gerekmektedir. (Sınav ücreti iade edilmeyecektir.)

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİH:

Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır.

YAZILI SINAV KONULARI

 

ALAN

KONULAR

Uluslararası İlişkiler

Maliye

Uluslararası Maliye, Uluslararası Mali Kurumlar, Uluslararası İktisat Politikası, Avrupa Birliği Ekonomisi

Bilgisayar Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Matematik 1, Matematik , Fizik 1, Fizik 2, Diferansiyel Denklemler, Lineer Cebir, Mühendislik Etiği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Havacılıkta Emniyet Yönetimi ve Güvenliği, Havayolu Yönetimi, Hava Taşımacılığı Ekonomisi, Hava Kargo Taşımacılığı

 

Yazılı sınavda, 40 adet alan bilgisi ile 10 adet Sivil Havacılık mevzuatına ilişkin olmak üzere toplam 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 puan üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 14 Eylül 2013 Cumartesi günü Anadolu Üniversitesinde/ESKİŞEHİR’ de yapılacaktır. Yarışma sınavı başvuru şartlarını taşıyan adaylara, yazılı sınav yeri ve saatinin belirtildiği “Sınav Giriş Belgesi” adreslerine postalanacak olup, ayrıca Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde de ilan edilecektir.

Ancak isimleri ilan edilmiş adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile sınav giriş belgelerini bulunduracaklardır.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısının en fazla üç katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır.

Sözlü sınav, Ankara’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü binasında yapılacak olup, yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri, Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınavda aday aşağıdaki yönlerden değerlendirilir:

a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek, genel kültür ve yabancı dil bilgisi,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

f) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili mevzuat bilgisi.

Sözlü sınav sonuç değerlendirmesinde Genel Müdürlüğümüzce belirlenen Komisyon üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almaları kaydıyla ortalama en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz. Adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, sırası ile yazılı sınavı, İngilizce dil seviyesi puanı ve sözlü sınav notu yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilir.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

1. BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A Maltepe/ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup 27.06.2013 günü saat 09.00’da başlayacak ve 10.07.2013 Çarşamba günü saat 16:00’ da sona erecektir. Başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgelerin tümünün tamamlanmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2. GEREKLİ BELGELER

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler:

a) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden (www.shgm.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Havacılık Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu,

b) Üniversite diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesiyle birlikte) aslı ya da kurum tarafından onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin çıktısı (Adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanları Kurumumuzca ÖSYM Başkanlığından teyit edilecektir),

d) Vakıflar Bankası Ulaştırma Bakanlığı Şubesi TR73 0001 5001 5800 7297 0130 69 nolu hesabına sınav ücreti olarak 25 TL yatırıldığına dair dekontun aslı (Açıklama olarak ad, soyad ve TC kimlik no belirtilmelidir),

e) 4 adet biometrik fotoğraf (4,5x6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.),

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların, eksikliklerini gidermeleri için 5 (beş) iş günü süre verilecek olup, bu süre içinde eksiklikleri gideremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava katılacak adaylardan;

a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun bulunmadığına dair yazılı beyanı,

c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

d) 4 adet vesikalık fotoğraf,

e) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı

İstenecektir.

SONUÇ

Nihai sınav sonucu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRAACAT EDİLEBİLECEK YER:

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Müdürlüğü 5. Kat

Tel: (0312) 203 60 25, 203 61 16, 203 60 97, 203 61 06, 203 62 00

Maltepe/ANKARA

İlan olunur.

5477/1-1


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

 

BİRİM - ANABİLİM DALI

PROFESÖR

DOÇENT

ARANAN NİTELİKLER

Kadro

Adedi

Kadro

Derece

Kadro

Adedi

Kadro

Derece

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Elektrik Mühendisliği

 

 

1

1

Elektrik Makinalarında Isı Transferi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

1

1

 

 

Biyomedikal Görüntüleme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

 

1

1

Doğrusal Olmayan İşaret İşleme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM FAK.

