21 Haziran 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28684

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EÜAŞ Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Jandarma Genel Komutanlığından:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2012 yılı gayri safi geliri 181.586,04.-TL. olan ikinci sınıf EDİRNE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 7 Ağustos 2013 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

5344/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2012 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Karşıya Üçüncü Noterliği 4 Ağustos 2013, Konya Üçüncü Noterliği 8 Ağustos 2013, Bakırköy Dördüncü Noterliği ile Bursa Ondördüncü Noterliği 10 Ağustos 2013 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

Sıra No

Noterliğin Adı

2012 Yılı Gayrisafi Gelirleri

1-

BAKIRKÖY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

820.673,97.-TL.

2 -

BURSA ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

653.920,50.-TL.

3 -

KARŞIYAKA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

936.733,75.-TL.

4 -

KONYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

957.111,24.-TL.

5345/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARI

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Hüsnü TORTOP’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.06.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 04.06.2014 tarihinde son bulacaktır.

5314/1-1


Adalet Bakanlığından:

Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2011/307 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5339/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çelebi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Nilüfer ilçesi, 668 ada, 5 parsel üzerindeki 639021 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 3. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 71586 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 934 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çelebi Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Evrim ŞAMATACI (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36782), Gökhan ERTAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16388 Oda Sicil No:52611), Orhan KADİROĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79817), Gökhan ALTINKAYA (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75992), sorumlu denetim elemanları Recai OBUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14998, Oda Sicil No:14929), Aşkın ÖZBEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14095, Oda Sicil No:37085), Selami AYSU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3813, Oda Sicil No:19920) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.06.2013 tarihli ve 5282 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5306/1/1-1

—————

Anahtar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana ili, Sarıçam ilçesi, İncirlik köyü, 16.N.I pafta, 1802 parsel üzerindeki 627269 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (b), (ç) ve (l) fıkraları ile 6. maddesinin 3. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50146 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 691 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Anahtar Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi İsak ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4804, Oda Sicil No:20516), sorumlu denetim elemanı Derviş KARARER’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. NO:21820032682) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.06.2013 tarihli ve 5283 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5306/2/1-1

—————

Met Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, 613 ada, 44 pafta, 64 parsel üzerindeki 670899 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6389 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 699 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Met Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hayretdin GÜRSES (Mimar, Oda Sicil No:22153), Aydın CARTI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60086), sorumlu denetim elemanları Aliye LENGERLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13795, Oda Sicil No:8976), Halis SUCU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5556, Oda Sicil No:11673), Kemal KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2681, Oda Sicil No:15998), Muhammed Ali ÖZYALVAÇLI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 83546), Özer ŞENTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89610) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.06.2013 tarihli ve 5284 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5306/3/1-1

—————

D&K Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Osmaniye ili, Merkez ilçesi, 310 ada, 94 parsel üzerindeki 768832 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (f) ve (g) fıkraları, 3. maddesinin 2. paragrafı, 6. maddesi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 2, 3 ve 5. fıkraları, 5. maddesinin 1, 2/b, 2/ç, 4/ç, 4/e, 4/ı, 4/o ve 4/l bentleri, 6. maddesinin 1, 4 ve 5. bentleri, 7. maddesinin 1. ve 2. bentleri, 9. maddesinin 1, 3. ve 5. bentleri, 16. maddesinin 6. ve 10. bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6812 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1119 nolu yapı denetim izin belgesine sahip D&K Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet Serhat DOĞAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78818), Mustafa KAYCIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66761), Tuğba ASLAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 38176), sorumlu denetim elemanları Salim AKKUŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2733, Oda Sicil No:9502), Necdet ÇINAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8434, Oda Sicil No:6517),Dursun YAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16329, Oda Sicil No:18389), Tayfun ÇALIŞKAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16977, Oda Sicil No:24346), Esra BOZKURT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:92810) ve Alperen BAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:86564) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.06.2013 tarihli ve 5285 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5306/4/1-1


İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Selim Ateş OKTAR isimli şahsın şikayeti ile ilgili olarak Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Güney Bölgesi Genel Sekreterliğine bağlı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Hemşire Melike KOÇ, As.Dr.Ulaankhu BATGEREL, Uz.Dr.Osman HACIÖMEROĞLU, Hemşire Ufuk SARILMAZ, As.Dr.Gamze AYAR, Uz.Dr.Nuray ERDAL, Uz.Dr.Gökay GÜNGÖR hakkında yapılan ön inceleme neticesinde İstanbul Valiliği tarafından 4483 Sayılı Kanun gereğince verilen 11/02/2013 tarih ve 2013/43 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" dair karar, Hemşire Melike KOÇ'a tebligat adresinde bulunamamış olduğundan, tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 28., 31. maddeleri gereğince resmi gazetede ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