Bilgisayar Mühendisliği

1

1

 

 

Yapay Zeka ve Gömülü Sistemler alanında çalışmaları olmak.

 

 

1

1

Sağlık Bilişimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

 

 

1

1

Dağıtık ve Paralel Sistemler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik

1

1

 

 

Sınır Değer Problemleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

 

 

1

1

Yarı-Simetrik Konneksiyona sahip Weyl Uzayları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

 

1

1

Grup temsil teorisi ve genellemeleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Fizik Mühendisliği

 

 

1

1

Reoloji ve nanokompozit killer konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

 

1

1

Polimer jellerde faz geçişleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

 

1

1

İki boyutlu Konformal Alan teorileri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri

 

 

1

1

Antik Yunan Felsefesi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

1

1

 

 

Bakteri genetiği ve moleküler mikrobiyoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

 

1

1

Biyomühendislik alanında Doçentlik ünvanı almış ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

GEMİ İNŞ. Ve DENİZ BİL. FAK.

Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh.

1

1

 

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

1

1

 

 

Hidrolik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Geomatik Mühendisliği

1

1

 

 

Jeodezi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

 

1

1

Fiziksel Jeodezi alanında bilimsel çalışmalar yapmış.

 

 

1

1

Uzaktan Algılama alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Ekonomi Bölümü

 

 

1

1

Ekonometri Lisans mezunu olup, doçentlik ünvanını ekonometri alanında almış olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

1

 

 

 

 

 

1

1

Kalite Yönetimi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MADEN FAKÜLTESİ

Petrol ve Doğalgaz Müh.

 

 

1

1

Rezervuar Mühendisliği ve Kuyu Testlerinde uzman olmak.

Jeofizik Mühendisliği

1

1

 

 

Uygulamalı Jeofizik, Hidrojeofizik alanında uzman olmak.

1

1

 

 

Hidrojeofizik ve Mühendislik Jeofiziği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MAKİNA FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği

 

 

1

1

Makine Mühendisliği alanında Doçentlik ünvanını almış olup, İnsansız Hava Araçları Kontrolü konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Şehir ve Bölge Planlama

1

1

 

 

Ulaştırma Planlaması konusunda çalışmaları olmak.

İç Mimarlık

 

 

1

1

İç Mimari Tasarımı ve Ekonomisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaşt.İşlt. Mühendisliği

 

 

2

1

"Denizde Seyir ve Manevra" konularında teorik ve uygulamalı olarak fiilen gemi üzerinden eğitim verebilmek.

UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAK.

Uzay Mühendisliği

1

1

 

 

 

TEKSTİL TEKN.ve TAS. FAK.

Tekstil Mühendisliği

1

1

 

 

Dokuma ve Dokunmamış Kumaşlar, Geri Dönüşüm Tekstil Kompozitleri alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

TÜRK MUSİKİSİ DEV. KONSERVATUARI

Müzik Teorisi

1

1

 

 

Osmanlı/Türk Müziği Teori Tarihi alanında uzman olmak.

Müzikoloji

 

 

1

3

Müzikoloji alanında Doktora yapmış olup, Müzikoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı

1

1

 

 

Türk Halk Oyunları alanından mezun olup, alanında uzmanlaşmış olmak.

ENERJİ ENSTİTÜSÜ

Yenilenebilir Enerji

 

 

1

1

Organik/İnorganik Fotovoltaik Malzemeler konusunda araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Nükleer Araştırmalar

1

1

 

 

Nötron Aktivasyon Analizi ve Nükleer Atık Yönetiminde Kimyasal Ayırma Teknikleri konusunda araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Katı Yer Bilimleri

 

 

1

1

Hidroloji, Paleoiklim ve Kuvaterner Jeolojisi alanında uzman olmak.

1

1

 

 

Sedimantoloji Paleoiklim ve Kuvaterner Jeolojisi alanında uzman olmak.

İklim ve Deniz Bilimleri

1

1

 

 

İklim ve Deniz Bilimleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

TOPLAM

18

 

23

 

 

5487/1-1


 

8454/1-1