5302/1-1

—————

Filiz KARAGÖZ isimli şahsın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri hakkındaki şikayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosunun 05/03/2013 tarih ve 2012/162208 sayılı yazısı ve eklerine istinaden başlatılan Ön İnceleme neticesinde; Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr.Fatih COŞKUN hakkında İstanbul Valiliğince 4483 sayılı Kanun gereğince verilen 16/04/2013 tarih ve 2013/96 sayılı SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE dair karar, Filiz KARAGÖZ'e tebligat adresinde bulunamamış olduğundan, tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 28., 31. maddeleri gereğince resmi gazetede ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

5303/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 21 Haziran - 05 Temmuz 2013 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ’nin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html Web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ile birlikte teslim edeceklerdir.

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Piyano

Profesör (2)

1

Yaylı Çalgılar

Profesör (3)

1

Bale

Doçent (4)

1

 

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP

 

 

TARİHİ ENSTİTÜSÜ

Doçent (5)

1

 

 

 

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Profesör (1)

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

Restoratif Diş Tedavisi

Profesör (6)

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doçent

1

Endodonti

Doçent

3

Protetik Diş Tedavisi

Doçent (7)

1

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doçent

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Yrd. Doçent

1

Endodonti

Yrd. Doçent

1

Periodontoloji

Yrd. Doçent

1

Protetik Diş Tedavisi

Yrd.Doçent

1

 

 

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

Analitik Kimya

Doçent (8)

1

Biyokimya

Doçent (9)

1

Farmasötik Teknoloji

Doçent (10)

1

Farmasötik Teknoloji

Doçent (11)

1

Analitik Kimya

Yrd. Doçent (12)

1

Farmasötik Kimya

Yrd. Doçent (13)

1

Farmasötik Mikrobiyoloji

Yrd. Doçent (14)

1

Eczacılık Temel Bilimleri

Yrd. Doçent (15)

1

 

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Felsefe

Profesör

1

Türk Halk Bilimi

Profesör

1

Psikoloji

Doçent (16)

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doçent (1)

1

Almanca Mütercim-Tercümanlık

Yrd. Doçent (1)

1

Fransız Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doçent (1) (17)

1

Tarih

Yrd. Doçent

2

Türk Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doçent (18)

1

Türk Halk Bilimi

Yrd. Doçent

1

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Profesör

1

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör (1) (19)

1

İlköğretim Matematik Eğitimi

Profesör

1

Psik.Danış ve Rehberlik

Profesör

1

Özel Eğitim

Profesör

1

Bilgisayar ve Öğr.Tekn.Eğitimi

Doçent

1

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

Fizik Eğitimi

Doçent (1)

1

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent (1) (19)

1

Kimya Eğitimi

Doçent (1)

1

Türkçe Eğitimi ve Öğretimi

Doçent (20)

 

Alman Dili Eğitimi

Yrd. Doçent (1)

1

Eğitim Programları ve Öğretim

Yrd. Doçent

2

Eğitim Yön.Tef.Plan.ve Ekonomisi

Yrd. Doçent (21)

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd. Doçent

1

İngiliz Dili Eğitimi

Yrd. Doçent (1)(22)

1

Psik.Danış. ve Rehberlik

Yrd. Doçent

1

 

 

 

FEN FAKÜLTESİ

 

 

Uygulamalı İstatistik

Profesör (23)

1

Aktüerya

Doçent

1

Genel Biyoloji

Doçent

1

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

Doçent (24)

1

Yöneylem Araştırması

Doçent (24)

1

Aktüerya

Yrd. Doçent (25)

3

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Yrd. Doçent (26)

1

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

Yrd. Doçent (24)

1

 

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

Resim

Profesör (27)

1

Resim

Doçent (27)

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yrd. Doçent (88)

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yrd. Doçent (89)

1

 

 

 

 

 

 

HACETTEPE ANK. SAN. ODA.1. OSB. MYO.

 

 

 

Profesör

1

 

Yrd.Doçent

1

 

 

 

HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Profesör(1)(28)

1

 

Doçent (1)(29)

2

 

Doçent (1) (30)

2

 

Doçent(1) (31)

1

 

 

 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 

 

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doçent (1) (32)

1

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doçent (1) (33)

1

Hemşirelik Esasları

Yrd. Doçent (1) (34)

1

 

 

 

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

Anayasa Hukuku

Profesör

1

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Profesör

1

Medeni Hukuk

Profesör

1

Anayasa Hukuku

Doçent

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doçent

1

Medeni Hukuk

Doçent

1

İdare Hukuku

Doçent

1

Genel Kamu Hukuku

Yrd. Doçent

1

Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji

Yrd. Doçent

1

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

Aile ve Tüketici Bilimleri

Profesör

2

Siyasi Tarih

Profesör(1)

1

Yerel Yönetimler ve Siyaset

Profesör(1) (35)

1

Aile ve Tüketici Bilimleri

Doçent

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doçent(1) (36)

1

 

 

 

KANSER ENSTİTÜSÜ

 

 

Klinik Onkoloji

Profesör(1)

1

 

 

 

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ

 

 

Kardiyoloji

Doçent (1)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent (1)

1

Plastik Rekon.ve Est.Cerrahi

Yrd. Doçent(1) (37)

1

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Bilgisayar Donanımı

Profesör (1)

1

Elektronik

Profesör(1)

1

Genel Fizik

Profesör(1)

1

Hidrojeoloji

Profesör(38)

1

Endüstri Mühendisliği

Doçent (1) (39)

1

Geoteknik

Doçent(1) (40)

1

Fotogrametri

Doçent (1) (41)

1

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent(1)(42)

1

Makine Teorisi ve Dinamiği

Doçent(1)(43)

1

Bilgisayar Yazılımı

Yrd.Doçent(1) (44)

2

Çevre Bilimleri

Yrd. Doçent(1)

1

Elektronik

Yrd.Doçent (1) (45)

1

Gıda Bilimleri

Yrd. Doçent(1)(46)

1

Hidrolik

Yrd.Doçent(1)

1

Jeodezi

Yrd.Doçent(1) (47)

1

Otomotiv

Yrd.Doçent (1)(48)

1

Otomotiv

Yrd.Doçent(1) (49)

1

Otomotiv

Yrd. Doçnt(1) (50)

1

Temel İşlemler ve Termodinamik

Yrd.Doçent(1) (51)

1

 

 

 

NÖRO. BİLİM. VE PSİK ENST.

 

 

 

Doçent (1) (52)

1

 

Yrd. Doçent (1)(53)

1

NÜFUS ETÜTLERİ ENST.

 

 

Politika ve Stratejik Çalışmalar

Profesör (1)(54)

1

Nüfus Bilimleri

Doçent (1) (55)

1

Sosyal Araştırma Yöntemleri

Doçent (1) (55)

1

Nüfus Bilimleri

Yrd. Doçent (1) (56)

1

Politika ve Stratejik Çalışmaları

Yrd. Doçent (1) (57)

1

 

 

 

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Yrd. Doçent

1

 

 

 

POLATLI TEKNİK BİLİMLER MYO

 

 

 

Yrd. Doçent (58)

1

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Çocuk Gelişimi

Profesör (59)

1

Odyoloji

Profesör (60)

1

Ergoterapi

Doçent

1

Toplu Beslenme Sistemleri

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent

1

Odyoloji

Yrd. Doçent

1

 

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

Doçent (61)

1

 

Yrd.Doçent (62)

1

 

Yrd. Doçent (63)

1

 

 

 

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNO. YÜKSEKOKULU

 

1

 

Profesör (64)

1

 

Profesör

1

 

Yrd. Doçent (65)

1

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1)(66)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (İng.) (1)(67)

1

Göz Hastalıkları

Profesör (İng.) (1)(68)

1

İç Hastalıkları

Profesör (İng.) (1) (69)

1

İç Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1) (70)

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör (Türkçe)(1) (71)

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör (Türkçe) (1)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1) (72)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (İng.)(1) (87)

1

Göğüs Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1) (73)

1

İç Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1) (74)

1

İç Hastalıkları

Doçent (İng.) (1) (75)

1

Radyoloji

Doçent (Türkçe)(1) (76)

1

Tıbbi Biyokimya

Doçent (İng.) (1) (77)

1

Tıbbi Farmakoloji

Doçent (Türkçe) (1)

1

Tıbbi Farmakoloji

Doçent (İng) (1)

1

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Doçent (Türkçe) (1) (78)

1

Aile Hekimliği

Doçent (Türkçe) (1)

1

Göğüs Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (79)

1

Kardiyoloji

Yrd. Doçent (İng.) (1)

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (80)

1

 

 

 

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTİSÜ

 

 

 

Profesör (81)

1

 

Profesör (82)

1

 

Doçent (83)

1

 

Doçent (84)

1

 

Yrd. Doçent (86)

1

 

AÇIKLAMALAR

- Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrolarına başvuran Yrd. Doçent, Doçent ve Profesör adaylarının Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası"na sahip olmaları şarttır.

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu şartı yerine getirmeyen adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

2. Doçentliğini Piyano Sanat Dalından almış olmak.

3. Doçentlik unvanını Kontrabas Sanat Dalından almış olmak

4. Doçentlik unvanını Bale Dansçılığı alanından almış olmak

5. Doçentliğini Cumhuriyet Tarihi alanından almış olmak.

6. Doçentlik çalışmasını beyazlatma tedavisi konusunda yapmış olmak

7. Doktorasını dental porselenler konusunda yapmış olmak

8. Analitik kimya alanında doktora yapmış olmak

9. Kanser Biyokimyası konusunda doktora yapmış olmak

10. Biyofarmasötik ve farmakokinetik programında doktora yapmış eczacı olmak.

11. Farmasötik Teknoloji alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmış eczacı olmak.

12. Analitik Kimya alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak.

13. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, doktorasını farmasötik kimya alanında yapmış olmak.

14. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak,

15. Polimer bilimi ve teknolojisi alanında doktora yapmış olmak

16. Lisansüstü eğitimini uygulamalı (klinik) psikoloji alanında yapmış olmak.

17. Dilbilim (pragmatik) alanında doktora yapmış olmak.

18. Doktorasını "Eski Anadolu Türkçesi, Tarihi Tıp Metinleri" alanında yapmış olmak.

19. Doçentlik unvanını İngiliz Dili Eğitimi alanında almış olmak.

20. Türkçenin eğitimi ve öğretimi bilim dalında doktora yapmış olmak.

21. Eğitim yönetimi alanında çalışmaları ve okul yöneticiliği yapmış olmak.

22. Doktorasını eğitimsel ve uygulamalı dilbilim alanında yapmış olmak

23. İstatistik alanında doçent unvanına sahip olmak.

24. İstatistik alanında doktora derecesine sahip olmak.

25. Aktüerya bilimleri ya da istatistik alanında doktora yapmış olmak.

26. Analiz - fonksiyonlar teorisi alanında doktora yapmış olmak.

27. Resim alanında sanatta yeterlilik yapmış olmak

28. Doçentlik unvanını Halk Sağlığı alanında almış olmak

29. Doktorasını iş sağlığı alanında yapmış olmak.

30. Halk Sağlığı alanında doktora veya uzmanlığını almış olmak

31. Doçentlik unvanını sağlık kurumları yönetimi alanında almış olmak

32. Doçentlik unvanını İç Hastalıkları Hemşireliği alanından almış olmak.

33. Doktorasını İç Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak

34. Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak

35. Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak

36. Genel İşletme doktorası yapmış olmak.

37. Avrupa Plastik Cerrahi Board yeterlilik sertifikası sahibi olmak.

38. Lisansını Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümünden almış olmak.

39. Doktorasını kuyruk sistemleri alanında yapmış olmak

40. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini inşaat mühendisliğinden almış olmak

41. Doktorasını video ve sayısal kameralarla coğrafi bilgi sistemlerine veri toplama olanakları konusunda yapmış olmak.

42. Doktorasını ileri seramik toz üretim süreçleri konusunda yapmış olmak

43. Doktorasını esnek mekanizmalar konusunda yapmış olmak.

44. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini bilgisayar mühendisliği veya bilgisayar bilimlerinden almış olmak.

45. Örüntü tanıma ve istatistiksel modelleme konularında doktora yapmış olmak.

46. Doktorasını Gıda Mühendisliğinde yapmış olmak.

47. Doktorasını jeomateryaller alanında yapmış olmak.

48. Doktorasını otomotivde pasif güvenlik konusunda yapmış olmak.

49. Doktorasını taşıt dinamiği kontrolü konusunda yapmış olmak.

50. Doktorasını hareketli robot konusunda yapmış olmak.

51. Lisans yüksek lisans ve doktora derecelerini Kimya Mühendisliği alanından almış olmak,

52. Uzmanlığını Nöroloji alanında, doktorasını Temel Nörolojik Bilimler konusunda yapmış olmak

53. Nöroloji uzmanı olmak ve Temel Nörolojik Bilimler (Neuroscience) doktorası yapmış olmak.

54. Doçentlik unvanını nicel karar yöntemleri alanından almış olmak

55. Doçentlik unvanını demografi alanından almış olmak

56. Coğrafya alanında doktora yapmış olmak

57. Sayısal yöntemler konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

58. Zemin mekaniği konusunda doktora yapmış olmak

59. Doktorasını çocuk sağlığı ve eğitimi alanında yapmış olmak.

60. Doktorasını Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında yapmış olmak.

61. Odyoloji alanında doçentlik ünvanına sahip olmak, eğitim odyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

62. Protez, ortez ve biyomekanik alanında doktora yapmış olmak.

63. Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak.

64. Spor sosyolojisi alanında çalışmaları olmak

65. Antrenman bilimi alanında doktora yapmış olmak.

66. Yeni doğan uzmanı olmak

67. Çocuk Gastroenteroloji uzmanı olmak.

68. Retina konusunda uzmanlaşmış olmak

69. İşyeri hekimliği sertifikası olmak.

70. Romatoloji uzmanı olmak

71. Mikrobiyoloji doktorası yapmış olmak.

72. Kemik iliği nakli yapabilir sertifikası olmak.

73. Uluslararası medikal torakoskopi sertifikası olmak.

74. Nefroloji yandal uzmanlığı yapmış olmak.

75. Romatoloji uzmanı olmak.

76. Meme kanseri taramaları konusunda doktora yapmış olmak.

77. Doktora ve Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanından almış olmak.

78. Doçentlik unvanını Tıp Eğitimi alanında almış olmak.

79. Uyku hastalıkları eğitimi almış olmak, Sağlık Bakanlığı Sigarayı Bıraktırma sertifikası olmak.

80. Koklear implant ve beyin sapı implantı ameliyatlarında deneyimli olmak.

81. Doçentlik unvanını Osmanlı kurumları ve medeniyeti tarihi alanından almış olmak,

82. Doçentlik unvanını yeni ve yakın çağ alanından almış olmak ve İran Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak

83. Doçentlik unvanını Çağdaş Türk Lehçeleri ve edebiyatları alanından almış olmak

84. Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanından almış ve Türkçenin yabancılara öğretimi konusunda deneyimli olmak.

85. Doktorasını Tarih Anabilim Dalında yapmış ve Orta Asya Hanlıkları üzerine çalışmaları olmak.

86. Doktorasını Yeni Türk Dili Anabilim Dalından almış olmak.

87. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak ve kök hücre nakli ile hücresel tedaviler konusunda çalışmaları olmak

88. Geleneksel Türk mimarisinin modern yorumu alanında doktora yapmış olmak

89. Türkiye”de çağdaş konuk üretimi ve pazarlama stratejileri konusunda mimarlık doktorası yapmış olmak.

5313/1-1


 


 


 

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi” nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi / Derece

Açıklama

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (5)

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

UYGULAMALI SOSYOLOJİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

LİSANS VEYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNİ FELSEFE BÖLÜMÜNDE YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

FELSEFE TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

LİSANS VEYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNİ FELSEFE BÖLÜMÜNDE YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (1)

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

ESKİ TÜRK EDEBİYATI A.B.D. DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK DİLİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (5)

YENİ TÜRK DİLİ A.B.D. DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK DİLİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (4)

ESKİ TÜRK DİLİ A.B.D. DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

KÜTÜPHANECİLİK

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

KÜTÜPHANECİLİK ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

ARŞİVCİLİK

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

ORTAÇAĞ VEYA YENİÇAĞ TARİHİ A.B.D. DOKTORA YAPANLARDA BAŞVURABİLİR

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

1 (4)

KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLİM ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

1 (5)

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI VEYA AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI A.B.D. DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN İLGİLİ BÖLÜMLERİNDEN LİSANS MEZUNU OLMAK. TERMOELEKTRİK JENERATÖRLER ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

 

NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasında bulunmaktadır.

5336/1-1


Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

- Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. İLANEN DUYURULUR.

İlan Başlangıç Tarihi: 21.06.2013

Son Başvuru Tarihi : 05.07.2013

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM / ANASANAT DALI

UNVANI

DER.

ADEDİ

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

İnşaat

 

Profesör

1

1

İnşaat alanında doktora yapmış olmak.

İnşaat

 

Doçent

3

1

İnşaat alanında doktora yapmış olmak.

Metalurji ve Malzeme

Malzeme Bilimi

Profesör

1

1

İlgili Anabilim dalında doktora yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Teknik Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi veya Mühendislik-Mimarlık Fakültesi mezunu olmak.

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Profesör

1

1

Teknik Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi veya Mühendislik-Mimarlık Fakültesi mezunu olmak.

Otomotiv Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Profesör

1

1

Teknik Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi veya Mühendislik-Mimarlık Fakültesi mezunu olmak.

GÜZEL SANATLAR FAK.

Müzik

Müzik

Profesör

1

1

İlgili alanda çalışmaları bulunmak

Müzik

Müzik

Doçent

1

1

İlgili alanda çalışmaları bulunmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisat Politikasi

Profesör

1

1

İlgili Anabilim dalında doktora yapmış olmak

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

1

İlgili Anabilim dalında doktora yapmış olmak

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

Profesör

1

1

 Fizik tedavi ve rahabilitasyon lisans mezunu olmak.

 

 

Doçent

2

1

Fizik tedavi ve rahabilitasyon lisans mezunu olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

1

Yüksekokul veya Fakültelerin Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olup, ilgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.

Hemşirelik

Hemşirelik

Profesör

1

2

Yüksekokul veya Fakültelerin Hemşirelik Bölümü mezunu olup, ilgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

1

Yüksekokul veya Fakültelerin Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olup, ilgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.

Hemşirelik

Hemşirelik

Doçent

2

1

Yüksekokul veya Fakültelerin Hemşirelik Bölümü mezunu olup, ilgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.

KOZLUK MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

Profesör

1

1

İnşaat veya Yapı Denetimi alanında doktora yapmış olmak.

 

 

Doçent

1

1

Sürtünme Karıştırma üzerine çalışmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Profesör

1

1

 

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Profesör

1

1

 

Arkeoloji

Arkeoloji

Doçent

1

1

Radyasyon konusunda çalışma yapmış olmak.

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Doçent

1

1

 

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

3

1

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

2

1

 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama İşletmeciliği

Profesör

1

1

Turizm İşletmeciliği veya İşletme alanında doktora yapmış olmak.

5327/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat dosyasına ekleyerek ibraz edeceklerdir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ / ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Psikiyatri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, anksiyete duyarlılığı ve panik bozukluğun etiyolojisi alanında çalışması olmak.

2

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, sepsiste kombine glutamin kullanımının etkileri ve yara iyileşmesinde glutamin kullanımının etkileri ile ilgili deneysel çalışması olmak.

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Onkoloji alanında çalışması olmak.

4

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, Cumhuriyet Öncesi Giresun Eğitimi ile ilgili çalışması olmak.

5

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

6

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

7

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup, Kuran’da ümmetin özellikleri alanında çalışması olmak.

8

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Kuran’da amel kavramı konusunda çalışması olmak.

9

Espiye Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Medikal In radyoizotopları üretimi için denge-denge öncesi reaksiyon tesir kesitlerinin hesaplanması üzerine çalışması olmak.

10

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Diyabet oluşturulmuş ratlarda likopen uygulamasının etkileri üzerine çalışması olmak.

11

Şebinkarahisar Sosyal Bilimler MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı

Yardımcı Doçent

4

1

Thiazolidinedion grubu ilaçların hipokampustaki etkilerinin stereolojik yöntemlerle incelenmesi üzerine çalışması olmak.

5355/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/01/2013,16/05/2013 ve 23/05/2013 tarihli Kararlarıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Koyuncu Akaryakıt Otomotiv Ticaret Sanayi Anonim Şirketi

İletim (LNG) lisansı

16/05/2013 tarihinden itibaren 30 yıl

2

Ertuğrul Çimento Akaryakıt İnşaat Makine Nakliyat Turizm İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (satış)-ANKARA

23/05/2013 tarihinden itibaren 30 yıl

3

Ertuğrul Çimento Akaryakıt İnşaat Makina Nakliyat Turizm İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (satış)-GAZİANTEP

23/05/2013 tarihinden itibaren 30 yıl

4

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (satış)-KONYA

23/05/2013 tarihinden itibaren 30 yıl

5

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (satış)-AFYON

23/05/2013 tarihinden itibaren 30 yıl

6

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (satış)-AYDIN

23/05/2013 tarihinden itibaren 30 yıl

7

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (satış)-BURSA

23/05/2013 tarihinden itibaren 30 yıl

8

BOTAŞ DEPOLAMA (LNG) DEP-4259-11-293

Depolama lisansı

04/04/2013 tarihinden itibaren 10 yıl

9

BOTAŞ İTHALAT LİSANSI DİT-4259-4-294

Doğal gaz ithalat lisansı

18/04/2013 tarihinden itibaren 10 yıl

10

BOTAŞ İTHALAT LİSANSI DİT-4259-5-295

Doğal gaz ithalat lisansı

18/04/2013 tarihinden itibaren 10 yıl

11

BOTAŞ İTHALAT LİSANSI DİT-4259-6-296

sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalat lisansı

18/04/2013 tarihinden itibaren 10 yıl

12

BOTAŞ İTHALAT LİSANSI DİT-4259-7-297

sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalat lisansı

18/04/2013 tarihinden itibaren 10 yıl

13

BOTAŞ İTHALAT LİSANSI DİT-4259-8-298

Doğal gaz ithalat lisansı

15/05/2013 tarihinden itibaren 10 yıl

14

BOTAŞ İTHALAT LİSANSI DİT-4259-9-299

Doğal gaz ithalat lisansı

15/05/2013 tarihinden itibaren 10 yıl

15

BOTAŞ İTHALAT LİSANSI DİT-4259-10-300

Doğal gaz ithalat lisansı

23/05/2013 tarihinden itibaren 10 yıl

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/05/2013 ve 23/05/2013 tarihli Kararlarıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilerin lisansları sona erdirilmiştir.

 

Sıra

No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi Vesicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi Ve Kurul Kararı No

1

Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş.

31/08/2006 CNG/903-3/138

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) iletim ve dağıtım lisansı

09/05/2013 tarihli ve 4392-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Emda İnşaat Sanayi ve Maden Tic. Ltd. Şti.

19/12/2003 CNG/255-14/036

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satış lisansı

23/05/2013 tarihli ve 4412-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5322/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/05//2013, 16/05/2013 ve 23/05/2013 tarihli Kararıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

TESİSİN

LİSANSIN

Yeri

Proje Adı

Kurulu Gücü (Mw)

Türü

Süresi

1

Mostar Elektrik Üretim A.Ş.

Van ili

Koçköprü Hidroelektrik Santrali

8,8 MWm / 8,39 MWe

Üretim Lisansı

02/05/2013 tarihli ve 4381 sayılı Kurul Kararı ile 06/05/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 49 yıl

2

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi Anonim Şirketi

Denizli ili, Sarayköy ilçesi

Jeotermal

60 MW

Üretim Lisansı

02/05/2013 tarihli ve 4382-4 sayılı Kurul Kararı ile 17/01/2038 tarihine kadar

3

Enerse Enerji Elektrik Üretim İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Mersin ili

Alaköprü Barajı Ve HES

26,0 MWm/ 24,71 MWe

Üretim Lisansı

16/05/2013 tarihli ve 4410 sayılı Kurul Kararı ile 30/05/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 49 yıl

4

Haliç Elektrik Üretim A.Ş.

Van ili

Erciş HES

0,8 MWm/ 0,784 MWe

Üretim Lisansı

23/05/2013 tarihli ve 4420-1 sayılı Kurul Kararı ile 04/06/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 49 yıl

5

Haliç Elektrik Üretim A.Ş.

Van ili

Hoşap HES

3,45 MWm/ 3,381 MWe

Üretim Lisansı

23/05/2013 tarihli ve 4420-2 sayılı Kurul Kararı ile 04/06/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 49 yıl

6

Haliç Elektrik Üretim A.Ş.

Van ili

Engil HES

4,59 MWm/ 4,498 MWe

Üretim Lisansı

23/05/2013 tarihli ve 4420-3 sayılı Kurul Kararı ile 04/06/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 49 yıl

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

TESİSİN

LİSANSIN

Yeri

Proje Adı

Türü

Lisans Tarihi ve Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

EÜAŞ

Van ili

Koçköprü Hidroelektrik Santrali

Üretim Lisansı

04/04/2003 EÜ/126-92/134

02/05/2013 tarihli ve 4381 sayılı Kurul Kararı ile 05/05/2013 tarihi saat 24:00 itibariyle sona erdirilmiştir.

2

EÜAŞ

Van ili

Erciş HES

Üretim Lisansı

04/04/2003 EÜ/126-71/113

23/05/2013 tarihli ve 4420/1 sayılı Kurul Kararı ile 03/06/2013 tarihi saat 24:00 itibariyle sona erdirilecektir.

3

EÜAŞ

Van ili

Hoşap HES

Üretim Lisansı

04/04/2003 EÜ/126-46/088

23/05/2013 tarihli ve 4420/2 sayılı Kurul Kararı ile 03/06/2013 tarihi saat 24:00 itibariyle sona erdirilecektir.

4

EÜAŞ

Van ili

Engil HES

Üretim Lisansı

04/04/2003EÜ/126-70/112

23/05/2013 tarihli ve 4420/3 sayılı Kurul Kararı ile 03/06/2013 tarihi saat 24:00 itibariyle sona erdirilecektir.

5

Aksa Enerji Üretim A.Ş.

Hakkari ili

Fuel Oil

Üretim Lisansı

18/10/2007 EÜ/1344-2/970

28/05/2013 tarihli ve 4422/2 sayılı Kurul Kararı ile 31/05/2013 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

5322/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/05/2013, 16/05/2013 ve 23/05/2013 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

KRN Enerji Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

02/05/2013 tarihinden itibaren 15 yıl

2

Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

02/05/2013 tarihinden itibaren 15 yıl

3

Reksoil Petrokimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İhrakiye Teslimi Lisansı

02/05/2013 tarihinden itibaren 15 yıl

4

As Goldoil Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

02/05/2013 tarihinden itibaren 15 yıl

5

Abdulkadir Öztaş- Ak Öz Taşımacılık Kimya Madeni Yağ Üretim Sanayi

Madeni Yağ Lisansı

16/05/2013 tarihinden itibaren 18.01.2014 tarihine kadar geçerli

6

Par-San Madeni Yağ Geri Dönüşüm Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

16/05/2013 tarihinden itibaren 1 yıl

7

Alan Madeni Yağlar Akaryakıt Petrol Tarım Kimya Ürünleri Pazarlama Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

23/05/2013 tarihinden itibaren 1 yıl

8

Rudolf Duraner Kimyevi Maddeler Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

23/05/2013 tarihinden itibaren 1 yıl

9

Yörpet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

23/05/2013 tarihinden itibaren 15 yıl

10

Biroil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

23/05/2013 tarihinden itibaren 15 yıl

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra

No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

A A Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi

26/03/2009 İHR/2033-1/25826

İhrakiye Teslimi Lisansı

02/05/2013 tarihli ve 4385-9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Hidropet Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

15/03/2007 MYĞ/1130-8/21651

Madeni Yağ Lisansı

02/05/2013 tarihli ve 4385-10 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Akstrol Petrokimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

11/05/2006 MYĞ/753-19/17016

Madeni Yağ Lisansı

02/05/2013 tarihli ve 4385-11 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

06/05/2010 DAĞ/2552-4/27680

Dağıtıcı Lisansı

09/05/2013 tarihli ve 4394-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Emayağ Madeni Yağ Petrol Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

12/06/2008 MYĞ/1642-2/24582

Madeni Yağ Lisansı

09/05/2013 tarihli ve 4394-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

07/08/2006 DAĞ/859-2/19123

Dağıtıcı Lisansı

09/05/2013 tarihli ve 4394-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

7

Rida Petrol Ürünleri Anonim Şirketi

14/06/2011 İHR/3274-1/29623

İhrakiye Teslimi Lisansı

23/05/2013 tarihli ve 4413-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

8

Er-endüstri Petrol Kimya Madeni Yağ San. ve Tic. Ltd. Şti.

08.07.2010 MYĞ/2641-4/27990

Madeni Yağ Lisansı

28/05/2013 tarihli ve 4424-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5322/3/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4450                                                                                                                                                                 Karar Tarihi : 12/06/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/06/2013 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 9 uncu maddesi gereğince sayaçların okunması, bakımı, işletimi ve devralınmasına ilişkin usul ve esasları içeren yönetmelik yayımlanıncaya kadar uygulanmak üzere aşağıdaki Karar alınmıştır.

1) Sayaçların değişimi halinde müşterilerden herhangi bir bedel talep edilmez.

2) Sayaç değişiminde oluşan maliyetlerden sayaç maliyeti yatırım harcamaları kapsamında değerlendirilir. Talep edilmesi ve Kurul tarafından uygun bulunması halinde ilave yatırım verilir. Bu kapsamda takılan sayaçların tarife hesaplamalarına esas yatırım tutarları Kurul tarafından belirlenecek birim maliyetler dikkate alınarak hesaplanır.

3) Sayaçların değiştirilmesine ilişkin sökme-takma işlemleri kapsamında oluşan maliyetler işletme harcamaları kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda oluşan giderler daha sonra analize tabi tutularak makuliyet çerçevesinde gelir düzeltmesi kapsamında dikkate alınır.

5320/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4449-4                                                                                                                                                              Karar Tarihi : 12/06/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/06/2013 tarihli toplantısında; TEİAŞ tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2013 yılı 3. çeyreği için 0,12 TL/MWh olarak onaylanmasına,

karar verilmiştir.

5321/1-1